DMBO - PowerPoint PPT Presentation

DMBO
Download
1 / 45

 • 133 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

DMBO. DEA. Zmienne korzyści skali ( Variable Returns to Scale ). O 7. O 2. O 6. LUB. O 3. O 4. O 2. Stałe Korzyści Skali ( Constant Returns to Scale ). O 1. DEA przykład. Rozważmy oddziały banku

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

DMBO

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Dmbo

DMBO

DEA


Dmbo

Zmienne korzyści skali (VariableReturns to Scale)

O7

O2

O6

LUB

O3

O4

O2

Stałe Korzyści Skali (ConstantReturns to Scale)

O1


Dea przyk ad

DEA przykład

 • Rozważmyoddziałybanku

 • Dlakażdegomamyjednąmiaręrezultatu (output) orazjednąmiaręnakładu (input)


Efektywno

Efektywność

 • Oddziałyzamieniająnakłady w rezultaty


Wzgl dna efektywno

Względnaefektywność

 • Ponieważ Croydon ma najwyższąefektywność, możemyporównaćwszystkieoddziaływzględem Croydon


Wi cej rezultat w

Więcejrezultatów

 • Rozważmywięcejrezultatów


Efektywno1

Efektywność

 • Terazmamydwie “efektywności”:


Analiza graficzna

Analizagraficzna


Dmbo

 • Reigate

  • Transakcjeosobistenapracownika 2090

  • Transakcjebiznesowenapracownika 1090

  • Nachylenie 2090/1090=1.92

1.92


Efektywno wzgl dna

Efektywnośćwzględna

 • EfektywnośćwzględnadlaReigate

 • DlaReigate = 36%

 • Dla Dorking = 43%


Efektywno wzgl dna1

Efektywność względna

 • Efektywność techniczna (technicalefficiency)

  • Rozszerzona (bezwględna) efektywność wg Koopmans, Pareto:

   • Jednostka jest w pełni efektywna, jeśli żaden z nakładów i rezultatów nie może być poprawiony bez pogorszenia któregoś z innych nakładów bądź rezultatów.

  • Efektywnośćwzględna:

   • Jednostka jest w pełni efektywna na podstawie dostępnych dowodów, jeśli wyniki innych jednostek nie wskazują na to, że któreś z nakładów lub rezultatów danej jednostki mogą być poprawione bez pogarszania innych nakładów lub rezultatów.

 • Nie ma odniesienia do cenani wag czynnikówprodukcjiorazproduktów.

 • Nietrzebateżprecyzowaćrelacjimiędzyczynnikamiprodukcji i produktami.

Jednostki dominujące

Kierunek pożądany


Dmbo

 • Jeśli wiemy, że jest technologia, która pozwala:

 • wykorzystując L jednostek pracy i K jednostek kapitału (nakłady)

 • wyprodukować q0 jednostek produktu według:

Kapitał

Definicja efektywności technicznej: Wyprodukuj dany poziom produktu przy minimalnym poziomie nakładów.

Praca

Kapitał

 • Wtedy możemy mierzyć nieefektywność,

 • np. przypuśćmy, że jednostka A produkuje q0 produktu

 • wówczas OA’/OA to efektywność jednostki A

A

A’

O

Praca


Podej cie dea

Podejście DEA

E, F, G, H, I to efektywna granica [efficientfrontier]

Kapitał

C

E

 • Izokwanta funkcji produkcji nie jest znana bezpośrednio

 • DEA estymuje ją z dostępnych danych, wykorzystując interpolację przedziałami liniową

 • Załóżmy, że firmy A, B, C, D, E, F, G, H, I wszystkie produkują q0

A

B

F

D

G

H

I

O

Praca


Efektywno wg dea

Efektywność wg DEA

E, F, G, H, I to efektywna granica [efficientfrontier]

Kapitał

C

E

A

B

F

D

A’

G

H

I

O

Praca

 • Efektywność A wg DEA to OA’/OA

 • A’ to cel bądź cień A

  • Jest liniową kombinacją F i G


Dodajemy par oddzia w

Dodajemy parę oddziałów


Dodajemy oddzia f

Dodajemyoddział F

 • Oddział F ma 1000 transakcjiosobistych/prac

 • Oraz 6000 transkacjibiznesowych/prac


Dodajemy oddzia g

Dodajemy oddział G


Efektywny nie musi zwyci a w adnej kategorii

Efektywnyniemusizwyciężać w żadnejkategorii


Sta e korzy ci skali ccr problem prymalny

Stałe korzyści skali (CCR)– problem prymalny


Dmbo

F jest efektywne tylko w sensie słabym


Dmbo

Stałe i zmiennekorzyściskali (CRS i VRS): dekompozycjanaefektywnośćskaliorazczystątechnicznąefektywność


Dmbo

 • Problem prymalny

  Multiplier model:

 • Problem dualny:

  Envelopment

  model:


Dmbo

 • Założenie “strong disposal”

  • Ignorujeobecnośćniezerowychzmiennychniedoboru/nadwyżki (slack variables)

  • Różnerozwiązaniamogąmiećniezerowezmienneniedoboru/nadwyżkilubichniemieć

  • Dlategostosujesię 2 fazę w problemiedulanym, w którejmaksymalizujemytezmienne:


Dmbo

Pierwsza i drugafazaproblemudualnegomożebyćzapisanałącznie i rozwiązana w dwóchkrokach


Model zorientowany na

Model zorientowanyna

nakłady

rezultaty


Przyk ad zorientowany na nak ady problem dualny dla p5

Przykład: Zorientowanynanakłady problem dualnydla P5


Zorientowany na nak ady problem prymalny

Zorientowanynanakłady problem prymalny


Wyniki

Wyniki


Projekcja na lini efektywn w modelu zorientowanym na nak ady

Projekcjanalinięefektywną w modeluzorientowanymnanakłady


Projekcja na lini efektywn w modelu zorientowanym na rezultaty

Projekcjanalinięefektywną w modeluzorientowanymnarezultaty


Nast pny przyk ad

Następnyprzykład


Model bbc zmienne korzy ci skali problem dualny d la jednostki 5

Model BBC (zmienne korzyści skali): problem dualny dla jednostki 5

Zmienne korzyści skali

Efektywnośćtechnicznadla DMU5 możebyćosiągniętadla DMU2, któreleżynaefektywnejlinii


Dmu 4 jest efektywny w sensie s abym

DMU 4 jest efektywny w sensiesłabym

3)

Takisam problem dla DMU4 daje:


Jak interpretowa wagi

Jakinterpretowaćwagi?

 • Załóżmy, żebadamyjednostkę o efektywnościmniejszejniż 1

 • Załóżmy, że , reszta wag jest zerowa

 • Wówczasproduktcieniajednostki, którąbadamy to

 • A nakładycieniajednostki, którąbadamy to:


 • Login