Lag om st d och skydd f r barn och unga lbu
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 15

Lag om stöd och skydd för barn och unga (LBU) PowerPoint PPT Presentation


 • 104 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Lag om stöd och skydd för barn och unga (LBU). Barnskyddsutredningens betänkande SOU 2009:68 överlämnades den 16 juli 2009 Särskild utredare: Kerstin Wigzell Sekreterare: Kjerstin Bergman, Berith Josefsson, Joakim Westerlund. Varför en samlad lag för den sociala barn- och ungdomsvården?.

Download Presentation

Lag om stöd och skydd för barn och unga (LBU)

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Lag om stöd och skydd för barn och unga (LBU)

 • Barnskyddsutredningens betänkande SOU 2009:68 överlämnades den 16 juli 2009

 • Särskild utredare: Kerstin Wigzell

 • Sekreterare: Kjerstin Bergman, Berith Josefsson, Joakim Westerlund


Varför en samlad lag för den sociala barn- och ungdomsvården?

 • Tydligare barnperspektiv

 • Lättare att förstå och använda

 • Lyfter fram ett betydelsefullt kompetensområde


Drygt 40 ändringar eller kompletteringar i syfte att

 • ge barns bästa och egna uppfattningar ökad betydelse,

 • betona samhällets gemensamma ansvar för barn som far illa eller riskerar att fara illa,

 • förbättra kvalitet och rättssäkerhet i socialtjänstens arbete, med särskild uppmärksamhet på omhändertagna barn,

 • höja kompetenskraven.


Författningsförslag

1 kap. Mål och tillämpningsområde

2 kap. Kommunens ansvar och insatser

3 kap. Kvalitet och kompetens

4 kap. Särskilt om barn och ungas rättigheter

5 kap. Anmälningsskyldighet

6 kap. Utredning

7 kap. Rätt till bistånd


Författningsförslag

8 kap. Vård utan samtycke

9 kap. Vård utanför det egna hemmet

10 kap Vård i särskilt ungdomshem

11 kap. Internationella adoptioner

12 kap. Tystnadsplikt och sekretess

13 kap. Processuella bestämmelser

14 kap. Övriga bestämmelser


Barns ställning

 • Barnets bästa ska vara avgörande vid alla beslut enligt den nya lagen

 • Barn ges ökade möjligheter

  • att samtala med socialtjänsten,

  • att tillfrågas och att yttra sig,

  • att få bistånd,

   oberoende av vårdnadshavarens samtycke.


Anmälningsskyldighet

Den som anmäler till socialtjänsten att han eller hon misstänker att ett barn far illa ska kunna

 • påkalla ett möte med socialtjänsten och de barn och föräldrar som berörs,

 • få information om socialtjänstens beslut att inleda eller inte inleda utredning.


Utredning

 • När en anmälan kommer in ska socialtjänsten

  • göra en omedelbar skyddsbedömning,

  • inom högst 14 dagar ta ställning till om utredning ska inledas eller inte inledas.

 • Socialtjänsten får möjlighet att avvakta en kortare tid med att underrätta föräldrarna om att utredning har inletts

 • I vissa fall möjligt att följa upp efter avslutad utredning


Bistånd till barn och unga

 • En särskild biståndsbestämmelse för barn och unga

  - Ekonomiskt bistånd alltid enligt SoL,

  -Biståndet kan ges till barnet eller familjen i övrigt,

  - Barn över 15 år ska kunna få bistånd i form av öppna insatser även utan vårdnadshavarens samtycke.


Öppna insatser

 • Socialnämnden har ett ansvar för att öppna insatser finns att tillgå

 • Kontaktpersoner och kontaktfamiljer - krav på kontinuerlig uppföljning under pågående insats

 • Bestämmelser om insatser utan biståndsbeslut och förebyggande insatser

 • Möjligheterna till mellantvång bör inte förändras eller utökas


Familjehemsverksamheten

 • Utökad kontroll av ett tilltänkt familjehem/jourhem

 • Utbildning och förbättrat stöd till hemmen

 • Krav på avtal om ömsesidiga åtaganden

 • Förändrat ansvar vid privatplaceringar

 • Tillståndsplikt för vissa privat tjänster


Särskilt ansvar för omhändertagna barn

 • En särskilt utsedd socialsekreterare för varje omhändertaget barn

  • Självständig ställning gentemot familjehemmet eller institutionen

  • Besöka barnet minst 4 gånger per år

  • Enskilda samtal med barnet


Särskilt ansvar för omhändertagna barn (forts.)

 • De halvårsvisa övervägandena om vården ska även gälla hur den fortsatta vården bör inriktas och utformas på lång sikt

 • Stärkt stöd till familjehemsföräldrar som blir vårdnadshavare


Uppföljning

Socialtjänsten ska kunna följa upp ett barns situation även om vårdnadshavarna eller barnet avvisar fortsatta kontakter

 • Efter avslutad utredning

 • Efter avslutad placering

  Uppföljningen får pågå under högst två månader


Kvalitet och kompetens

 • Rutiner för att förebygga, upptäcka och hantera risker och missförhållanden

 • Krav på socionomexamen, yrkesintroduktion och på sikt specialistkompetens för den som utreder, bedömer och följer upp barnets situation


 • Login