El 2014 planeerimine
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 10

EL 2014+ PLANEERIMINE PowerPoint PPT Presentation


 • 127 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

EL 2014+ PLANEERIMINE. Nele Gerberson [email protected] Töövaldkond 08.01.2013. Euroopa Komisjoni positsioon järgmise perioodi EL vahendite kasutamise kohta. Hariduse kvaliteedi ja selle tööturu vajadustele vastavuse ning töötajate oskuste ja pädevuste parandamine

Download Presentation

EL 2014+ PLANEERIMINE

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


EL 2014+ PLANEERIMINE

Nele Gerberson

[email protected]

Töövaldkond

08.01.2013


Euroopa Komisjoni positsioon järgmise perioodi EL vahendite kasutamise kohta

Hariduse kvaliteedi ja selle tööturu vajadustele vastavuse ning töötajate oskuste ja pädevuste parandamine

 • kvaliteetne ja võrdselt kättesaadav haridus- ja koolitussüsteem;

 • lastehoiuvõimaluste laiendamine;

 • mehhanismide loomine koolist väljalangemise jälgimiseks;


 • integreeritud ja toimiv karjääriteenuste süsteem;

 • tööjõu ümberõpe ja oskuste parandamine;

 • eakamate inimeste osalemise soodustamine haridus- ja koolitusmeetmetes;

 • aktiivse tööturupoliitika meetmete ulatuse ja tõhususe parandamine;

 • eritähelepanu noortele, madala kvalifikatsiooniga töötajatele ja pikaajalistele töötutele


 • eritähelepanu pikaajalistest haigustest, töövõimetusest, puudest või hooldamiskohustustest tingitud tööturult eemalejäämise vähendamisele;

 • rahvatervise poliitika tõhustamine;

 • tervena vananemise toetamine ning töötervishoid ja -ohutus


Noortele suunatud meetmete arendamine

 • ennetusmeetmed – noorte parem ettevalmistamine tööellu sisenemiseks;

 • aktiivsed tööturuteenused noortele;

 • NEET noorte tagasitoomine – nende ülesleidmine ja suunamine kooli või tööturule


Oskuste tõstmisele suunatud meetmed

Koostöövõrgustikel põhinevate meetmete pakkumine. Näiteks:

 • tööpraktika populariseerimine;

 • õpipoisiõpe;

 • hõivesse suundumist või püsimist toetav koolitus aastas 55+ töötajatele;

 • toetused õppima asumisel madala kvalifikatsiooniga ja pikaajalistele töötutele


Eesti sisese tööjõu mobiilsuse toetamine

Mobiilsust toetavate meetmete väljatöötamine ja arendamine:

 • paindlike töövormide arendamine;

 • transporditoetuse maksmine – pikaajalistele töötutele transpordikulude hüvitamine teenusel osalemiseks ja x kuud pärast tööle saamist


Tööhõivet ja tööelu kvaliteeti parandava teadlikkuse tõstmine

 • tugi- ja nõustamisteenuse arendamine;

 • teavitustegevuste läbiviimine;

 • töökeskkonna- ning töösuhetealase teabekeskuse kui tööelu pädevuskeskuse loomine ja juurutamine


Teadmispõhise tööpoliitika kujundamine

 • tööturu-, töökeskkonna- ning töösuhtealaste uuringute ja analüüside läbiviimine ja nende tulemuste levitamine;

 • poliitikaotsuste kujundajate pädevuse suurendamine;

 • rakendusasutuste haldussuutlikkuse tõstmine


Tänud kuulamast!


 • Login