slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Množično vrednotenje nepremičnin

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 39

Množično vrednotenje nepremičnin - PowerPoint PPT Presentation


 • 195 Views
 • Uploaded on

Množično vrednotenje nepremičnin. II Množično vrednotenje nepremičnin. II -3 Umerjanje modelov množičnega vrednotenja. Umerjanje modela. Umerjanje modela pri množičnem vrednotenju nepremičnin je postopek določevanja koeficientov modela in posodabljanja le teh.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Množično vrednotenje nepremičnin' - devin-orr


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Množično vrednotenje nepremičnin

II Množično vrednotenje nepremičnin

II-3 Umerjanje modelov množičnega vrednotenja

slide2

Umerjanje modela

 • Umerjanje modela pri množičnem vrednotenju nepremičnin je postopek določevanja koeficientov modela in posodabljanja le teh.
 • Postopek umerjanja modela je odvisen predvsem od načina vrednotenja:
 • stroškovni način;
 • dohodkovni način;
 • način primerljivih prodaj.
slide3

Umerjanje stroškovnega modela

 • Splošen stroškovni model:
 • TV = Vzem + Vobj
 • TV tržna vrednost
 • Vzem vrednost zemljišča
 • Vobj vrednost objekta
 • je hibridni model:
 • Fkakov – zmnožek splošnih kakovostnih faktorjev
 • Fkakov,obj – zmnožek kakovostnih faktorjev za objekt
 • Fkakov,obj – vsota aditivnih komponent za objekt
 • Fkakov,zem – zmnožek kakovostnih faktorjev za zemljišče
 • Fkakov,zem – vsota aditivnih komponent za zemljišče
 • Fadit – vsota ostalih aditivnih komponent
slide4

Stroškovni model - umerjanje

 • Umerjanje stroškovnega modela - postopek:
 • določitev stroškov novo gradnje nadomestne nepremičnine:
  • primerjalna metoda – stroški izgradnje za enoto površine primerljive nepremičnine;
  • metoda ocene stroškov posameznih enot (temelji, zidovi, streha, ogrevanje …);
  • metoda ocene posameznih stroškov gradnje;
  • prilagoditev stroškov izgradnje nepremičnine.
 • ocena amortizacije (zmanjšana vrednost),
 • določitev vrednosti zemljišča in
 • umerjanje s splošnimi faktorji kakovosti.
slide5

Stroškovni model - umerjanje

 • Ocena amortizacije (zmanjšana vrednost zaradi staranja):
 • razlika med stroški novogradnje in tržno vrednostjo objekta;
 • določi se na osnovi analize trga - za posamezno vrsto objekta in lokacijo se določi:
  • efektivna starost objekta ter
  • stopnjo zmanjšanja vrednosti glede na starost objekta.
slide6

Stroškovni model - umerjanje

 • Prilagoditev ocenjene vrednosti nepremičnine tržni:
 • analiza razmerij (angl. ratiostudy);
 • regresijska analiza več spremenljivk ali multipla regresijska analiza (angl. multiple regressionanalyses).
 • Po stroškovnem modelu je prodajna cena nepremičnine enaka:
 • Cnep = b1Vzem + b2Vobj
 • b1 in b2 – koeficienta
 • Cnep– transakcijska vrednost nepremičnine, cena
slide7

Umerjanje dohodkovnega modela

 • Različni matematični modeli se lahko uporabijo za oceno bruto ali neto dohodka nepremičnine – uporabljajo se predvsem dve metodi:
 • metoda mnogokratnikov bruto donosa in metoda kapitalizacije:
 • razslojevanje (oblikovanje skupin nepremičnin glede na primerljive lastnosti nepremičnine);
 • regresijska analiza več spremenljivk ali multipla regresijska analiza (omogoča boljše upoštevanje podatkov trga kot stratifikacija);
  • Zelo pogosto se uporablja postopna regresijska analiza, ki omogoča izločevanje nepotrebnih ali neznačilnih spremenljivk.
 • (2)metoda regresijske analize več spremenljivk ali multipla regresijska analiza (donos je določen kot funkcija vrste objekta, efektivne starosti, lokacije, drugih lastnosti nepremičnine).
slide8

Umerjanje modela primerljivih prodaj

 • Model za določitev posplošene tržne vrednosti nepremičnin temelji na matematični enačbi, ki ocenjeno tržno vrednost določi na osnovi lastnosti nepremičnine neposredno s podatkov nepremičninskega trga:
 • analiza nepremičninskega trga je pri množičnem vrednotenju “množična”;
 • modeli so lahko aditivni, multiplikativniinhibridni.
 • modeli temeljijo na teoriji ocenjevanja tržne vrednosti in morajo odražati lokalne lastnosti nepremičninskega trga;
 • modeli omogočajo relativno preprosto letno preverjanje in umerjanje!
slide9

Modeli primerljivih prodaj

 • Zanesljivost modelov je odvisna predvsem od:
 • - kakovosti tržnih podatkov in
 • - kakovosti podatkov o lastnostih nepremičnin.
 • Metode umerjanja modelov primerljivih prodaj - najpogostejše:
 • regresijska analiza več spremenljivk ali multipla regresijska analiza MRA (angl. multiple regressionanalyses);
 • postopek prilagojenega ocenjevanja (angl. adaptiveestimation procedure) – primerna za hibridne modele.
slide10

Umerjanje modela primerljivih prodaj - MRA

 • REGRESIJA je metoda, s katero ob znani eni ali več neodvisnih spremenljivk napovemo, koliko bo (neznana) spremenljivka Y.
 • PRIMER ENE NEODVISNE SPREMENLJIVKE:
 • Y je odvisna spremenljivka, X pa neodvisna spremenljivka.
 • Y = f(X) + ε
 • Napoved vedno vsebuje napako oziroma odstopanje ε (razen če gre za funkcijsko zvezo), ki je tem večja, čim manjša (absolutno) je korelacija med X in Y.
 • Če se dve spremenljivki pojavljata skupaj, še ne pomeni, da sta med sabo povezani, odvisni.
 • Da se določi oziroma ugotovi medsebojna odvisnost (odvisne spremenljivke od ene ali več neodvisnih ali odvisnih spremenljivk), se izvaja REGRESIJSKA ANALIZA.
slide11

Regresijska analiza

V splošnem delimo odvisnost spremenljivk na:

-linearno odvisnost,

-nelinearno odvisnost.

Regresijski model je enačba ali več enačb s končnim številom spremenljivk.

slide12

Linearna regresija

Linearen regresijski model je model, kjer imamo eno odvisno in eno neodvisno spremenljivko – uporaben je v primeru, ko sprememba neodvisne spremenljivke povzroči približno linearno spremembo vrednosti odvisne spremenljivke.

Model enostavne linearne regresije:

Y = β0 + β1X +ε

Določiti regresijsko premico, kjer bodo minimalna odstopanja podatkov od premice:

Y ‘= b0 + b1X

To je enačba regresijske premice.

slide13

Linearna regresija

 • Grafična rešitev
 • pri linearni regresiji je to premica z enačbo
 • Y’= b0 + b1X
 • Pri čemer je:
 • -Y’ napovedana vrednost Y
 • - b0 presečišče z Y osjo
 • - b1 (pričakovano) povečanje Y(7,69), če se X poveča za 1 enoto;

Regresijska črta kaže obliko povezanosti in je umeten(!) konstrukt, ki včasih bolje, včasih slabše prilega dejanskim podatkom;

slide14

Linearna regresija

 • Metoda najmanjših kvadratov:
   • Y = Y‘ + ε = b0 + b1X + ε
 • Z regresijo določimo tiste vrednosti b0inb1, da se čim bolje prilagaja podatkom – vsota kvadratov odstopanj mora biti minimalna:
 • Funkcijo S(b0,b1) odvajamo po b0 inb1 ter določimo minimum funkcije:
slide15

Korelacijski koeficient

Smer in jakost linerarne odvisnosti dveh spremenljivk izražamo s korelacijskim koeficientom (Pearsonov koeficient), ki ga v populaciji označujemo z ρ, njegovo vzorčno oceno pa z r.

Po definiciji je enak razmerju med kovarianco in korenom iz produkta varianc obeh spremenljivk:

Kvadrat r2 imenujemo determinacijski koeficient in pove, kolikšen del variance ene spremenljivke lahko pojasnimo z variiranjem druge.

Visoka vrednost korelacijskega koeficienta ne pomeni nujno, da je linearna povezava med spremenljivkama tudi statistično značilna. Značilnost ugotovimo s testom t (glej predhodno poglavje!).

slide16

Korelacija več neodvisnih spremenljivk

 • Hkraten vpliv več neodvisnih spremenljivk na odvisno (Y) imenujemo multipla korelacija:
 • R se nahaja v [0,1] in je večji ali vsaj enak kot je največji Pearsonov r med posamezno neodvisno spremenljivko in Y. Z dodajanjem novih X-ov torej uspemo pojasniti vedno večji delež odvisne spremenljivke Y (vsaj na vzorcu).
 • Podobno kot pri enostavni regresiji/korelaciji velja:
 • -Kvadrat kor. koeficienta, R2 je determinacijski koeficient, kaže kolikšen del variance Y je pojasnjen z variiranjem X-ov. (1- R2) je nepojasnjena varianca.
 • -Koren iz variance napake napovedi (Y-Y’) imenujemo standardna napaka napovedi.
slide17

Parcialna korelacija

 • Parcialna korelacija:
 • Kaže “čisto”zvezo med dvema spremenljivkama, tj. zvezo, iz katere je izločen vpliv ene ali več drugih spremenljivk na prvo (Y) in drugo (Xi) spremenljivko.
 • Izločanje vpliva lahko zveča ali zmanjša parcialno korelacijo glede na Pearsonov r.
slide18

Krivuljna regresija

 • Spremenljivki sta med seboj lahko povezani tudi s kako drugo krivuljo in ne le linearno premico. Prilagajanje takim krivuljam lahko ugotavljamo na dva načina:
 • podatke transformiramo v želeno obliko krivulje (npr. logaritmiranje, kvadriranje ...) in zanje izračunamo linearno regresijo;
 • uporabimo polinomno regresijo –izračunamo prilagajanje izbrani polinomni funkciji.
slide19

Krivuljna regresija

Najpreprostejša polinomna regresija je kvadratna, ki opisuje parabolično ukrivljenje. Linerarni enačbi dodamo člen x2:

Y = b0 + b1X+ b2X2

Dodajanje člena vodi do enačbe kubične regresije:

Y = b0 + b1X+ b2X2 + b3X3

in regresije na četrto potenco:

Y = b0 + b1X+ b2X2 + b3X3 + b4X4

slide20

Krivuljna regresija

 • Opozorila (podobno kot pri linearni)
  • Točke, ki izstopajo (zlasti glede na neodvisno spremenljivko x), lahko prekomerno vplivajo na regresijo. Vpliv takih vrednosti preverimo tako, da jih odstranimo in ponovno izračunamo regresijo.
  • Razlika med točko in regresijsko premico v smeri y je preostanek.
  • Ne glede potrjeno statistično značilnost regresije, moramo paziti, kako uporabimo rezultat za napovedovanje. Ekstrapoliranje izven meja prvotnih podatkov ni priporočljivo, razen če poznamo (geološki) proces in vemo, da je to smiselno.
 • -Linearni in kvadratni členi so lastni številnim fizikalnim procesom, višje stopnje polinomov pa ne, zato je dobro prileganje višjim regresijam pogosto zgolj slučajno.
 • -Visoke stopnje polinomov imajo lahko skrajne naklone, ki pri ekstrapolaciji vodijo do neverjetnih ocen.
slide22

MULTIVARIANTNE METODE

 • MULTIVARIANTNE METODE
 • Multivariatne metode omogočajo sočasno analizo več spremenljivk.
 • Poseben problem predstavlja grafična predstavitev več kot treh spremenljivk hkrati;
 • Ena izmed nalog multivariatnih metod je zato zmanjšanje dimenzionalnosti podatkov, do predstavljive upodobljivosti.
 • Razlogi, da multivariatnih metod ne uporabimo pogosto?
 • logistični –razpoložljivi so le podatki za eno ali dve spremenljivki.
 • Strokovni– omejeno število spremenljivkustrezazastavljenemunamenuštudije.
 • Izkustveni – ugotovili smo, da za določen izid testa (npr. razlikovanje dveh populacij) zadostuje že ena spremenljivka, da zavrnemo H0.
 • Matematični – sočasna analiza več spremenljivk nudi dodatne podatke le, če so spremenljivke med seboj korelirane.
slide25

MULTIPLA REGRESIJSKA ANALIZA

 • Oblike regresijskih modelov so lahko:
slide26

MULTIPLA REGRESIJSKA ANALIZA

 • MULTIPLA LINEARNA REGRESIJA
 • Vsi navedeni modeli so v delnih regresijskih koeficientih β linearni, zato z njimi ne skušajmo obravnavati nelinearnih modelov.
 • Prvi model opisuje točke v 3D prostoru, za katere iščemo ravnino najboljšega prileganja.
 • Drugi in četrti predstavljata točke v hiperprostoru, ki jim skušamo prilagoditi hiperpovršino. Izbiramo jo tako, da čim bolj zmanjšamo vsote kvadriranih odstopanj podatkovnih točk od nje.
 • Tretji model je primer polinomne regresije. Čeprav vključuje kvadriranje je linearen, ker so delni regresijski koeficienti linearni.
slide27

MULTIPLA REGRESIJSKA ANALIZA

 • Kadar potrebujemo vrednosti Y, jih predstavimo v obliki vektorja, kakor tudi delne regresijske koeficiente in člene napake:
slide28

MULTIPLA REGRESIJSKA ANALIZA

 • Uporabimo princip najmanjših kvadratov –izberemo hiper ravnino, ki zmanjša vsoto kvadratov preostankov.
slide29

MULTIPLA REGRESIJSKA ANALIZA

 • Kriteriji izbire regresijskih modelov:
 • Modeli so različni glede na število vključenih spremenljivk in način izračuna regresije;
 • V primeru dveh neodvisnih spremenljivk so možni trije modeli, v primeru treh že sedem in s štirimi 15.
 • Najpomembnejši modeli MRA so:
  • proučitev vse možne regresije,
  • postopna regresija,
  • napredujoča regresija,
  • obrnjeno opuščanje.
slide30

MULTIPLA REGRESIJSKA ANALIZA

 • Nekateri kriteriji izbire modela:
 • Multipli regresijski koeficient:
  • Vrednost narašča z dodajanjem spremenljivk, dokler niso vključene vse spremenljivke, vendar se njihovi doprinosi zmanjšujejo.
 • (2) Napaka povprečja vsote kvadratov naj bo majhna.
 • (3) Prilagojeni R2p je multipli determinacijski koeficient, prilagojen stopnjam prostosti:
  • Metoda je primerljiva zmanjševanju povprečja vsote kvadratov preostanka.
slide31

MULTIPLA REGRESIJSKA ANALIZA

 • II. Postopna regresija
slide33

MULTIPLA REGRESIJSKA ANALIZA

 • III. Napredujoča regresija
 • Sledi enakemu postopku kot postopna regresija, le da predhodno izbranih spremenljivk ne testiramo, da bi ugotovili, kako nanje vplivajo kasneje dodane.
 • IV. Obrnjeno opuščanje
 • Vključimo vse regresijske kandidate in tistega z najnižjim delnim korelacijskim koeficientom z Y izločimo, vse ostale pa upoštevamo, če je delna statistika F nižja od Fout.
 • Postopek nadaljujemo, dokler ni model tak, da nobena od spremenljivk nima delne statistike F nižje od Fout.
slide36

Umerjanje – postopek prilagojenega ocenjevanja

 • Metoda prilagajanja (AEP, angl. AdaptiveEstimationprocedure, “feedback”) je primerna za hibridne modele, matematični model se spreminja (prilagaja) postopoma, na osnovni zaporedne (sekvenčne) analize posamezne transakcije:
 • nova metoda iz 80-ih;
 • zaporedje (sekvenca) analiz posameznih prodaj – model sčasoma konvergira do končne rešitve;
 • Medtem ko MRA minimizira vsoto kvadratov odstopanj, ta metoda minimizira povprečno absolutno napako. Pri obeh metodah pa se mora izključiti ekstremne vrednosti!
slide37

Ocena modela

 • Pristopi statističnega preverjanja modelov:
 • statistično preverjanje;
 • analiza razmerij (angl. ratiostudies);
 • pilotne študije;
 • nadzor, dodatno preverjanje;
 • analiza zanesljivosti modelov v času …
slide38

Posodabljanje modela

 • Ponovno umerjanje modela; ciklično umerjanje modela;
 • Indeksacija.
slide39

Vprašanja za utrjevanje snovi

 • Kaj je umerjanjem modela množičnega vrednotenja?
 • Razloži splošen stroškovni model ter postopek umerjanja!
 • Razloži postopek umerjanja dohodkovnega modela!
 • Navedi in opiši osnovni metodi za umerjanje modelov primerljivih prodaj! Kaj so prednosti takega modela v primerjavi z dohodkovnim in stroškovnim modelom?
 • Kaj je regresija, kaj je regresijska analiza?
 • Na kaj moramo paziti pri polinomni (krivuljni) regresiji?
 • Razloži pojma korelacija več neodvisnih spremenljivk ter parcialna korelacija!
 • Katere multivariantne metode poznaš?
 • Katere modele multiple regresije poznaš – na kratko jih opiši!
 • Na kake načine lahko preverjamo modele množičnega vrednotenja?
 • Kako posodabljamo modele množičnega vrednotenja?
ad