UMUSONGA (Pneumonia) - PowerPoint PPT Presentation

Umusonga pneumonia
Download
1 / 12

 • 58 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

UMUSONGA (Pneumonia). Ibikubiye mu kiganiro. Icyo ari cyo Uko yandura Ibimenyetso byayo Ingaruka zayo Kuyivura Kuyirinda. Icyo ari cyo. Umusonga ni indwara ifata mu bihaha igatuma udufuka duto dufasha mu kwakira umwuka mwiza tubyimba ntitubashe gukora neza .

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

UMUSONGA (Pneumonia)

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Umusonga pneumonia

UMUSONGA (Pneumonia)


Ibikubiye mu kiganiro

Ibikubiye mu kiganiro

 • Icyoaricyo

 • Ukoyandura

 • Ibimenyetsobyayo

 • Ingarukazayo

 • Kuyivura

 • Kuyirinda


Icyo ari cyo

Icyoaricyo

 • Umusonganiindwaraifata mu bihahaigatumaudufukadutodufasha mu kwakiraumwukamwizatubyimbantitubashegukoraneza.

 • Ikunzekugaragazwan’umuriromwinshi, kubabara mu gituza, no kuburaumwuka.

 • Ibihahabigizwen’udufukaduto (alveoli) tuba twuzuyeumwukaiyoumuntumuzimaahumeka.

 • Iyo umuntuarwayeumusonga, utwodufuka tuba twuzuyemoamashyiraavanzen’amazi, bigatumaumuntuababara mu giheahumekakandintabashekwinjizaumwukamwiza.

 • Umusongauterwanazamikorobizitandukanye: bagiteri, virusi, fungi n’utundidukoko (parasites).

 • Niyondwaraihitanaabanabenshikuisi.


Icyo ari cyo1

Icyoaricyo

 • Raporoy’Umuryangompuzamahangawitakubuzima (OMS) igaragazakokuisiburimwakaabantubagerakuri 450,000,000 barwaraumusonga.  

 • Burimwakaabarenga 4,000,000 bapfabazizeumusonga. Abibasirwacyanen’abanan’abasaza.

 • Raporoya (oms) (2010 – 2011), igaragazakoindwaraz’ubuhumekerozifiteumwanyawambere mu zifataabantu mu Rwanda, kandiziza mu ndwara 3 zamberezihitanaabantubenshi.


Uko yandura

Ukoyandura

 • Umusonganiindwarayibasiracyaneabanywib’itabi, inzoga, n’abantubari mu bitaroby’umwihariko. Abayirwaracyaneniabagabokurushaabagore.

 • Yandurainyuze mu mwukaduhumeka; iyouhumetseumwukaw’umuntuufitemikorobiziwutera.


Ibimenyetso byayo

Ibimenyetsobyayo

Umuntuurwayeumusongaagaragazabimwe mu bimenyetsobikurikira:

- Inkororaizanaigikororwa

- Guhindaumuriro,

- Kumvaafiteimbehoagahindaumushyitsi,

- Guhumekerahejurukandivubavuba

- Kubabara mu gituza

- Gutaumutwe


Ibimenyetso byayo1

Ibimenyetsobyayo

 • Ibimenetsobikunzekugaragarakubana < 5 niumuriromwinshi, inkorora, guhumekavubavubacyangwakunanirwaguhumekaneza. Abanabarimunsiy’amezi 2 ntankororabakunzekugira.

 • Bimwe mu bimenyetsobyokurembani:

  • Uruhuruhindukaubururu,

  • Kunanirwakunywa no kugagara,

  • Kurukacyane

  • Ibitekerezobitarikumurongo

  • Ku banaimbavuzisan’izatebeyeimbere, kwanira

  • Kunanirwakurya

 • Ibibimenyetsobisabakoumurwayiagombaguhitaajyanwakwamugangabyihutirwa.


Kuyivura

Kuyivura

 • Ihutirekujyakwamugangaigiheubonyeibimenyetsobikomeye.

 • Kunywanezaimitinkukomugangayayikwandikiye

 • Kwitakumirirey’umurwayiumuhan’ibyokunywabihagije.


Kuyirinda

Kuyirinda

 • Uburyobwokuyirindabugizwen’urukingo, isukuy’ahodutuye, no kwivuzanezaizindindwara.

 • Urukingorw’umusongakubanarwatangiyegutangwa mu Rwanda kuva mu 2002


Kuyirinda1

Kuyirinda

 • Imiriremyizaniingenzikukoitumaumubiriugiraubudahangarwakundwara.

 • Konsagusaumwana mu mezi 6 byongeraubudahangarwabw’umubiriw’umwana; kandiniyoarwayentazaharacyane.

 • Kuryakenshiimbogan’imbuto (cyanecyaneizifitevitamini C: indimu, amacunga, imyembe, amatunda, ibinyomoro, …) byongeraubudahangarwabw’umubiri


Kuyirinda2

Kuyirinda

 • Gutura mu nzuirimoumwukauhagije (amadirishyamanini no kuyakingurakumanywaumwukamwizaukinjira)

 • Gutezaimbereimituriretwirindakuba mu cyumba/inzugitoaribenshi.

 • Kwirindakunywaitabi no kwegeraahobarinywa

 • Kwirindainzoga


1abateseronike 5 23

1abateseronike 5:23

imanay’amahoroibezerwose,kandimwebweubwanyun’umwukawanyun’ubugingon’umubiribyosebirindwe, bitazabahoumugayoubwoumwamiwacuyesukristoazaza.

Murakoze


 • Login