A fels oktat s finansz roz s nak modelljei 1
Download
1 / 28

- PowerPoint PPT Presentation


 • 64 Views
 • Uploaded on

A felsőoktatás finanszírozásának modelljei 1. Dr. Gilly Gyula Budapest, 2013 április 10. Tartalmi áttekintés. Miért van szükség egyáltalán felsőoktatásra és diplomásokra ? A finanszírozási probléma : alulfinanszírozott expanzió Ki , milyen arányban járuljon hozzá , és milyen alapon

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - dixon


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
A fels oktat s finansz roz s nak modelljei 1

A felsőoktatásfinanszírozásánakmodelljei 1.

Dr. Gilly Gyula

Budapest, 2013 április 10


Tartalmi ttekint s
Tartalmi áttekintés

 • Miért van szükségegyáltalánfelsőoktatásraésdiplomásokra?

 • A finanszírozásiprobléma: alulfinanszírozottexpanzió

 • Ki, milyenaránybanjáruljonhozzá, ésmilyenalapon

 • Versenymechanizmusokés/vagytervezés? Mi a leghatékonyabbmódszer a rendelkezésreállóforrásokallokációjára

  - Képzésiterületekközött

  • Intézmények, karok, szakok, képzésiprogramokközött


Mi rt van sz ks g egy ltal n fels ktat sra
Miért van szükség egyáltalán felsőktatásra?

 • A felsőoktatásnak mindig is fontos szerepe volt:

  • Fontos alapértékek közvetítésében

  • Tudás fejlesztése a tudásért (intellektuális szabadság, független hang, innovációk, etc)

 • Újjelenség:

  • A felsőoktatás a gazdasági növekedés motorjává vált

   • Rugalmas ismeretek és készségek iránti igény

   • Foglalkoztatottság

   • Versenyképesség


Tart san n vekszik a fels oktat s ir nti kereslet
Tartósan növekszik a felsőoktatás iránti kereslet

 • A technológiai fejlődés » folyamatos kereslet az új, a rugalmas, a széleskörű és a differenciált készségek, és a „tanulási képesség” általános fejlesztése iránt – emiatt több képzésre van szükség

 • A tudás „felezési ideje” is egyre rövidebb – emiatt gyakoribb képzésre van szükség

 • A túl specifikus ismeretek elavulnak és feleslegesé válhatnak – az általánosabb tudás, és az hogy képessé válunk bármit megtanulni biztosítja a szükséges munkaerőpiaci rugalmasságot

 • Nem véletlen, hogy a részvételi arányok folyamatosan növekednek minden országban

 • És semmi nem utal arra, hogy a világban ez a trend kifulladna vagy akárcsak lassulna


A tud st ke a legfontosabb n veked si t nyez
A tudástőke a legfontosabb növekedési tényező

 • „A legfőbb különbség a fizikai- és a tudástőke között az, hogy utóbbi esetében a határhozamok nem csökkenőek.” (Baldwin-Wyplosz, 2009)

 • A hallgatói létszám expanziója ellenére a diplomás jövedelemprémium nem csökkent.

 • A tartós növekedésa tudásfelhalmozásból, a technológiai fejlődésből és az innovációból származik:

  • „az OECD országokban érdemes megkülönböztetni a közoktatás és a felsőoktatás hatását....

  • ... a felsőoktatás bizonyult a gazdasági különbségek legfőbb magyarázó-változójának.” (Aghion et al. 2005).


A diplom sok j vedelme oecd education at a glance 2012 alapj n
A diplomásokjövedelme(OECD “Education at a Glance, 2012” alapján)

 • Magasabbéletútravetítettjövedelem, mindkétnemben

 • A diplomásokjövedelmeazéletkorralnő, azalacsonyabbvégzettségűekévagycsökken, vagymesszenemolyanmértékbennő (országonkénteltérőmódon)

 • A GDP növekedésekoráltalában a diplomásokjövedelmenő a legjobban

 • A 2009-es válságidején a diplomásokjövedelmenőtt, vagy a legkevésbécsökkent


Diplom s j vedelempr mium a diplom sok j vedelme l nyegesen magasabb
DiplomásjövedelemprémiumA diplomásokjövedelmelényegesenmagasabb


Foglalkoztatotts g munkan lk lis g a diplom sok k r ben oecd adatok alapj n
Foglalkoztatottság, munkanélküliség a diplomásokkörében (OECD adatokalapján)

 • A diplomásokkörében

  • a foglalkoztatottság a legmagasabb

  • a munkanélküliség a legalacsonyabb

  • a 2009-es válságeztcsakminimálismértékbenérintette


Mi rt alacsony a munkan lk lis g s magas a foglalkoztatotts g s a j vedelem a diplom sok k r ben
Miértalacsony a munkanélküliségésmagas a foglalkoztatottságés a jövedelem a diplomásokkörében?

 • Korábbbannemdiplomásokáltalbetöltöttmunkaköröketegyreinkábbdiplomásoktöltenek be

  • Magasabbképzettség – önálló(bb) munkavégzés - nagyobbhozzáadottérték

  • képességbárminek a megtanulására,

  • szélesebblátókör, átlátóképeség, jobbproblémamegoldóképesség…

 • Screening hipotézisAz alapvet fels oktat spolitikai c lok
Az alapvető felsőoktatáspolitikai célok

Hozzáférés & Igazságosság:nyitottnak kell lennie bárki számára megfelelő képességek és aspirációk esetén,

 • nem függhet a családi-, vagyoni-, jövedelmi-, lakóhelyi helyzetétől.

 • Egy tehetséget sem vesztegethetünk el

 • Ez egyrészt értékválasztás, másrészt hatékonysági követelmény

  Hatékonyság

 • Allokációs hatékonyság

  • Makro: (i) oktatás és más szektorok és (ii) oktatás alrendszerei közti optimum »» v.ö. költségvetés tervezés

  • Mikro: (i) képzési szakterületek közti, (ii) intézmények, karok, programok közti optimum, (iii) optimális „mix” »» v.ö: központi keretszámmeghatározás, vs piaci mechnizmusok vita

 • Technikai hatékonyság

  Minőség

  Méret: elég nagynak kell lennie, hogy megfeleljen a társadalmi, gazdasági elvárásoknak.


A fels oktat s fundament lis fenntarthat s gi s finansz roz si probl m ja
A felsőoktatásfundamentálisfenntarthatóságiésfinanszírozásiproblémája

 • Alapvetőtársadalmi-, nemzetgazdasági-, versenyképességiokokéskényszerekmiattegyrenagyobbméretű (egyrenagyobbrészvételiarányú) felsőoktatásra van szükség

 • “azalulfinanszírozottexpanzió” »» részvételiaránynőtt (3-600%), ráfordításnemnőtt »» fajlagosfinanszírozáslecsökkent

 • Azelegendőméretűfelsőoktatásnagyobbannál mint amitkizárólagközpénzekbőlfennlehetnetartani (verseny a közpénzekértmásjólétiszektorokkal, pl.: egészségügy, nyugdíj)

 • Ha a felsőoktatásnem“free at the point of use” (=tandíjönmagában) »» akkorvalóséssúlyoshozzáférésiproblémalépfel


Az rz kelt min s groml s val di oka
Az érzékelt minőségromlás valódi oka

Alulfinanszírozott expanzió:

 • a részvételi arány5-8%-ról 20-50%-ra nőtt,miközben

 • a felsőoktatásra költött összes pénz reálértelemben nem változott szignifikánsan, ezért

  az egy főre jutó finanszírozás drámai mértékben csökkent.

  A helyes diagnózis:

  Ha van minőségromlás, aztnem önmagában a megnövekedett részvétel okozza, hanem az, hogy a finanszírozás nem tart lépést a hallgatói létszám növekedésével.


A t meges fels oktat s s a min s ggel kapcsolatos aggodalmak
A tömeges felsőoktatás és aminőséggel kapcsolatos aggodalmak

Gyakoriság

IQ

200+

50

 • nagyobb részvétel = alacsonyabb minőség?

 • „fit for purpose”

 • képzési szintek közötti minőségi szelekció


A min s g fogalma
A minőség fogalma

Sokféle, sokszor egymásnak ellentmondó elvárások.

„Mindenkinek van egy minőség definíciója, amit próbál ráerőltetni a rendszerre ...”

 • Hagymányos elitista szemlélet, „exclusiv klub”

 • Műveltség

 • Általános vs. speciális szakismeret

 • Elméleti vs. Gyakorlati

  Minőségdefiníció a szolgáltatásokban:

  „Kiváló szolgáltatást nyújtani az érintettek elvárásaihoz képest.”

  Érintettek?

 • Egyén

 • Munkáltatók, gazdaság

 • Társadalom


Hogyan lehet meg t lni a fels oktat si szektor eredm nyess g t
Hogyan lehet megítélni a felsőoktatási szektor eredményességét?

Megfelelő – főképp outcome- indikátorok pl.:

 • a diplomás jövedelemprémium (EU 27: 50-100%-os többlet)

 • a diplomás munkanélküliség (EU 27: 5% szemben a nem diplomások 10%-ával)

 • diplomások foglalkoztatottsága

 • a részvételi arány (EU27: 29%)

  (DE SEMMIKÉPPEN SEM olyan input jellemzők, és adottságok, mint a hallgatók átlagos IQ szintje.)


A t meges fels oktat s s a hozz f r ssel kapcsolatos probl ma
A tömeges felsőoktatás és a eredményességét?hozzáféréssel kapcsolatos probléma

Gyakoriság

IQ

200+

50

A tehetség normál eloszlást mutat,

Az anyagi teherviselőképesség viszont nem szimmetrikus eloszlású


A kih v s amivel az eu szemben z
A kihívás, amivel az EU szembenéz eredményességét?

Az EU27 messze elmarad finanszírozásban és különösen a magánfinanszírozásban a versenytársaihoz képest.

Forrás: Eurostat 2010


K lts gvet si korl t
Költségvetési korlát eredményességét?

A szembeszáguldó vonatok esete:

A technológiai fejlődés miatt fokozódó kereslet a minőségi tömegoktatás iránt, ami többletforrásokra támaszt igényt

A költségvetési források fokozódó szűkössége

Öregedő társadalmak finanszírozása

Egészségügyi kiadások robbanása

Globális versenyből fakadó adócsökkentési nyomás

Ezek a korlátok a válság előtt is léteztek; a válság nem hozott új típusú problémákat, csak felerősítette a régieket.

Tanulság: az állami finanszírozást ki kell egészíteni magánfinanszírozással.

Ez nem egy ideológiai következtetés.

18


Mag nforr s bevon sra van sz ks g

Potenciális magán-források eredményességét?

Családi erőforrások – de rontja a hozzáférést

(b) A hallgató keresete a képzés ideje alatt – de a tanulás rovására megy

(c) Munkáltató támogatás – de a munkáltatók kevéssé hajlandóak finanszírozni a képzést, mivel a munkavállalók mobilak és nem lehet/nem érdemes őket röghöz kötni.

(f) Az egyetemek vállalkozói tevékenységéből származó jövedelmek – de könnyen túlbecsülik ennek mértékét

(g) Adományok – de könnyen túlbecsülik ennek mértékét

(h) A hallgató jövőbeli keresete, vagyis diákhitel felvétele

Csak egy jól megtervezett és megfelelően működtetett diákhitel-rendszer képes

(i) kellően nagy mennyiségben és

(ii) igazságos módon magántőkét bevonni a felsőoktatás finanszírozásába.

Magánforrás-bevonásra van szükség

19


Egy j l tervezett di khitel rendszer f bb tulajdons gai
Egy jól-tervezett diákhitel-rendszer főbb tulajdonságai eredményességét?

 • Jövedelemarányos visszafizetés

 • Kellően nagy hitelösszeg (költségtérítés + megélhetési költségek)

 • Általános hozzáférés

 • Önfenntartó működés

 • Államháztartáson kívüli elszámolhatóság és valódi magántőke bevonás


Mennyi is az annyi mi a k z s mag n finansz roz s optim lis m rt ke

Elvi eredményességét?válasz “egyszerű”:

a köz- ésmagánfinanszírozásarányaakkoroptimális, ha

a “marginal social benefit” és a “marginal private benefit” arányábankerülmeghatározásra

Gyakorlatimegvalósítás: bonyolult

Mérési, mérhetőségi,metodikaiproblémák:

technikailagszámoskvantifikálhatóköltség- éshaszonelemkiszámolásatechnikailag is bonyolult (v.ö. “önköltségszámítás”)

számosalapvetőfontosságúköltség- éshaszonnem is kvantifikálható

képzésiprogramok “önköltsége” és a “marginal social/private benefit” viszonya “homályos”

A tandíjmértéke a várhatóegyénihaszonnalkellarányoslegyen, nempedig a képzésiprogramokönköltségével

Mennyi is az annyi? Mi a köz- és magán finanszírozás optimális mértéke?

21


Elvileg k v natos e hogy nfinansz roz legyen a fels oktat s s a hallgat k befizet seib l ljen meg
Elvileg eredményességét?kívánatos-ehogyönfinanszírozólegyen a felsőoktatásés a hallgatókbefizetéseibőléljen meg?

 • Egyfelsőoktatásiintézménynemcsaklétezőismereteketoktat, de újismereteket is produkál (kutat is).

 • A kutatásieredmény“public good”-kéntviselkedik, hacsaknemiparititokkéntkezelik. Ezértközkinccséválóújismeretnem fog előállni, ha nincsmegoldva a kutatásközfinanszírozása

 • A kutatásiköltségeképp a kutatásieredmények public good jellegmiattnemháríthatóakát a hallgatókra.


Helyes e ha a k pz s sszes k lts g t a hallgat fizeti meg
Helyes-e eredményességét? ha a képzésösszesköltségét a hallgatófizeti meg?

 • Ha a képzésneknemlennesemmilyenexternáliahatása (társadalmihaszna), és ha a képzéskizárólagegyéni “fogyasztásijószág” lenne, akkorindokoltlenne, hogyköltségétteljesmértékbenazéscsakisazfedezze, aki “fogyasztja” (l. pl.: csokoládé, luxusüdülés, autó, egyéniéletbiztosítás, kozmetikaicélúplasztikaisebészetstb.)

 • Ezért a hatékonynálalacsonyabbmennyiséghez, éssúlyoshozzáférésiproblémákhozvezet, ha a felsőoktatásmindenköltségét a hallgatóknakkelleneállniuk

 • Ezazösszesfelsőoktatás-politikaialapcéltaláásná: Nemoldódik meg a felsőoktatásfinanszírozásfundamentálisproblémája, miközbenegyetlenhozzáférési, társadalmiésnemzetgazdaságicélsemtudteljesülni


A fels oktat s finansz roz s nak modelljei 1
A felvételizők választása eredményességét?-mi a hatékonyabb allokációs mechanizmus: központi munkaerőpiaci tervezés versus piaci versenymechanizmusok

 • A hatékony választás feltételei:

  a) a fogyasztó informáltsága;

  b) az információ olcsón és hatásosan megszerezhető;

  c) ha a fogyasztó könnyebben tudja értelmezni az információt;

  d) ha a rossz döntés költsége alacsony;

  e) ha a fogyasztói „ízlések” különbözők.

 • A felsőoktatás esetében ezek a feltételek túlnyomórészt teljesíthetőek.

 • A hallgatók képesek lehetnek olyan döntéseket hozni, ami a saját és a társadalom érdekeit szolgálja.

 • Fontos kivétel: a hátrányosabb helyzetűek kevésbé informáltak, és motiváltak.

 • Teljesen szabályozatlan szabadversenyes piac helyett szabályozott piacra van szükség.


K zponti munkaer piaci tervez s mikro allok ci s hat konys gi k rd sk r 1
Központi munkaerőpiaci tervezés eredményességét?(mikro-allokációs hatékonysági kérdéskör (1))

A legtöbb ország felsőoktatásában jelentős mértékű központi erőforrás-tervezés zajlik.

Problémák:

 • az egyetemek, képzési programok és a hallgatók száma, messze meghaladja a tervezéssel kezelhető méretet.

 • A különböző profilú és színvonalú egyetemeket nem lenne hatékony egyformán finanszírozni.

 • A differenciált finanszírozás elvben megvalósítható lenne egy mindentudó központi tervező által, de a valóságban a probléma már ma is túl komplex, és komplexitása nőni fog.

 • Mi a tervezés szempontjából releváns munkaerőpiac, és a releváns időtáv? (5 év? 50év?; hazai – EU munkaerőpiac?)


F k vetkeztet sek
Fő következtetések eredményességét?

 • A humán tőke és különösen a felsőoktatás jelentősen meghatározza a jövőbeli kilátásokat

 • Célok: Méret, Minőség és Hozzáférés egyszerre !

 • Stratégia:

  • Szabályozott piaci versenymechanizmusok az allokációban

  • Információnyújtás

  • Minőségbiztosítás

  • 0-18 hozzáférési politikák

  • Államiszerepvállalás, aholazadekvát

  • Jól megtervezett diákhitel


K sz n m a figyelmet
Köszönöm a figyelmet! eredményességét?