Krakw, 20 czerwca 2008 r.
Download
1 / 29

Zadania Wojewody związane z trwałością projektów realizowanych ze środków ZPORR w Małopolsce - PowerPoint PPT Presentation


 • 109 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Kraków, 20 czerwca 2008 r. Zadania Wojewody związane z trwałością projektów realizowanych ze środków ZPORR w Małopolsce i wynikające z nich obowiązki beneficjentów. Stanisław Pajor Dyrektor Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi Małopolski Urząd Wojewódzki. TRWAŁOŚĆ PROJEKTU

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

Zadania Wojewody związane z trwałością projektów realizowanych ze środków ZPORR w Małopolsce

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Zadania wojewody zwi zane z trwa o ci projekt w realizowanych ze rodk w zporr w ma opolsce

Krakw, 20 czerwca 2008 r.

Zadania Wojewody zwizane

z trwaoci projektw realizowanych ze rodkw ZPORR w Maopolsce

i wynikajce z nich obowizki beneficjentw

Stanisaw Pajor

Dyrektor Wydziau Zarzdzania Funduszami Europejskimi

Maopolski Urzd Wojewdzki


Zadania wojewody zwi zane z trwa o ci projekt w realizowanych ze rodk w zporr w ma opolsce

TRWAO PROJEKTU

Do zadaWojewoda naley:

 • kontrola realizacji projektw, w tym trwaoci projektw, ich rezultatw

  i oddziaywania;

 • przygotowanie sprawozdania kocowego z realizacji programu operacyjnego

  w wojewdztwie i wnioskw o patno kocow;

 • odzyskanie od beneficjentw nieprawidowo wykorzystanego lub pobranego

  dofinansowania;

 • nadzr nad przestrzeganiem przez beneficjentw zasad dotyczcych informacji

  i promocji;

 • archiwizacja dokumentw (w wersji papierowej i elektronicznej cigo

  instytucjonalna) zwizanych z wdraaniem programu, w tym przechowywanie zabezpiecze wnoszonych przez beneficjentw, przez okres wymagany zgodnie z umow

  o dofinansowanie;

 • przygotowanie i udostpnianie informacji zwizanych z programem podmiotom uprawnionym do wykonywania czynnoci kontrolnych i ewaluacyjnych.


Zadania wojewody zwi zane z trwa o ci projekt w realizowanych ze rodk w zporr w ma opolsce

TRWAO PROJEKTU

Wojewoda Maopolski bdzie wsppracowa z beneficjentami:

- 207 inwestycji zrealizowanych i realizowanych do koca br.

- 49 inwestycji, ktre otrzymaj dofinansowanie z nadkontraktacji ZPORR (z 55 wybranych przez Zarzd Wojewdztwa Maopolskiego)


Zadania wojewody zwi zane z trwa o ci projekt w realizowanych ze rodk w zporr w ma opolsce

Projekty infrastrukturalne realizowane w ramach ZPORR w wojewdztwie maopolskim 207 projektw


Zadania wojewody zwi zane z trwa o ci projekt w realizowanych ze rodk w zporr w ma opolsce

TRWAO PROJEKTU

Zgodnie z art. 30 rozporzdzenia Rady nr 1260/1999 z dnia 21 czerwca 1999r. ustanawiajcym przepisy oglne w sprawie funduszy strukturalnych:operacja zachowuje wkad z funduszy tylko wtedy, jeli w czasie 5 lat od momentu podpisania umowy dofinansowania projektu ze rodkw unijnych nie wystpi w nim znaczca modyfikacja:

 • wynikajca albo ze zmiany charakteru wasnoci danej pozycji infrastruktury albo zaprzestania lub zmiany lokalizacji dziaalnoci produkcyjnej.

 • wpywajca na jego charakter lub warunki jego wykonania lub przyznajca firmie lub instytucji publicznej niezalene korzyci,


Zadania wojewody zwi zane z trwa o ci projekt w realizowanych ze rodk w zporr w ma opolsce

 • wpywajca na jego charakter lub warunki jego wykonania lub przyznajca firmie lub instytucji publicznej niezalene korzyci,

 • wynikajca albo ze zmiany charakteru wasnoci danej pozycji infrastruktury albo zaprzestania lub zmiany lokalizacji dziaalnoci produkcyjnej.


Zadania wojewody zwi zane z trwa o ci projekt w realizowanych ze rodk w zporr w ma opolsce

W przypadku wystpienia modyfikacji stosuje si korekty finansowe w oparciu o art. 39 ww. rozporzdzenia, czego konsekwencj moe by m.in.:

 • obnienie wypat na rachunek organu wpacajcego,

 • dokonanie wymaganych korekt finansowych poprzez anulowanie caoci lub czci wkadu funduszy dla danej pomocy.

  Instytucja Zarzdzajca/Krajowa oraz Instytucje Poredniczce maj obowizek zweryfikowania powyszych zobowiza poprzez dokonywanie kontroli trwaoci projektw.


Zadania wojewody zwi zane z trwa o ci projekt w realizowanych ze rodk w zporr w ma opolsce

Kontrola trwaoci zostanie przeprowadzona w trakcie tzw. wizyt monitorujcych projektw wybranych na podstawie przeprowadzonej analizy ryzyka.

Zakoczenie czynnoci monitorujcych powinno nastpi w formie Informacji z wizyty monitorujcej, potwierdzajcej trwao w realizacji projektu.


Zadania wojewody zwi zane z trwa o ci projekt w realizowanych ze rodk w zporr w ma opolsce

Wizyta taka moe mie charakter inspekcyjny, potwierdzajcy, e:

 • w projekcie nie nastpiy znaczce modyfikacje

  w rozumieniu art. 30 rozporzdzenia 1260/1999,

 • projekt jest realizowany zgodnie z wnioskiem

  o dofinansowanie i zawart umow,

 • projekt jest realizowany zgodnie z zapisami prawa krajowego

  i wsplnotowego,

 • cel projektu zosta zachowany,

 • Beneficjent wypenia obowizki wynikajce z umowy

  w zakresie promocji dla projektu,

 • system archiwizacji akt istnieje i jest odpowiedni (do roku 2021).


Zadania wojewody zwi zane z trwa o ci projekt w realizowanych ze rodk w zporr w ma opolsce

Instytucja Poredniczca po zakoczeniu okresu sprawozdawczego przekazuje do Instytucji ZarzdzajcejRaport proczny z realizacji wizyt monitorujcych.

Na podstawie przesanychsprawozda Instytucja Zarzdzajca wybierze prb projektw, ktrych wyniki podda kontroli.


Zadania wojewody zwi zane z trwa o ci projekt w realizowanych ze rodk w zporr w ma opolsce

TRWAO PROJEKTW W MAOPOLSCE

Sprawozdanie z kontroli trwaoci za I procze 2008 r.

 • zostaa wysana ankieta do 16 beneficjentw, ktrzy zrealizowali projekty w 2006 r.;


Zadania wojewody zwi zane z trwa o ci projekt w realizowanych ze rodk w zporr w ma opolsce

TRWAO PROJEKTW W MAOPOLSCE

Sprawozdanie z kontroli trwaoci za I procze 2008 r.

 • w 2 przypadkach nastpiy zmiany w charakterze wasnoci zwizane z przygotowaniem m. in. do skadania wniosku do MRPO.


Zadania wojewody zwi zane z trwa o ci projekt w realizowanych ze rodk w zporr w ma opolsce

TRWAO PROJEKTW W MAOPOLSCE

 • Proba o zwrcenie szczeglnej uwagi na tablice pamitkowe:

 • zdarzaj si przypadki zniszczonych tablic lub zamalowanych


Zadania wojewody zwi zane z trwa o ci projekt w realizowanych ze rodk w zporr w ma opolsce

Dowiadczenia zwizane z realizacj ZPORR w Maopolsce


Zadania wojewody zwi zane z trwa o ci projekt w realizowanych ze rodk w zporr w ma opolsce

Usprawnienia

Beneficjent = Partner

Czste kontakty (bezporednie, telefoniczne, e-maile) - biece wyjanianie wszelkie kwestii zwizanychz realizacj projektu

Podpisywanie umw na kwoty po przetargowe (poprzednio - zasada zawierania umw na kwoty wynikajce z wniosku aplikacyjnego, a nastpnie ich aneksowania)

Intensyfikacja dziaa szkoleniowych dla Beneficjentw: cykliczne konferencje, szkolenia, WARSZTATY


Zadania wojewody zwi zane z trwa o ci projekt w realizowanych ze rodk w zporr w ma opolsce

Usprawnienia

System konsultacji w zakresie sporzdzania umw, aneksw, wnioskw opatno oraz sprawozdaz realizacji projektw, przed ich oficjalnym zoeniemdo Wojewody

Udostpnienie wzorw wymaganych dokumentwze szczegowym opisem


Zadania wojewody zwi zane z trwa o ci projekt w realizowanych ze rodk w zporr w ma opolsce

Usprawnienia

W przypadku stwierdzenia bdw we wnioskach aplikacyjnych, wnioskach o patno uwagi wysyane s bezporednio do Beneficjentw (skrcenie czasu obsugi wniosku)

Powoanie dodatkowych zespow kontrolnych, w skad ktrych wchodzili specjalici z rnych bran z duym dowiadczeniem


Zadania wojewody zwi zane z trwa o ci projekt w realizowanych ze rodk w zporr w ma opolsce

Problemy

VAT

Jeeli Beneficjent jest podatnikiem VAT niezbdna jest analiza charakteru inwestycji oraz statusu podatkowego beneficjentacelem ustalenia, czy inwestycja moe generowa przychd opodatkowany VAT.

Organem upowanionym do wydawania w indywidualnych sprawach interpretacji przepisw prawa podatkowego jest Dyrektor waciwej Izby Skarbowej (dla Maopolski Dyrektor Izny Skarbowej w Katowicach)

Jeeli istnieje moliwo odzyskania podatku VAT, jest on wydatkiem niekwalifikowalnym


Zadania wojewody zwi zane z trwa o ci projekt w realizowanych ze rodk w zporr w ma opolsce

Problemy

PRZYCHD

Beneficjent powinien dooy starannoci by bezwzgldnie przestrzega, nawet po zakoczeniu rzeczowo-finansowej realizacji projektu, zapisw umowy o dofinansowanie, tym samym zachowania realizowanego projektu

w takim ksztacie jaki zosta okrelony we wniosku aplikacyjnym.

Dotyczy to w szczeglnoci kwestii przychodw

w projekcie


Zadania wojewody zwi zane z trwa o ci projekt w realizowanych ze rodk w zporr w ma opolsce

Problemy

PRZYCHD

Jeeli Beneficjent na etapie aplikowania o rodki nie zaoy np. komercyjnego wykorzystania zrealizowanej inwestycji, co w oczywisty sposb miao wpyw zarwno na kwestie kwalifikowalnoci podatku VAT w projekcie a take poziom dofinansowania to nie moe zmienia zaoe wniosku o dofinansowanie i podj decyzji zmiany wykorzystania inwestycji.


Zadania wojewody zwi zane z trwa o ci projekt w realizowanych ze rodk w zporr w ma opolsce

Problemy

PRZYCHD

Wskazwka na przyszo

W trakcie przygotowania wnioskw do programw realizowanych ze rodkw unijnych naley waciwie zaplanowa wykorzystanie inwestycji

w przyszoci.


Zadania wojewody zwi zane z trwa o ci projekt w realizowanych ze rodk w zporr w ma opolsce

Problemy

Zamwienia publiczne

Zamanie zasady konkurencyjnoci w Specyfikacji Istotnych Warunkw Zamwienia w przypadku oferentw zagranicznych - brak drugiego czonu zdania .lub rwnorzdny dokument z kraju oferenta

Aneksowanie umw z wykonawcami konieczno wprowadzenia ogranicze (okres realizacji + wielko kontraktu). Naley unika aneksw, ktre powoduj znaczne wyduenie realizacji inwestycji i podniosz znacznie jej koszty.


Zadania wojewody zwi zane z trwa o ci projekt w realizowanych ze rodk w zporr w ma opolsce

Problemy

Zamwienia publiczne

W trakcie przygotowania SIWZ naley zwraca uwag na waciwe okrelenie wymaga dla oferentw dotyczcych niezbdnych dokumentw (m. in.: ZUS, KRUS, US, przynalenoci do stowarzysze inynierw

i technikw, uzgodnie z konserwatorem zabytkw) tak, aby ustrzec si przed zarzutem amania zasady konkurencyjnoci.

Rozporzdzenie Prezesa Rady Ministrw z dnia 19.05.2006 r. w sprawie rodzaju dokumentw, jakich moe da od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mog by skadane.


Zadania wojewody zwi zane z trwa o ci projekt w realizowanych ze rodk w zporr w ma opolsce

Problemy

Brak klarownej informacji o osiganych przychodach we wniosku aplikacyjnym

Ocena oddziaywania na rodowisko

Braki w dokumentacji o ocen oddziaywaniana rodowisko niezgodno z Dyrektyw Rady 85/337/EWG


Zadania wojewody zwi zane z trwa o ci projekt w realizowanych ze rodk w zporr w ma opolsce

Wnioski na przyszo / Wskazwki dla Beneficjentw

Nie zmienia si regu w trakcie gry !

Postulat klarownego i szczegowego okrelenia programw, wytycznych i instrukcji na pocztku realizacji.

Zbyt czste zmiany przepisw niekorzystnie odbijaj si na beneficjencie.

Zapewnienie pynnoci finansowej w perspektywie

2007-2013


Zadania wojewody zwi zane z trwa o ci projekt w realizowanych ze rodk w zporr w ma opolsce

Wnioski na przyszo / Wskazwki dla Beneficjentw

W przypadku inwestycji wieloletnich istnieje konieczno wprowadzenia budetu zadaniowegow miejsce dotychczasowego budetu rocznego,

Monitoring rzeczowy i finansowy jako narzdzie sprawnego zarzdzania projektami

O sukcesie realizacji inwestycji decyduje staranne jej przygotowanie i prawidowo przeprowadzona procedura wyboru wykonawcy.


Zadania wojewody zwi zane z trwa o ci projekt w realizowanych ze rodk w zporr w ma opolsce

Wnioski na przyszo / Wskazwki dla Beneficjentw

Projekt powinien zosta zrealizowany zgodniez zakresem rzeczowym okrelonym w oparciuo kosztorys inwestorski zgodny z zaoeniami wniosku aplikacyjnego

Konieczno posiadania niezbdnych decyzji administracyjnych na realizacj projektu w ksztacie okrelonym we wniosku aplikacyjnym (pozwolenia, uzgodnienia, opinie)


Zadania wojewody zwi zane z trwa o ci projekt w realizowanych ze rodk w zporr w ma opolsce

Wnioski na przyszo / Wskazwki dla Beneficjentw

dowiadczony personel ds.. obsugi projektu

=

pene wykorzystanie rodkw

Rzetelne opracowywanie studiw wykonalnoci

Szczeglna staranno przy przeprowadzaniu analizy finansowej i ekonomicznej

Zdecydowane zwikszenie iloci kontroli ex-ante


Zadania wojewody zwi zane z trwa o ci projekt w realizowanych ze rodk w zporr w ma opolsce

DZIKUJ


ad
 • Login