GEOGRAFIE - PowerPoint PPT Presentation

GEOGRAFIE
Download
1 / 24

 • 74 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

GEOGRAFIE. Věda, která v minulosti studovala planetu Zemi jako celek. KRAJINNÁ SFÉRA. Věda, která dnes studuje pouze část Země, tzv. krajinnou sféru. Krajinná sféra je část planety Země mezi ozónosférou a astenosférou. Co to je ozónosféra?.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

GEOGRAFIE

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Geografie

GEOGRAFIE

Věda, která v minulosti studovala planetu Zemi jako celek.

KRAJINNÁ SFÉRA

Věda, která dnes studuje pouze část Země, tzv. krajinnou sféru.


Geografie

Krajinná sféra je část planety Země mezi ozónosférou a astenosférou.

Co to je ozónosféra?

Část atmosféry ve výšce 25-30 km nad zemským povrchem se zvýšenou koncentrací ozónu (O3).

Co to je astenosféra?

Vrstva hornin v nataveném stavu (magma) v hloubce 100-200 km pod zemským povrchem umožňující pohyb litosférických desek.


Geografie

Jak astenosféra a ozónosféra bezprostředně ovlivňují život člověka?


Geografie

Co to je krajinná sféra ?

Část planety Země mezi astenosférou a ozónosférou.

Souhrn přírodního a sociálního prostředí.

O 3

O 3

Část planety Země, která bezprostředně ovlivňuje život člověka.

O 3

O 3

Životní prostředí člověka.

O 3

O 3


Geografie

Krajinnou sféru tvoří přírodní prostředí a lidská civilizace a všechny její výtvory.

Jak dlouho se vyvíjí přírodní prostředí?

Jak dlouho se vyvíjí lidská civilizace?


Geografie

Přírodní prostředí

Člověk a jeho výtvory

Fyzickogeografická část krajinné sféry

Humánněgeografická (socioekonomická) část krajinné sféry

(fyzická geografie)

(humánní příp.sociální g.)

 • litosféra

 • pedosféra

 • georeliéf

 • hydrosféra

 • kryosféra

 • troposféra a část stratosféry

 • biosféra

 • sociosféra

 • technosféra


Geografie

Co je litosféra?

Geosféra tvořená horninami v pevném stavu o mocnosti 100-200km. Není celistvá, tvoří ji tzv. litosférické desky pohybující se po plastických horninách astenosféry.


Geografie

Co je georeliéf?

Zemský povrch, povrch litosféry.


Geografie

Co je pedosféra?

Geosféra na rozhraní litosféry, troposféry,hydrosféry a biosféry.


Geografie

Co je troposféra?

Nejnižší vrstva atmosféry zasahující od zemského povrchu do výšky 9-18km. Obsahuje prakticky všechnu vodu v atmosféře, a odehrává se v ní počasí.


Geografie

Co je hydrosféra?

Všechna voda na Zemi (ve všech skupenstvích), voda povrchová, podpovrchová, voda v atmosféře i v organismech.


Geografie

Co je kryosféra?

Část krajinné sféry s vodou v pevném skupenství (s dlouhodobě zápornými teplotami).


Geografie

Co je biosféra?

Část planety Země, kde se vyskytují nějaké formy života. Zahrnuje troposféru,prakticky celou hydrosféru a povrch litosféry (do desítek m pod povrchem, v jeskyních obývaných živými organismy až do hloubky několika km).


Geografie

Co je sociosféra?

Lidská společnost v celé své rozmanitosti (kulturní zvyklosti, věda, politika..)

Co je technosféra?

 • produkt vývoje lidské společnosti

 • prostředí relativně nezávislé na přírodě

 • lidskou činností vytvořené nebo přetvořené

  objekty


Geografie

Žádná z geosfér neexistuje nezávisle na ostatních, všechny jsou propojeny a navzájem se ovlivňují.

Uveď konkrétní příklad pozitivního působení přírodního prostředí na lidskou civilizaci.


Geografie

Uveď konkrétní příklad negativního působení přírodního prostředí na lidskou civilizaci.


Geografie

Uveď příklad pozitivního působení lidské společnosti na přírodní prostředí.


Geografie

Uveď příklad negativního působení lidské společnosti na přírodní prostředí.


Geografie

Uveď konkrétní příklady propojení geosfér, vztahů a vazeb mezi nimi.


Geografie

Co je fyzická geografie?

Část geografie, která zkoumá přírodní prostředí.

geomorfologie klimatologie glaciologie oceánografie …

Co je humánní geografie?

Část geografie, která zkoumá lidskou společnost a její působení.

geografie obyvatelstva geografie sídel ekonomická geografie …


Geografie

Co je politická geografie?

Věda, která zkoumá politickou mapu světa, t j. státy světa, jejich polohu, rozlohu, státní hranice, vznik a vývoj států a způsoby jejich řízení.

Co je kartografie?

Věda o zhotovování a využívání map.


Geografie

Co je regionální geografie?

Část geografie, která se zabývá zkoumáním krajinné sféry ne na úrovni globální, ale na úrovni různě velkých regionů (oblastí).

makroregion

mezoregion

mikroregion


Geografie

Souhrn

Geografie (zeměpis) je věda, která zkoumá krajinnou sféru jako celek nebo jakoukoli její část, tj. krajinu.

Krajinná sféra (i krajina) je souhrnem přírodního a sociálního prostředí.

Geografie zkoumá jednotlivé složky přírodního i sociálního prostředí a také jejich vzájemné působení (interakce).

Podle hlavního zaměření se člení na geografii fyzickou, humánní (sociální) a regionální.

Geografie zkoumá krajinnou sféru na úrovni mikro-, mezo- a makroregionů i na úrovni globální.


Pojmy k opakov n

Pojmy k opakování

zeměpis,geografie,krajinná sféra,krajina, astenosféra,magma,ozónosféra,přírodní prostředí, litosféra,georeliéf, pedosféra, hydrosféra, kryosféra,biosféra,troposféra, sociosféra, technosféra,fyzická geografie, humánní geografie,regionální geografie, makroregion, mezoregion,mikroregion, globální úroveň


 • Login