Slide1 l.jpg
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 41

Seminarski radovi Diplomski Maturski Maturalni PowerPoint PPT Presentation

KORPORACIJSKA DRUSTVENA ODGOVORNOST I POSLOVNA ETIKA, seminarski radovi, seminarski, maturski , maturski radovi, diplomski, diplomski rad, eseji, maturalni, maturalni radovi

Download Presentation

Seminarski radovi Diplomski Maturski Maturalni

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Korporacijska

društvena

odgovornost

i

poslovna etika

mr. sc. Sandra Huzak


Bavimo se izradom: Seminarski, maturski, maturalni i diplomski radovi iz raznih oblasti. Kontakt na sajtovima ispod:

www.maturskiradovi.net

www.maturski.net

www.seminarskirad.info

www.seminarskirad.org

www.maturski.org

www.essaysx.com


Osnove društvene odgovornosti

Korporacijska društvena odgovornost – obveza

uprave da poduzme mjere zaštite i unapređenja

dobrobiti i društva kao cjeline i interese

organizacije


DAVISOV MODEL KORPORACIJSKE DRUŠTVENE ODGOVORNOSTI – 5 postavki:

 • Društvena odgovornost proizlazi iz društvene moći

 • Tvrtke moraju poslovati kao dvostrani otvoreni sustavi, s otvorenim primanjem informacija od društva i otvorenim prikazom vlastitih aktivnosti javnosti


 • Moraju se pomno promotriti i izračunati troškovi i prinosi aktivnosti, proizvoda ili usluge u odlučivanju o njihovom nastavku proizvodnje

 • Društveni troškovi povezani sa svakom aktivnosti, proizvodom ili uslugom prenose se na klijente

 • Poslovne institucije, kao građani, imaju odgovornost da se uključe u određene društvene probleme koji su izvan njihovog uobičajenog područja djelovanja


Područja korporacijske društvene odgovornosti

Različita područja:

 • Gradska pitanja

 • Poslovanje s klijentima

 • Zaštita okoliša

 • Zapošljavanje

  Primjer prehrambene industrije čija je misija iskoristiti jedinstvenu privlačnost čokolade za širenje pozitivne poruke o očuvanju okoliša


Različiti stavovi prema društvenoj odgovornosti

Tvrtke se trebaju baviti društveno odgovornim

aktivnostima:

 • Poduzeće je utjecajan član društva te ima odgovornost pomoći održavanju i unapređenju sveopće dobrobiti društva

 • Poduzimanje društveno odgovornih aktivnosti predstavlja način ostvarivanja veće organizacijske dobiti


Tvrtke se ne trebaju baviti društveno odgovornim

aktivnostima:

 • Milton Friedman – najistaknutiji američki ekonomist: istovremena odgovornost ostvarivanja dobiti prema vlasnicima tvrtke te unapređenje društvenog blagostanja prema društvu može dovesti do sukoba interesa što bi moglo uzrokovati propast poslovanja

 • Neetično je tražiti od menadžera da postižu društveno odgovorne ciljeve jer ih se prisiljava da troše novac pojedinaca na druge pojedince


Zaključci o obavljanju društveno odgovornih aktivnosti u poslovanju

Neovisno o tome da li su menadžeri za ili protiv obavljanja društveno odgovornih aktivnosti u poslovanju, svi bi se trebali truditi raditi sljedeće:

 • Obavljati sve zakonom propisane društveno odgovorne aktivnosti

 • Uzeti u obzir dobrovoljno obavljanje društveno odgovornih aktivnosti i izvan okvira propisanih zakonom


 • Obavijestiti sve važne pojedince o tome u kojoj će se mjeri organizacija uključiti u obavljanje društveno odgovornih aktivnosti

  Obvezno društveno odgovorno djelovanje:

 • Zakoni propisuju da tvrtke moraju obavljati određene društveno odgovorne aktivnosti

 • Primjeri:

 • Zakon o jednakoj plaći

 • Zakon o jednakim mogućnostima zapošljavanja

 • Zakon o sigurnosti na autocestama


Dobrovoljno društveno odgovorno djelovanje:

 • Pridržavanje zakonom propisanih društveno odgovornih aktivnosti minimalan je standard koji menadžeri moraju postići

 • Menadžeri se moraju zapitati u kojoj bi mjeri trebali nadmašiti minimum

 • Sljedeća tablica 3.2. prikazuje mišljenja visoko pozicioniranih menadžera 560 najvećih tvrtki o mogućim pozitivnim i negativnim ishodima koje bi njihova tvrtka mogla očekivati od provođenja društveno odgovornih aktivnosti


Tablica 3.2. Ishodi društveno odgovorne uključenosti koje očekuju izvršni direktori


Komuniciranje o mjeri u kojoj je tvrtka

uključena u društveno odgovorne aktivnosti

 • Subjektivan proces

 • Menadžeri trebaju imati jasno definirano stajalište o tom značajnom području i o njemu informirati sve članove organizacije

 • npr. Nike je otvorio novo radno mjesto dopredsjednika za poslovnu i društvenu odgovornost


Društvena osjetljivost

 • Stupanj efikasnosti i učinkovitosti koji organizacija postiže u obavljanju svojih društvenih obveza

 • Što je stupanj efikasnosti i učinkovitosti veći – organizacija je društveno osjetljivija


Utvrđivanje postojanja društvene odgovornosti

 • Menadžeri koji pokušavaju pokazati društvenu osjetljivost trebaju odrediti koje im to društvene odgovornosti nameće poslovna situacija u kojoj se nalaze

 • npr. menadžeri u duhanskoj industriji

 • Uprava ima obvezu biti društveno odgovorna prema svojim dionicima

 • Dionici: svi pojedinci i skupine na koje odluke organizacije utječu, izravno ili neizravno (zaposlenici, sindikati, klijenti, konkurenti, lokalna zajednica, društvo u cjelini)


Tablica 3.3. Dionici tipične moderne organizacije i primjeri društvenih obveza koje menadžeri imaju prema njima


Društvena osjetljivost i donošenje odluka

 • Efikasna i učinkovita društveno osjetljiva organizacija – izvršava svoje društvene obveze bez tračenja organizacijskih resursa

 • 2 ključne odluke za zadržavanje visokog stupnja društvene osjetljivosti unutar organizacije su:

 • Određivanje društvenih obveza koje bi organizacija trebala ispunjavati

 • Odlučivanje o načinu na koji će to činiti


Slika 3.1. Dijagram donošenja društveno odgovornih odluka u organizaciji


Pristupi ispunjavanju društvenih obveza

 • Prema Lipsonu, poželjan i društveno odgovoran pristup ispunjavanju društvenih obveza uključuje:

 • Ugrađuje društvene ciljeve u godišnji proces planiranja

 • Traži komparativne industrijske norme za društvene programe

 • Podnosi izvješća o napredovanju društvene odgovornosti članovima organizacija, upravnom odboru i dioničarima

 • Eksperimentira s različitim pristupima mjerenju društvenog djelovanja


 • Pokušava izračunati trošak društvenih programa, kao i povrat na uloženo u društvene programe

  Tri menadžerska pristupa ispunjavanju

  društvenih obveza:

 • Pristup društvene obveze

 • Pristup društvene odgovornosti

 • Pristup društvene osjetljivosti

  Proaktivni menadžeri čine ono što je razborito sa

  stajališta tvrtke kako bi smanjili obveze, neovisno

  da li su takve aktivnosti propisane zakonom ili ne


Društveno odgovorne aktivnosti i funkcije upravljanja

I. Planiranje društveno odgovornih aktivnosti

 • Uključuje određivanje načina na koji će organizacija postići svoje društveno odgovorne ciljeve ili zauzeti mjesto na kojem želi biti u području društvene odgovornosti

  Cjelokupni proces planiranja

  Prognoze društvenih trendova bi se trebale

  obavljati unutar organizacije zajedno s prognozama

  ekonomskih, političkih i tehnoloških trendova


Slika 3.2. Integracija društveno odgovornih aktivnosti i aktivnosti planiranja

PROGNOZE OKRUŽENJA

Društvene

Ekonomske

Političke

Tehnološke

Dugoročnim planovima

Kratkoročnim planovima

Akcijom uprave

REZULTIRAJU

REZULTIRAJU

REZULTIRAJU

POVRATNEINFORMACIJE


Pretvaranje organizacijske politike društvene

odgovornosti u djelo

 • Politika: sredstvo upravljanja koje daje široke smjernice za upućivanje razmišljanja rukovodećeg kadra u određenom pravcu

 • Da bi bila učinkovita, društveno odgovorna politika mora se pretočiti u odgovarajuće konkretno djelovanje – ta pretvorba uključuje 3 zasebne i uglavnom uzastopne faze (Slika 3.3.)


Prva faza

 • Najviše rukovodstvo priznaje da organizacija ima neke društvene obveze

 • Donosi se politika o prihvaćanju spomenute obveze i prenosi se svim članovima organizacije


Druga faza

 • Uključuje i najviši menadžment i osoblje

 • Najviše rukovodstvo prikuplja informacije o izvršavanju društvene obveze preuzete u prvoj fazi

 • Zaposlenici daju savjete o stručnim pitanjima povezanim s izvršavanjem preuzete društvene obveze


Treća faza

 • Uz zaposlenike organizacije koji sudjeluju u prve 2 faze uključuje i voditelje svakog odjela

 • Najviše rukovodstvo teži zadržavanju predanosti članova organizacije preuzetim društvenim obvezama te pokušava stvoriti realna očekivanja posljedica takve predanosti na proizvodnost organizacije


Slika 3.3. Provođenje društveno odgovornih politika u djelo

FAZE UKLJUČENOSTI ORGANIZACIJE

IZVRŠNI

DIREKTORI

ORGANIZACIJSKA RAZINA

STRUČNJACI

IZ OSOBLJA

UPRAVA

DIVIZIJE


II. Organiziranje društveno odgovornih

aktivnosti

 • Podrazumijeva odluke o logičnom korištenju svih organizacijskih resursa koje stavlja težište na postizanje organizacijskih društvenih ciljeva te je u skladu s društveno odgovornim planovima organizacije


Slika 3.4. – Kako Chevron Texaco uključuje društvenu odgovornost u svoj organigram


III. Utjecaj na pojedince koji obavljaju

društveno odgovorne aktivnosti

 • Proces vođenja aktivnosti članova organizacije tako da im se pomogne ostvariti organizacijske društveno odgovorne ciljeve

 • Menadžeri moraju voditi, motivirati grupe te s njima komunicirati i raditi tako da rezultat bude ostvarivanje organizacijskih društveno odgovornih ciljeva


IV. Kontroliranje društveno odgovornih

aktivnosti

 • Kontrolirati znači pobrinuti se da se stvari odvijaju na planirani način

 • Kontroliranje na području društvene odgovornosti sastoji se od 2 velika zadatka:

 • Područja mjerenja:

 • Područje ekonomske funkcije

 • Područje kvalitete života

 • Područje društvenog ulaganja

 • Područje rješavanja problema


 • Društvena revizija: Izvješće o napretku

 • Proces mjerenja sadašnjih društveno odgovornih aktivnosti organizacije da bi se tako odredilo njezino poslovanje na tom području

  Osnovni koraci u provođenju revizije su:

 • Promatranje

 • Mjerenje

 • Ocjenjivanje svih aspekata društveno odgovornog poslovanja organizacije


Kako društvo može pomoći tvrtki da ispuni društvene obveze

Obaveze društva prema tvrtki:

 • Postaviti pravila koja su jasna i dosljedna

 • Neka pravila budu tehnički izvediva

 • Neka pravila budu ekonomski izvediva

 • Neka pravila budu usmjerena prema budućnosti, a ne retroaktivna

 • Neka pravila postavljaju ciljeve, a ne propisuju postupke


Poslovna etika

Definicija etike: sposobnost promišljanja vrijednosti u procesu donošenja odluka u korporacijama, da bi se odredilo kako te vrijednosti i odluke utječu na različite grupe dionika i da bi se utvrdilo kako menadžeri mogu iskristiti ta opažanja u svakodnevnom upravljanju tvrtkom

Etični menadžeri teže uspjehu u granicama razumne menadžerske prakse koju obilježavaju poštenje i pravednost


Zašto je etika ključni dio prakse upravljanja

 • Etika i konkurentnost su nerazdvojive

 • Korištenje etične poslovne prakse može unaprijediti sveukupno korporacijsko zdravlje u 3 važna područja:

 • Proizvodnost

 • Odnosi dionika

 • Zakonski okvir


Etički kodeks

 • Službena izjava koja služi kao vodlja u ponašanju ljudi unutar određene organizacije te donošenju odluka

 • Obično se bavi pitanjima:

 • Sukoba interesa

 • Konkurentima

 • Privatnošću informacija

 • Davanjem poklona

 • Davanjem i pružanjem političkih doprinosa ili poslova


Kako stvoriti etično radno mjesto

 • stvaranje, širenje i stalno unapređivanje tvrtkinog etičkog kodeksa uobičajen je korak koji menadžeri mogu poduzeti kako bi stvorili etično radno mjesto

 • imenovanje glavnog referenta za etiku – osigurati uklapanje organizacijske etike i vrijednosti u dnevne odluke na svim organizacijskim razinama

 • promicanje etike na radnom mjestu kroz stručno usavršavanje za članove organizacije


Slika 3.6. Osobine uspješnog referenta za etiku


Potez je etičan ako je u skladu sa sljedećim

pravilima:

 • Zlatno pravilo

 • Utilitarističko načelo

 • Kantov kategorički imperativ

 • Profesionalna etika

 • TV test

 • Test zakonitosti

 • Četverosmjerni test


Zakon Sarbanes-Oxley

 • Usvojen 2002. g. kako bi se u budućnosti spriječile takve obmane u javnim poduzećima

 • Težište je na promicanju etičnog ponašanja

 • Područja pokrivena zakonom obuhvaćaju:

 • Primjenu računovodstvenih praksi

 • Procjenu novčanih naknada isplaćenih menadžerima

 • Nadziranje osnovnih poslovnih strategija

 • Razumijevanje i smanjivanje najvećeg rizika

 • Osiguravanje strukture tvrtke i procesa koji poboljšavaju integritet i ugled


?


 • Login