Amtisauya samt tukarama
Download
1 / 8

ËaMtIsauya - saMt tukarama - PowerPoint PPT Presentation


 • 93 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

ËaMtIsauya - saMt tukarama. sa M dIp rajaBaaoja Aaidnaaqa iXarsaaz. mahara YT / atIla qaaor saMt tukarama. naava Á tukarama baaolhaobaa AMibalao janmaÁ dohU 1568 ijalhaÁpuNao. sa Mt tukarama maharajaaMcaa pirvaar. Aa [- Á knaka [- vaDIlaÁ baaolhaobaa M p< naI Á ijajaa [-

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

ËaMtIsauya - saMt tukarama

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


ËaMtIsauya- saMttukarama

saMdIprajaBaaoja

AaidnaaqaiXarsaaz


maharaYT/atIlaqaaorsaMttukarama


naava Á tukarama baaolhaobaa AMibalaojanmaÁdohU 1568ijalhaÁpuNao


saMttukaramamaharajaaMcaapirvaar

 • Aa[- Á knaka[-

 • vaDIlaÁbaaolhaobaa

 • M p<naI Á ijajaa[-

 • maaoza Baa} Á saavajaI

 • QaakTa Baa} Á kanhaobaa

 • vyavasaaya Á saavakarI


AaraQyadOvatÁ pMZrpurcaaivazaobaa

 • saMttukarama ho satravyaaXatkatIlavaarkrIsaMt.

 • jayaGaaoYaÁ

  pMuDlaIkvardohrIiva{la ,EaI &anadovatukarama

  pMZrInaaqa maharaja kIjaya.


ABaMga Á ABaMgamhNajaoAxarvaa=maya

 • ABaMga

 • ANauroNauyaaqaaokDatukaAakaXaaevaZa

 • AamhaGarIQanaXabdaMcaIcar%naXabdaMcaIcaXasHaoya%nao k$


jaIvanakaya- Á

 • Ba@tIcaamaaga-

 • kma-kaMDAMQaEaQdaivaraoQa

 • jaatIBaodAmaanya

 • ABaMgarcanaa

 • kIt-naop`vacanao


ËaMtIsauya- tukarama

tukarama maharaja AivasmarNaIyavya@tIma%va


ad
 • Login