ผังจุดหมายปลายทาง วัยรุ่นมีพฤติกรร...
Download
1 / 5

มุมมองประชาชน ( Evaluation ) - PowerPoint PPT Presentation


 • 209 Views
 • Uploaded on

ผังจุดหมายปลายทาง วัยรุ่นมีพฤติกรรมอนามัยการเจริญพันธุ์ที่เหมาะสม จังหวัดกาฬสินธุ์ ภายในปี พ.ศ. 2554 – 2557 ( 4 ปี)กำหนดวันที่ 13 มกราคม 2554. แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ (SRM) การพัฒนา อนามัยการเจริญพันธุ์ ในวัยรุ่น จังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ศ. 2554-2557 ( ณ วันที่ 13 มกราคม 2554 ).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' มุมมองประชาชน ( Evaluation )' - dmitri


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

ผังจุดหมายปลายทาง วัยรุ่นมีพฤติกรรมอนามัยการเจริญพันธุ์ที่เหมาะสม จังหวัดกาฬสินธุ์ภายในปี พ.ศ. 2554 – 2557 (4ปี)กำหนดวันที่ 13 มกราคม 2554


แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ (SRM)การพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุ์ในวัยรุ่น จังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ศ. 2554-2557(ณ วันที่ 13 มกราคม 2554)

 • ชุมชนมีกิจกรรมฝึกทักษะการใช้เวลาว่างสำหรับวัยรุ่นอย่างมีประสิทธิภาพ

 • ส่งเสริมทักษะการสร้างและซ่อมแซมสิ่งของเครื่องใช้ภายในบ้าน

 • ส่งเสริมให้วัยรุ่นมีส่วนร่วมในวัฒนธรรมประเพณีในชุมชน

 • จัดตั้งชมรมกลุ่มวัยรุ่นในชุมชน

 • หมู่บ้านมีศูนย์เรียนรู้ศาสนาที่มีไว้ศึกษาอย่างถูกต้อง

 • ส่งเสริมให้มีศูนย์เรียนรู้ทางศาสนาในหมู่บ้าน

 • ส่งเสริมให้วัยรุ่นมีกิจกรรมในศูนย์เรียนรู้

 • จัดเวทีเสวนาการเรียนรู้จากศาสนา

 • ครอบครัวและชุมชนมีความตระหนักในด้านอารมณ์และจิตใจของวัยรุ่นที่ถูกต้อง

 • ส่งเสริมให้ครอบครัวและชุมชนมีทัศนคติที่ดีต่อการดูแลวัยรุ่น

 • สนับสนุนให้ครอบครัวและวัยรุ่นมีกิจกรรมร่วมกันในชุมชน

 • สนับสนุนการมีครอบครัวตัวอย่างในชุมชน

 • ชุมชนมีกระบวนการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงในวัยรุ่นอย่างต่อเนื่อง

 • -ส่งเสริมให้มีการอบรมป้องกันการมีพฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุ่น

 • สนับสนุนการไปศึกษาดูงานในด้านการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุ่น

 • สนับสนุนให้เกิดกระบวนการการให้คำปรึกษาอย่างมีคุณภาพ

 • ชุมชนมีโครงการจิตอาสาอย่างต่อเนื่อง

 • พัฒนาโครงการจิตอาสาในท้องถิ่น

 • จัดอบรมให้วัยรุ่นตระหนักในการมีจิตสาธารณะ

 • จัดตั้งชมรมจิตอาสาวัยรุ่น วัยใส

มุมมองประชาชน

(Evaluation)

 • ภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมด้านคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับเด็กและเยาวชนอย่างต่อเนื่อง

 • พัฒนาศักยภาพแกนนำ/บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

 • สนับสนุนงบประมาณในการจัดทำโครงการด้านคุณธรรมและจริยธรรม

 • บูรณาการการดำเนินงานร่วมกันระหว่างภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง

 • พัฒนามาตรการในการติดตามประเมินผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

 • ภาคีเครือข่ายร่วมปลูกฝังเด็กและเยาวชนให้มีจิตสำนึกรักกาฬสินธุ์

 • ส่งเสริมการมีจิตสำนึกรักบ้านเกิด

 • บูรณาการทำงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวช้อง

 • สนับสนุนให้มีพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชนเพื่อสำนึกรักบ้านเกิด

 • สถานศึกษาจัดหลักสูตรเรื่องเพศศึกษารอบด้านอย่างครอบคลุมทุกแห่ง

 • เพิ่มสถานศึกษาให้มีการจัดหลักสูตรเรื่องเพศศึกษารอบด้านให้ครอบคลุมทุกพื้นที่

 • บูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง

 • ส่งเสริมสถานศึกษาที่จัดกิจกรรมด้านหลักสูตรเพศศึกษาดีเด่น

 • เด็กและเยาวชนในจังหวัดกาฬสินธุ์มีทักษะชีวิตที่ดี

 • ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านทักษะชีวิตในเด็กและเยาวชนอย่างถูกต้องเหมาะสม

 • สร้างแกนนำเด็กและเยาวชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อให้มีทักษะชีวิตที่ดี

 • เสริมสร้างภูมิคุ้มกันด้านทักษะชีวิตแก่เด็กและเยาวชน

 • ภาคีเครือข่ายร่วมขับเคลื่อนการดำเนินเพื่อลดปัญหาเด็กติดเกมอย่างเข้มแข็ง

 • บูรณาการการดำเนินการร่วมกันระหว่างภาคีเครือข่ายเพื่อลดปัญหาเด็กติดเกม

 • พัฒนาระบบเฝ้าระวังการลดปัญหาเด็กติดเกมอย่างต่อเนื่องและเข้มงวด

 • ส่งเสริมด้านดนตรี กีฬา นันทนาการในเด็กและเยาวชน

 • พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายในการดำเนินงานระหว่างหน่วยงาน

มุมมองภาคี

(Stakeholder)

 • คลินิกวัยใสในสถานบริการมีมาตรฐาน

 • จัดตั้งคลินิกวัยใสตามมาตรฐาน

 • พัฒนาระบบบริการในคลินิก

 • สร้างระบบการประชาสัมพันธ์คลินิกวัยใสที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย

 • ระบบติดตามประเมินผลที่มีคุณภาพ

 • กำหนดตัวชี้วัดที่ชัดเจน

 • สร้างระบบควบคุมการติดตามประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ

 • ปรับปรุงส่วนขาด/ข้อจำกัดที่ได้จากผลการประเมิน

 • ระบบประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพ

 • สร้างสื่อประชาสัมพันธ์

 • พัฒนาสื่อที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย

 • ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์เชิงรุก

 • ระบบส่งต่อที่มีประสิทธิภาพ

 • พัฒนาโครงสร้างระบบส่งต่อ/บุคลากร

 • เสริมสร้างระบบส่งต่อให้เข้มแข็งในพื้นที่

 • สนับสนุนทรัพยากรในระบบส่งต่อ (4M)

 • การประสานงานกับภาคีเครือข่ายอย่างเข้มแข็ง

 • สร้างภาคีเครือข่ายให้ครอบคลุมทุกพื้นที่

 • กำหนดโครงสร้างและบทบาทหน้าที่ร่วมกัน

 • สร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย

 • บูรณาการงานตามแผนงานโครงการ

มุมมองกระบวนการ

(Management)

 • ระบบข้อมูลมีคุณภาพ

 • พัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ

 • สร้างเครื่องมือในการจัดเก็บข้อมูล

 • พัฒนาบุคลากรในการจัดเก็บข้อมูล

 • เจ้าหน้าที่มีทัศนคติที่ดีและปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ

 • พัฒนาศักยภาพบุคลากร (อบรม/ประชุม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน)

 • พัฒนารูปแบบและแนวทางการปฏิบัติงาน

 • สร้างนวัตกรรม

 • บรรยากาศเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน

 • สร้างบรรยากาศเอื้อต่อการทำงาน

 • สนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ที่เอื้อต่อการปฏิบัติงาน

 • ปรับกระบวนทัศน์ให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน

 • ผู้บริหารให้การยอมรับและสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง

 • กำหนดนโยบาย/ถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ

 • บูรณาการการทำงานร่วมกับภาคีเครือข่าย

 • กำหนดแผนงาน/โครงการการดำเนินงานที่ชัดเจน

 • ทีมงานมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

 • พัฒนาทีมงานแบบบูรณาการโดยสหวิชาชีพ

 • ส่งเสริม/สนับสนุนทีมสหวิชาชีพ

 • สร้างระบบจูงใจที่เป็นธรรม

มุมมองพื้นฐาน (Learning /Development)


แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ ฉบับปฏิบัติการ (SLM) เรื่องการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น จังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ศ. 2554-2555 ( 2 ปี) (กำหนดเมื่อ วันที่ 13 มกราคม 2554)

วัยรุ่นมีพฤติกรรมอนามัยการเจริญพันธุ์ที่เหมาะสม

ชุมชนมีกระบวนการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงในวัยรุ่นอย่างต่อเนื่อง

ชุมชนมีโครงการจิตอาสาอย่างต่อเนื่อง

มุมมองประชาชน

(Evaluation)

ครอบครัวและชุมชนมีความตระหนักในด้านอารมณ์และจิตใจของวัยรุ่นที่ถูกต้อง

ภาคีเครือข่ายร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อลดปัญหาเด็กติดเกมส์อย่างเข้มแข็ง

ภาคีเครือข่ายร่วมปลูกฝังเด็กและเยาวชนให้มีจิตสำนึกรักกาฬสินธุ์

มุมมองภาคี

(Stakeholder)

สถานศึกษาจัดหลักสูตรเรื่องเพศศึกษารอบด้านอย่างครอบคลุมทุกแห่ง

ระบบประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพ

การประสานงานภาคีเครือข่ายที่เข้มแข็ง

มุมมองกระบวนการ

(Management)

คลินิกวัยใสในสถานบริการมีมาตรฐาน

ทีมงานมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

ระบบข้อมูลมีคุณภาพ

มุมมองพื้นฐาน (Learning /Development)

เจ้าหน้าที่มีทัศนคติที่ดีและปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ


แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ฉบับปฏิบัติการ (SLM) เรื่องการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น จังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ศ. 2554(กำหนด ณ วันที่ 14 มกราคม 2554) (เส้นทางด่วน)

วัยรุ่นมีพฤติกรรมอนามัยการเจริญพันธุ์ที่เหมาะสม

มุมมองประชาชน

(Evaluation)

ชุมชนมีกระบวนการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงในวัยรุ่นอย่างต่อเนื่อง

ชุมชนมีโครงการจิตอาสาอย่างต่อเนื่อง

ครอบครัวและชุมชนมีความตระหนักในด้านอารมณ์และจิตใจของวัยรุ่นที่ถูกต้อง

ภาคีเครือข่ายร่วมปลูกฝังเด็กและเยาวชนให้มีจิตสำนึกรักกาฬสินธุ์

ภาคีเครือข่ายร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อลดปัญหาเด็กติดเกมส์อย่างเข้มแข็ง

มุมมองภาคี

(Stakeholder)

สถานศึกษาจัดหลักสูตรเรื่องเพศศึกษารอบด้านอย่างครอบคลุมทุกแห่ง

ระบบประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพ

การประสานงานภาคีเครือข่ายที่เข้มแข็ง

มุมมองกระบวนการ

(Management)

คลินิกวัยใสในสถานบริการมีมาตรฐาน

ทีมงานมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

ระบบข้อมูลมีคุณภาพ

มุมมองพื้นฐาน (Learning /Development)

เจ้าหน้าที่มีทัศนคติที่ดีและปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ


แผนปฏิบัติการ (Mini SLM) เรื่องการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น จังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ศ. 2554(กำหนด ณ วันที่ 14 มกราคม 2554)

วัยรุ่นมีพฤติกรรมอนามัยการเจริญพันธุ์ที่เหมาะสม

มุมมองประชาชน

(Evaluation)

ครอบครัวและชุมชนมีความตระหนักในด้านอารมณ์และจิตใจของวัยรุ่นที่ถูกต้อง

หน่วยงานภาคีเครือข่ายร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อลดปัญหาเด็กติดเกมส์อย่างเข้มแข็ง

ภาคีเครือข่ายร่วมปลูกฝังเด็กและเยาวชนให้มีจิตสำนึกรักกาฬสินธุ์

มุมมองภาคี

(Stakeholder)

สถานศึกษาจัดหลักสูตรเรื่องเพศศึกษารอบด้านอย่างครอบคลุมทุกแห่ง

มุมมองกระบวนการ

(Management)

คลินิกวัยใสในสถานบริการมีมาตรฐาน

ระบบข้อมูลมีคุณภาพ

มุมมองพื้นฐาน (Learning /Development)

เจ้าหน้าที่มีทัศนคติที่ดีและปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ


ad