Trakassering, mobbing og ærekrenkelser - PowerPoint PPT Presentation

Trakassering mobbing og rekrenkelser
Download
1 / 30

 • 263 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Trakassering, mobbing og ærekrenkelser. Tema for økta. Arbeidsmiljølova – psykososialt arbeidsmiljø Fokus på førebygging, «kva seier lova» og oppfølging knytt til mobbing og trakassering. Kven har ansvar, kor kan vi få hjelp, arbeidstakars rettar . Den lille tiltakstrappa .

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Trakassering, mobbing og ærekrenkelser

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Trakassering mobbing og rekrenkelser

Trakassering, mobbing og ærekrenkelser


Tema for kta

Tema for økta

Arbeidsmiljølova – psykososialt arbeidsmiljø

Fokus på førebygging, «kva seier lova» og oppfølging knytt til mobbing og trakassering. Kven har ansvar, kor kan vi få hjelp, arbeidstakars rettar.

Modul 4


Den lille tiltakstrappa

Den lille tiltakstrappa

Modul 4


L over som regulerer trakassering i arbeidslivet

Lover som regulerer trakassering i arbeidslivet

 • Arbeidsmiljølova

 • Likestillingslova

 • Diskrimineringslover

Modul 4


Form lsparagrafen aml

Formålsparagrafen AML

 • å sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon, som gir full trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger, og med en velferdsmessig standard som til enhver tid er i samsvar med den teknologiske og sosiale utvikling i samfunnet,

  b) å sikre trygge ansettelsesforhold og likebehandling i arbeidslivet,

 • å legge til rette for tilpasninger i arbeidsforholdet knyttet til den enkelte arbeidstakers forutsetninger og livssituasjon,

 • å gi grunnlag for at arbeidsgiver og arbeidstakerne i virksomhetene selv kan ivareta og utvikle sitt arbeidsmiljø i samarbeid med arbeidslivets parter og med nødvendig veiledning og kontroll fra offentlig myndighet,

  e) å bidra til et inkluderende arbeidsliv.

Modul 4


Trakassering mobbing og rekrenkelser

Modul 4


Krav til det psykososiale arbeidsmilj et kva seier lova

Krav til det psykososiale arbeidsmiljøet.Kva seier lova?

 • Aml. § 4-1. Uheldig psykisk belastning

 • Aml. § 4-3. Integritet og verdighet

 • Aml. § 4-3. Trakassering

 • Aml. § 4-4. Utilbørlig opptreden


Trakassert

Trakassert ?

 • http://www.youtube.com/watch?v=PnDaVjKaq_w

Modul 4


K va er trakassering

Kva er trakassering?

Arbeidstilsynet sin definisjon:

 • «Det er trakassering når ett eller flere individer gjentatte ganger over tid blir utsatt for negative handlinger (f.eks. uønsket seksuell oppmerksomhet, plaging, utfrysing, fratak av arbeidsoppgaver, eller sårende fleiping og erting) fra ett eller flere andre individer. Videre bør det være en ubalanse i styrkeforholdet; den som blir trakassert, må ha vanskelig for å forsvare seg. Vi snakker ikke om trakassering dersom to omtrent like «sterke» personer kommer i konflikt, eller når det dreier seg om en enkeltstående konfliktepisode».

Modul 4


Trakassering mobbing og rekrenkelser

Modul 4


Trakassering mobbing og rekrenkelser

Modul 4


Typar mobbe trakasseringshandlingar

Typar mobbe/trakasseringshandlingar

 • Sosial og/eller organisatorisk utstøyting

 • Påstandar om dårleg utført arbeid

 • Sårande erting, fleiping og latterleggjering

Modul 4


Kultur og mobbing

Kultur og mobbing

 • Skulen/barnehagen

 • Lokalsamfunnet

 • Landsdel

 • Nasjonal

 • Kva er pårekneleg i vår kultur?

Modul 4


Kvifor skjer mobbing

Kvifor skjer mobbing?

 • Konfliktrelatert mobbing

 • Rovmobbing

Modul 4


Mobbing og personlege forhold hos den som blir ramma

Mobbing og personlege forhold hos den som blir ramma

 • Fokus på offeret sin personlegdom

 • Personlighetstrekk, veremåte

 • Eigenskapar som kjem inn under diskrimineringslovgivningen (kjønn, religion, rase, funksjonshemming, seksuell orientering, kjønnsuttrykk m.m.)

Modul 4


Case del 1

Case del 1

Modul 4


Arbeidstakar p st r at han ho er utsett for mobbing trakassering

Arbeidstakar påstår at han/ho er utsett for mobbing/trakassering.

RUTINER FOR FORSVARLEG HANDTERING!

Sjå vedlagt brosjyre frå Arbeidstilsynet.

 • Korleis handterer og sakshandsamar arbeidsgivar påstandar om mobbing/trakassering?

 • Kva rutinar har arbeidsgivar for rapportering av mobbing/trakassering?

 • Kven har ansvaret hos arbeidsgjevar til å handtere mobbesaker? Kven skal undersøke saken?

 • Kven har kompetanse i vår kommune?

 • Kva ekstern hjelp kan ein nytte?


Mobbing og trakassering prosedyre

Mobbing og trakassering - prosedyre

 • Prosedyre. Eksempel.

 • HFK


Case del 2

Case del 2

Modul 4


Summing

Summing

 • Kjenner du prosedyre på eigen arbeidsplass og i kommunen/overordna verksemdsnivå?

 • Kven har ansvar?

Modul 4


Sakshandsaming ved klage varsel om mobbing trakassering kven klagar eg til

Sakshandsaming ved klage/varsel om mobbing/trakassering – kven klagareg til?

Fakta under - søking

Klage (varsel)

Brot

Pårekneleg

Aktivitet og gjenopp - retting

Info til klagar

Oppfølging og kontroll


Har brot skade skjedd

Har brot/skade skjedd?

 • Beklage det som har hendt

 • Gjenopprette eit fullt forsvarleg arbeidsmiljø for den skadelidne

 • Sikre at det ikkjeførekjemvidarebrot/skade - tiltak

 • Forhindre gjengjelding eller hevn


Kva n r arbeidsgivar ikkje handsamer klage varsel

Kva når arbeidsgivarikkje handsamer klage/varsel?

Ulike veier som den einskilde kan ta kontakt med:

 • AT, HT, VO eller HVO

 • Varslingsgruppa

 • Arbeidstilsynet

 • I siste instans: Prøve saken rettsleg


Rettslege konsekvensar

Rettslegekonsekvensar?

Siste utveg…

 • Rettsprosess?

 • Bevissituasjonen

 • Erstatningskrav: skadeerstatningsloven § 2-1

 • Oppreisning: skadeerstatningsloven § 3-5

Modul 4


Skadeerstatningsloven

Skadeerstatningsloven

 • § 2-1.(arbeidsgivers ansvar for arbeidstaker.)1

 • 1. Arbeidsgiver svarer for skade som voldes forsettlig eller uaktsomt under arbeidstakers utføring av arbeid eller verv for arbeidsgiveren, idet hensyn tas til om de krav skadelidte med rimelighet kan stille til virksomheten eller tjenesten, er tilsidesatt. Ansvaret omfatter ikke skade som skyldes at arbeidstakeren går utenfor det som er rimelig å regne med etter arten av virksomheten eller saksområdet og karakteren av arbeidet eller vervet.

Modul 4


Trakassering mobbing og rekrenkelser

Modul 4


Likestillingsloven

Likestillingsloven

 • § 8.Forbud mot trakassering

 • Trakassering på grunn av kjønn og seksuell trakassering er forbudt.

 • Med trakassering på grunn av kjønn menes handlinger, unnlatelser eller ytringer som virker eller har til formål å virke krenkende, skremmende, fiendtlige, nedverdigende eller ydmykende. Med seksuell trakassering menes uønsket seksuell oppmerksomhet som er plagsom for den oppmerksomheten rammer.1

Modul 4


Diskrimineringslover

Diskrimineringslover

 • 9.Forbud mot trakassering

 • ¨Trakassering på grunn av etnisitet, religion eller livssyn er forbudt. Med trakassering menes handlinger, unnlatelser eller ytringer som virker eller har til formål å virke krenkende, skremmende, fiendtlige, nedverdigende eller ydmykende

 • § 8.Forbud mot trakassering

 • Trakassering på grunn av seksuell orientering, kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk er forbudt. Med trakassering menes handlinger, unnlatelser eller ytringer som virker eller har til formål å virke krenkende, skremmende, fiendtlige, nedverdigende eller ydmykende

Modul 4


Trakassering mobbing og rekrenkelser

Modul 4


Aktuelle nettressursar

Aktuelle nettressursar

 • NAV: Inkluderende arbeidsliv

 • Arbeidstilsynet - om trakassering


 • Login