NOVI
Download
1 / 23

NOVI ZAKON O DEVIZNOM POSLOVANJU - PowerPoint PPT Presentation


 • 817 Views
 • Updated On :
 • Presentation posted in: General

NOVI ZAKON O DEVIZNOM POSLOVANJU. Agačević Sanela, dipl. oec. Revicon doo Sarajevo Seminar KPE: Početak obavezne fiskalizacije i druge aktualnosti Septembar 2010. godina.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

NOVI ZAKON O DEVIZNOM POSLOVANJU

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


NOVI

ZAKON

O

DEVIZNOM

POSLOVANJU

Agačević Sanela, dipl. oec.

Revicon doo Sarajevo

Seminar KPE: Početak obavezne fiskalizacije i druge aktualnosti

Septembar 2010. godina


 • “stari” Zakon o deviznom poslovanju je u FBiH na snazi od 1998. godine, i ne odgovara zahtjevima aktuelnog trenutka

 • harmonizacija entiteskih zakona o deviznom poslovanju, u RS je na snazi novi Zakon o deviznom poslovanju od 2009. godine.

 • zahtjevi potpisivanja Privremenog sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju EU i donošenje Programa mjera za provedbu ovog sporazuma.


ZAKON O DEVIZNOM POSLOVANJU

 • Objavljen u “Sl. novinama FBiH” broj 47/2010

  od 04. 08. 2010. godine

 • Stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u Sl. novinama – 05. 08. 2010. godine

 • Ovim Zakonom se stavlja van snage

  • “stari” Zakon o deviznom poslovanju

   (“Sl. novine FBiH” broj 35/98) i

  • Zakon o kreditnim poslovima sa inostranstvom

   (“Sl. novine FBiH”, br. 2/92 i 13/94)


 • Rok je šest mjeseci za donošenje podzakonskih akata

 • Na snazi su podzakonska akta donešena po “starom” Zakonu, sve do donošenja novih

 • Do sada objavljena dva Pravilnika:

  • Pravilnik o postupku otvaranja i vođenja deviznih računa i deviznih štednih uloga rezidenata u banci (“Sl. novine FBiH”, broj 56/10) od 06. 09. 2010. godine

  • Pravilnik o uslovima i načinu otvaranja, vođenja i zatvaranja računa nerezidenata u banci (“Sl. novine FBiH”, broj 56/10) od 06. 09. 2010. godine

  • Pripremljeno pet Odluka čija se objava očekuje u narednom periodu


Definisanje “rezidenta”:

 • Rezidentima se smatraju:

  • pravna lica sa sjedištem u Bosni i Hercegovini izuzev njihovih predstavništava koja se nalaze izvan BiH,

  • predstavništva, podružnice i drugi organizacioni dijelovi stranih pravnih lica upisanih u registar nadležnih organa u BiH,

  • poduzetnici (obrtnici i trgovci) i druga fizička lica koji samostalno obavljaju djelatnost radi sticanja dohotka i registrovani su kod nadležnog organa,

  • fizička lica sa prebivalištem u BiH, osim fizičkih lica čiji boravak u inostranstvu traje duže od 183 dana,

  • fizička lica - strani državljani koji u BiH borave na osnovu dozvole za boravak, odnosno vize, duže od 183 dana, osim diplomatskih i konzularnih predstavnika stranih zemalja i članova njihovih porodica,

  • diplomatska, konzularna i druga predstavništva iz BiH u inostranstvu koja se finansiraju iz budžeta, kao i državljani BiH zaposleni u tim predstavništvima i članovi njihovih porodica.

 • Dilema oko “statusa” (ne)rezidenta za:

  • Organizacije Evropske zajednice

  • Organizacije UN, EUPM i sl.?

 • Prema usmenom stajalištu Odjela za sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma, sva pravna lica koja su po Uredbi o upisu stranih predstavništava upisana kao nerezidenti, imaju takav status bez obzira na novi Zakon o deviznom poslovanju ?????


Karakter i vrste “tekućih poslova”

 • Tekućim poslovima smatraju se poslovi zaključeni između rezidenata i nerezidenata, čija namjera nije prenos kapitala (čl. 2. st. 1. tačka 9. Zakona)

 • Plaćanja i prenosi na osnovu tekućih poslova, između ostalog, obuhvataju (čl. 2. st. 1. tačka 10. alineja 4.):

  • .............. (alineje 1 – 3)

  • prenosi u korist fizičkih lica po osnovu: doznaka radnika, penzija, invalidnina i ostalih socijalnih primanja, prijenose po osnovu poreza i taksi, međudržavne saradnje, isplata po štetama na osnovu ugovora o osiguranju, prijenose po osnovu pravosnažnih i izvršnih sudskih odluka, prijenose po osnovu dobitaka u igrama na sreću, naknada za koncesije, članarine i kazne (penale) i umjerene doznake na ime troškova za izdržavanje porodice.


 • Nerezident može transferisati sredstva u inostranstvo nakon predočenja uvjerenja da nema neizmirenih carinskih i poreskih obaveza (član 32.).

 • Šta se podrazumijeva pod “transferom sredstava”?

 • Za koji iznos transfera sredstava su potrebna navedena uvjerenja i potvrde ..... ?????


Obavljanje “kapitalnih poslova”

 • Platnim karticama se ne može vršiti plaćanje po kapitalnim poslovima (Član 7. st. 4. Zakona)

 • Rezident ne može izvršiti plaćanje prema inostranstvu na osnovu simuliranog ugovora ili druge nevjerodostojne dokumentacije odnosno zaključiti ugovor u kojem nije navedena stvarna vrijednost (Član 7. st. 5. Zakona)

 • Rezident može doznačiti sredstva u inostranstvo radi sticanja vlasništva nad nekretninama u inostranstvu ako je podmirio obaveze po osnovu poreza i doprinosa (direktni i indirektni porezi i doprinosi), osim ako posebnim Zakonom ili međudržavnim ugovorom nije drugačije propisano (čl. 17. st. 1).

Kako će banka kontrolisati ove transakcije?

Kako će banka kontrolisati ove transakcije?

Lista reciprociteta ili?


 • Nerezident može vršiti plaćanje radi sticanja vlasništva nad nekretninama u FBiH, osim ako posebnim zakonom ili međudržavnim ugovorom nije drugačije propisano (čl. 17. st. 2).

 • Rezidenti i nerezidenti mogu slobodno vršiti plaćanje i prenos kapitala po osnovu sticanja, prodaje i likvidacije direktnih investicija u inostranstvu i u FBiH, samo ako je taj posao izvršen u skladu sa propisima o vanjskotrgovinskom poslovanju (član 15.)

Lista reciprociteta ili?

Ko ovo kontroliše i koja je potvrda / uvjerenje (i da li je) potrebnaza dokazivanje?


Plaćanja u Federaciji koja se mogu vršiti u devizama i stranoj gotovini:

 • Vlada FBiH će podzakonskim aktom propisati i druge osnove po kojima se u FBiH može izvršiti plaćanje, naplaćivanje i prenos u devizama i stranoj gotovini.

 • Strana gotovina koju rezident naplati pod udlovima navedenim u Zakonu i podzakonskim aktima, mora se položiti na devizni račun najkasnije narednog dana.

 • Do donošenja nove Odluke / podzaknskog akta, na snazi je “stara” Odluka o uslovima pod kojima se domaćoj pravnoj osobi može dati odobrenje da se naplata i plaćanje u FBiH izvrši u efektivnom stranom novcu (“Sl. novine FBiH”, broj 02/00)

 • deviznog kreditiranja u Federaciji,

 • otplate deviznog kredita u Federaciji,

 • isplaćivanja premije osiguranja i isplati štete u poslovima osiguranja nerezidentima, kao i sa rezidentima koji obavljaju investicione radove i privrednu djelatnost u inostranstvu,

 • prodaje i kupovine robe sa konsignacionih skladišta, u slobodnim zonama i u slobodnim carinskim prodavnicama,

 • kupovine i prodaje vrijednosnih papira koji glase na stranu valutu,

 • isplate strane gotovine sa devizne štedne knjižice i deviznog računa, kao i prenosa deviza sa jedne devizne štedne knjižice na drugu, odnosno sa jednog deviznog računa na drugi istog lica,

 • kupovine i prodaje, odnosno plaćanja i naplate potraživanja i dugovanja nastalih po vanjskotrgovinskim poslovima rezidenta - pravnih lica i poduzetnika po tekućim i kapitalnim poslovima, odnosno kreditnih poslova sa inostranstvom,

 • uplate depozita kao sredstva osiguranja.


Plaćanja u devizama ili ... ?

 • Načelno, Zakon propisuje obavezu da rezidenti i nerezidenti za plaćanje prema inostranstvu koriste devize, ukoliko nije drugačije propisano (član 3. st. 1. Zakona)

 • Platni promet između nerezidenata i rezidenata u FBiH se vrši u KM

 • U FBiH se može vršiti ugovaranje u devizama, ali plaćanje mora biti u KM, osim u slučajevima koji su navedeni u Zakonu, i osim u Odluci koju će donijeti FMF


Kompenzacije, cesija i asignacijesa stranim pravnim licima

 • Plaćanje, naplaćivanje i prenos po tekućim i kapitalnim poslovima između rezidenata i nerezidenata vrši se slobodno, u skladu sa Zakonom (član 6.)

 • FMF će podzakonskim aktom propisati uslove pod kojima se plaćanje i naplata između rezidenata i nerezidenata može vršiti kompenzacijom, ustupanjem potraživanja, preuzimanjem duga i dr.

 • Usmeno iz FMF da neće više biti dosadašnje prakse podnošenja zahtjeva za saglasnost.


Dokumentacija o izvršenom plaćanju

 • Prije izvršenja naloga za plaćanje, Banka je obavezna klijentu da osigura informacije o:

  • Uslovima pod kojima se izvršava nalog za plaćanje

  • Vrijeme potrebno za izvršenje plaćanja

  • Načinu obračuna provzije i dr. troškova

 • Nakon izvršenja naloga za plaćanje, Banka je obavezna klijentu da obezbijedi informacije o:

  • Izvršenom plaćanju

  • Originalnom iznosu po kojem je izvršeno plaćanje

  • Iznosu svih troškova i provizija koje je klijent dužan da plati

  • Datumu valute

 • Izvod (i to kakav)

 • Obr. 1450 ovjeren i obrađen

 • SWIFT


Rokovi za naplatu, povrat, uvoz ...

Novi Zakon je propisao obavezu za rezidenta:

 • Izvoz robe i usluga :

 • obaveza naplate i unosa u FBiH sredstava plaćanja po ovom osnovu iz inostranstva je u roku od šest mjeseci od dana izvoznog carinjenja, odnosno od dana izvršenja usluge (do sada je rok bio devedeset dana).

 • FMF taj rok izuzetno može produžiti za 60 dana.


Rokovi za naplatu, povrat, uvoz ...

2. Izvoz robe i usluga sa ugovorenim rokom naplate dužim od šest mjeseci smatra se kreditnim poslom, u smislu Zakona o deviznom poslovanju.

 • Obaveza unosa u FBiH sredstava plaćanja koja su ostvarena po osnovu prodaje plaćene robe koja se nalazi u inostranstvu, i koja se neposredno isporučuje u inostranstvo, u roku od šest mjeseci od dana izvršenog plaćanja.

 • FMF će propisati uslove evidentiranja i prijavljivanja.


3. Uvoz dobara i angažovanja stranih usluga - unaprijed plaćena roba ili usluge se moraju uvest u FBiH u roku od šest mjeseci od dana izvršenog plaćanja (do sada je rok bio 90 dana).

 • Ukoliko se ne uveze roba ili usluga u propisanom roku (šest mjeseci), dužan je da vrati unaprijed plaćeni iznos u roku od osam dana od dana izvršenog plaćanja.

 • Posao uvoza robe ili usluge sa ugovorenim rokom dužim od šest mjeseci od dana plaćanja smatra se kreditnim poslom sa inostranstvom.


 • Izvođenje investicionih radova u inostranstvu

 • rezident izvođač radova dužan je ostvarenu dobit po tom osnovu i devize koje je naručilac radova zadržao kao garanciju za osiguranje kvaliteta izvršenih radova i preostala sredstva na računu unijeti u FBiH u roku od osam radnih dana od dana završetka radova, odnosno od isteka garantnog roka (do sada je taj rok bio 90 dana - za unos ostvarene dobiti i 60 dana - za unos sredstava po osnovu date garancije).


5. Ostvarena dobit po osnovu obavljanja privredne djelatnosti u inostranstvu, koju ne iskoristi za namjene utvrđene Zakonom o vanjskotrgovinskom poslovanju rezident je dužan unijeti u FBiH u roku od osam radnih dana od dana iskazivanja dobiti.

 • Zakon o vanjskotrgovinskom poslovanju je propisao namjenu:

  • povećanje osnovnog uloga u preduzeću u inostranstvu ,

  • osnivanje drugog preduzeća u inostranstvu,

  • pokrivanje gubitka istog ili drugog preduzeća u inostranstvu,

  • osnivanje novih preduzeća i otkupljivanje osnovnog uloga drugih preduzeća u inostranstvu,

  • davanje kredita preduzeću u inostranstvu u kome je dobit ostvarena ili drugom preduzeću u inostranstvu


 • Dobit koju je nerezident ostvario direktnim ulaganjem se slobodno prenosi, pod uslovom da su u FBiH izmirene sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa.

 • Prenos u inostranstvo ostatka likvidacione ili stečajne mase nerezidenta je slobodan pod uslovom da su u FBiH izmirene sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa.

 • Izmirenje poreznih obaveza dokazuje se odgovarajućim uvjerenjem Porezne uprave Federacije, kao i uvjerenjem Uprave za indirektno oporezivanje BiH.


Kreditni poslovi

 • banka ne može rezidentu odobravati kredit u devizama, izuzev kada se takav kredit koristi za plaćanje uvoza roba i usluga iz inostranstva.

 • rezidenti ne mogu međusobno odobravati devizne kredite.

 • zabranjeno je odobravanje finansijskih kredita nerezidentima čiji je rok dospijeća kraći od jedne godine.

 • nije dopušteno kreditiranje u domaćoj valuti između rezidenata i nerezidenata.

 • finansijske kredite iz inostranstva rezident obavezno koristi preko domaće banke ili deviznog računa u inostranstvu. Izuzetno može i preko inostrane banke ako je ugovorom o kreditu predviđeno plaćanje roba i usluga direktno dobavljaču ili ako se kreditom otplaćuje ranije zaključeni kredit u inostranstvu (refinansiranje).


Fizički prenos sredstava plaćanja

 • strana gotovina, platne kartice i čekovi koji glase na stranu valutu mogu se slobodno unositi u FBiH iz inostranstva,

 • svaki prenos čija visina prelazi iznos koji kao maksimalan propiše FMF mora se prijaviti carinskim organima,

 • dozvoljava se iznošenje KM u inostranstvo od fizičkih lica (rezidenata i nerezidinata) i banaka pod uslovima koje propiše FMF,

 • FMF će da propiše uslove pod kojima nerezident može iznositi u inostranstvo stranu gotovinu i čekove koje je stekao u Federaciji,

 • svako iznošenje konvertibilnih maraka, strane gotovine i čekova iznad propisanog iznosa prijavljuje se carinskom organu.


Zaključak:

 • FMF treba da donese još veći broj podzakonskih akata

 • Potrebno dodatno usaglašavanje sa Zakonom o deviznom poslovanju RS-a

 • Potrebno usaglašavanje sa propisima o sprečavanju pranja novca i finansiranju terorističkih aktivnosti


Hvala na pažnji!


ad
 • Login