Pranešimo turinys - PowerPoint PPT Presentation

Pagrindiniai
Download
1 / 28

 • 199 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Pagrindiniai oro taršos šaltiniai Klaipėdos mieste Jurgita Lengvytė Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentas.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Pranešimo turinys

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Prane imo turinys

Pagrindiniai oro taršos šaltiniai Klaipėdos miesteJurgita Lengvytė Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentas


Prane imo turinys

 • Bus pateikta apibendrinta informacija apie stacionarių aplinkos oro tašos šaltinių išmestus teršalus į aplinkos orą Klaipėdos mieste 6 m laikotarpyje, t.y. nuo 2003 iki 2008 m.

 • Duomenys apie įmonių išmetamus teršalus į aplinkos orą buvo surinkti iš įmonių pateiktų Valstybinės statistinės ataskaitos formų Nr. 2 ATMOSFERA

 • Klaipėdos mieste yra daugiau kaip 40 įmonių, kurios kiekvienais metais privalo deklaruoti išmetamus į aplinkos orą


Prane imo turinys

Pranešimo turinys

 • Bendra Klaipėdos miesto aplinkos oro taršos apžvalga

 • Tarša iš Uosto zonos

 • Tarša iš “Miesto” zonos

 • Tarša iš LEZ zonos


I bendra aplinkos oro tar os ap valga klaip dos mieste

I. Bendra aplinkos oro taršos apžvalga Klaipėdos mieste


Prane imo turinys

Klaipėdos miesto stacionarių

aplinkos oro taršos šaltiniųžemėlapis

uosto įmonė

energetikos įmonė

miesto įmonė

LEZ įmonė


I metam ter al kitimo tendencija 2003 2008 m

Išmetamų teršalų kitimo tendencija 2003-2008 m


Pagrindiniai i metami ter alai

Pagrindiniai išmetami teršalai

30 % emisijų į aplinkos orą sudaro išmetimai iš energetikos sektoriaus ir 70 % iš pramonės sektoriaus.

Pagal išmetamų teršalų struktūrą išmetimuose į aplinkos orą vyrauja 5 pagrindiniai teršalai- LOJ, CO, NOx, KD ir SO2


I metam ter al kitimo tendencija energetikos sektoriuje 2003 2008 m

Išmetamų teršalų kitimo tendencija energetikos sektoriuje 2003-2008 m.


I metam ter al kitimo tendencija pramon s sektoriuje 2003 2008 m

Išmetamų teršalų kitimo tendencija pramonės sektoriuje 2003 – 2008 m


Ii uosto zonos tar a

II. Uosto zonos tarša


Stacionar s aplinkos oro tar os altiniais uosto zonoje

KlaipėdosNafta

Krovinių terminalas

KLASCO

Laivitė

Baltijos laivų statykla

BEGA

KKKT

Smeltė

BKT

Kartonas

Kuusakoski

Premator

Vakarų laivų gamykla

Stacionarūs aplinkos oro taršos šaltiniais uosto zonoje

Smeltė


Bendra ter al emisija uosto zonoje 2003 2008 m

Bendra teršalų emisija Uosto zonoje 2003-2008 m.


Uosto zonoje veikian ias mones galima suskirstyti 4 grupes

Uosto zonoje veikiančias įmones galima suskirstyti į 4 grupes:

1) Skystų produktų terminalai – AB “Klaipėdos nafta”, UAB “Krovinių terminalas, kurių 97 % išmetimų sudaro LOJ;

2) Birių produktų terminalai – AB “Klasco” UAB “Bega”, UAB “Birių krovinių terminalas”, kurių daugiau kaip 85 % išmetimų sudaro KD;

3) Įmonės užsiimančios laivų statymu/remontu – AB “Vakarų laivų gamykla”, UAB “Baltijos laivų statykla”, UAB “Baltic Premator Klaipėda”, AB “ Laivitė” kurių 39% iišmetimuose esančių teršalų sudaro LOJ, 26 % - ksilolas;

4) Kita veikla uužsiimančios įmonės – UAB “Klaipėdos keleivių ir krovinių terminalas”, UAB “Klaipėdos Smeltė” , UAB “Kuusakoski”, kurių tarša su kitomis esančiomis šioje zonoje tarša yra maža


I metam ter al kiekis i uosto zonoje veikian i moni

Išmetamų teršalų kiekis iš Uosto zonoje veikiančių įmonių


Iii miesto zonos tar a

III. “Miesto” zonos tarša


Prane imo turinys

Miesto zonos stacionarūs aplinkos oro taršos šaltiniais

Ukmergės energija

Paupio katilinė

Klaipėdos mediena

Elektrinė

Klaipėdos baldai

Rajoninė

Klaipėdos duona

Perdanga

Tara

Izobara

Klaipėdos keliai

Dilikas

Lubrikants


Prane imo turinys

“Miesto” zonai priskirtos šios įmonės

 • iš energetikos sektoriaus: AB „Klaipėdos energija“ Elektrinė, Rajoninė, Paupių katilinės, UAB “Pramonės energija” UAB „Izobara“;

 • iš pramonės sektoriaus: AB „Klaipėdos mediena“, AB „Klaipėdos baldai“, UAB „Perdanga“, AB „Klaipėdos duona“ UAB „Dilikas“, UAB „CST Lubrikants“, UAB „Klaipėdos kartono tara“


Bendra ter al emisija miesto zonoje 2003 2008 m

Bendra teršalų emisija “Miesto” zonoje 2003-2008 m


Bendra ter al emisija i pramon s sektoriaus 2003 2008

Bendra teršalų emisija iš pramonės sektoriaus 2003-2008

AB “Klaipėdos mediena” emisijos 2003-2008 m.


I metam ter al kiekis i miesto zonoje veikian i moni

Išmetamų teršalų kiekis iš “Miesto” zonoje veikiančių įmonių


Iii lez zona

III. LEZ zona


Prane imo turinys

Philip Morris

Orion Global pet

Pack Klaipėda

Geoterminė

Rytinė katilinė

Mestila


Bendra ter al emisija lez zonoje 2003 2008 m

Bendra teršalų emisija LEZ zonoje 2003-2008 m.

Bendra teršalų emisija LEZ zonoje be UAB “Geoterma”


Ter al emisija i pramon s sektoriaus lez zonoje 2003 2008m

Teršalų emisija iš pramonės sektoriaus LEZ zonoje 2003-2008m


I metam ter al kiekis i lez zonoje veikian i pramon s moni

Išmetamų teršalų kiekis iš LEZ zonoje veikiančių pramonės įmonių


Kiekvienos miesto zonos ind lis aplinkos oro tar

KIEKVIENOS MIESTO ZONOS INDĖLIS Į APLINKOS ORO TARŠĄ


Tar a pinigai aplinkosaugin s priemon s

Tarša, pinigai, aplinkosauginės priemonės

 • Įmonės už aplinkos oro taršą kiekvienais metais sumoka apie 0,5 mln. Lt į valstybės biudžetą

 • Įmonės per 6 metus į aplinkos oro būklės gerinimą investavo apie 28 mln. Lt Dažniausiai įgyvendinamos aplinkosauginės priemonės

  • Kietųjų dalelių mažinimui į jas investuota apie 21 mln. Pavyzdžiui vien AB “Klaipėdos mediena” šiemet į oro valymo įrenginių sistemos modernizavimą investavo apie 7,5 mln. Lt .

  • LOJ mažinimui – apie 6,5 mln. investavo AB “Klaipėdos nafta”.

  • Kvapų mažinimui - Pavyzdžiui AB “Klaipėdos kartonas” kvapų mažinimui kiekvienais metais skiria apie 0,7 mln.


Tar a pinigai aplinkosaugin s priemon s1

5093

18564

Tarša, pinigai, aplinkosauginės priemonės

Dėka įdiegtų aplinkosauginių

priemonių 73 % išsiskiriančių

teršalų yra apvalomi.


 • Login