syst m realizace politiky ivotn ho prost ed
Download
Skip this Video
Download Presentation
Systém realizace politiky životního prostředí

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 27

Systém realizace politiky životního prostředí - PowerPoint PPT Presentation


 • 114 Views
 • Uploaded on

Systém realizace politiky životního prostředí. Životní prostředí. Manfred Hellmich Fakulta stavební ČVUT v Praze 23. 9. 2009. Systém realizace politiky ŽP. Obsah Systém realizace politiky ŽP v ČR Institucionální zabezpečení Neziskový sektor Diskuse. Systém realizace politiky ŽP.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Systém realizace politiky životního prostředí ' - didier


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
syst m realizace politiky ivotn ho prost ed

Systém realizace politiky životního prostředí

Životní prostředí

Manfred Hellmich

Fakulta stavební ČVUT v Praze 23. 9. 2009

syst m realizace politiky p
Systém realizace politiky ŽP

Obsah

 • Systém realizace politiky ŽP v ČR
 • Institucionální zabezpečení
 • Neziskový sektor
 • Diskuse
syst m realizace politiky p1
Systém realizace politiky ŽP
 • Environmentální politika
 • = zajištění trvale udržitelného rozvoje
 • Uchování a zlepšení kvality ŽP a života
 • i zdraví obyvatel.
 • Regulace rostoucích zátěží ŽP a jejich ekono-mických, sociálních, biologických a politických souvislostí.
 • Zavedení systémového řešení s vysokou efek-tivností a účinností.
syst m realizace politiky p2
Systém realizace politiky ŽP
 • Environmentální politika je zaměřena na:
 • Principy a koncepce (udržitelný rozvoj, spolupráce, motivace, postihy, …).
 • Formy (osvěta, vzdělávání, ochrana, prevence a řeše-ní problémů podpůrnými programy, certifikace, …).
 • Nástroje (legislativní, politické, ekonomické, informač-ní, organizační,institucionální,finanční, dobrovolné, …).
 • Koordinaci různých subjektů (politické, veřejné, podnikatelské, neziskové i občanů).
syst m realizace politiky p3
Systém realizace politiky ŽP
 • Státní politika ŽP ČR 2004 – 2010
 • Je v souladu s 6. akčním programem ŽP EU
 • Rámec pro dlouho a střednědobé směřování, za-střešuje všechny ostatní koncepční dokumenty ŽP.
 • Vodítko pro rozhodování a činnosti na mezinárod., celostátní, krajské a místní úrovni.
 • Integrace potřeb ŽP do sektorových politik.
 • Zvyšování ekonomické efektivnosti a sociální přija-telnosti programů, projektů a činností.
 • Hodnocení efektivnosti a účinnosti plnění sadou indikátorů (odpovídající EU a OECD).
syst m realizace politiky p4
Systém realizace politiky ŽP
 • Priority
 • Snižování zátěže pocházející z lidské činnosti.
 • Ochrana přírody, krajiny a biologické diverzity.
 • Udržitelné využívání přírodních zdrojů.
 • Ochrana před přírodními živly (katastrofami).
 • Optimalizace materiál.toků a nakládání s odpady.
 • Zlepšování environment. standardů pro kvalitu lidského života.
 • Ochrany klimatického systému Země a omezení dálkového přenosu znečištění ovzduší.
syst m realizace politiky p5
Systém realizace politiky ŽP
 • Překážky
 • Kultura a zavedené lidské chování.
 • Hodnotový systém (spotřeba).
 • Chybějící politická vůle.
 • Extenzivní hospodářský rozvoj.
 • Nedostatečná spolupráce a koordinace klíčových hráčů (nepochopení souvislostí a závažnosti).
 • Řeší se spíše následky, než prevence.
institucion ln zabezpe en
Institucionální zabezpečení
 • Ministerstvo životního prostředí ČR
 • Nejvyšší orgán ochrany přírody a ŽP.
 • Ústřední orgán pro státní ekologickou politiku, státní správy a orgán vrchního dozoru ve věcech ŽP.
 • Koordinuje ve věcech ŽP postup všech minis-terstev a ostatních ústředních orgánů.
institucion ln zabezpe en1
Institucionální zabezpečení
 • Pro plnění úkolů zřídilo MŽP spec. organizace:
 • Agenturaochrany přírody a krajiny ČR (AOPK)
 • Česká informační agentura ŽP (CENIA)
 • Česká geologická služba - Geofond
 • Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP)
 • Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ)
 • Státní fond životního prostředí ČR (SFŽP)
 • Správa národních parků
 • Správa jeskyní České republiky (SJ ČR)
 • Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.M (VÚV)
 • Výzk. ústav Silva Taroucy pro krajinu a okr. zahrad.
institucion ln zabezpe en2
Institucionální zabezpečení
 • Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK)
 • Správa 24 chráněných krajinných oblastí (CHKO) a strážní činnost v nich.
 • Péče o národní přírodní rezervace a národní pří-rodní památky i mimo území CHKO.
institucion ln zabezpe en3
Institucionální zabezpečení
 • Provozování13 krajských pracovišť.
 • Osvětová,vzdělávací, metodická, znalecká, pora-denská a administrativní činnost pro kraje a obce.
 • Druhová ochrana kriticky a silně ohrožených dru-hů rostlin a živočichů.
 • Vedení registrů, dokumentace, archivu a IS.
 • Vyplácení finančních náhrad za ochranu přírody a ztížené zemědělské, lesnické a rybníkářské hospodaření.
 • Mezinárodní spolupráce.
institucion ln zabezpe en4
Institucionální zabezpečení
 • Česká informační agentura ŽP (CENIA)
 • Hodnocení a interpretace informací o ŽP.
 • Informační a znalostní základna o znečišťova-telích ŽP (IPPC, IRZ, EPER).
 • Podpora IPPC, BAT, EIA a odpado-
 • vého hospodářství.
 • Propagování dobrovolných nástrojů (EVVO, MA21, environmentální ekonomie, certifikace).
institucion ln zabezpe en5
Institucionální zabezpečení
 • Česká geologická služba – Geofond
 • Dokumentační, archivní, poradenské,
 • posudkové, informační a publikační centrum.
 • Sběr a zpracování údajů o geologickém složení území pro správní, politická, hospodářská a eko-logická rozhodování.
 • Ochrana přírodních nerostných zdrojů.
 • Zadávání základního a aplikovaného geologic-kého výzkum a tvorba geologických a účelových map.
institucion ln zabezpe en6
Institucionální zabezpečení
 • Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP)
 • Dozor nad dodržováním zákonných norem a rozhodnutí správních orgánů v oblasti ŽP. (kontroly, šetření, revize a ukládání opatření na místě)
 • Podíl na řešení starých ekolog. zátěží a havárií.
 • Kontrola obchodu a nakládání s ohroženými druhy živočichů a rostlin a výrobků z nich.
 • Vypracování stanovisek
 • Spolupráce sinspekčnímiorgányzemíEU(IMPEL)
institucion ln zabezpe en7
Institucionální zabezpečení
 • Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ)
 • Předpovědní a výstražná služba
 • v oborech meteorologie, klimatologie, hydrologie a letecké meteorologie.
 • Provozování sítě měřících stanic pro sledování atmosféry a hydrosféry.
 • Zpracování výsledků pozorování, měření a monitorování.
 • Výzkum a modelováni atmosféry a další vědec-ká a výzkumná činnost a jejich koordinace.
institucion ln zabezpe en8
Institucionální zabezpečení
 • Státní fond životního prostředí ČR (SFŽP)
 • Základním ekonomickým nástrojem pro plnění:
 • Státní politiky životního prostředí.
 • Závazků vyplývajících ze členství v EU.
 • Závazků z mezinárodních úmluv o ochraně ŽP.
 • Příjmy jsou především z plateb za znečišťování nebo poškozování ŽP (poplatky za vypouštění odpadních vod, znečištění ovzduší a ukládání odpadů, různé odvody …) a s tím spojených splátek z poskytnutých půjček a jejich úroků.
institucion ln zabezpe en9
Institucionální zabezpečení
 • O použití finančních prostředků SFŽP rozho-duje ze zákona ministr ŽP na základě doporu-čení Rady fondu.
 • Zprostředkující orgán pro Operační
 • program ŽP pro 2007-213.
 • Administrátor programu Zelená úsporám na podporu obnovitelných zdrojů energie pro vytápění a energetické úspory
 • v oblasti bydlení.
institucion ln zabezpe en10
Institucionální zabezpečení
 • Správa národních parků
 • NP jsou jedinečná území v národním či mezinárod-ním měřítku, s přirozenými nebo lidskou činností málo ovlivněnými ekosystémy, ve kterých rostliny, živočichové a neživá příroda mají mimořádný vědecký a výchovný význam (120000ha).
 • Správa NP a CHKO Šumava
 • Správa Krkonošského NP
 • Správa NP České Švýcarsko
 • Správa NP Podyjí
institucion ln zabezpe en11
Institucionální zabezpečení
 • Správa jeskyní České republiky
 • Péče a ochrana pozoruhodných
 • geologických, geomorfologických
 • a mineralogických lokalit.
 • Centrální odborné pracoviště a 14 správ jeskyní.
 • Odborná péče a ochrany krasu, jeskyní i dalších podzemních prostor (v ČR asi 3 500 jeskyní).
 • Provoz a prezentace zpřístupněných jeskyní.
 • Průzkum, výzkum, monitorování a dokumentace.
institucion ln zabezpe en12
Institucionální zabezpečení
 • Výzkumný ústav vodohospodářský
 • T.G. Masaryka (VÚV)
 • Výzkum a ochrana hydrosféry
 • a hodnocení vybraných jevů a procesů v ŽP.
 • Výzkumu stavu, užívání a změn vodních ekosys-témů a jejich vazeb v krajině.
 • Výzkum environmentálních rizik.
 • Hospodaření s odpady a obaly.
 • Hodnocení jakosti vody, jejího prostředí a užívání.
 • Protipovodňová prevence a řešení.
institucion ln zabezpe en13
Institucionální zabezpečení
 • Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví(VÚKOZ)
 • Výzkum kulturní i volné krajiny, včetně
 • okrasného zahradnictví, které přispívá
 • k utváření značné části ŽP člověka.
 • Výzkum druhové rozmanitosti vegetace v různých typech krajiny.
 • Záchrana a uchování genetických zdrojů ohrože-ných rostlin.
 • Výzkum a vývoj technologií pěstování rostlin.
nevl dn neziskov organizace
Nevládní neziskové organizace

NGO (Non-Governmental Organization)

Z principu nezávislosti nemají politické funkce, mohou kritizovat postoje a činy zákonodárné i výkonné státní, krajské nebo obecní moci.

Prosazují, uskutečňují a hájí veřejný

zájem o zdravé ŽP pro občany a na

ochraně přírody.

Mají formu občanského sdružení, obecně prospěšné společnosti, nadace a nadačního fondu.

nevl dn neziskov organizace1
Nevládní neziskové organizace

Příklady mezinárodních organizací:

Greenpeace, Zelený kruh, Společnost pro trvale udržitelný rozvoj, Hnutí Duha, Přátelé přírody, Centrum pro dopravu a energetiku, Evropská aliance veřejného zdraví, …

Národní organizace:

Děti Země, Ekologický právní servis, Občanská iniciativa pro ochranu ŽP, Česká společnost ornitologická, Nadace Partnerství, Jihočeské matky, Hnutí Brontosaurus, …

z v r
Závěr

„Nemůžeme utéci od sebe samých,

nemáme kam se vrátit,

nemáme jinou možnost než pomáhat jeden druhému stavět životaschopnou civilizaci

v harmonii s tím životním prostředím,

které nám zbývá“

Thor Heyerdahl

d kuji za pozornost
Děkuji za pozornost

Děkuji za diskusi

ad