Renesance sv tov literatura
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 52

Renesance – světová literatura PowerPoint PPT Presentation


 • 136 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Renesance – světová literatura. Určeno pro žákyně a žáky chuchelské školy. Základní pojmy. Renesance (z franc . renaissance = obnovení, znovuzrození) Společensko-kulturní hnutí počínající ve 14. století v Itálii a zasahující až do 16. století.

Download Presentation

Renesance – světová literatura

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Renesance – světová literatura

Určeno pro žákyně a žáky chuchelské školy


Základní pojmy

 • Renesance

  (z franc. renaissance = obnovení, znovuzrození) Společensko-kulturní hnutí počínající ve 14. století v Itálii a zasahující až do 16. století.

  Spojeno s rozvojem věd, umění a všech stránek

  lidského individua.

  Opírá se o hodnoty antické kultury.

 • Humanismus – z lat. humanus = lidský.

  Směr projevující se ve společnosti, vědě a umění. Soustředí se na člověka, jeho potřeby a schopnosti. Je nosným pilířem - způsobem myšlení v renesanci.


Základní pojmy

 • Alegorie – jinotaj, přenesený význam.

 • Sonet – forma často užívána v lyrické poezii.

  Vyznačuje se čtrnácti verši,

  které se dělí na 2 x 4 verše a 2 x 3 verše.

 • Novela – epický prozaický žánr středního rozsahu

  s poutavým příběhem a výrazným zakončením.

  ____________________________________________

 • Reformace – hnutí provázené snahou o nápravu

  katolické církve - od 14. do 16. století.

  Střediskem bylo Německo (Martin Luther).


Tiziano Vecelli – Alegorie času (Trojí věk člověka)


Renesanční perspektiva v malířství


Objevy a vynálezy


Objevy a vynálezy

 • 1492 - Kryštof Kolumbus objevil Ameriku.

 • 1519 – 1521 (1522): Fernão de Magalhães obeplul zeměkouli – Victoria…

 • 1445 - JohannesGutenberg vynalezl knihtisk.

 • Galileo Galilei – výrazně vylepšil dalekohled.

 • Mikuláš Koperník – významný polský astronom,

  odmítal názor, že Země je středem vesmíru.

 • GiordanoBruno – astronom, matematik, básník,

  za své názory byl upálen.


Galileo Galilei, Kryštof Kolumbus a Fernão de Magalhães


Zrod renesance v Itálii

 • Leonardo da Vinci

  Všestranně zaměřený člověk, umělec a vědec.

  Namaloval slavné obrazy -

  Mona Lisa,

  Poslední večeře Páně,

  Dáma s hranostajem.

  Celý život vědecky pracoval,

  je vnímán jako zářný příklad génia tehdejší doby.


MonaLisa – Leonardoda Vinci


Poslední večeře – da Vinci

KostelSanta Maria delle Grazie (Milán)


Dáma s hranostajem – Leonardoda Vinci


Leonardoda Vinci

Vitruviova figura


Leonardoda Vinci


Zrod renesance v Itálii

 • MichelangeloBuonarroti

  Významný sochař a malíř. Dokonale poznal lidské tělo, často navštěvoval pitvy.

  Nejznámější sochy:

  socha Davida ve Florencii, Mojžíš.

  Vyzdobil Sixtinskou kaplive Vatikánu.

  Použil v ní výjevy z biblických příběhů.

  Byl také kritizován za to, že postavy maloval nahé.


Sixtinská kaple – M. Buonarroti (Stvoření Adama)


Socha Davida ve Florencii a MojžíšMichelangeloBuonarroti


Italská renesance

 • Dante Alighieri (1266-1321)

  Nejvýznamnějším dílem je Božská komedie→ rozsáhlá epická báseň, která má tři části:

  Peklo, Očistec a Ráj. Každá část obsahuje

  33 zpěvů + 1 předzpěv = celkem 100 zpěvů.

  Skladba líčí formou vidění básníkovu cestu

  od pekla, přes očistec až do ráje. Střetne se

  s mytologickými i skutečnými postavami.

  Kritizuje soudobé mravy. Peklem a očistcem ho doprovází Vergilius, Rájem mladičká Beatrice.


Božská komedie – třetí zpěv z části Peklo

MNOU PŘICHÁZÍ SE K SÍDLU VYHOŠTĚNCŮ,

MNOU PŘICHÁZÍ SE DO VĚČNÉHO BOLU,

MNOU PŘICHÁZÍ SE V ŘÍŠI ZATRACENCŮ,

PÁN SPRAVEDLNOSTI DAL MI DO ÚKOLU!

JSEM DÍLO, KTERÉ CHTĚLY K SVĚTA SPÁSE

MOC BOŽÍ, MOUDROST S PRVNÍ LÁSKOU SPOLU!

NEBYLO PŘED MÝM VZNIKEM VĚCÍ V ČASE,

JEN VĚCI VĚČNÉ. JÁ TAK VĚČNÁ PRÁVĚ:

NADĚJE ZANECH, KDO MNOU UBÍRÁ SE!


Italská renesance

 • Giovanni Boccaccio (1313-1375)

  Nese významný podíl na vzniku středověké novely. Napsal nejpopulárnější knihu středověku – Dekameron (poslechneme si ukázku).

  Deset mladých lidí uteklo před morem z Florencie na venkov a večery si krátilo vyprávěním příběhů.

  Příběhy jsou plné erotiky, někdy jsou vyprávění

  vážná, vždy ale plná humoru a ironie.

  Celkem vzniklo 100 novel.


Dekameron – GiovanniBoccaccio(10x10 = sto renesančních novel, příběhy vypráví sedm žen a tři muži.)


Italská renesance

 • FrancescoPetrarca (1304-1374)

  Pocházel z Florencie, po vypovězení z města žil

  ve francouzském Avignonu.

  Psal sonety (znělky).

  Navštívil Prahu a setkal se s Karlem IV.

  Sonety Lauře (Zpěvník) → sbírka sonetů.

  Laura vystupuje jako žena veselá, ale i rozmarná,

  která dokáže básníka i ranit.

  Má Itálie → báseň.

  Výzva k ukončení bratrovražedných válek,

  k míru a ke sjednocení Itálie.


Sonety Lauře – FrancescoPetrarca

Častokrát ve mně krásná tvář ta drahá

s nadějí věrnou odhodlání vznítí

na nepřítelku svoji útočiti

pokorou, něhou, slovem, které zmáhá.

Před jejím zrakem však má mysl váhá.

Neb úděl můj, mé sudby všechny niti,

mé dobro, zlo, mou smrt i moje žití

jí v ruce dal pán veškerého blaha.

Pak slova stísněná i bázlivá,

jimž rozumím jen já, se na rtech tvoří,

tak hluboce mnou láska zachvívá.

Tu poznávám, že v lásce jako v hoři

oněmí jazyk, duch se zatmívá.

Kdo vypoví, jak hoří, málo hoří!


Francouzská literatura

 • Françoise Villon (1431 – po roce 1463)

  První prokletý básník. Rváč, zloděj a tulák.

  Byl dokonce odsouzen k trestu smrti

  (zachránili ho vlivní přátelé).

  Villonská balada → tři sloky a závěrečné poslání.

  Velký testament (Závěť) → zamyšlení

  nad básníkovým životem.

  Malý testament (Odkaz) → osmiveršové básně

  ironického a satirického obsahu.

  Balada o oběšencích → naturalistický popis.


Čtyřverší – FrançoiseVillon

Františku, už tě nepotěší,

že Francouz jsi a ze vsi zdejší,

teď na krk oprátku ti věší,

ať pozná hlava, oč je zadek těžší.


Francouzská literatura

 • FrançoiseRabelaise(1494 – 1553)

  Vystudoval teologii, pracoval ale jako lékař.

  Nejznámější dílo: Gargantua a Pantagruel.

  Gargantuaa Pantagruel→ čtyřdílný román,

  v němž se autor vysmívá středověkým přežitkům.

  Pojednává o dvou obrech, otci a synovi.

  Otec vystupuje jako představitel středověkého

  myšlení, syn už zastává renesanční postoje.

  Román vyniká skvělým vyprávěním a humorem.


Gargantua a Pantagruel - FrançoiseRabelaise


Španělská literatura

 • Miguel de Cervantes y Saavedra (1547-1616)

  Všestranný autor. Psal verše, dramata, novely,

  romány. Pocházel z rodiny zchudlého šlechtice.

  Bojoval proti Turkům, padl do zajetí.

  Důmyslný rytíř don Quijote de la Mancha→

  nejslavnější román.

  Postavy:

  don Quijote = zchudlý šlechtic,

  idealistický snílek, Dulcinea= paní jeho srdce,

  Rosinanta= jeho kůň, vychrtlá kobyla,

  SanchoPanza = jeho vychytralý sluha,

  Aldonza= bodrá venkovanka.


Důmyslný rytíř don Quijote de la Mancha – Miguel de CervantesSaavedra


Španělská literatura

 • Lope de Vega (1562-1635)

  Autor více než 2 000 divadelních her

  s nejrůznějšími náměty.

  Dochoval se jich jen zlomek.

  Fuente Ovejuna (Ovčí pramen) – vrcholné drama.

  Příběh vzbouření poddaných proti svému pánovi,

  který znásilňoval ženy sedláků.

  Poté, když je zabit, nařídí král vyšetřování.

  Ani jeden z vesničanů však nepromluví,

  a proto nemůže být za vraždu nikdo potrestán.


Anglická literatura

 • William Shakespeare (1564-1616)

  Největší světový dramatik.

  Napsal téměř 40 her. Psal také sonety.

  Spoluvlastnildivadlo The Globe.

  Byl dvorním autorem, jeho díla se někdy označují jako alžbětinská dramata(dle královny Alžběty I.).

  Jeho hrdinové jsou plni renesančních protikladů,

  slaví vítězství i zažívají porážky,

  neztrácejí ale lidskou důstojnost.


William Shakespeare


královna Alžběta I.


Shakespearovy hry

 • Tragédie: Hamlet, Romeo a Julie, Král Lear, Macbeth, …

 • Komedie: Sen noci svatojánské, Veselé paničky windsorské, Zkrocení zlé ženy, Kupec benátský, …

 • Historické hry: Julius Caesar, Richard II., Jindřich V., …

 • Hry s pohádkovými náměty: Zimní pohádka, Bouře, …


Hamlet, kralevic dánský – W. Shakespeare

Zda žít nebo nežít – to je, oč tu běží.

Zda je to ducha důstojné snášet

střely a šípy rozkacené sudby

či proti moři běd se chopit zbraně

a skoncovat je vzpourou. Zemřít, spát,

nic víc – a vědět, že tím spánek skončí

to srdcebolení, ta sterá strast,

jež patří k tělu – to by byla meta

žádoucí nade všechno. Zemřít, spát

spát a snad i snít – v tom je právě háček.


Hamlet, kralevic dánský – William Shakespeare


Geoffrey Chaucer


Geoffrey Chaucer - Canterburské povídky

Poutníci (všech společenských vrstev) putující

z Londýna do Cantenbury

k hrobu sv. Tomáše Becketa si vyprávějí

pro zábavu příběhy.


Renesanční architektura na našem území

1555

Letohrádek Hvězda


Renesanční architektura na našem území

Schwarzenberský palác (1545 – 1567)


Renesanční architektura na našem území


Renesanční architektura na našem území

Zámek Litomyšl


Renesanční architektura na našem území

Zámek Velké Losiny


Renesanční architektura na našem území

Slavonice


Renesanční architektura na našem území

Náměstí v Telči


Renesanční architektura na našem území

Letecký pohled na Telč


Renesanční architektura na našem území

Nové Město nad Metují


Giuseppe Arcimboldo – italský malíř působící v Praze

1590

Portrét Rudolfa II.

Giuseppe Arcimboldo


Jaro – Léto – Podzim - Zima

Giuseppe Arcimboldo


Adriaen de Vries – sochař působící v Praze


Adriaen de Vries – sochař působící v Praze


Děkuji vám za pozornost.


 • Login