Ang kahinungdanon sa balaod (Mt. 5:17-20) Pagpatay ug kasuko ( Mt . 5:21-26) - PowerPoint PPT Presentation

Ang kahinungdanon sa balaod mt 5 17 20 pagpatay ug kasuko mt 5 21 26
Download
1 / 11

  • 138 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Si Jesus naghisgot mahitungod sa balaod didto sa Wali sa Bungtod . Adunay bug- os nga bahin niini (Mateo 5:17-48). Ang kahinungdanon sa balaod (Mt. 5:17-20) Pagpatay ug kasuko ( Mt . 5:21-26) Panapaw ug panagbulag (Mt. 5:27-32) Mga panumpa (Mt. 5:33-37)

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Ang kahinungdanon sa balaod (Mt. 5:17-20) Pagpatay ug kasuko ( Mt . 5:21-26)

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Ang kahinungdanon sa balaod mt 5 17 20 pagpatay ug kasuko mt 5 21 26

Si Jesus naghisgotmahitungodsabalaoddidtosaWalisaBungtod. Adunay bug-osngabahinniini (Mateo 5:17-48)

Ang kahinungdanon sa balaod (Mt. 5:17-20)

Pagpatayugkasuko(Mt. 5:21-26)

Panapawugpanagbulag (Mt. 5:27-32)

Mgapanumpa (Mt. 5:33-37)

Mgapanimalusugpaghigugmasainyongmgakaaway (Mt. 5:38-48)


Ang kahinungdanon sa balaod mt 5 17 20 pagpatay ug kasuko mt 5 21 26

ANG KAHINUNGDANON SA BALAOD

“Kay sapagkatinuod, sultihankokamo, ngasamtangmagalungtad pa anglangitugangyuta, walaypagasayloansakasugoanbisanusanalangkakudlit o usakatulpokniinihangtudangtananmatuman.”

(Mateo 5:18)

Kudlit=> yod

Tulpok=> pananglitan, angtulpokibabawsa “shin”

Unsay kahulogansagiingonni Jesus nga “bisankinsangamagapahuyangsausasamgalabingdiyutayniiningmgasugougmagapanudlosamgatawosapagbuhatsaingon, kinisiyapagaisiponngaiwitdidtosaginghariansalangit.” (Mt. 5:19)?

Siyakinsanaghatagsa Israel sabalaodusabnagpamatuodniini. SiyanagsaysayngaangmgaSugodidtosa Sinai maorasagihaponalangsaIyangmgasumusunod. Konadunayusangamagsulaysapaglapaskanila, siyadilimakasulodsaGinghariansaLangit.


Ang kahinungdanon sa balaod mt 5 17 20 pagpatay ug kasuko mt 5 21 26

PAGPATAY UG KASUKO

“Apansultihankokamo, ngabisankinsangamasukobatoksaiyangigsoon, mahiagumnasahukmanan; ugbisankinsangamoingon, `Kuwanggolka!` mahiagumsa Sanhedrin; ugbisankinsangamoingon, `Boangka!` mahiagumsainfiernongakalayo.” (Mateo 5:22)

Ngano man si Jesus nag-ingonngaangpagkasukosusamasapagpatayogtawo? (tan-awaLeviticu 19:17)

“AngespiritosakasilagugpanimalusnagsugodkangSatanas, ugmaoynakaingonngadtosakamatayonsaAnaksa Dios. Bisankinsangamaghambinogkasal-anan o pagkamalditomaoypaghambinsasusamangaespirito, ugangbunganiinimaongangadtosakamatayon.”

E.G.W. (Thoughts from the Mount of Blessing, cp. 3, pg. 51)

Angkasukobadiliangayansapagsimbasa Dios? (tan-awa Mateo 5:23-24)


Ang kahinungdanon sa balaod mt 5 17 20 pagpatay ug kasuko mt 5 21 26

PANAPAW UG PANAGBULAG

“Apansultihankokamo, ngabisankadtongmagatan-awgbabayeubansapagkaibogkaniya, nakapanapawnakaniyadihasasulodsaiyangkaugalingongkasingkasing.” (Mateo 5:28)

Unsay kalahiantalisasamakasasalangahunahunaugangbuhatsapagpakasala?

Unsaonnatosapagsabotkiningamgapulong, “Busa, konangimong too ngamatamaoangmakaingonkanimosaimongpagpakasala, lugitaugisalibaykini?” (Mt. 5:29)

Si Jesus nagtambagkanatosapagbuhatsabisanunsangabutangngaatonggikinahanglansapagbuhataronsapagpahunongnianangmakasasalangkahiligankonbuotnatongamosulodsaGingharian. Pananglitan, pagpangitaoglahingaagianansapagbuhat, o paghunongsamakasasalangakadugtongan. Angwalaykataposanngaganansyanagalampas pa satemporaryongakalipay.


Ang kahinungdanon sa balaod mt 5 17 20 pagpatay ug kasuko mt 5 21 26

MGA PANUMPA

“Apanmagaingonakokaninyo, Ayawgayudkamopagpanumpa… Apananginyongsultihimoalamangnga `0o` o `Dili. Kay bisanunsangakapinnaniininagagikansadautan.” (Mateo 5:34 unangbahin, 37)

What’s the connection between “you shall not steal, nor deal falsely, nor lie to one another” and “you shall not swear by My name falsely” (Leviticus 19:11-12)?

Unsay kadugtungantalisa “dilikamangawat, nimangilad, nisapagpamakaksamatagusa” ugsa “dilinimoipanumpaangAkongngalansapanghimakak” (Leviticu 19:11-12)?

“Usakapaniplat, usakapulong, bisan pa angtonosatingog, mahimonghinungdanonubanangbakak. Bisan pa angmgakamatuoranmahimongnasultiingonsapaghatudogusakabakakngaimpresyon. Ug “bisanunsangalabaw pa” sakamatuoran, “kiniiyasadautan.””

DILI KA MAMAKAK

E.G.W. (Thoughts from the Mount of Blessing, cp. 3, pg. 68)


Ang kahinungdanon sa balaod mt 5 17 20 pagpatay ug kasuko mt 5 21 26

AngmgaJudiyonakasabotsaikatulokasugoingonngapagdumilisapagpasipalangapaggamitsangalansa Dios; apansilanaghunahunasailangkaugalingonngagawasnonsapaghimooglaingmgapanumpa. Angpagpanumpasagadtaliwalakanila. PinaagikangMoisessilagidid-ansapagpanumpasapanghimakak, apan aduna silaydaghanngamgapamaagisapag-ipsotsailangkaugalingongikansaobligasyonngagipatumanpinaagisapanumpa. Walasilanahadloksapakiglambigitdihakonunsagayudangpasipala, ni mikulogikansapagpamakak basta lamangkinimatabonanpinaagisamgapaglikaylikayngateknikalidadsabalaod.

E.G.W. (Thoughts from the Mount of Blessing, cp. 3, pg. 66)


Ang kahinungdanon sa balaod mt 5 17 20 pagpatay ug kasuko mt 5 21 26

Si Jesusnagkondenasailangmgabinuhatan, nagbandilyosailangkustombresapagpanumpa, maoypaglapassasugosa Dios. Pero angatongManluluwaswalanagdumilisapaggamitsapanumpasahusgado, diinang Dios gitawagsamaligdong, sapagsaksinianakonunsaanggisultimaoykamatuoranugwalanaylainapanangkamatuoran. Si Jesus mismo, saIyangbestaatubangansaSanhedrin, walamibalibadsapagsaksiilalumsapanumpa.

E.G.W. (Thoughts from the Mount of Blessing, cp. 3, pg. 66)


Ang kahinungdanon sa balaod mt 5 17 20 pagpatay ug kasuko mt 5 21 26

MGA PANIMALUS UG PAGHIGUGMA SA IMONG MGA KAAWAY

“Apanmagaingonakokaninyo. Ayawninyopagsukliangtawongdautan. Hinonoa, kon may mosagpakanimosa too mong aping, itahanmokaniyaangpikasusab.” (Mateo 5:39)

Si Jesus wala misupak sa iyang kaugalingon. Ngano man nga giasoyan Niya si Moises nga kita kinahanglan manimalos (“Mata sa mata” Ex 21:14) ug unya gisultihan kita Niya nga kinahanglan itahan mo ang pikas usab?

Gitumanbanimoanggisugoni Jesus sa Mateo 5:39-44?


Ang kahinungdanon sa balaod mt 5 17 20 pagpatay ug kasuko mt 5 21 26

“AngmgaJudiyo nag-ugtassapag-ugmadsapagkab-utsakahingpitanpinaagisailangmgakaugalingongpaningkamot, ugsilanapakyas. Si Cristo nagsultinangdaankanilangaangilangpagkamatarungdilimakasulodsaginghariansalangit. KaronSiyanagatumbokngabatonanangbatasansapagakamatarungniadtongtananngamosulodsalangit.

E.G.W. (Thoughts from the Mount of Blessing, cp. 3, pg. 77)


Ang kahinungdanon sa balaod mt 5 17 20 pagpatay ug kasuko mt 5 21 26

Latas sakatibuokansa Wali didtosaBungtodSiyanagahulagwaysamga bunga niini, ugkaronsa usa kalinyaSiyanagtumboksatinubdanniiniugsakinaiyahanniini: Magmahingpitingonngaang Dios hingpit. Apanangbalaodmaoyhuladsakinaiyasa Dios. Tan-awadihasainyonglangitnongAmahanang usa kahingpitngapagpadayagsamgaprinsipyodiinmaoypatukoranansaIyangkagamhanan.”

E.G.W. (Thoughts from the Mount of Blessing, cp. 3, pg. 77)


  • Login