Popis impulsov ho sign lu
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 20

Popis impulsového signálu PowerPoint PPT Presentation


 • 59 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Popis impulsového signálu. Střední odborná škola Otrokovice. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je ing. Miroslav Hubáček.

Download Presentation

Popis impulsového signálu

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Popis impulsového signálu

Střední odborná škola Otrokovice

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je ing. Miroslav Hubáček.

Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

www.zlinskedumy.cz


Charakteristika 1 DUM


Náplň výuky

Popis impulsového signálu

Druhy impulsových signálů

Definice impulsu

Charakteristické impulsy

Přenos impulsového signálu


 • vzorkovaný signál– není spojitý v čase

  • je tvořen posloupností vzorků, které obecně mohou nabývat libovolnou hodnotu

 • kvantovaný signál – jeho hodnota nemá spojitý průběh, ale mění se skokem

  • nabývá pouze omezeného počtu úrovní

 • digitální signál – je vzorkovaný a následně kvantovaný

  • je tvořen posloupnostívzorků

  • vzorky mohou nabývat pouze omezeného počtu hodnot

Popis digitálního signálu


 • je to proces diskretizace oboru daných hodnot signálu

 • postup při vzorkování

  • rozdělíme vodorovnou – časovou osu signálu

  • z každého úseku odebereme jeden vzorek

Vzorkovaný signál

Obr. 1: Vzorkovaný signál


 • je to proces diskretizace oboru hodnot signálu

 • je ztrátový a nevratný

 • pokud kvantování není dostatečně jemné, vznikají falešné kvantizační hrany

Kvantovaný signál

Obr. 2: Kvantovaný signál


 • je to proces tvorby vzorků v čase s omezeným počtem hodnot

 • vždy dochází ke ztrátě informace

 • zvyšováním vzorkovacího kmitočtu a počtu úrovní kvantování se k původnímu signálu lze přiblížit

Digitální signál

Obr. 3: Digitální signál


 • impuls je krátkodobá výchylka elektrické veličiny ze základní úrovně

 • po určité době, představující šířku impulsu, se tato veličina do základní úrovně opět vrací

 • impulsy mohou mít různý tvar

  • pravoúhlý

  • exponenciální

  • Diracůvatd.

 • výchylka tvořící impuls může být kladná nebo záporná

Popis impulsu


 • signál se v čase t = 0 změní z hodnoty 0 na hodnotu 1 a tento stav setrvá

 • je to nejčastěji používaný signál pro testování dynamického chování soustav

 • σ(t) = 0 pro t< 0

 • σ(t) = 1 pro t≥0

Jednotkový skok

Obr. 4: Jednotkový skok


 • Diracovafunkce – dá se popsat jako funkce, která má v nule nekonečnou hodnotu a všude jinde má hodnotu nulovou

 • δ(x) = ∞ pro x=0

 • δ(x) = 0 pro x≠0

Diracův impuls

Obr. 5: Diracův impuls


 • signál se v určitém časovém okamžiku (t = 0) změní skokem z hodnoty 0 na hodnotu x

 • po určité době (Δt)se vrátí zpět na hodnotu0

 • používá se pro testování stability soustav

Obdélníkový impuls

Obr. 6: Obdélníkový impuls


 • nejčastěji pracujeme s pravoúhlými (obdélníkovými )impulsy

 • tyto impulsy se skládají z

  • čela

  • temene

  • týlu

 • ideální pravoúhlý impuls je tvořen dvěma jednotkovými skoky násobenými veličinami se stejnou absolutní hodnotou

  • výškou impulsu

  • šířkou impulsu

 • v praxi se však za pravoúhlé označují impulsy, které se ideálním blíží

 • odlišnost reálného impulsu od ideálního se vyjadřuje pomocí parametrůimpulsu

Použití číslicových signálů


Parametry obdélníkového impulsu

doba čela tf

doba týlu tr

délka impulsu ti

překmitγpokles temene Δ

Obr. 7: Reálný obdélníkový impuls


 • lineární články propouštějí široké kmitočtové pásmo

 • omezení přenášeného pásma způsobuje lineární zkreslení

 • lineární přenosové články mají nejčastěji charakter dolní propusti

 • bude-li signál procházet kaskádou vzájemně se neovlivňujících lineárních článků můžeme z hlediska přenosu nahradit jednotlivé články článkem jediným

Přenos impulsového signálu lineárním článkem

Obr. 8: Kaskáda přenosových článků


 • nelineárním přenosovým článkem je zesilovač s omezením

 • dochází ke zpoždění impulsu, nedochází však k neomezenému prodlužování hran

 • přenášená informace se tedy neztrácí

 • zesilovač se nesmí rozkmitat

Přenos impulsového signálu nelineárním článkem

Obr. 9: Zesilovač s omezením


Kontrolní otázky:

Co to je digitální signál a jaké má vlastnosti?

Nakreslete průběhy charakteristických impulsů.

Popište obdélníkový signál, uveďte jaké má parametry.

Jaké jsou odlišnosti při přenosu signálu lineárním a nelineárním článkem?


Seznam obrázků:

Obr. 1: Vzorkovaný signál: In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. 2012 [vid. 14. 3. 2013]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Vzorkovan%C3%BD_sign%C3%A1l

Obr. 2: Kvantovaný signál: In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. 2012 [vid. 14. 3. 2013]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Vzorkovan%C3%BD_sign%C3%A1l

Obr. 3: Digitální signál: In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. 2012 [vid. 14. 3. 2013]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Vzorkovan%C3%BD_sign%C3%A1l

Obr. 4: Jednotkový skok: In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. 2012 [vid. 14. 3. 2013]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Heaviside.svg

Obr. 5: Diracův impuls: In: VSCHT: Měřicí a řídicí technika [online]. 2012 [vid. 14. 3. 2013]. Dostupné z: http://uprt.vscht.cz/kminekm/mrt/predn/txt-Mgr/FTOP09-reg1.pdf


Obr. 6: Obdélníkový impuls: In: VSCHT: Měřicí a řídicí technika [online]. 2012 [vid. 14. 3. 2013]. Dostupné z: http://uprt.vscht.cz/kminekm/mrt/predn/txt-Mgr/FTOP09-reg1.pdf

Obr. 7: Reálný obdélníkový impuls: In: Encyklopedie fyziky [online]. 2012 [vid. 14. 3. 2013]. Dostupné z: http://fyzika.jreichl.com/main.article/view/1381-impuls-televizniho-signalu

Obr. 8: Káskáda přenosových článků: In: FEKT VUT: Impulsová a číslicová technika [online]. 2012 [vid. 14. 3. 2013]. Dostupné z: http://home.zcu.cz/~jvarga/skriptum.pdf

Obr. 9: Zesilovač s omezením: In: FEKT VUT : Impulsová a číslicová technika [online]. 2012 [vid. 14. 3. 2013]. Dostupné z: http://home.zcu.cz/~jvarga/skriptum.pdf


Seznam použité literatury:

[1] ANTOŠOVÁ, M., DAVÍDEK, V. Číslicová technika .Praha:KOPP,2009. 978-80-7232-394-4.

[2] HÄBERLE,H. a kol., Průmyslová elektrotechnika a informační technologie.

Praha:Europa – Sobotáles, 2003. ISBN 80-86706-04-4.

[3 ] Číselné soustavy. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. 2012 [cit. 6. 3. 2013]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8C%C3%ADseln%C3%A9_soustavy

[4] ADÁMEK, M. In: Úvod do číslicové techniky. [online]. 2010 [cit. 7.3.2013].

Dostupné z: Úvod do číslicové techniky - Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně


Děkuji za pozornost 


 • Login