7 fjellskonferanse
Download
Skip this Video
Download Presentation
7 fjellskonferanse.

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 29

7 fjellskonferanse. - PowerPoint PPT Presentation


 • 69 Views
 • Uploaded on

7 fjellskonferanse. . Tverrfaglige utfordringer. . Presentasjon . Pål Skogen. Kriminalomsorgen Olav Ervik Helseavd Bergen og Bjørgvin fengsel. Bakgrunn. Før var helseavd underlagt fengselsdirektør. Frå 1987 underlagt kommunen. Forskjellig lovverk.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '7 fjellskonferanse.' - dex


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
7 fjellskonferanse

7 fjellskonferanse.

Tverrfaglige utfordringer.

presentasjon
Presentasjon
 • Pål Skogen.
 • Kriminalomsorgen
 • Olav Ervik

Helseavd Bergen og Bjørgvin fengsel

bakgrunn
Bakgrunn
 • Før var helseavd underlagt fengselsdirektør. Frå 1987 underlagt kommunen.
 • Forskjellig lovverk.
 • Kriminalomsorgen har Straffegjennomføringsloven.
 • Helseavd har Lov om Helsepersonell mv (Helsepersonelloven). Lov om pasientrettigheter. Veileder for fengselshelsetenesten.
slide4

Ole kjem inn med dom, der det i dommen er angitt som forutsetning at han får sine faste medisin.

 • Korleis forholde seg til dette?
 • Skriv til Bergen tingrett/Gulating lagmanssrett av 220204.
 • Kan forutsette ”nødvendig medisinsk behandling”, men ikkje gitt medisinering.
vanedannande legemidler foreskrevet av lege
Vanedannande legemidler foreskrevet av lege.
 • Ole kjem inn med Rivotril 2mgx4, no 90, Flunipam 1mg, 2 kveld, no 18. Temgesic 0,4mg x3, no 48.
 • Medikamenter beslaglegges ved mottak av Kriminalomsorgen og oppbevares i effektene.
 • Korleis skal ein forholde seg til desse medikamentene?
 • Skal NN ha desse tilbake ved endt soning? Etter rusmestringsprogram? Motivering til rusfri levesett?
slide6

Brev til Fylkeslegen.

 • Svar 041201. Ikkje hjemmel for fengselslegen el andre til å destruere lovleg foreskrevne medisikamenter.
 • 021003: Brev til Regionsdirektør Per Sigurd Våge, vedrørande vanedannande medisin til innsatte.
 • 210705: Frå Justis og politidep til Sosial og helsedirektoratet.
slide7

200905: Svar frå Sosial og helsedirektoratet. Utlevering av vanedannande legemidler til innsatte ved løslatelse.

 • Straffegjennomføringsloven gir hjemmel for destruksjon av vanedannande legemidler.
rutiner for destruksjon av legale legemidler
Rutiner for destruksjon av legale legemidler.
 • Helseavd v overlegen kontaktes av mottakelsen, er dette legemidler som bør destrueres?
 • Fengselslegen attestesterer på at legemidlene ikkje skal brukes.
 • Medikamentene oppbevares i safe i mottakelsen.
 • Mottakelsen leverer medikamentene 1x per måned til apoteket for destruksjon.
slide9

Mottakelsen noterer hvilke legemidler som skal destrueres og skriver vedtak til innsatte om at de vil bli destruert. Destruksjon kan skje etter at klagen er behandlet.

 • Medisiner som ikkje skal destrueres, legges sammen med innsattes effekter og leveres ved løslatelse.

Sign fengselsdirektør.

brudd p taushetsplikten signere p foresp rsel om destruksjon
Brudd på taushetsplikten å signere på forespørsel om destruksjon?

151007: Brev til Fylkeslegen om brudd på taushetsplikten vedr signering om at legemidler kan destrueres

311207: Helsetilsynet i Hordaland kan ikkje sjå at det er i strid med taushetspliktreglene at en fengselsoverlege fyller ut aktuelle skjema.

paktor
PAKTOR
 • Skal Helseavd delta i gjennomføringen av paktor?
 • Veileder ”Helsetjenestetilbud til innsatte i fensel”, Sosial og helsedirektoratet, juli 2004.
 • Helseavd skal ikkje delta som rådgiver for straffegjennomføringen.
 • Vil tape den innsette sin tillit.
suicid eller suicidfors k
Suicid eller suicidforsøk
 • 240306: Frå Kriminalomsorgens sentrale forvaltning til Kriminalomsorgen Region Vest. Brev vedr rapport om suicidforsøk på navngitt person. ”minner om at innberetningen skal inneholde legens uttalelse i sakens anledning, jf retningslinjene til straffegjennomføringsloven pkt 3.29.” Kari Meling, underdirektør.
slide13

300306: Forespørsel om legeuttalelse i samband med suicidforsøk på NN. Syner til Straffegjennomføringsloven pkt 3.29.

slide14

040506: Svar til inspektør i Bergen fengsel.

 • Brudd på taushetsplikten å gi helseopplysninger til Kriminalomsorgen vedr sjølvmord/-forsøk?
 • Brev frå Leif Waage, ass regionsdirektør Kriminalomsorgen Region Vest.
 • Informasjonsutveksling mellom fengselshelsetjenesten og kriminalomsorgen.
 • Helseavd meir restriktiv med å dele informasjon.
slide15

Konflikt i forhold til forståelsen av kommunikasjon og taushetsplikt.

 • Brev til Fylkeslegen, 130706.
 • Første problem i brevet til Waage. Helseopplysninger til fengeselsbetjent for å ivareta den innstette .Ikkje brudd på taushetsplikten, §25.
 • Men merk at informasjon den ansatte får som legens medhjelper, har han/ho taushetsplikt for, også ovenfor sine overordnete.
slide16

Andre problem, brudd på taushetsplikt å gje helseopplysninger? Står Straffegjennomføringsloven over Helsepersonelloven?

 • Svar frå Fylkeslegen av 220806. Vurdert i forhold til Helsepersonellovens §23, nr 4.
 • Og Helsepersonellovens §24, avdøde personer.
 • Telefon m Kriminalomsorgens Sentrale Forvaltning v Eirik Lindstrøm.
slide17

Erklæring der ein gjer rede for hendigens ”ytre omstende”.

Om helsepersonell vart tilkalla, når dette vart gjort, når dei kom til stades, om fengselspersonale vart veiledet. Osv.

Fylkeslegen meiner at slik informasjon kan gis, når denne er annonymisert.

trygderefusjon
Trygderefusjon
 • Den innsette har ikkje trygderefusjon
 • Gjeld lege, psykolog og fysioterapeut.
 • Henvist Ole til nevropsykologisk us, ADHD? Psykologen fekk refusjonskrav på 18.000 på 1mnd. Trygden kan då gå 3 år tilbake i tid.
 • Har trygderett for akutt medisinsk hjelp. Samt spesialist utenom psykiatri/psykolog.
 • Varetektsinnsette har rett til å bruke egen lege. Fylkeslegen 150102.
slide19

Skriv til Sosial og helsedir. Vil ein få refusjon for tverrfaglege møter?

 • Svar av 060206. Anbefalt å kontakte lokale trygdekontor el Rikstrygdeverket.
 • 230206: Brev til Helse og omsorgsdep. Oppfordres til å samarbeide om løslatelse. Takst 14? §12 soning?
slide20

010906: ”Det fremgår i folketrygdloven §5-1 tredje ledd at det ikke gis stønad etter lovens kapittel 5 Stønad ved helsetjenester hvis det offentlige yter stønad etter annen lovgivning. Det ytes derfor ikke stønad fra trygden for de ovennevnte tjenester. Det same gjelder for dem som erpå §12 soning, dvs soning i institusjon utenfor fengselet”.

 • Sign Atle Grøhn, underdirektør.
slide21

071206: Skriv til Kriminalomsorgen Region Vest, bedt om at problemstillingen vert teke opp politisk.

 • Kva vidare?
 • No hemmer det, eller hindrer, samarbeid på legenivå.
 • §12 soning, korleis ordner institusjonane seg?
reine spr yter
Reine sprøyter?
 • Skal dei innsette få utdelt reine sprøyter?
 • Skal dei kunne ha same rett til å beskytte seg mot overførte infeksjonssjukdommer som ein har utenfor murene?
 • Kven skal dele ut reine sprøyter?
 • Auka smitterisiko for dei ansatte? Trusler?
slide23

Rundskriv Fst 2/97

 • Klorin eller kloramin skal vere tilgjengeleg for innsette til å rense sprøyter.
 • Statens helsetilsyn, 280197. ”Bruk av felles sprøyte etter rensing er i visse situasjoner et pragmatisk/praktisk alternativ til fri sprøytetilgang som innebærer en viss (reduser, men ikke eliminert) risiko for smitte selv etter mønstergyldig rensing og desinfeksjon”.
problem v l slatelse
Problem v løslatelse.
 • Asylsøkere med utvisningsvedtak og retten til medisinsk behandling. Sosial og helsedirektoratet av 220306, Ingunn Myklebust, konst seksjonssjef.
samarbeid med kommunen
Samarbeid med kommunen
 • Problem at ikkje gitt dato for løslatelse.
 • Kommunen bruker for lang tid på tilrettelegging.
 • Sosialkontora lettare å få inn i samarbeid, men beslutningsprosess tek for lang tid.
 • Dement, manglande forståing frå heimesykepleien.
 • Her ligg store utfordringer og forbedringspotensiale. Tilbakeføringsgaranti.
ad