GOSPODARKA ODPADAMI W GMINIE ORNONTOWICE OD 1 LIPCA 2013 r. - PowerPoint PPT Presentation

Gospodarka odpadami w gminie ornontowice od 1 lipca 2013 r
Download
1 / 21

 • 120 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

GOSPODARKA ODPADAMI W GMINIE ORNONTOWICE OD 1 LIPCA 2013 r. Od 1 lipca 2013 r., wskutek zmian w zapisach Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, obowiązek wywozu odpadów komunalnych przejdzie na Gminę. Co to oznacza?

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

GOSPODARKA ODPADAMI W GMINIE ORNONTOWICE OD 1 LIPCA 2013 r.

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Gospodarka odpadami w gminie ornontowice od 1 lipca 2013 r

GOSPODARKA ODPADAMIW GMINIE ORNONTOWICE OD 1 LIPCA 2013 r.


Gospodarka odpadami w gminie ornontowice od 1 lipca 2013 r

Od 1 lipca 2013 r., wskutek zmian w zapisach Ustawyo utrzymaniu czystoci i porzdku w gminach, obowizek wywozu odpadw komunalnych przejdzie na Gmin.

Co to oznacza?

- do 30 czerwca br. wywz odpadw komunalnych odbywa si bdzie na dotychczasowych zasadachtj. odpady odbierane bd przez przedsibiorcw,z ktrymi mieszkacy maj podpisane umowy na wywz,

 • mieszkaniec winien wypowiedzie umow na wywz odpadw tak, aby przestaa ona obowizywa30 czerwca br.


Gospodarka odpadami w gminie ornontowice od 1 lipca 2013 r

Aby nowy system gospodarki odpadami w Gminie Ornontowice mg zosta wdroony, Rada Gminy Ornontowice podja

nastpujce uchway:


Gospodarka odpadami w gminie ornontowice od 1 lipca 2013 r

Uchwa Rady Gminy Ornontowice Nr XXII/210/12z dnia 3 padziernika 2012 r. w sprawie okrelenia metody ustalenia opaty za gospodarowanie odpadami.

Uchwa t ustalono, i opata za gospodarowanie odpadami komunalnymi liczona bdzie w oparciu o liczb mieszkacw zamieszkujcych dan nieruchomo tj.:

liczba mieszkacw na nieruchomoci x stawka opaty

= miesiczna opata


Gospodarka odpadami w gminie ornontowice od 1 lipca 2013 r

Uchwa Rady Gminy Ornontowice Nr XXII/211/12z dnia 3 padziernika 2012 r. w sprawie wymaga jakie powinien spenia przedsibiorca ubiegajcy si o uzyskanie zezwolenia w zakresie oprniania zbiornikw bezodpywowych i transportu nieczystoci ciekych.

Uchwaa ta okrela wymagania dla przedsibiorcw zajmujcych si na terenie Gminy oprnianiem zbiornikw bezodpywowych tzw. szamb.


Gospodarka odpadami w gminie ornontowice od 1 lipca 2013 r

Uchwa Rady Gminy Ornontowice Nr XXIV/238/12z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie przyjcia Regulaminu utrzymania czystoci i porzdku na terenie Gminy Ornontowice.

Regulamin to zbir zasad jakie obowizywa bdw Gminie Ornontowice dla zachowania czystocii porzdku. Zasad, ktre winni przestrzega zarwno mieszkacy, przedsibiorcy ale i Gmina.


Gospodarka odpadami w gminie ornontowice od 1 lipca 2013 r

W Regulaminie, zgodnie z przepisami prawa okrelono:

 • wymagania w zakresie utrzymania czystoci i porzdku na terenie nieruchomoci, w tym zapisy dotyczce segregacji odpadw,

 • rodzaje i pojemnoci pojemnikw przeznaczonych do zbierania odpadw,

 • czstotliwo i sposoby pozbywania si odpadw komunalnych i nieczystoci ciekych,

 • obowizki dla osb utrzymujcych zwierzta domowe,

 • wymagania dotyczce utrzymania zwierzt gospodarskich,

 • obszary podlegajce obowizkowej deratyzacji.


Gospodarka odpadami w gminie ornontowice od 1 lipca 2013 r

Uchwa Rady Gminy Ornontowice Nr XXIV/239/12 z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokoci opaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, skadanej przez wacicieli nieruchomoci zamieszkaych, pooonych na terenie Gminy Ornontowice.

Deklaracja to druk, ktry waciciel nieruchomoci zamieszkaej bdzie musia wypeni i zoy w Urzdzie Gminy najpniej do 15 maja 2013 r.

W deklaracji waciciel nieruchomoci sam wyliczy miesiczn opat za gospodarowanie odpadami, podajc liczb osb zamieszkujcych nieruchomo i stosujc odpowiedni stawk za gospodarowanie odpadami, deklarujc przy tym czy na nieruchomoci odpady bd segregowane, czy te nie.


Gospodarka odpadami w gminie ornontowice od 1 lipca 2013 r

Uchwa Rady Gminy Ornontowice Nr XXIV/240/12z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie szczegowego sposobu i zakresu wiadczenia usug w zakresie odbierania odpadw komunalnych od wacicieli nieruchomoci i zagospodarowania tych odpadww zamian za uiszczon przez waciciela nieruchomoci opat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwaa ta okrela zasady odbioru poszczeglnych rodzajw odpadw komunalnych, wskazuje jakie odpady odbierane bd w Punkcie Selektywnej Zbirki Odpadw Komunalnych, ktry musi powsta na terenie Gminy.


Gospodarka odpadami w gminie ornontowice od 1 lipca 2013 r

Uchwa Rady Gminy Ornontowice Nr XXIV/241/12z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie terminu, czstotliwoci i trybu uiszczania opaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwaa ta okrela, i miesiczna opata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszona bdzie na rachunek Urzdu Gminy w terminie do 20 - ego kadego miesica, przy czym pierwsza opata winna by uiszczona do 20 lipca 2013 r., kolejna za sierpie - do 20 sierpnia 2013 r. itd,


Gospodarka odpadami w gminie ornontowice od 1 lipca 2013 r

Uchwa Rady Gminy Ornontowice Nr XXV/250/12z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia stawki opaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Stawka opaty za gospodarowanie odpadami bdzie uyta do wyliczenia /w deklaracji/ miesicznej opaty za gospodarowanie odpadami.

Aby okreli stawki Gmina musiaa dokona analizy dotychczas poniesionych przez mieszkacw jak i Gmin kosztw za odbir odpadw komunalnych, przy uyciu wskanikw okrelonych w Wojewdzkim planie gospodarki odpadami.


Gospodarka odpadami w gminie ornontowice od 1 lipca 2013 r

Zgodnie z zapisami Ustawy o utrzymaniu czystoci i porzdku w Gminach, z pobranych od mieszkacw opat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, ktre obejmuj koszty:

- odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadw komunalnych;

- tworzenia i utrzymania punktw selektywnego zbierania odpadw komunalnych;

- obsugi administracyjnej tego systemu.


Gospodarka odpadami w gminie ornontowice od 1 lipca 2013 r

Nowy system gospodarki odpadami musi si sam finansowa, a zatem wyliczona kwota jaka bdzie potrzebna dla prawidowego funkcjonowania tego systemu, podzielona zostaa przez liczb mieszkacwi zgodnie z Uchwa Rady Gminy Ornontowice miesiczne stawki ustalono na poziomie:

 • 12 z/osobw przypadku deklarowania, e odpadybd segregowane,

 • 18 z/osob jeeli w deklaracji zostanie wskazane,e odpady nie bd segregowane.

  Stawki opat mog ulec zmianie po przetargu.


Gospodarka odpadami w gminie ornontowice od 1 lipca 2013 r

Uchwa Rady Gminy Ornontowice Nr XXV/251/12z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie okrelenia grnych stawek opat ponoszonych przez wacicieli nieruchomoci za usugi w zakresie odbierania odpadw komunalnych oraz oprniania zbiornikw bezodpywowych i transportu nieczystoci ciekych.

Waciciele nieruchomoci, ktrzy nie s obowizanido ponoszenia opat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy tj. waciciele nieruchomoci na ktrych nie zamieszkuj mieszkacy, indywidualnie podpisuj umowy z przedsibiorcami, a przedsibiorcy wywocy odpady i nieczystoci cieke nie mog stosowa opat wyszych ni ustalone w Uchwale.


Gospodarka odpadami w gminie ornontowice od 1 lipca 2013 r

Segregacja odpadw


Gospodarka odpadami w gminie ornontowice od 1 lipca 2013 r

Nowy system musi spowodowa, e bdziemy wicej odpadw segregowa. Jeeli nasze sprawozdania tj. gmin, wojewdztwa, ostatecznie Polski wyka, e nie uzyskujemy odpowiednich poziomw recyklingu, ktre ustalia Polska z UE, wwczas bdziemy ponosi kary. Kary te oczywicie pacone bd z budetw gmin,a gminy aby kary te zapaci bd zmuszone zwiksza stawki dla mieszkacw za wywz odpadw.

Zatem wsplnie musimy podj inicjatyw tj. Gmina stworzy warunki, a mieszkacy segregowa odpadyw sposb zapewniajcy osignicie odpowiednich poziomw recyklingu.


Gospodarka odpadami w gminie ornontowice od 1 lipca 2013 r

Pozostae

wane informacje:


Gospodarka odpadami w gminie ornontowice od 1 lipca 2013 r

- nowy system odbioru odpadw komunalnych obowizywa bdzie wycznie wacicieli nieruchomoci zamieszkaych, w przyszoci moe to ulec zmianie,

- w ramach nowego systemu mieszkacowi zapewniony zostanie wywz wszystkich wytworzonych na posesji odpadw komunalnych /iloci i rodzaje okrelone w Regulaminiei WPGO/,

- oprcz segregacji odpadw u rda /w domach/, mieszkacy bd mogli przywozi odpady posegregowane do Punktu Selektywnej Zbirki Odpadw Komunalnych,

- Gmina obecnie przygotowuje si do przeprowadzenia przetargu na wybr przedsibiorcy, ktry odbiera bdzie odpady komunalne od mieszkacw gminy,

- pojemniki na odpady - zgodnie z obowizujcymi obecnie przepisami to mieszkaniec sam miaby zapewni sobie pojemniki/worki do zbierania odpadw. Rozwizanie to budzi jednak wiele kontrowersji. Wobec sprzeciwu dla takiego rozwizania, rzd rozwaa obecnie zmian tego przepisu.

Najlepsze rozwizanie - waciciel pojemnika to przedsibiorca odbierajcy odpady.


Gospodarka odpadami w gminie ornontowice od 1 lipca 2013 r

Gdzie szuka informacji dotyczcych gospodarki odpadami w Gminie Ornontowice?


Gospodarka odpadami w gminie ornontowice od 1 lipca 2013 r

 • w Gosie Ornontowic,

 • w Aktualnociach Ornontowickich,

  - na stronie internetowej w zakadce Aktualnoci oraz Gospodarka odpadami

  /znajdziesz tam artykuy, pene teksty Uchwa Rady Gminy/

  Pytania kieruj na adres:

  odpady@ornontowice.pl


Gospodarka odpadami w gminie ornontowice od 1 lipca 2013 r

Dzikuj za uwag.


 • Login