ตารางธาตุ (Periodic table) - PowerPoint PPT Presentation

Periodic table
Download
1 / 85

 • 262 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

ตารางธาตุ (Periodic table). By Dr.Jutatip Namahoot. เนื้อหา. การจัดหมวดหมู่และความสัมพันธ์กับ การจัดเรียงอิเล็กตรอน แนวโน้มของสมบัติตามตารางธาตุเบื้องต้น. X = element symbol A = Mass number (เลขมวล) = n+p Z = Atomic number ( เลขอะตอม) = p. History of the Periodic Table.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

ตารางธาตุ (Periodic table)

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Periodic table

(Periodic table)

By Dr.Jutatip Namahoot


Periodic table

X = element symbol

A = Mass number () = n+p

Z = Atomic number () = p


History of the periodic table

History of the Periodic Table

 • .. 18 Antoine Lavoisier 23

 • .. 1870 65

 • .. 1925 23

 • > 118


History of the periodic table1

History of the Periodic Table

 • .. 1817 Johann Wolfgang Dbereiner

 • 3

Triad


History of the periodic table2

History of the Periodic Table

Example

Johann Wolfgang Dbereiner


History of the periodic table3

History of the Periodic Table

 • .. 1865John Newlands Law of Octaves

 • 8 1 ( H, noble gas)

 • Cl


Periodic table

History of the Periodic Table

.. 1969-1970

Julius Lothar Meyer Dmitri Ivanovich Mendeleev


Periodic table

History of the Periodic Table


Periodic table


Periodic table


Periodic table


Periodic table

 • (periods) 7

 • (groups) 18


Periodic table

(representative elements) IA-VIIIA

s-block elements IA, IIA

p-block elements IIIA, IVA, VA, VIA, VIIA O

(transition elements) IB VIIIB

d-block elements IIIB IIB

( IIB d )


Periodic table

(inner transition elements)

(lanthanides)

(actinides)

.......f-block elements


Periodic table

IA: (alkali metals)

IIA: (alkaline earth metals)

VIA: chalcogens

VIIA: (halogens)

VIIIA: (noble gases)


Periodic table

 • :


Periodic table

 • Ionization energy

 • Electronegativity

 • Electron Affinity


Periodic table

(Atomic size)


Periodic table

 • n

 • (n) e-


Periodic table

 • e- n


Periodic table

(Atomic radius)


Periodic table


Periodic table


Periodic table

 • Ion + e-

 • Ion- e-

 • e- (isoelectronic series)

  O2- > F- > Na+ > Mg2+ > Al3+


Periodic table

Ionization Energy

(Ionization energy) e-


Periodic table

Ionization Energy (IE)

 • (IE1) e-

  • Na(g) Na+(g) + e-

 • (IE2) e- +1

  • Na+(g) Na2+(g) + e-

 • e-


 • Periodic table

  Ionization Energy(IE)


  Periodic table

  Ionization Energy(IE)

  IE

  • e-

   IE1

  • e-


  Periodic table

  Ionization Energy (IE)

  e-


  Periodic table

  Ionization Energy (IE)

  • IE1 Be > B

   Be 1s2 2s2 B 1s2 2s2 2p1

   IE1 N > O

   N 1s2 2s2 2p3 O 1s2 2s2 2p4


  Periodic table

  Ionization Energy (IE)

  Ionization energy e- e-


  Periodic table

  Ionization Energy (IE)


  Periodic table

  Electronegativity(EN)

  (Electroneganivity, EN) e-


  Periodic table

  Electronegativity(EN)


  Periodic table

  Electronegativity(EN)


  Periodic table

  Electron Affinity (EA)

  (Electron Affinity, EA) e- 1 1


  Periodic table

  Electron Affinity(EA)

  EA (EA ) (EA )

  Be(g) + e- Be-(g) EA = 241 kJ/mol

  Cl(g) + e- Cl-(g) EA = -348 kJ/mol


  Periodic table

  Electron Affinity (EA)


  Periodic table

  Electron Affinity (EA)


  Periodic table

  (Density)

  (Melting point) (Boiling point)


  Periodic table

  • s d f p

  • N, O, Cl N2, O2, Cl2

  • VIIIA


  Periodic table

  ()


  Periodic table

  • e-

  • e-


  Periodic table

  -

  -

  -

  -


  Periodic table

  Density


  Periodic table

  Density

  • Be > Li, Ti > Ca


  Periodic table

  Density

  • 1A ()


  Periodic table

  Density

  K( 39) Rb( 85) 203 216 pm

  Rb


  Periodic table

  Density


  Periodic table

  Melting point


  Melting point

  Melting point


  Periodic table

  Melting point

  • -

  • -

  • -

  • Na > K > Rb


  Periodic table

  Melting point

  -

  F < Cl < Br < I


  Periodic table

  Melting point


  Periodic table

  • e-

  • T

  • T

  • e-


  Periodic table

  :

  • S IA IIA +1 +2


  Periodic table

  p, d, f

  • IIIA( p) +1, +3

  • d, f e-


  Periodic table

  -

  • Oxide and Hydroxide

  • Hydride


  Periodic table

  Oxide and Hydroxide

  • (Oxide) : -2 ( -1 -1/2)

  • (Hydroxide) : OH -1

  • M(OH)n M O EN


  Periodic table

  Oxide and Hydroxide

  • M-O


  Periodic table

  ( (Au,Pd,Pt))

  3 ,


  Periodic table

  4Li(s) + O2(g) 2Li2O(s)

  2Na(s) + O2(g) Na2O2(g)

  K(s) + O2(g) KO2(s)

  IA

  2-

  -

  -1/2


  Periodic table

  -

  CaO + H2O Ca(OH)2

  3

  Na2O MgO Al2O3 SiO2 P2O5 SO3 Cl2O7

  NaOH Mg(OH)2 Al(OH)3 SiO2 .xH2O H3PO4 H2SO4 HClO4

  /


  Periodic table

  + (H,O )

  CO2(g) + H2O(l) H2CO3(aq)

  B Si


  Periodic table

  -

  • N2O5 (HNO3)

  • P4O10 ( H3PO4)

  • As4O10 (H3AsO4)

  • Sb4O6 Sb2O3

  • Bi2O3


  Periodic table

  -

  +1 +3 +5 +7

  HOCl < HClO2<HClO3< HClO4

  +4 +6

  H2SO3 < H2SO4


  Periodic table

  Be, Al, Ga, Sn, Pb

  IA IIA IIIA IVA VA VIA VIIA


  Periodic table

  -

  IA

  IA

  VIIA

  VIIA


  Periodic table

  Hydride

  • (Hydride):


  Periodic table

  2Li(l) + H2(g) 2LiH(s)

  2LiH(s) + H2O(l) Li OH (s) + H2(g)

  H2 (IA) (IIA)


  Periodic table

  Hydride

  • 1. M+ H- S Li, Na, K, Rb, Cs, Ca, Sr, Ba

  • H- e-

  • B2H6 + 2LiH LiBH4

  • Lewis acidLewis base


  Periodic table

  Hydride

  2)


  Periodic table

  H2(g) + Cl2(g) 2HCl(g)

  HCl(s) + H2O(l) H3O+ (s) + Cl-(g)

  H2

  () ; HCl, HBr, HI, H2S H2Te


  Periodic table

  Hydride

  3) () M H p


  Periodic table

  Hydride

  1) EN M H H+

  2) M-H M M ()

  3) H H+


  Periodic table

  Hydride

  • M

  • EN

   NH3 < H2O < HF


  Periodic table

  Hydride

  2 3

  HF > HCl > HBr > HI

  pKa 3 -7 -9 -10

  Ka 10-3 107 109 1010

  • HF H-F HF HCl, HBr, HI


  Periodic table

  -

  (H-)

  (H+)

  s

  p


  Periodic table

  -

  IA IIA IIIA IVA VA VIA VIIA


  Periodic table

  ,

  ,

  Be,Mg,InTl


  Periodic table

  EA,IE,EN,,

  , , ,


 • Login