Lag om stöd och skydd för barn och unga (LBU) - PowerPoint PPT Presentation

Lag om st d och skydd f r barn och unga lbu
Download
1 / 15

 • 118 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Lag om stöd och skydd för barn och unga (LBU). Barnskyddsutredningens betänkande SOU 2009:68 överlämnades den 16 juli 2009 Särskild utredare: Kerstin Wigzell Sekreterare: Kjerstin Bergman, Berith Josefsson, Joakim Westerlund. Varför en samlad lag för den sociala barn- och ungdomsvården?.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Lag om stöd och skydd för barn och unga (LBU)

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Lag om st d och skydd f r barn och unga lbu

Lag om stöd och skydd för barn och unga (LBU)

 • Barnskyddsutredningens betänkande SOU 2009:68 överlämnades den 16 juli 2009

 • Särskild utredare: Kerstin Wigzell

 • Sekreterare: Kjerstin Bergman, Berith Josefsson, Joakim Westerlund


Varf r en samlad lag f r den sociala barn och ungdomsv rden

Varför en samlad lag för den sociala barn- och ungdomsvården?

 • Tydligare barnperspektiv

 • Lättare att förstå och använda

 • Lyfter fram ett betydelsefullt kompetensområde


Drygt 40 ndringar eller kompletteringar i syfte att

Drygt 40 ändringar eller kompletteringar i syfte att

 • ge barns bästa och egna uppfattningar ökad betydelse,

 • betona samhällets gemensamma ansvar för barn som far illa eller riskerar att fara illa,

 • förbättra kvalitet och rättssäkerhet i socialtjänstens arbete, med särskild uppmärksamhet på omhändertagna barn,

 • höja kompetenskraven.


F rfattningsf rslag

Författningsförslag

1 kap. Mål och tillämpningsområde

2 kap. Kommunens ansvar och insatser

3 kap. Kvalitet och kompetens

4 kap. Särskilt om barn och ungas rättigheter

5 kap. Anmälningsskyldighet

6 kap. Utredning

7 kap. Rätt till bistånd


F rfattningsf rslag1

Författningsförslag

8 kap. Vård utan samtycke

9 kap. Vård utanför det egna hemmet

10 kap Vård i särskilt ungdomshem

11 kap. Internationella adoptioner

12 kap. Tystnadsplikt och sekretess

13 kap. Processuella bestämmelser

14 kap. Övriga bestämmelser


Barns st llning

Barns ställning

 • Barnets bästa ska vara avgörande vid alla beslut enligt den nya lagen

 • Barn ges ökade möjligheter

  • att samtala med socialtjänsten,

  • att tillfrågas och att yttra sig,

  • att få bistånd,

   oberoende av vårdnadshavarens samtycke.


Anm lningsskyldighet

Anmälningsskyldighet

Den som anmäler till socialtjänsten att han eller hon misstänker att ett barn far illa ska kunna

 • påkalla ett möte med socialtjänsten och de barn och föräldrar som berörs,

 • få information om socialtjänstens beslut att inleda eller inte inleda utredning.


Utredning

Utredning

 • När en anmälan kommer in ska socialtjänsten

  • göra en omedelbar skyddsbedömning,

  • inom högst 14 dagar ta ställning till om utredning ska inledas eller inte inledas.

 • Socialtjänsten får möjlighet att avvakta en kortare tid med att underrätta föräldrarna om att utredning har inletts

 • I vissa fall möjligt att följa upp efter avslutad utredning


Bist nd till barn och unga

Bistånd till barn och unga

 • En särskild biståndsbestämmelse för barn och unga

  - Ekonomiskt bistånd alltid enligt SoL,

  -Biståndet kan ges till barnet eller familjen i övrigt,

  - Barn över 15 år ska kunna få bistånd i form av öppna insatser även utan vårdnadshavarens samtycke.


Ppna insatser

Öppna insatser

 • Socialnämnden har ett ansvar för att öppna insatser finns att tillgå

 • Kontaktpersoner och kontaktfamiljer - krav på kontinuerlig uppföljning under pågående insats

 • Bestämmelser om insatser utan biståndsbeslut och förebyggande insatser

 • Möjligheterna till mellantvång bör inte förändras eller utökas


Familjehemsverksamheten

Familjehemsverksamheten

 • Utökad kontroll av ett tilltänkt familjehem/jourhem

 • Utbildning och förbättrat stöd till hemmen

 • Krav på avtal om ömsesidiga åtaganden

 • Förändrat ansvar vid privatplaceringar

 • Tillståndsplikt för vissa privat tjänster


S rskilt ansvar f r omh ndertagna barn

Särskilt ansvar för omhändertagna barn

 • En särskilt utsedd socialsekreterare för varje omhändertaget barn

  • Självständig ställning gentemot familjehemmet eller institutionen

  • Besöka barnet minst 4 gånger per år

  • Enskilda samtal med barnet


S rskilt ansvar f r omh ndertagna barn forts

Särskilt ansvar för omhändertagna barn (forts.)

 • De halvårsvisa övervägandena om vården ska även gälla hur den fortsatta vården bör inriktas och utformas på lång sikt

 • Stärkt stöd till familjehemsföräldrar som blir vårdnadshavare


Uppf ljning

Uppföljning

Socialtjänsten ska kunna följa upp ett barns situation även om vårdnadshavarna eller barnet avvisar fortsatta kontakter

 • Efter avslutad utredning

 • Efter avslutad placering

  Uppföljningen får pågå under högst två månader


Kvalitet och kompetens

Kvalitet och kompetens

 • Rutiner för att förebygga, upptäcka och hantera risker och missförhållanden

 • Krav på socionomexamen, yrkesintroduktion och på sikt specialistkompetens för den som utreder, bedömer och följer upp barnets situation


 • Login