Seminarski radovi Diplomski Maturski Maturalni - PowerPoint PPT Presentation

Slide1 l.jpg
Download
1 / 41

KORPORACIJSKA DRUSTVENA ODGOVORNOST I POSLOVNA ETIKA, seminarski radovi, seminarski, maturski , maturski radovi, diplomski, diplomski rad, eseji, maturalni, maturalni radovi

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Seminarski radovi Diplomski Maturski Maturalni

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Slide1 l.jpg

Korporacijska

društvena

odgovornost

i

poslovna etika

mr. sc. Sandra Huzak


Slide2 l.jpg

Bavimo se izradom: Seminarski, maturski, maturalni i diplomski radovi iz raznih oblasti. Kontakt na sajtovima ispod:

www.maturskiradovi.net

www.maturski.net

www.seminarskirad.info

www.seminarskirad.org

www.maturski.org

www.essaysx.com


Osnove dru tvene odgovornosti l.jpg

Osnove društvene odgovornosti

Korporacijska društvena odgovornost – obveza

uprave da poduzme mjere zaštite i unapređenja

dobrobiti i društva kao cjeline i interese

organizacije


Davisov model korporacijske dru tvene odgovornosti 5 postavki l.jpg

DAVISOV MODEL KORPORACIJSKE DRUŠTVENE ODGOVORNOSTI – 5 postavki:

 • Društvena odgovornost proizlazi iz društvene moći

 • Tvrtke moraju poslovati kao dvostrani otvoreni sustavi, s otvorenim primanjem informacija od društva i otvorenim prikazom vlastitih aktivnosti javnosti


Slide5 l.jpg

 • Moraju se pomno promotriti i izračunati troškovi i prinosi aktivnosti, proizvoda ili usluge u odlučivanju o njihovom nastavku proizvodnje

 • Društveni troškovi povezani sa svakom aktivnosti, proizvodom ili uslugom prenose se na klijente

 • Poslovne institucije, kao građani, imaju odgovornost da se uključe u određene društvene probleme koji su izvan njihovog uobičajenog područja djelovanja


Podru ja korporacijske dru tvene odgovornosti l.jpg

Područja korporacijske društvene odgovornosti

Različita područja:

 • Gradska pitanja

 • Poslovanje s klijentima

 • Zaštita okoliša

 • Zapošljavanje

  Primjer prehrambene industrije čija je misija iskoristiti jedinstvenu privlačnost čokolade za širenje pozitivne poruke o očuvanju okoliša


Razli iti stavovi prema dru tvenoj odgovornosti l.jpg

Različiti stavovi prema društvenoj odgovornosti

Tvrtke se trebaju baviti društveno odgovornim

aktivnostima:

 • Poduzeće je utjecajan član društva te ima odgovornost pomoći održavanju i unapređenju sveopće dobrobiti društva

 • Poduzimanje društveno odgovornih aktivnosti predstavlja način ostvarivanja veće organizacijske dobiti


Slide8 l.jpg

Tvrtke se ne trebaju baviti društveno odgovornim

aktivnostima:

 • Milton Friedman – najistaknutiji američki ekonomist: istovremena odgovornost ostvarivanja dobiti prema vlasnicima tvrtke te unapređenje društvenog blagostanja prema društvu može dovesti do sukoba interesa što bi moglo uzrokovati propast poslovanja

 • Neetično je tražiti od menadžera da postižu društveno odgovorne ciljeve jer ih se prisiljava da troše novac pojedinaca na druge pojedince


Zaklju ci o obavljanju dru tveno odgovornih aktivnosti u poslovanju l.jpg

Zaključci o obavljanju društveno odgovornih aktivnosti u poslovanju

Neovisno o tome da li su menadžeri za ili protiv obavljanja društveno odgovornih aktivnosti u poslovanju, svi bi se trebali truditi raditi sljedeće:

 • Obavljati sve zakonom propisane društveno odgovorne aktivnosti

 • Uzeti u obzir dobrovoljno obavljanje društveno odgovornih aktivnosti i izvan okvira propisanih zakonom


Slide10 l.jpg

 • Obavijestiti sve važne pojedince o tome u kojoj će se mjeri organizacija uključiti u obavljanje društveno odgovornih aktivnosti

  Obvezno društveno odgovorno djelovanje:

 • Zakoni propisuju da tvrtke moraju obavljati određene društveno odgovorne aktivnosti

 • Primjeri:

 • Zakon o jednakoj plaći

 • Zakon o jednakim mogućnostima zapošljavanja

 • Zakon o sigurnosti na autocestama


Slide11 l.jpg

Dobrovoljno društveno odgovorno djelovanje:

 • Pridržavanje zakonom propisanih društveno odgovornih aktivnosti minimalan je standard koji menadžeri moraju postići

 • Menadžeri se moraju zapitati u kojoj bi mjeri trebali nadmašiti minimum

 • Sljedeća tablica 3.2. prikazuje mišljenja visoko pozicioniranih menadžera 560 najvećih tvrtki o mogućim pozitivnim i negativnim ishodima koje bi njihova tvrtka mogla očekivati od provođenja društveno odgovornih aktivnosti


Tablica 3 2 ishodi dru tveno odgovorne uklju enosti koje o ekuju izvr ni direktori l.jpg

Tablica 3.2. Ishodi društveno odgovorne uključenosti koje očekuju izvršni direktori


Slide13 l.jpg

Komuniciranje o mjeri u kojoj je tvrtka

uključena u društveno odgovorne aktivnosti

 • Subjektivan proces

 • Menadžeri trebaju imati jasno definirano stajalište o tom značajnom području i o njemu informirati sve članove organizacije

 • npr. Nike je otvorio novo radno mjesto dopredsjednika za poslovnu i društvenu odgovornost


Dru tvena osjetljivost l.jpg

Društvena osjetljivost

 • Stupanj efikasnosti i učinkovitosti koji organizacija postiže u obavljanju svojih društvenih obveza

 • Što je stupanj efikasnosti i učinkovitosti veći – organizacija je društveno osjetljivija


Slide15 l.jpg

Utvrđivanje postojanja društvene odgovornosti

 • Menadžeri koji pokušavaju pokazati društvenu osjetljivost trebaju odrediti koje im to društvene odgovornosti nameće poslovna situacija u kojoj se nalaze

 • npr. menadžeri u duhanskoj industriji

 • Uprava ima obvezu biti društveno odgovorna prema svojim dionicima

 • Dionici: svi pojedinci i skupine na koje odluke organizacije utječu, izravno ili neizravno (zaposlenici, sindikati, klijenti, konkurenti, lokalna zajednica, društvo u cjelini)


Slide16 l.jpg

Tablica 3.3. Dionici tipične moderne organizacije i primjeri društvenih obveza koje menadžeri imaju prema njima


Slide17 l.jpg

Društvena osjetljivost i donošenje odluka

 • Efikasna i učinkovita društveno osjetljiva organizacija – izvršava svoje društvene obveze bez tračenja organizacijskih resursa

 • 2 ključne odluke za zadržavanje visokog stupnja društvene osjetljivosti unutar organizacije su:

 • Određivanje društvenih obveza koje bi organizacija trebala ispunjavati

 • Odlučivanje o načinu na koji će to činiti


Slika 3 1 dijagram dono enja dru tveno odgovornih odluka u organizaciji l.jpg

Slika 3.1. Dijagram donošenja društveno odgovornih odluka u organizaciji


Slide19 l.jpg

Pristupi ispunjavanju društvenih obveza

 • Prema Lipsonu, poželjan i društveno odgovoran pristup ispunjavanju društvenih obveza uključuje:

 • Ugrađuje društvene ciljeve u godišnji proces planiranja

 • Traži komparativne industrijske norme za društvene programe

 • Podnosi izvješća o napredovanju društvene odgovornosti članovima organizacija, upravnom odboru i dioničarima

 • Eksperimentira s različitim pristupima mjerenju društvenog djelovanja


Slide20 l.jpg

 • Pokušava izračunati trošak društvenih programa, kao i povrat na uloženo u društvene programe

  Tri menadžerska pristupa ispunjavanju

  društvenih obveza:

 • Pristup društvene obveze

 • Pristup društvene odgovornosti

 • Pristup društvene osjetljivosti

  Proaktivni menadžeri čine ono što je razborito sa

  stajališta tvrtke kako bi smanjili obveze, neovisno

  da li su takve aktivnosti propisane zakonom ili ne


Dru tveno odgovorne aktivnosti i funkcije upravljanja l.jpg

Društveno odgovorne aktivnosti i funkcije upravljanja

I. Planiranje društveno odgovornih aktivnosti

 • Uključuje određivanje načina na koji će organizacija postići svoje društveno odgovorne ciljeve ili zauzeti mjesto na kojem želi biti u području društvene odgovornosti

  Cjelokupni proces planiranja

  Prognoze društvenih trendova bi se trebale

  obavljati unutar organizacije zajedno s prognozama

  ekonomskih, političkih i tehnoloških trendova


Slika 3 2 integracija dru tveno odgovornih aktivnosti i aktivnosti planiranja l.jpg

Slika 3.2. Integracija društveno odgovornih aktivnosti i aktivnosti planiranja

PROGNOZE OKRUŽENJA

Društvene

Ekonomske

Političke

Tehnološke

Dugoročnim planovima

Kratkoročnim planovima

Akcijom uprave

REZULTIRAJU

REZULTIRAJU

REZULTIRAJU

POVRATNEINFORMACIJE


Slide23 l.jpg

Pretvaranje organizacijske politike društvene

odgovornosti u djelo

 • Politika: sredstvo upravljanja koje daje široke smjernice za upućivanje razmišljanja rukovodećeg kadra u određenom pravcu

 • Da bi bila učinkovita, društveno odgovorna politika mora se pretočiti u odgovarajuće konkretno djelovanje – ta pretvorba uključuje 3 zasebne i uglavnom uzastopne faze (Slika 3.3.)


Prva faza l.jpg

Prva faza

 • Najviše rukovodstvo priznaje da organizacija ima neke društvene obveze

 • Donosi se politika o prihvaćanju spomenute obveze i prenosi se svim članovima organizacije


Druga faza l.jpg

Druga faza

 • Uključuje i najviši menadžment i osoblje

 • Najviše rukovodstvo prikuplja informacije o izvršavanju društvene obveze preuzete u prvoj fazi

 • Zaposlenici daju savjete o stručnim pitanjima povezanim s izvršavanjem preuzete društvene obveze


Tre a faza l.jpg

Treća faza

 • Uz zaposlenike organizacije koji sudjeluju u prve 2 faze uključuje i voditelje svakog odjela

 • Najviše rukovodstvo teži zadržavanju predanosti članova organizacije preuzetim društvenim obvezama te pokušava stvoriti realna očekivanja posljedica takve predanosti na proizvodnost organizacije


Slika 3 3 provo enje dru tveno odgovornih politika u djelo l.jpg

Slika 3.3. Provođenje društveno odgovornih politika u djelo

FAZE UKLJUČENOSTI ORGANIZACIJE

IZVRŠNI

DIREKTORI

ORGANIZACIJSKA RAZINA

STRUČNJACI

IZ OSOBLJA

UPRAVA

DIVIZIJE


Slide28 l.jpg

II. Organiziranje društveno odgovornih

aktivnosti

 • Podrazumijeva odluke o logičnom korištenju svih organizacijskih resursa koje stavlja težište na postizanje organizacijskih društvenih ciljeva te je u skladu s društveno odgovornim planovima organizacije


Slika 3 4 kako chevron texaco uklju uje dru tvenu odgovornost u svoj organigram l.jpg

Slika 3.4. – Kako Chevron Texaco uključuje društvenu odgovornost u svoj organigram


Slide30 l.jpg

III. Utjecaj na pojedince koji obavljaju

društveno odgovorne aktivnosti

 • Proces vođenja aktivnosti članova organizacije tako da im se pomogne ostvariti organizacijske društveno odgovorne ciljeve

 • Menadžeri moraju voditi, motivirati grupe te s njima komunicirati i raditi tako da rezultat bude ostvarivanje organizacijskih društveno odgovornih ciljeva


Slide31 l.jpg

IV. Kontroliranje društveno odgovornih

aktivnosti

 • Kontrolirati znači pobrinuti se da se stvari odvijaju na planirani način

 • Kontroliranje na području društvene odgovornosti sastoji se od 2 velika zadatka:

 • Područja mjerenja:

 • Područje ekonomske funkcije

 • Područje kvalitete života

 • Područje društvenog ulaganja

 • Područje rješavanja problema


Slide32 l.jpg

 • Društvena revizija: Izvješće o napretku

 • Proces mjerenja sadašnjih društveno odgovornih aktivnosti organizacije da bi se tako odredilo njezino poslovanje na tom području

  Osnovni koraci u provođenju revizije su:

 • Promatranje

 • Mjerenje

 • Ocjenjivanje svih aspekata društveno odgovornog poslovanja organizacije


Kako dru tvo mo e pomo i tvrtki da ispuni dru tvene obveze l.jpg

Kako društvo može pomoći tvrtki da ispuni društvene obveze

Obaveze društva prema tvrtki:

 • Postaviti pravila koja su jasna i dosljedna

 • Neka pravila budu tehnički izvediva

 • Neka pravila budu ekonomski izvediva

 • Neka pravila budu usmjerena prema budućnosti, a ne retroaktivna

 • Neka pravila postavljaju ciljeve, a ne propisuju postupke


Poslovna etika l.jpg

Poslovna etika

Definicija etike: sposobnost promišljanja vrijednosti u procesu donošenja odluka u korporacijama, da bi se odredilo kako te vrijednosti i odluke utječu na različite grupe dionika i da bi se utvrdilo kako menadžeri mogu iskristiti ta opažanja u svakodnevnom upravljanju tvrtkom

Etični menadžeri teže uspjehu u granicama razumne menadžerske prakse koju obilježavaju poštenje i pravednost


Za to je etika klju ni dio prakse upravljanja l.jpg

Zašto je etika ključni dio prakse upravljanja

 • Etika i konkurentnost su nerazdvojive

 • Korištenje etične poslovne prakse može unaprijediti sveukupno korporacijsko zdravlje u 3 važna područja:

 • Proizvodnost

 • Odnosi dionika

 • Zakonski okvir


Eti ki kodeks l.jpg

Etički kodeks

 • Službena izjava koja služi kao vodlja u ponašanju ljudi unutar određene organizacije te donošenju odluka

 • Obično se bavi pitanjima:

 • Sukoba interesa

 • Konkurentima

 • Privatnošću informacija

 • Davanjem poklona

 • Davanjem i pružanjem političkih doprinosa ili poslova


Kako stvoriti eti no radno mjesto l.jpg

Kako stvoriti etično radno mjesto

 • stvaranje, širenje i stalno unapređivanje tvrtkinog etičkog kodeksa uobičajen je korak koji menadžeri mogu poduzeti kako bi stvorili etično radno mjesto

 • imenovanje glavnog referenta za etiku – osigurati uklapanje organizacijske etike i vrijednosti u dnevne odluke na svim organizacijskim razinama

 • promicanje etike na radnom mjestu kroz stručno usavršavanje za članove organizacije


Slika 3 6 osobine uspje nog referenta za etiku l.jpg

Slika 3.6. Osobine uspješnog referenta za etiku


Slide39 l.jpg

Potez je etičan ako je u skladu sa sljedećim

pravilima:

 • Zlatno pravilo

 • Utilitarističko načelo

 • Kantov kategorički imperativ

 • Profesionalna etika

 • TV test

 • Test zakonitosti

 • Četverosmjerni test


Zakon sarbanes oxley l.jpg

Zakon Sarbanes-Oxley

 • Usvojen 2002. g. kako bi se u budućnosti spriječile takve obmane u javnim poduzećima

 • Težište je na promicanju etičnog ponašanja

 • Područja pokrivena zakonom obuhvaćaju:

 • Primjenu računovodstvenih praksi

 • Procjenu novčanih naknada isplaćenih menadžerima

 • Nadziranje osnovnih poslovnih strategija

 • Razumijevanje i smanjivanje najvećeg rizika

 • Osiguravanje strukture tvrtke i procesa koji poboljšavaju integritet i ugled


Slide41 l.jpg

?


 • Login