Gospodarka odpadami w gminie ornontowice od 1 lipca 2013 r
Download
1 / 21

GOSPODARKA ODPADAMI W GMINIE ORNONTOWICE OD 1 LIPCA 2013 r. - PowerPoint PPT Presentation


 • 144 Views
 • Uploaded on

GOSPODARKA ODPADAMI W GMINIE ORNONTOWICE OD 1 LIPCA 2013 r. Od 1 lipca 2013 r., wskutek zmian w zapisach Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, obowiązek wywozu odpadów komunalnych przejdzie na Gminę. Co to oznacza?

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' GOSPODARKA ODPADAMI W GMINIE ORNONTOWICE OD 1 LIPCA 2013 r.' - dino


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Gospodarka odpadami w gminie ornontowice od 1 lipca 2013 r
GOSPODARKA ODPADAMIW GMINIE ORNONTOWICE OD 1 LIPCA 2013 r.


Od 1 lipca 2013 r., wskutek zmian w zapisach Ustawyo utrzymaniu czystości i porządku w gminach, obowiązek wywozu odpadów komunalnych przejdzie na Gminę.

Co to oznacza?

- do 30 czerwca br. wywóz odpadów komunalnych odbywać się będzie na dotychczasowych zasadachtj. odpady odbierane będą przez przedsiębiorców,z którymi mieszkańcy mają podpisane umowy na wywóz,

 • mieszkaniec winien wypowiedzieć umowę na wywóz odpadów tak, aby przestała ona obowiązywać30 czerwca br.


Aby nowy system gospodarki odpadami w Gminie Ornontowice mógł zostać wdrożony, Rada Gminy Ornontowice podjęła

następujące uchwały:


Uchwałę Rady Gminy Ornontowice Nr XXII/210/12 mógł zostać wdrożony, Rada Gminy Ornontowice podjęła z dnia 3 października 2012 r. w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami.

Uchwałą tą ustalono, iż opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi liczona będzie w oparciu o liczbę mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość tj.:

liczba mieszkańców na nieruchomości x stawka opłaty

= miesięczna opłata


Uchwałę Rady Gminy Ornontowice Nr XXII/211/12 mógł zostać wdrożony, Rada Gminy Ornontowice podjęła z dnia 3 października 2012 r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Uchwała ta określa wymagania dla przedsiębiorców zajmujących się na terenie Gminy opróżnianiem zbiorników bezodpływowych tzw. „szamb”.


Uchwałę Rady Gminy Ornontowice Nr XXIV/238/12 mógł zostać wdrożony, Rada Gminy Ornontowice podjęła z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ornontowice.

Regulamin to zbiór zasad jakie obowiązywać będąw Gminie Ornontowice dla zachowania czystościi porządku. Zasad, które winni przestrzegać zarówno mieszkańcy, przedsiębiorcy ale i Gmina.


W Regulaminie, zgodnie z przepisami prawa określono: mógł zostać wdrożony, Rada Gminy Ornontowice podjęła

 • wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości, w tym zapisy dotyczące segregacji odpadów,

 • rodzaje i pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów,

 • częstotliwość i sposoby pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych,

 • obowiązki dla osób utrzymujących zwierzęta domowe,

 • wymagania dotyczące utrzymania zwierząt gospodarskich,

 • obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji.


Uchwałę Rady Gminy Ornontowice Nr XXIV/239/12 z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Ornontowice.

Deklaracja to druk, który właściciel nieruchomości zamieszkałej będzie musiał wypełnić i złożyć w Urzędzie Gminy najpóźniej do 15 maja 2013 r.

W deklaracji właściciel nieruchomości sam wyliczy miesięczną opłatę za gospodarowanie odpadami, podając liczbę osób zamieszkujących nieruchomość i stosując odpowiednią stawkę za gospodarowanie odpadami, deklarując przy tym czy na nieruchomości odpady będą segregowane, czy też nie.


Uchwałę Rady Gminy Ornontowice Nr XXIV/240/12 28 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Ornontowice.z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadóww zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała ta określa zasady odbioru poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych, wskazuje jakie odpady odbierane będą w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, który musi powstać na terenie Gminy.


Uchwałę Rady Gminy Ornontowice Nr XXIV/241/12 28 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Ornontowice.z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała ta określa, iż miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszona będzie na rachunek Urzędu Gminy w terminie do 20 - ego każdego miesiąca, przy czym pierwsza opłata winna być uiszczona do 20 lipca 2013 r., kolejna za sierpień - do 20 sierpnia 2013 r. itd,


Uchwałę Rady Gminy Ornontowice Nr XXV/250/12 28 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Ornontowice.z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami będzie użyta do wyliczenia /w deklaracji/ miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami.

Aby określić stawki Gmina musiała dokonać analizy dotychczas poniesionych przez mieszkańców jak i Gminę kosztów za odbiór odpadów komunalnych, przy użyciu wskaźników określonych w Wojewódzkim planie gospodarki odpadami.


Zgodnie z zapisami Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w Gminach, z pobranych od mieszkańców opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:

- odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;

- tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

- obsługi administracyjnej tego systemu.


Nowy system gospodarki odpadami musi się sam finansować, a zatem wyliczona kwota jaka będzie potrzebna dla prawidłowego funkcjonowania tego systemu, podzielona została przez liczbę mieszkańcówi zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Ornontowice miesięczne stawki ustalono na poziomie:

 • 12 zł/osobęw przypadku deklarowania, że odpadybędą segregowane,

 • 18 zł/osobę jeżeli w deklaracji zostanie wskazane,że odpady nie będą segregowane.

  Stawki opłat mogą ulec zmianie po przetargu.


Uchwałę Rady Gminy Ornontowice Nr XXV/251/12 finansować, a zatem wyliczona kwota jaka będzie potrzebna dla prawidłowego funkcjonowania tego systemu, podzielona została przez liczbę mieszkańcówz dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Właściciele nieruchomości, którzy nie są obowiązanido ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy tj. właściciele nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, indywidualnie podpisują umowy z przedsiębiorcami, a przedsiębiorcy wywożący odpady i nieczystości ciekłe nie mogą stosować opłat wyższych niż ustalone w Uchwale.


Segregacja odpadów finansować, a zatem wyliczona kwota jaka będzie potrzebna dla prawidłowego funkcjonowania tego systemu, podzielona została przez liczbę mieszkańców


Nowy system musi spowodować, że będziemy więcej odpadów segregować. Jeżeli nasze sprawozdania tj. gmin, województwa, ostatecznie Polski wykażą, że nie uzyskujemy odpowiednich poziomów recyklingu, które ustaliła Polska z UE, wówczas będziemy ponosić kary. Kary te oczywiście płacone będą z budżetów gmin,a gminy aby kary te zapłacić będą zmuszone zwiększać stawki dla mieszkańców za wywóz odpadów.

Zatem wspólnie musimy podjąć inicjatywę tj. Gmina stworzyć warunki, a mieszkańcy segregować odpadyw sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu.


Pozostałe odpadów segregować. Jeżeli nasze sprawozdania tj. gmin, województwa, ostatecznie Polski wykażą, że nie uzyskujemy odpowiednich poziomów recyklingu, które ustaliła Polska z UE, wówczas będziemy ponosić kary. Kary te oczywiście płacone będą z budżetów gmin,

ważne informacje:


- nowy system odbioru odpadów komunalnych obowiązywał będzie wyłącznie właścicieli nieruchomości zamieszkałych, w przyszłości może to ulec zmianie,

- w ramach nowego systemu mieszkańcowi zapewniony zostanie wywóz wszystkich wytworzonych na posesji odpadów komunalnych /ilości i rodzaje określone w Regulaminiei WPGO/,

- oprócz segregacji odpadów u źródła /w domach/, mieszkańcy będą mogli przywozić odpady posegregowane do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych,

- Gmina obecnie przygotowuje się do przeprowadzenia przetargu na wybór przedsiębiorcy, który odbierać będzie odpady komunalne od mieszkańców gminy,

- pojemniki na odpady - zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami to mieszkaniec sam miałby zapewnić sobie pojemniki/worki do zbierania odpadów. Rozwiązanie to budzi jednak wiele kontrowersji. Wobec sprzeciwu dla takiego rozwiązania, rząd rozważa obecnie zmianę tego przepisu.

Najlepsze rozwiązanie - właściciel pojemnika to przedsiębiorca odbierający odpady. • w „Głosie Ornontowic”, Gminie Ornontowice?

 • w „Aktualnościach Ornontowickich”,

  - na stronie internetowej w zakładce Aktualności oraz Gospodarka odpadami

  /znajdziesz tam artykuły, pełne teksty Uchwał Rady Gminy/

  Pytania kieruj na adres:

  [email protected]


Dziękuję za uwagę. Gminie Ornontowice?


ad