Umusonga pneumonia
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 12

UMUSONGA (Pneumonia) PowerPoint PPT Presentation


 • 42 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

UMUSONGA (Pneumonia). Ibikubiye mu kiganiro. Icyo ari cyo Uko yandura Ibimenyetso byayo Ingaruka zayo Kuyivura Kuyirinda. Icyo ari cyo. Umusonga ni indwara ifata mu bihaha igatuma udufuka duto dufasha mu kwakira umwuka mwiza tubyimba ntitubashe gukora neza .

Download Presentation

UMUSONGA (Pneumonia)

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


UMUSONGA (Pneumonia)


Ibikubiye mu kiganiro

 • Icyoaricyo

 • Ukoyandura

 • Ibimenyetsobyayo

 • Ingarukazayo

 • Kuyivura

 • Kuyirinda


Icyoaricyo

 • Umusonganiindwaraifata mu bihahaigatumaudufukadutodufasha mu kwakiraumwukamwizatubyimbantitubashegukoraneza.

 • Ikunzekugaragazwan’umuriromwinshi, kubabara mu gituza, no kuburaumwuka.

 • Ibihahabigizwen’udufukaduto (alveoli) tuba twuzuyeumwukaiyoumuntumuzimaahumeka.

 • Iyo umuntuarwayeumusonga, utwodufuka tuba twuzuyemoamashyiraavanzen’amazi, bigatumaumuntuababara mu giheahumekakandintabashekwinjizaumwukamwiza.

 • Umusongauterwanazamikorobizitandukanye: bagiteri, virusi, fungi n’utundidukoko (parasites).

 • Niyondwaraihitanaabanabenshikuisi.


Icyoaricyo

 • Raporoy’Umuryangompuzamahangawitakubuzima (OMS) igaragazakokuisiburimwakaabantubagerakuri 450,000,000 barwaraumusonga.  

 • Burimwakaabarenga 4,000,000 bapfabazizeumusonga. Abibasirwacyanen’abanan’abasaza.

 • Raporoya (oms) (2010 – 2011), igaragazakoindwaraz’ubuhumekerozifiteumwanyawambere mu zifataabantu mu Rwanda, kandiziza mu ndwara 3 zamberezihitanaabantubenshi.


Ukoyandura

 • Umusonganiindwarayibasiracyaneabanywib’itabi, inzoga, n’abantubari mu bitaroby’umwihariko. Abayirwaracyaneniabagabokurushaabagore.

 • Yandurainyuze mu mwukaduhumeka; iyouhumetseumwukaw’umuntuufitemikorobiziwutera.


Ibimenyetsobyayo

Umuntuurwayeumusongaagaragazabimwe mu bimenyetsobikurikira:

- Inkororaizanaigikororwa

- Guhindaumuriro,

- Kumvaafiteimbehoagahindaumushyitsi,

- Guhumekerahejurukandivubavuba

- Kubabara mu gituza

- Gutaumutwe


Ibimenyetsobyayo

 • Ibimenetsobikunzekugaragarakubana < 5 niumuriromwinshi, inkorora, guhumekavubavubacyangwakunanirwaguhumekaneza. Abanabarimunsiy’amezi 2 ntankororabakunzekugira.

 • Bimwe mu bimenyetsobyokurembani:

  • Uruhuruhindukaubururu,

  • Kunanirwakunywa no kugagara,

  • Kurukacyane

  • Ibitekerezobitarikumurongo

  • Ku banaimbavuzisan’izatebeyeimbere, kwanira

  • Kunanirwakurya

 • Ibibimenyetsobisabakoumurwayiagombaguhitaajyanwakwamugangabyihutirwa.


Kuyivura

 • Ihutirekujyakwamugangaigiheubonyeibimenyetsobikomeye.

 • Kunywanezaimitinkukomugangayayikwandikiye

 • Kwitakumirirey’umurwayiumuhan’ibyokunywabihagije.


Kuyirinda

 • Uburyobwokuyirindabugizwen’urukingo, isukuy’ahodutuye, no kwivuzanezaizindindwara.

 • Urukingorw’umusongakubanarwatangiyegutangwa mu Rwanda kuva mu 2002


Kuyirinda

 • Imiriremyizaniingenzikukoitumaumubiriugiraubudahangarwakundwara.

 • Konsagusaumwana mu mezi 6 byongeraubudahangarwabw’umubiriw’umwana; kandiniyoarwayentazaharacyane.

 • Kuryakenshiimbogan’imbuto (cyanecyaneizifitevitamini C: indimu, amacunga, imyembe, amatunda, ibinyomoro, …) byongeraubudahangarwabw’umubiri


Kuyirinda

 • Gutura mu nzuirimoumwukauhagije (amadirishyamanini no kuyakingurakumanywaumwukamwizaukinjira)

 • Gutezaimbereimituriretwirindakuba mu cyumba/inzugitoaribenshi.

 • Kwirindakunywaitabi no kwegeraahobarinywa

 • Kwirindainzoga


1abateseronike 5:23

imanay’amahoroibezerwose,kandimwebweubwanyun’umwukawanyun’ubugingon’umubiribyosebirindwe, bitazabahoumugayoubwoumwamiwacuyesukristoazaza.

Murakoze


 • Login