Begavede barn i m te med barnehage og skole
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 23

begavede barn -i møte med barnehage og skole PowerPoint PPT Presentation


 • 143 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

begavede barn -i møte med barnehage og skole. jan terje bakler mensa gifted children programme [email protected] foredrag mensa landstreff - bergen - søndag 27 oktober 2013. begavede barn. «We must watch them from their youth upwards, and make them perform actions

Download Presentation

begavede barn -i møte med barnehage og skole

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


begavede barn-i møte med barnehage og skole

 • jan terje bakler

 • mensa gifted children programme

 • [email protected]

foredrag mensa landstreff - bergen - søndag 27 oktober 2013


begavede barn

 • «We must watch them from their youth upwards,

 • and make them perform actions

 • in which they are most likely to forget or to be deceived,

 • and he who remembers and is not deceived

 • is to be selected,

 • and he who fails in the trial is to be rejected.

 • That will be the way.»

 • Platon «Republikken», ca. 380 f. kr.


100 års forskning:

«The present writer can easily recall the time when everyone thought that «bright» children could look out for themselves»

«The view generally held in those times was that it would be best for the group as well as for the individuals to keep all children in a school class at as near the same level as possible in intellectual development»

Dr. Leta Hollingworth (1926)

Gifted Children,

Their Nature and Nurture


forskningen i et historisk overblikk

 • Alfred Binet (ca 1900-)-evnetest

 • Lewis Terman (1910-)-Terman´s Termites

 • Leta Hollingworth (1920-)-emosjonelle utfordringer

 • Arnold Hofset (1970-)-norsk skole passer ikke

 • James T. Webb (1980-)-feildiagnostisering

Alfred Binet 1857-1911


hvem er de evnerike?

 • blant de øverste 3-5% i befolkningen innen:

 • generell intellektuell evne

 • spesifikk faglig dyktighet

 • kreativ tenkning

 • visuell eller utøvende kunst

 • lederevner

 • Kilde: National Assosiation of Gifted and Talented Children (NAGC)

 • Basert på US Congress (1972): Marland Report


hvem er de evnerike?

 • i førskolealder:

 • ekstremt nysgjerrig

 • god hukommelse

 • tidlig utviklet ordforråd

 • lærer hurtig/lærer seg selv

 • følsom og empatisk

 • god fantasi


hvem er de evnerike?

 • på skolen:

 • lærer hurtigere enn jevnaldrende

 • kjeder seg på skolen

 • opptatt av andre ting i timen

 • gode muntlig, dårlig skriftlig

 • svært vitebegjærlige

 • sliter med pugging


identifisering i Norge

 • Pedagogisk- Psykologisk Tjeneste (PPT)

 • WISC-IV (GAI >130)

 • privat: WISC-IV eller Raven

 • verbal forståelse og perseptuell resonnering

 • Kilde: Gilman & Kearnery (2004): Making Gifted Testing Relevant


hvor omfattende er det?

Dr. Arnold Hofset (1970):

 • I Norge:

 • utvalg ca. 1000

 • evnenivå 4-9 år innen samme klasse

 • 12% (120) i 3. blant 50% beste i 5.

 • 4% (40) i 3. blant 25% beste i 5.

 • 1% (11) i 3. blant 10% beste i 5.

 • bekreftet bla. i USA og Australia

 • Kilde: Hofset (1970): Evnerike barn i skolen


så hva er problemet?

 • 40% klarer seg flott - 60% sliter:

 • kjedsomhet på grensen til tortur

 • mistilpassethet

 • mobbing 67%

 • lavt presterende i skolen

 • bortkastet talent

 • Peterson (2006): Gifted children especially vulnerable to effects of bullying


utfordringer for barnet

 • sosialt utilpass, misforstått av medelever og lærere

 • svært følsomme og selvkritiske

 • ukonsentrert, drømmer seg bort

 • distrahere, stadige digresjoner

 • ekstrem rettferdighetssans

 • perfeksjonister


og hva sier opplæringsloven?

 • fra lov om grunnskolen og den videregåande opplæringa:

 • § 1-3: elevene skal ha opplæring tilpasset sine forutsetninger

 • § 5-1: elever som ikke har utbytte av undervisningen skal ha spesialundervisning i forhold til sine «utviklingsutsikter», og skal ha utbytte av opplæringen i forhold til andre elever


og hva er problemet med det?

 • fra Udir forarbeidene til opplæringsloven:

 • fra Ot. Prop 46 (1997-98)

 • merknader til utkastet av opplæringslova:

evnerike har ikke rett til spesialundervisning

evnerike har krav på likeverdig opplæringstilbud, ikke spesialundervisning men elevtilpassa opplæring

FNs barnekonvensjon: «Partene er enige om at barnets utdanning skal ta sikte på (...) å utvikle barnets personlighet, talenter og psykiske og fysiske evner så langt det er mulig»


så hva er situasjonen?

 • 5% av 600.000 grunnskolebarn = 30.000

 • 40% = 12.000 klarer seg fint

 • 60% = 18.000 sliter

«På grunn av høy intellektuell funksjonsevne begynte han ett år for tidlig på skolen...»

«I Norge er det anslått at om lag 3-5 prosent av barn og unge under 18 år har AD/HD»


pedagogikk

 • Roy Baumeister: ego depletion

 • Mihaly Csíkszentmihályi: flow

 • Brenda Romanoff:

  • Læringspreferanse

  • Mestringsnivå


eks: DragonBox


hva er løsningen?

 • trygghet og identitet, godt læringsmiljø

 • tilpasset opplæring i forhold til evner og mestringsnivå:

  • differensiert undervisning

  • spesialundervisning

  • spesialklasser

  • samme som for alle andre barn

 • på samme vis som for de utfordrede elevene


så en advarsel!

«Sheldon (1959) oppsporet 28 barn under 12 år med Stanford-Binet IQ over 170

...

Et noe uventet funn var bl.a. at over halvparten av de 28 viste tegn på «alvorlig dyptgående følelse av utilstrekkelighet og mangel på selvtillit»


referanser:

 • 1998: Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova)

 • http://www.lovdata.no/all/tl-19980717-061-001.html#1-2

 • 2006: Forskrift til Opplæringslova

 • http://www.lovdata.no/for/sf/kd/kd-20060623-0724.html

 • Ot.prp. nr. 46 (1997-98) Om lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova)

 • http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/regpubl/otprp/19971998/otprp-nr-46-1997-98-.html?id=158981

 • Udir: Veileder til opplæringsloven om spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning

 • http://www.udir.no/Regelverk/artikler_regelverk/Spesialundervisning/5-Retten-til-spesialundervisning/


ressurser

-foreninger

 • mensa norge - (mensa.no)

 • foreningen lykkelige barn - (lykkeligebarn.no)

 • foreningen mobbing i skolen - (mobbingiskolen.no)

 • european council for high ability - (echa.info)

 • european agency for development in special needs education

 • (european-agency.org)

 • national agency for gifted children - (nagc.org / nagcbritain.org.uk)


ressurser

-bøker

 • Begavede barn

  • -En veiledning for foreldre og pedagoger, Mönks, F. J. & Ypenburg, I. H. (2008) Abstrakt forlag

 • Våre evnerike barn

 • -en utfordring for skolen, Skogen, K. & Cosmovici Idsøe, E. (2011) Høyskoleforlaget

 • Evnerike barn i grunnskolen

 • -Hofset, A. (1970) Universitetsforlaget

 • Talent i skolen

 • Nissen, Kyed, Baltzer, Skogen (2012) Pedagogisk Psykologisk Forlag

 • Hvordan opplever foreldrene barnas og sitt eget møte med skolen?

  • -Masteroppgave i sosiologi, Hagenes, Tove (2009) Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo

 • Evnerike barn i barnehagen

 • -Masteroppgave i barnehagepedagogikk, Apalnes Gardar, L. (2012) HiOA

 • Misdiagnosis and Dual Diagnoses of Gifted Children and Adults

 • -ADHD, Bipolar, OCD, Asperger´s and Other Disorders, Webb, J. T. et al. (2005) Great Potential Press


 • sprøsåml?

  • [email protected]


 • Login