Krajský úřad Plzeňského kraje
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 33

Krajský úřad Plzeňského kraje Oddělení Sekretariát Regionální rady soudržnosti PowerPoint PPT Presentation


 • 87 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Krajský úřad Plzeňského kraje Oddělení Sekretariát Regionální rady soudržnosti Škroupova 18, Plzeň 306 13. Společný regionální operační program seminář „Možnosti strukturálních fondů pro podnikatele“ Plzeň, 23. září 2004. î. OBSAH PREZENTACE. Stručné představení SROP

Download Presentation

Krajský úřad Plzeňského kraje Oddělení Sekretariát Regionální rady soudržnosti

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Krajsk ad plze sk ho kraje odd len sekretari t region ln rady soudr nosti

Krajský úřad Plzeňského kraje

Oddělení Sekretariát Regionální rady soudržnosti

Škroupova 18, Plzeň 306 13

Společný regionální operační program

seminář „Možnosti strukturálních fondů pro podnikatele“

Plzeň, 23. září 2004


Krajsk ad plze sk ho kraje odd len sekretari t region ln rady soudr nosti

î

OBSAH PREZENTACE

 • Stručné představení SROP

 • Opatření 1.1. – Podpora podnikání v regionech

 • Podpoatření 4.1.2. – Podpora služeb v CR

 • Podopatření 4.2.2. – Podpora infrastruktury v CR

 • Proces administrace


Krajsk ad plze sk ho kraje odd len sekretari t region ln rady soudr nosti

î

CÍLE SROP

 • Zvýšení prosperity regionůrozvojem MSPa vytváření

  nových pracovních příležitostí

 • Zkvalitnění regionálnídopravní a informační infrastruk-

  turypři respektování ochrany ŽP

 • Zlepšeníživotních podmínek obyvatel, minorit, zvýšit

  jejich účast na celoživotním učení aintegrovatsociálně

  vyloučené skupinydo komunity a na trh práce

 • Zvýšitpodíl cestovního ruchuna hospodářské prosperi-

  tě regionů, zvýšit přímé investice pro CR a vytvářetno-

  vé pracovní příležitosti


Krajsk ad plze sk ho kraje odd len sekretari t region ln rady soudr nosti

î

PRIORITY A OPATŘENÍ

 • PRIORITA 1 – REGIONÁLNÍ PODPORA PODNIKÁNÍ

 • Opatření 1.1 Podpora podnikání ve vybraných regionech

 • PRIORITA 2 – REGIONÁLNÍ ROZVOJ INFRASTRUKTURY

 • Opatření 2.1. Rozvoj dopravy v regionech

 • Opatření 2.2. Rozvoj informačních a komunikačních technologií

  v regionech

 • Opatření 2.3. Regenerace a revitalizace vybraných měst

 • PRIORITA 3 – ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ V REGIONECH

 • Opatření 3.1. Infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů v regionech

 • Opatření 3.2. Podpora sociální integrace v regionech

 • Opatření 3.3. Posílení kapacity místních a regionálních orgánů

  při plánování a realizaci programů

 • PRIORITA 4 – ROZVOJ CESTOVNÍHO RUCHU

 • Opatření 4.1. – Rozvoj služeb pro cestovní ruch

 • Opatření 4.2. – Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch

 • PRIORITA 5 – TECHNICKÁ ASISTENCE


Krajsk ad plze sk ho kraje odd len sekretari t region ln rady soudr nosti

î

PODNIKATELÉ = ZPŮSOBILÍ ŽADATELÉ

 • OPATŘENÍ 1.1. – PODPORA PODNIKÁNÍ VE VYBRANÝCH

 • REGIONECH

 • rozvoj stávajících malých a středních podniků s cílem vytvoření

  nových pracovních míst v hospodářsky slabých a strukturálně pos-

  tižených oblastech a v regionech definovaných kraji.

 • PODOPATŘENÍ 4.1.2. – ROZVOJ SLUŽEB PRO CESTOVNÍ RUCH

 • V REGIONECH

 • vytváří podmínky pro možnou neinvestiční podporu regionálních a

  místních služeb cestovního ruchu malých a středních podniků, které

  v rámci své podnikatelské činnosti zabývají oblastí cestovního ru-

  chu a turistiky

 • PODOPATŘENÍ 4.2.2. – ROZVOJ INFRASTRUKTURY PRO CES-

 • TOVNÍ RUCH V REGIONECH

 • vytváří podmínky pro možnou investiční podporu malých a středních

  podnikův oblasti cestovního ruchu a turistiky při rozvoji regionální a

  místní infrastruktury cestovního ruchu v Plzeňském kraji.


Krajsk ad plze sk ho kraje odd len sekretari t region ln rady soudr nosti

Opatření 1.1. – Regionální podpora podnikání

„Program pro podporu drobných podniků a malých a středních podniků ve vymezených regionech Plzeňského kraje“


Krajsk ad plze sk ho kraje odd len sekretari t region ln rady soudr nosti

î

PODPOROVANÉ OBLASTI (1)

 • Podpora produkce

 • rozšíření stávající produkční kapacity v podnicích vyrábě-jících výrobek (službu) s perspektivou dlouhodobé konku-renceschopnosti.

 • zavedení výroby nových výrobků (služeb) s perspektivou dlouho-dobé konkurenceschopnosti, v podnicích, jejich stávající podnikatelské aktivity jsou výdělečné, ale nemusí mít dlouhodobou perspektivu.


Krajsk ad plze sk ho kraje odd len sekretari t region ln rady soudr nosti

î

DEFINICE ŽADATELE

 • malí a střední podnikatelé, kteří mají uzavřeno účetnictví min. za poslední 3 roky

 • přípustné OKEČ:

 • 15,17-37Zpracovatelský průmysl

 • 45Stavebnictví

 • 50.2Údržba a opravy dvoustopých motorových

 • vozidel

 • 72Zpracování dat a související činnosti

 • 73.10Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a tech-

 • nických věd

 • 74.30Technické zkoušky a analýzy

 • závazek zvýšení celkového počtu zaměstnanců


Krajsk ad plze sk ho kraje odd len sekretari t region ln rady soudr nosti

Kraj

Kašperské Hory

Název regionu

Okres

Klatovy

Okres

Počet obyvatel

(k 31.12.2001)

2 371

Počet obyvatel

(31.12.2001)

Míra nezaměstnanosti

(k 31.12.2002)

16.0

Míra nezaměstnanosti

(k 31.12.2002)

Sušice

Klatovy

23 003

11.5

Plzeňský

Tachov

51 241

9.2

Poběžovice

Domažlice

6 260

9.9

Kralovice

Plzeň-sever

9 823

8.8

Manětín

Plzeň-sever

2 972

10.2

Všeruby

Plzeň-sever

3 546

8.9

Radnice

Rokycany

5 920

9.1

Celkem 7 mikroreg.

53 895

î

LOKALIZACE PODPORY NA ÚZEMÍ PK (1)

 • projekt musí být realizován na jednom z následujících území

Státem vymezené regiony (usnesení vlády č. 722/2003)

Regiony vymezené kraji – celkem max. 12% populace ČR


Krajsk ad plze sk ho kraje odd len sekretari t region ln rady soudr nosti

î

LOKALIZACE PODPORY NA ÚZEMÍ PK (2)


Krajsk ad plze sk ho kraje odd len sekretari t region ln rady soudr nosti

î

FINANCE

 • Výše dotace může dosáhnout max. 46% celkových

  uznatelných nákladů.

 • Minimální výše dotace je stanovena na 230.000,-- Kč (tzn.

  celkové uznatelné náklady projektu 500.000,-- Kč.) pro

  projekty DROBNÝCH podnikatelů.

 • Minimální výše dotace pro projekty MALÝCH A STŘED-

  NÍCH podnikatelů je stanovena na 920.000,-- Kč (tzn. cel-

  kové uznatelné náklady projektu 2.000.000,-- Kč)

 • Maximální výše dotace je stanovena na 10.000.000,-- Kč

  (tzn. celkové uznatelné náklady projektu činí cca

  21.740.000,-- Kč)

 • finanční prostředky jsou vypláceny až po dokončení a

  závěrečném vyhodnocení akce.


Krajsk ad plze sk ho kraje odd len sekretari t region ln rady soudr nosti

î

INFORMACE PRO ŽADATELE

 • manažerem GS je:

 • Ing. EVA JINDROVÁ

 • Odbor fondů a programů EU, KÚPK

 • Oddělení grantových schémat

 • tel: 377 195 668

 • e-mail: eva.jindrova@kr-plzensky.cz

 • kancelář: Škroupova 18, Plzeň

 • přízemí, č. dveří 041

 • Informace poskytuje též:

 • Ing. Stanislav Boháč

 • agentura CZECHINVEST

 • tel: 378 226 630

 • e-mail: plzen@czechinvest.org


Krajsk ad plze sk ho kraje odd len sekretari t region ln rady soudr nosti

Podopatření 4.1.2. – Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu

" Podpora malých a středních podniků při rozvoji služeb v cestovním ruchu v Plzeňském kraji "


Krajsk ad plze sk ho kraje odd len sekretari t region ln rady soudr nosti

î

PODPOROVANÉ OBLASTI

 • Zlepšení komplexní nabídky produktů zaměřených

  na zábavu a volný čas pro návštěvníky Šumavy

 • Zlepšení komplexní nabídky produktů zaměřených

  na zábavu a volný čas pro návštěvníky Plzně

 • Zlepšení nabídky návštěvnicky atraktivních akcí v

  místech s vyšší návštěvností mimo Plzeň a Šumavu


Krajsk ad plze sk ho kraje odd len sekretari t region ln rady soudr nosti

î

TYPY PODPOROVANÝCH AKTIVIT

 • marketingové studie produktů,

 • vytváření nových produktů (zábava, poznávání, soutěže)

 • nákupy služeb marketingů a propagace,

 • prezentace produktů na veletrzích cestovního ruchu a v mé-

  diích,

 • nákup služeb spojených s realizací produktů, (honoráře účin-

  kujícím, pronájmy prostor a technicky, organizace akce, bez-

  pečnostní opatření apod.)


Krajsk ad plze sk ho kraje odd len sekretari t region ln rady soudr nosti

î

FINANCE

 • Výše dotace může dosáhnout max. 46% celkových

  uznatelných nákladů.

 • Minimální výše dotace je stanovena na 230.000,-- Kč (tzn.

  celkové uznatelné náklady projektu tedy 500.000,-- Kč.)

 • Maximální výše dotace je stanovena na 3.000.000,-- Kč

  (tzn. celkové uznatelné náklady projektu činí cca

  6.522.000,-- Kč)

 • finanční prostředky jsou vypláceny až po dokončení a

  závěrečném vyhodnocení akce.


Krajsk ad plze sk ho kraje odd len sekretari t region ln rady soudr nosti

î

DEFINICE ŽADATELE

 • Žadatelem je malý či střední podnik na území Plzeňského kra-je, který splňuje následující podmínky:

 • zaměstnává méně než 250 osob

 • splňuje i další kritéria stanovená pro MSP v rámci nařízení

  Komise (ES) č. 70/2001

 • podniká (prokazatelně alespoň 2 roky před termínem vyh-

  lášení kola výzvy) v oblasti cestovního ruchu

 • má uzavřeno účetnictví minimálně za poslední dva účetní

  roky


Krajsk ad plze sk ho kraje odd len sekretari t region ln rady soudr nosti

î

INFORMACE PRO ŽADATELE

 • manažerem GS je:

 • Ing. JAN PŘIBÁŇ

 • Odbor fondů a programů EU, KÚPK

 • Oddělení grantových schémat

 • tel: 377 195 667

 • e-mail: jan.priban@kr-plzensky.cz

 • kancelář: Škroupova 18, Plzeň

 • přízemí, č. dveří 041


Krajsk ad plze sk ho kraje odd len sekretari t region ln rady soudr nosti

Podopatření 4.2.2. – Podpora regionální a místní infrastruktury

„Podpora malých a středních podnikůpři rozvoji regionální a místní infrastruktury cestovního ruchu v Plzeňském kraji“


Krajsk ad plze sk ho kraje odd len sekretari t region ln rady soudr nosti

î

PODPOROVANÉ OBLASTI (1)

Zvýšení ubytovacích kapacit v kraji:

GS se zaměřuje na rozvoj ubytování v kempech a zaříze-ních klasifikace *** a sleduje rozvoj ubytování ve všech ob-lastech kraje.

V souladu s potřebami kraje je však prostřednictvím kvalita-tivních hodnotících kritérií preferována výstavba ubytova-cích zařízení v oblasti Českého lesa. V dalších oblastech je více preferován rozvoj ubytování ve vazbě na stávající, již atraktivní turistické cíle.


Krajsk ad plze sk ho kraje odd len sekretari t region ln rady soudr nosti

î

PODPOROVANÉ OBLASTI (2)

Zlepšení infrastruktury pro volný čas v kraji:

Tato část GS se zaměřuje na rozvoj podmínek pro nabídku doprovodných aktivit pro sportovní a kulturní vyžití a zá-bavu návštěvníků turisticky atraktivních míst.

Sledována je možnost rozvoje těchto zařízení v celém kraji, nejvíce preferovány však budou projekty lokalizované v oblasti Šumavy, dále v oblasti Českého lesa a Plzně. V ostatních územích kraje je více preferován rozvoj zařízení pro volný čas u stávajících ubytovacích zařízení.


Krajsk ad plze sk ho kraje odd len sekretari t region ln rady soudr nosti

î

FINANCE

 • Výše dotace může dosáhnout max. 46% celkových

  uznatelných nákladů.

 • Minimální výše dotace je stanovena na 1.000.000,-- Kč

  (tzn. celkové uznatelné náklady projektu činí cca

  2.174.000,-- Kč.)

 • Maximální výše dotace je stanovena na 10.000.000,-- Kč

  (tzn. celkové uznatelné náklady projektu činí cca

  21.740.000,-- Kč)

 • finanční prostředky jsou vypláceny až po dokončení a

  závěrečném vyhodnocení akce


Krajsk ad plze sk ho kraje odd len sekretari t region ln rady soudr nosti

î

DEFINICE ŽADATELE

 • Žadatelem je malý či střední podnik na území Plzeňského kra-je, který splňuje následující podmínky:

 • zaměstnává méně než 250 osob

 • splňuje i další kritéria stanovené pro MSP v rámci nařízení

  Komise (ES) č. 70/2001

 • podniká (prokazatelně alespoň 2 roky před termínem vyh-

  lášení kola výzvy) v oblasti cestovního ruchu

 • má uzavřeno účetnictví minimálně za poslední dva účetní

  roky


Krajsk ad plze sk ho kraje odd len sekretari t region ln rady soudr nosti

î

INFORMACE PRO ŽADATELE

 • manažerem GS je:

 • Ing. JAN PŘIBÁŇ

 • Odbor fondů a programů EU, KÚPK

 • Oddělení grantových schémat

 • tel: 377 195 667

 • e-mail: jan.priban@kr-plzensky.cz

 • kancelář: Škroupova 18, Plzeň

 • přízemí, č. dveří 041


Krajsk ad plze sk ho kraje odd len sekretari t region ln rady soudr nosti

PROCESADMINISTRACE


Krajsk ad plze sk ho kraje odd len sekretari t region ln rady soudr nosti

î

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ

 • Výzva pro sběr akcí je vyhlašována min. 1x ročně, až do

  vyčerpání prostředků celého grantového schématu

 • O vyhlášení Výzvy rozhoduje Rada PK

 • Předběžný termín vyhlášení 1. kola Výzvy pro předklá-

  dání akcí do grantových schémat je prosinec 2004.

 • Lhůta pro předkládání žádostí je vždy min. 30 dní.

 • Informace o výzvě: www.plzensky-kraj.cz

 • manažer grantového schématu


Krajsk ad plze sk ho kraje odd len sekretari t region ln rady soudr nosti

î

PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ

 • osobně na Oddělení grantových schémat (Odbor fondů a

  programů EU), KÚPK; u GS v 1.1. na Czechinvest

 • zalepená a zapečetěná obálka

 • - přes spoj přelepena samolepkou s podpisem a razítkem

 • žadatele

 • - adresa OFPEU, název a adresa žadatele, název granto-

 • vého schématu, číslo výzvy, název priority a opatření

 • SROP, název projektu a místo jeho realizace

 • obsah obálky:

 • 3 x vytištěná žádost (1x originál, 2x kopie)

 • 2 x seznam příloh (1x originál, 1x kopie)

 • 2 x povinné přílohy (1x originál, 1x kopie)

 • 1 x nosič s elektronickou verzí žádosti (CD, disketa)


Krajsk ad plze sk ho kraje odd len sekretari t region ln rady soudr nosti

î

ELEKTRONICKÁ ŽÁDOSTI - ELZA


Krajsk ad plze sk ho kraje odd len sekretari t region ln rady soudr nosti

î

POVINNÉ PŘÍLOHY

 • soulad s rozvojovou strategií

 • čestné prohlášení o bezdlužnosti

 • logický rámec

 • podrobný rozpočet projektu

 • podklady pro ekonomické hodnocení projektu

 • doklady o právní subjektivitě žadatele

 • podklady pro posouzení finančního zdraví žadatele

 • výpis z rejstříku trestů

 • doklad o partnerství

 • doklad o prokázání vlastnických vztahů

 • doklad o posouzení vlivu projektu na ŽP

 • územní rozhodnutí (stavební povolení)


Krajsk ad plze sk ho kraje odd len sekretari t region ln rady soudr nosti

î

HODNOCENÍ PROJEKTŮ

 • kontrola formálních náležitostí

 • kontrola přijatelnosti

 • hodnocení kvality projektu:

 • schopnosti a zkušenosti žadatele10%

 • potřeba a relevance projektu30%

 • kvalita projektu40%

 • horizontální kritéria20%


Krajsk ad plze sk ho kraje odd len sekretari t region ln rady soudr nosti

î

VÝBĚR PROJEKTŮ

Hodnotitelé akcí

Výběrová komise

Rada Plzeňského kraje

Zastupitelstvo Plzeňského kraje


Krajsk ad plze sk ho kraje odd len sekretari t region ln rady soudr nosti

î

ZDROJE INFORMACÍ

informace o grantových schématech v rámci SROP:

 • manažer grantového schématu

 • konzultační dny – každý čtvrtek, objednávky přijímá Ing.

  Khaurová (tel: 377 195 265)

 • webové stránky: www.plzensky-kraj.cz

  www.nuts2jihozapad.cz

 • Novinky – portál Plzeňského kraje

  informace o Společném regionálním operačním programu:

 • www.strukturalni-fondy.cz


Krajsk ad plze sk ho kraje odd len sekretari t region ln rady soudr nosti

Krajský úřad Plzeňského kraje

Škroupova 18, 306 13 Plzeň

Odbor fondů a programů EU, Sekretariát Regionální rady soudržnosti Jihozápad

DĚKUJI ZA POZORNOST

PETRA KŮSOVÁ, BA

tel. 377 195 618

fax: 377 195 575

e-mail: petra.kusova@kr-plzensky.cz


 • Login