Fonksiyonel anatomi
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 38

Fonksiyonel Anatomi PowerPoint PPT Presentation


 • 276 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Fonksiyonel Anatomi. Sağlık Slaytları. http://hastaneciyiz.blogspot.com. Beynin işlevleri. Çevredeki değişiklikleri fark etmek Önemli bilgileri bütünleştirmek Uyumsal bir tepki geliştirmek Duyusal girdi--- - modulator nöronlar--- - motor program--- - geri bildirim (ödül).

Download Presentation

Fonksiyonel Anatomi

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Fonksiyonel Anatomi

SağlıkSlaytları

http://hastaneciyiz.blogspot.com


Beynin işlevleri

 • Çevredeki değişiklikleri fark etmek

 • Önemli bilgileri bütünleştirmek

 • Uyumsal bir tepki geliştirmek

  Duyusal girdi----modulator nöronlar----motor program----geri bildirim (ödül)

Nöron----nukleus---- kolon---- yolak----topografik alanlar----bağlantı alanları


Duyu yolakları

 • Nöronlar kendilerine aktarılan uyarıyı aksiyon potansiyeline dönüştürerek, paralel yollar aracılığı ile birincil duyusal kortekse, oradan da unimodal bağlantı korteksine iletirler

 • Her bağlantı sadece bir duyu modalitesi taşır

 • Paralel yollar bilginin hızlı aktarılmasını sağlar

SağlıkSlaytları

<a href=“http://hastaneciyiz.blogspot.com”>sağlık</a>


Duyu yolakları

Her duyusal modalite farklı bir nöral sistem aracılığı ile birincil kaynağından sırasıyla spinal kord, beyin sapı, talamus ve serebral kortekse ulaştırılır


Uyarılma

Duyusal girdi

Retiküler formasyon

 • Uyarılma

 • Kas tonusu modulasyonu

 • Ağrı işlemlenmesi

 • Düzenleme

  • Kusma

  • Öksürme

  • Kardiovasküler işlevler

  • Solunum

  • Konuşma ile ilgili düzenlemeler

Talamus

5


Talamik filtreleme

 • Bütün duyular talamusta bir araya gelir

 • Benzer işleve sahip uyaranlar seçilir, düzenlenir, bir grup haline getirilir

 • Yeni ve farklı uyaranlar değerlendirilmek üzere daha üst merkezlere gönderilir

 • Duyusal uyaranların % 99’u serebral kortekse ve dolayısıyla bilinç düzeyine ulaşmamaktadır


Bilgi işleme yolları


Uyarılma

Duyusal girdi

Duygusal

yaşantı

Talamus

Duygusal

kodlama

Amigdala

Duygu

anlatımı

Hipotalamus

Savaş-kaç tepkileri

Endokrin Otonom


Talamokortikostriatal döngü


Bağlantı korteksi

İşlem belleği

Seçici dikkat

Depolama

Cingulat

Duygusal

yaşantı

Duygusal

kodlama

Konsolidasyon

Uyarılma

Hipokampus

Amigdala

Duyusal girdi

Hipotalamus

Duygu

anlatımı

Endokrin Otonom

Talamus

10


Duyusal Bilginin Bütünleştirilmesi

 • Görsel, işitsel ve somatik bilgi multimodal bağlantı alanlarında birleştirilerek zihinsel temsilciler oluşturulur


Duyunun algıya dönüştürülmesi

 • Unimodal alanlar multimodal duyusal bağlantı alanlarına projekte olur

 • Burada birden fazla duyu modalitesi birleştirilir

  • Örn. görme bağlantı korteksi beyne farklı yollardan ulaşan renk, şekil, hareket gibi bilgileri bütünleştirir


Parietal lob

 • Primer somatosensorial korteks, postsentral girus, 1, 2, 3. alanlar

 • Sekonder somatosensorialkorteks, insula, 43. alanın arka bölümü

 • Primer tad korteksi, 43. alanın ön bölümü

 • Parietal bağlantı korteksi, 5, 7, 39, 40. alanları

13


Parietal lob işlevleri

 • Bedenin karşı yarısındaki dokunma, basınç, ağrı, ısı duyularını lokalize etmek

 • Uzaysal, mekansal işlemleme

 • Kollar, eller, parmaklar, gözler ve başa görsel rehberlik etme

 • Nesnelere ulaşma ve yakalama için görsel-motor rehberlik

 • Dokunarak tanıma

 • Pozisyon bilgisi

14


Parietal lob işlevleri

 • Çevredeki nesneleri lokalize etme

 • Mekan içinde hareketi yönlendrme

 • Uzaydaki uyaranları araştırma

 • Sağ sol ayırımı

 • Okuma, aritmetik gibi uzaysal biliş sistemlerini oluşturma

 • Görsel harita oluşturma

 • Harita okuma

15


Oksipital lob

 • Primer görme korteksi, 17. alan

 • Görsel bağlantı korteksi, 18, 19. alanlar

 • Renk, hareket, yön, görsel yorumlama


Bağlantı Korteksi

 • Arka bağlantı alanı (PTO): Dil, dikkat ve algı için gerekli duyuların integrasyonu, visuosatial lokalizasyon

 • Limbik bağlantı alanı: Duygulanım ve bellek

 • Ön bağlantı alanı (PFK): Bilişsel davranış, motor planlama, dil üretimi, yargılama


Uyaranın değerlendirilmesi

 • Primer duyu korteksleri ve bağlantı korteksleri; amigdala, hipokampus gibi limbik bölgeler ve ön insula, ön singulat, mediyal prefrontal gibi paralimbik bölgelerle ilişki içerisindedir

 • Bu bölgelerle bağlantılar sayesinde uyaran geçmiş deneyimler ışığında değerlendirilir

  • Amigdala uyarıların duygusal ve motivasyonel yükünü belirler

  • Hipokampus değerlendirme sürecinde bağlamdan sorumludur

  • Değerlendirme hiyerarşisinde daha üst düzeyde mediyal ve orbital prefrontal bölgeler, ön singulatı içeren paralimbik korteks yer alır


Temporal lob

 • Primer işitme korteksi, superior temporal girus, 41- 42. alanlar

 • İşitsel bağlantı korteksi, Wernicke alanı

 • Limbik korteks

- Algı

- Gerçeklik yönelimi

- Bellek


Limbik sistem

 • Duygusal olayları anlamak

 • Şimdiki algıları geçmiş olaylarla bağlantılandırmak

 • Yaşantılardan öğrenmek


Uyaranın değerlendirilmesi

 • Bu değerlendirme bölgelerinden gelen bilgi ventral striatumda bir araya gelmekte ve buradan talamus aracılığı ile tekrar kortekse, ilgili asosiyasyon bölgelerine gönderilmekte, ayrıca dorsal bazal ganglionlar da bu süreci kontrol ederek talamus aracılığıyla davranışı etkilemektedir


Duyumun algıya dönüştürülmesi

 • Beyin duyumları geçmiş yaşantıların ışığında ve sinir ağlarının düzenleyici mekanizmaları (seçme, çarpıtma, boşlukları doldurma gibi) doğrultusunda organize ederek dünya hakkında bazı varsayımlar geliştirir

 • Bu varsayımlar arasında en olası tanım için maksimum olasılık ilkesine göre karar verir


Duyumun algıya dönüştürülmesi

 • Beyin en olası tanım için görüntü parçacıklarını “iyi bir şekil” oluşturacak şekilde bazı ilkeler doğrultusunda düzenler.

 • Gördüğümüz şey, nesnenin özelliklerinden çok, duyumların beyin tarafından düzenlenmesidir


Karar verme

 • Uyaranın tanımlanmasından sonra uygun yanıt olacak bir davranışın seçilmesi; planlanması, başlatılması veya önlenmesinde ve hedefe yönelik etkinliğin düzenlenmesi gereklidir

 • Bunu frontal bölge, bağlantıları aracılığı ile gerçekleştirir


Prefrontal bağlantı alanı

 • Gelecekteki eylemin sonuçlarını öngörebilmek

 • Uygun motor tepkiyi seçmek

 • Bedenden ve dış dünyadan gelen duyuları birleştirmek

 • Yeni sorunlara çözüm üretmek, davranışı planlamak ve düzenlemek (yönetsel işlev)

 • Davranışların zaman içindeki ardışıklığını sağlamak

 • Working memory’i (işlem belleğini oluşturmak)


Frontal lob

26


Bilişsel kontrol

DLPFK (Uyaran seçimi)

VLPFK (Tepki seçimi)

OFK, ACC (Tepki yönetimi)

PREFRONTAL

KORTEKS

TALAMUS

BAZALGANGLİYONLAR


Anterior Cingulate Cortex“Conflict monitoring”

 • Vital to cognitive functions, such as reward anticipation, decision-making, empathy, and emotion.

 • Involved in a variety of autonomic functions (HR, BP)

 • responsible for rendering new memories permanent.


Cognitive Science 2003


PFK

Motor sistem

Basal gangliyonlar

Serebellum

Bağlantı korteksi

İşlem belleği

Seçici dikkat

Depolama

Cingulat

Duygusal

yaşantı

Duygusal

kodlama

Konsolidasyon

Uyarılma

Hipokampus

Amigdala

Düşünme

ve eylem

Duyusal girdi

Hipotalamus

Duygu

anlatımı

Endokrin Otonom

Talamus

30


Bilgi İşleme Sürecinin Motor Sistemdeki Dönüşümü

 • Arka bağlantı alanları frontal lobun bağlantı alanları ile yoğun etkileşimdedir.

 • Motor planlama davranışın genel bir taslağının oluşturulması ile başlar, motor yolakdaki işlemler aracılığı ile somut davranışa dönüştürülür.


Motor sistem


Bazal gangliyonların işlevleri

 • İstenmeyen duysal girdilerin inhibisyonu

 • İlgisiz duysal girdilerin filtrelenmesi

 • Uyarılmanın(arousal) sağlanması

 • Konsantrasyonun sağlanması

 • Duygu ve düşüncelerin kontrolü

 • Hareketlerin ve duyguların

 • bellekte depolanması


Bazal gangliyonların işlevleri

 • Öğrenilmiş motor davranışların otomatik olarak gerçekleştirilmesi

 • Hareketin başlatılması, motivasyon kontrolü

 • İstenmeyen hareketin baskılanması, istenilenin kolaylaştırılması

 • Motor davranışın seçimi

 • Bir hareketten diğerine geçiş

 • Karşı tarafın hareketlerinin kontrolü


Bazal gangliyonların işlevleri

A- Bilişsel etkinlik kaudat nukleus aracılığı ile

B- Motor etkinlik putamen aracılığı ile

C- Uyumsal davranış nukleus akkumbens aracılığı ile gerçekleştirilir

A

B

C

35


Talamokortikostriatal döngü


Serebellum

 • Niyet edilen davranışla, gerçekleşen davranışı karşılaştırır

 • Devam edegelen davranışta geribildirim mekanizmaları ile düzeltmeler yapar

 • Ballistik hareketleri programlar

 • Davranışın yönlendirilmesini ve zamanlamasını sağlar

 • Motor öğrenmede bilinçlilikten bilinçdışına aktarılmayı gerçekleştirir


Kaynaklar

 • Higher-Order Cerebral Function web.odu.edu/webroot/instr/sci/kcarson.nsf/ files/Chapter19.ppt/$FILE/Chapter19.ppt

 • cogns.northwestern.edu/Problem_Solving.ppt

 • The Central Nervous Systemwww.stcsc.edu/anatomy/210/Chapter%2012%20Part%201.ppt


 • Login