
Download
1 / 3

การสร้างโอกาสทางอาชีพใน จังหวัดสงขลา สตูล จากการจัดอาชีวศึกษา - PowerPoint PPT Presentation


 • 75 Views
 • Uploaded on

 อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม  อุตสาหกรรมยางและพลาสติก  อุตสาหกรรมไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้. อุตสาหกรรม เป้าหมาย. การสร้างโอกาสทางอาชีพใน จังหวัดสงขลา สตูล จากการจัดอาชีวศึกษา. สถานประกอบการ. นักเรียน นักศึกษา อาชีวะ. ผู้ใช้. เพิ่มพูน ทักษะและ คุณวุฒิ สูงขึ้น.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' การสร้างโอกาสทางอาชีพใน จังหวัดสงขลา สตูล จากการจัดอาชีวศึกษา' - derek-finch


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม

 อุตสาหกรรมยางและพลาสติก

 อุตสาหกรรมไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้

อุตสาหกรรม

เป้าหมาย

การสร้างโอกาสทางอาชีพใน จังหวัดสงขลา สตูลจากการจัดอาชีวศึกษา

สถานประกอบการ

นักเรียน

นักศึกษา

อาชีวะ

ผู้ใช้

เพิ่มพูน

ทักษะและ

คุณวุฒิ

สูงขึ้น

การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

ผู้ซ่อม

การแก้ไขปัญหาความยากจน

พัฒนาคน สังคม และชุมชนที่มีคุณภาพ

ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ

 ศูนย์วิทยุชุมชน

 อาชีวะแก้ปัญหาความยากจน

 ต่อยอดองค์ความรู้ และเพิ่มมูลค่าสินค้าชุมชน

 สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่และนวัตกรรมตามความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น

Fix It Center อาชีวะร่วมด้วยช่วยประชาชน

 ถนนอาชีพ และ ๑๐๘ อาชีพ ฯลฯ

ผู้สร้าง

อาชีพอิสระ

สนองความต้องการ

ชุมชนท้องถิ่น

(ช่างชุมชน)

 •  ศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา งานหาคน คนหางาน

 • เรียนเป็นเรื่อง เป็นชิ้นงาน เป็นโครงการ

 • เทียบโอนประสบการณ์ ต่อยอดความรู้

 • เรียนไปด้วย ทำงานไปด้วย มีรายได้ระหว่างเรียน

 • คุณวุฒิวิชาชีพให้ความสำคัญกับประสบการณ์และทักษะ

   การบริหารจัดการกำลังคน

 •  เครือข่ายชุมชน (อบจ. อบต.) และเครือข่ายสถานประกอบการ

สร้างและพัฒนา

ความเป็นผู้ประกอบการ

ให้ความรู้ด้านการทำธุรกิจ

แก่ผู้ผลิต

พัฒนาผลิตภัณฑ์

ให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2550

ศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา


จังหวัดสงขลา

สถานศึกษา

สังกัด สพฐ. 524 แห่ง (สปช. 479 แห่ง และ สศ. 45 แห่ง)

สังกัด เอกชน 271 แห่ง

สังกัด กศน. 16 แห่ง

สังกัด สกอ. 6 แห่ง (สาธิต 1 แห่ง)

สังกัด สอศ. 9 แห่ง

1. วท.หาดใหญ่ 2. วท.จะนะ 3. วอศ.สงขลา

4. วษท.สงขลา 5. วป.ติณสูลานนท์ 6. วช.สงขลา

7. วก.หลวงประธานราษฎร์นิกร 8. วก.นาทวี 9. วก.สมเด็จเจ้าพะโคะ

 • ที่ตั้งที่เป็นโอกาส

 • เป็นที่ตั้งของนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้จังหวัดสงขลา

 • ทิศใต้มีเขตติดต่อกับรัฐเคดาห์และรัฐเปอร์ลิส

 • ประเทศมาเลเซีย

 • ทิศตะวันอก คิดค่อกับทะเลอ่าวไทย

 • เป็นที่ตั้งของด่านชายแดน อ.สะเดา

 • สภาพเศรษฐกิจ

 • รายได้เฉลี่ยต่อคน 103,785 บาท ต่อปี (อันดับ 2

 • ของภาค อันดับ 15 ของประเทศ)

 • ผลผลิตที่สร้างรายได้ตามลำดับจากสาขาการผลิต

 • อุตสาหกรรม มีมูลค่าการผลิต 30.53% รองลงมา

 • ภาคเกษตร 25.45%

 • พืชเศรษฐกิจหลักของจังหวัด

 • ยางพารา ข้าวนาปีและนาปรัง

 • ประชากร

 • จำนวนประชากร 1,302,421 คน (พ.ศ.2549)

 • สัดส่วน ชาย : หญิง ใกล้เคียงกัน

 • ข้อมูลพื้นฐาน

 • จำนวนประชากรวัยแรงงานกลุ่มอายุ 15-19 มีจำนวน 106,651 คน หรือ 12.71%

 • จำนวนผู้ว่างงาน 9,447คน เป็นชาย 3,900คน เป็นหญิง 5,547 คน อัตราการว่างงาน 0.7%

 • ประชาชนประกอบอาชีพด้านเกษตรและประมงสูงที่สุด 254,984 คน 34.62% รองลงมาพนักงานบริการ พนักงานในร้านค้าและตลาด 142,963 คน หรือ 19.41% และอาชีพขั้นพื้นฐานต่าง ๆ ในด้านการขายและการให้บริการ 77,354 คน หรือ 10.50 %

 • ข้อมูลอาชีพที่มีความสำคัญและสอดคล้องกับศักยภาพของสถานศึกษาในจังหวัด ได้แก่

 • 1) ผลิตภัณฑ์จากผ้าทอเกาะยอ 2) การเลี้ยงกุ้งขาวในบ่อ

 • 3) การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากต้นตาลโตนด 4) ผลิตภัณฑ์จากยางพารา

 • 5) เคลือบรูปวิทยาศาสตร์ 6) แซนวิชม้วน 7) งานประดิษฐ์จากคริสตรัล

 • 8) การทำขนมพื้นบ้าน 9) กลุ่มน้ำยางข้น 10) การแปรรูปสัตว์น้ำ (ที่มา อศจ.สงขลา)

 • ประชากรอายุ 15ปีขึ้นไป เป็นลูกจ้างเอกชนสูงที่สุด 271,566 คน หรือ 36.87% ลำดับรองลงมาทำงานส่วนตัว 224,877 คน หรือ 30.53%

 • แรงงานที่ไม่มีการศึกษามีถึง 25,160 คน หรือ 3.42 % ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น -ต่ำกว่าประถมศึกษา465,227 คน หรือ 63.17 %

 • เป็นที่น่าสังเกตว่า แรงงานอาชีวะมีเพียง 24,230 คน หรือ 3.29 % สาเหตุจากศึกษา

 • ต่อสูงขึ้น

 • อุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานมากที่สุดได้แก่ อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม มีสถานประกอบการ 184 แห่ง มีการจ้างงาน 27,554 คน รองลงมา อุตสาหกรรมยางและพลาสติก

 • มีสถานประกอบการ 221 แห่ง มีการจ้างงาน 21,282 คน

ที่มาสำนักงานสถิติแห่งชาติ

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2550

ศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา


จังหวัดสตูล

สถานศึกษา

สังกัด สพฐ. 178 แห่ง (สปช. 165 แห่ง และ สศ. 13 แห่ง)

สังกัด เอกชน 22 แห่ง

สังกัด กศน. 7 แห่ง

สังกัด สกอ. - แห่ง

สังกัด สอศ. 3 แห่ง

1.วท.สตูล 2. วษท.สตูล 3.วก.ละงู

 • ที่ตั้งที่เป็นโอกาส

 • ทิศใต้และทิศตะวันออก มีเขตติกต่อกับรัฐเปอร์ลิส

 • และรัฐเคดาห์ ประเทศมาเลเซีย

 • ทิศตะวันตก ติดกับ ทะเลอันดามัน

 • เป็นที่ตั้งของด่านชายแดน คือ ด่านวังประจันและ

 • ด่านสตูล (ท่าเรือ)

 • สภาพเศรษฐกิจ

 • รายได้เฉลี่ยต่อคน 76,823 บาท ต่อปี (อันดับ 6

 • ของภาค อันดับ 23 ของประเทศ)

 • ผลผลิตที่สร้างรายได้ตามลำดับจากภาคเกษตร

 • มีมูลค่าการผลิต 45.25 % รองลงมาการผลิต

 • อุตสาหกรรม 13.47 % และสาขาการขายส่ง

 • การขายปลีก 13.40 %

 • พืชเศรษฐกิจของจังหวัด

 • ยางพารา ปาล์มน้ำมัน ข้าวนาปี

 • ประชากร

 • จำนวนประชากร 277,865 คน (พ.ศ.2549)

 • สัดส่วน ชาย : หญิง ใกล้เคียงกัน

 • ข้อมูลพื้นฐาน

 • จำนวนประชากรวัยแรงงานกลุ่มอายุ 15-19 มีจำนวน 25,855 คน หรือ 14.58%

 • จำนวนผู้ว่างงาน 2,441คน เป็นชาย 1,423คน เป็นหญิง 1,018คน อัตราการว่างงาน 0.9%

 • ประชาชนประกอบอาชีพด้านเกษตรและประมงสูงที่สุด 85,130 คน หรือ 57.16% พนักงานบริการ พนักงานในร้านค้าและตลาด 18,849 คน หรือ 12.66 %

 • ข้อมูลอาชีพที่มีความสำคัญและสอดคล้องกับศักยภาพของสถานศึกษาในจังหวัด ได้แก่

 • 1) การปลูกยางพารา 2) การปลูกปาล์มน้ำมัน 3) การประมงชายฝั่ง

 • 4) การเพาะเลี้ยงกุ้ง 5) อู่ซ่อมเรือ 6) อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

 • 7) ธุรกิจขนาดย่อมในครัวเรือน 8) อุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเล

 • 9) การเลี้ยงสัตว์ 10) การเพาะปลูกผักผลไม้ (ที่มา อศจ.สตูล)

 • ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป เป็นลูกจ้างเอกชนสูงที่สุด 53,916 คน หรือ 36.20% ลำดับรองลงมาทำงานส่วนตัว 52,773 คน หรือ 35.43%

 • แรงงานที่ไม่มีการศึกษามีถึง 13,327 คน หรือ 6.44% โดยภาพรวมต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น-ต่ำกว่าประถมศึกษา 149,940 คน หรือ 72.47%

 • เป็นที่น่าสังเกตว่า แรงงานอาชีวะมีเพียง 5,415 คน หรือ 2.62% สาเหตุจากศึกษาต่อสูงขึ้น

 • อุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานมากที่สุดได้แก่ อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม มีสถานประกอบการ 21แห่ง มีการจ้างงาน 1,627 คน

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2550

ศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ที่มาสำนักงานสถิติแห่งชาติ