Stratifikasi sosial murali murugasen
Download
1 / 24

Stratifikasi Sosial: Murali Murugasen - PowerPoint PPT Presentation


 • 207 Views
 • Updated On :

Stratifikasi Sosial : ( Murali Murugasen ). Stratifikasi Sosial merujuk kepada satu sistem yang mana terdapat pelbagai kategori manusia dalam sesuatu masyarakat . .

Related searches for Stratifikasi Sosial: Murali Murugasen

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Stratifikasi Sosial: Murali Murugasen' - dennis


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Stratifikasi sosial murali murugasen

StratifikasiSosial:(MuraliMurugasen)

StratifikasiSosialmerujukkepadasatusistem yang manaterdapatpelbagaikategorimanusiadalamsesuatumasyarakat.


 • Masyarakatdalamzamanperindustrianmengandaikankedudukanseseorangdalammasyarakatditentukanolehkebolehandirisertausahamereka.

 • AdakahpenumpangkelaspertamaterselamatapabilakapallautTitanictenggelam?

 • Anak-anakdarikeluargakayabesarkemungkinanberjayadalamkehidupanberbandingdengankanak-kanakdarikeluargamiskin.


 • Bagimemahamistratifikasisosialdarisudutketidaksamaan(inequality), stratifikasisosialwujuddarisatugenerasikegenerasi yang lain.

 • Kebanyakanibubapa, mewariskankedudukansosialmerekakepadaanak-anakmereka.

 • Kadangkala, berlakunyajugaMobilitiSosial(Social Mobility)yang manaseseorangakanbertambahmajuataubertambahmundur.


 • MasyarakatbanggadengankejayaanpenyanyisepertiBeattlesatauMadonna yang tiba-tibamenjadi popular walaupunpadamulanyamiskin(MobilitiSosialMeningkat).

 • Namunbegitubanyakorangmengalami(MobilitiSosialMenurun)keranakegagalandalamperniagaan, penyakit, pengangguran, dll.

 • ManusiaakanbergeraksecaraMendatar(Horizontal)sekiranyamerekabergerakdarisatupekerjaankepadapekerjaan yang lain.


 • StratifikasiSosialsebenarnyawujuddalamsemuamasyarakat. Cumaketidaksamaan(Inequality)antaramerekaberbezadarisegibentukmasyarakat, gender, umur, dll.

 • Orang yang mempunyaiKuasa, StatussertakedudukanEkonomi yang kukuhmungkinmempunyaipengaruh yang kuatdalammasyarakat.

 • Terdapatjugasistem lain yang terdapatsepertiPerhambaan(Slavery), Kasta(Caste)danKelas (Class).


 • Orang yang mempunyaikedudukanekonomi yang kukuhsudahpastinyaakanmenyokongkewujudanStratifikasiSosialmanakalaorangmiskinmahukansisteminimengalamiperubahan.

 • Ahli-ahliSosiologitelahmengenalpastibeberapaPembahagianSosial(Social Division) yang terdapatdalammasyarakatiaitu: Gender, Sex, Ethnik, UsiadanOrangKurangUpaya (OKU).


 • Terdapatjugabeberapaperkara yang bolehmenyebabkanKetidaksamaanSosial (Social Inequality)iaitu:

  i. Orang yang dipinggirkan(Marginalisation).

  ii. Orang yang mengalamieksploitasi.

  iii. Orang yang tidakadaKuasa, Status danImej.

  iv. Orang yang mengalamiPenjajahanBudaya(Cultural Imperialism).

  v. Keganasan(Violence).


Sistem terbuka dan tertutup perhambaan kasta estet kelas
Sistem Terbuka danTertutup: Perhambaan, Kasta, Estet, Kelas

 • Sistem Terbuka(Open System)membenarkanMobilitiSosialberlakumanakalaSistemTertutup(Closed System)tidakmembenarkanlangsungberlakunyaperubahankedudukandalammasyarakat.

 • Sistem yang terdapatdalammasyarakatjugaberlakukeranafaktorsosio-ekonomi, kemiskinan, pembangunannegara.

 • Padahakikatnya, satumasalah yang timbuladahubungandenganmasalah yang lain.


Sistem perhambaan
SistemPerhambaan

 • SistemPerhambaan(A Slave System)merupakansatubentukStratifikasiSosial yang manaseorangmanusiamenjadihakmilik(Property)orang lain.

 • KerajaanTamadunAwalsepertiMesir, Iran, Greek dan Rom telahmenggunakanperkhidmatanhambabagimemajukannegaranya.

 • Di Athens, golonganhambadiberipeluanguntukmemegangsesuatujawatanwalaupunmerekadimilikiolehorang lain.

 • Hamba yang bekerjauntukmembinapiramid, disektorperlombongan, perladangansertamembinajalandilayanlebihterukdaripadabinatang.


Sistem perhambaan moden modern slavery
SistemPerhambaanModen (Modern Slavery)

 • KerajaanBritishtelahmenghapuskanSistemPerhambaanpadatahun 1833. PerangSaudaraAmerika (American Civil War)tamatpadatahun 1833.

 • PertubuhanBangsa-BangsaBersatu(United Nation, 2006)melaporkanbahawasistemperhambaantradisionalmasihwujuddimanakira-kira 100,000 orangpendudukdiMauritania (Afrika Barat)dijadikanhamba.

 • Namunbegitu, adalahdianggarkanbahawaterdapatkira-kira 27 jutapendudukdunia yang terlibatdalamSistemPerhambaanModen (Modern Slavery).


 • Keadaaninitermasuklah:

  i. BuruhPaksa(Forced Labour)

  ii. BuruhHutang(Debt Bondage)

  iii. Pelacuran(Prostitution)

  iv. KahwinPaksa(Servile Marriage)

  v. Menjual Organ Badan(Hughes, 2000)

  Terdapatkira-kira 3 ribumajikan yang menggunakanhambadi Paris.(Bales, 2003).


Sistem estet the estate system
SistemEstet (The Estate System)

 • PadaZamanPertengahanEropah, SistemFeudeltelahpundiamalkan.

 • Terdapat3 kumpulanyang utamaiaitu:

  i. GolonganAristokrat(Nobility)

  ii. Golongan Agama (Clergy)

  iii. Rakyat Biasa(Commonner)

  .Tanah dikawaloleh Tuan Tanah yang menggunakankekuatantenterauntukmengawalnya.

  .Petani(Peasant) digunakanolehgolonganAristokrat

  untukmengerjakantanah.

  .Orang yang menyewatanahdipanggil(Vassal).

  .Raja akanmendapatcukaidaripadakutipangolonganAristokrat.


Sistem kasta the caste system
SistemKasta (The Caste System)

 • SistemKasta yang diamalkanadalahberdasarkanStatus Yang Diwarisi(Social Stratification Based on Inherited Status).

 • SistemkastainisangatketaradiIndia. Orang yang lahir

  dikategorikanberdasarkankepadaSistemKasta.

 • Terdapat4kategori yang utamaiaitu:-

  i. Brahman (Sami)

  ii. Kshatriyas (Pahlawan)

  iii. Vaishyas (Pedagang)

  iv. Shurdas(Petani)

  v. Paria (Rakyat Bawahan Yang Dipinggirkan)


 • SistemKastadi IndiainitelahmengongkongGolonganPariainidaripadaberinteraksidenganmasyarakat lain dariKasta yang lebihtinggi.

 • GolonganPariainitidakadapeluanguntukmendapatpeluangpekerjaan, pendidikan, mobilitisosial, dlldalammasyarakat.

 • IbubapadariKastaTinggidi India akanmemastikanbahawaanakmerekatidakberkahwindengansesiapadariKastaRendah.

 • TerdapatjugaSistemKasta yang diamalkandiAfrika Selatan yang mana 5 jutaorangkulitputihtelahmenguasai 30 jutarakyatkulithitam.


Sistem kelas the class system
SistemKelas (The Class System)

 • MasyarakatIndustritelahmembolehkansesiapa yang mempunyaikemahirantertentuuntukmajusertamendapatMobilitidalamSistemSosial(Social Class System).

 • SistemKelasinilebihbersifatterbukatetapiSistemKasta, EstetdanPerhambaanlebihbersifattertutup.

 • SistemKelasmemberilebihbanyakpeluangkepadasemuaoranguntukmemecahkanSempadanKelasSosial(Social Boundaries)denganberhijrahkebandar-bandaruntukmencaripekerjaansertapelajaran(LipsetdanBendix, 1967).


Memahami stratifikasi
MemahamiStratifikasi

 • Karl MarxlebihmementingkandimensiekonomisebagaiKuasamenerangkanStratifikasimanakalaMax WebermelihatkesanekonomikeatasStratifikasi.

 • MenurutKark Marx, mereka yang mempunyai Modal (Bourgeosie)akanmemerintahmanakalaparaPekerja(Proletariat)akandiperintah. GolonganKapitalisakanmenguasaikerja, agama, pemerintah, perundangandanmoraliti yang ditentukanolehmasyarakat.

 • Marx Weberberpendapatkuasaekonomi yang adabolehdigunakanuntukmemajukankepakarandanbukannyauntukmendapatkankuasa. Ada yang paling berkuasatetapitidakkaya.


 • AhliFalsafahterkenal, Plato (427-347)telahbercakapperihalkeadilandarisudut ‘Siapaharusmemilikiapa’?.

 • Aristotle (384-322), telahmempertahankanSistemPerhambaan yang wujudpadazamanawalAgrariamemandangkangolonganinibukanlahmanusia yang bijakuntukmenjalankankerja-kerjapentadbiran.

 • SistemKelasiniadalahditentukanolehtuhanmelaluikelahiran.


 • MenurutDavis-Moore (SistemMeritokrasi)mestidiamalkan. Tujuannyaadalahuntukmemberipenghargaankepadasemua yang memberikansumbangankepadakemajuansesebuahorganisasi.

 • Menurutnyalagi, banyakpemain bola sepakdanpenyanyimenjadikayadalamsekelipmatatetapi guru yang mendidikanakbangsadipinggirkan.

 • Kaumwanita, kumpulanetnik, orangkurangupaya, dlltidakmempunyaipeluangdalamSistemSosial.

 • StratifikasiSosial yang wujudtelahmemajukansesetengahorangsecaramaksimumdenganmenafikanpeluangorang lain.


 • TidakdapatdinafikanbahawaTeknologitelahmenambahkanpendapatansertaproduktivitipekerja. TarafhiduprakyatsemakinbaikdenganadanyaUndang-UndangBuruhdiAmerika Syarikat.

 • RevolusitidakpernahberlakudinegaraPerindustrianseperti yang dijangkaoleh Karl Marx. RevolusicumapernahberlakudinegarapertaniansepertiSoviet Union (1917), Cuba (1959), dan Nicaragua (1979).


 • SeorangahliEkonomisertapemenangHadiah NobeldalambidangEkonomi, Simon Kuznetsmendapatikadarpendapatan yang diperoleholehmasyarakatperindustrianadalahlebihtinggiberbandingdengannegarapertanian.

 • WalaupuntidakwujudbanyakperbezaandarisegipendapatandiChina (negarapertanian)namunbegitupendapatanmerekasangatrendah.

 • KebebasanpendudukdikawaldenganketatolehpihakpemerintahKomunis.


 • NovelissepertiKurt Vonnegut (1961), George Orwell’s (Animal Farm)telahmembincangkantentanghak yang samauntuksemuaorang(Equality/Egalitarian) .

 • Merekatidakbesetujudengan idea Kesamaan (Equality)keranasetiaporangmempunyaikebolehantersendiri. Olehitu, merekamestiberusahauntukmemajukanpotensimereka.


 • RevolusiberlakudiRusiapadatahun1917dibawahpimpinanLenin.

 • Soviet UnionmengalamisatulagitransformasibarudibawahpimpinanMikhail Gorbachevpadatahun1985.Program ekonomibeliaudikenalisebagai ‘Perestroika danGlasnot’. InimerupakanSistemPasaranBebas.

 • TindakanbeliaumembolehkanSistemPemerintahanKomunis yang dikuasaiolehkerajaanpusatjatuh. BanyaknegarakomunismembebaskandiridaripadacengkamanRusia.


Kewujudan stratifikasi global
KewujudanStratifikasi Global

 • Negara-negarajugaturutdiklasifikasikanmenurutpendapatanekonominyaiaitu:

  i. Negara berpendapatanTinggi.

  ii. Negara BerpendapatanSederhana

  iii. Negara Miskin.

  .WalaupunketidakseimbangantelahwujuddiAmerika Syarikat, namunpenduduknyapercayabahawamerekamempunyaipeluanguntukmemajukandiri.


 • Negara-negaraKayakebanyakannyamerupakannegaraKapitalisseperti England, German, Peranchis, Norway, Finland, Denmark, Sweden, Switzerland, Luxemberg, Australia, New Zealand, Kuwait, Jepun, Emiriah Arab Bersatu, dll.

 • Negara-negaraSederhanakayaialahsepertiRusia, Poland, Bulgaria, Latvia, Romania,Hungary, dll.

 • Negara-negaramiskinbermuladariselatanAmerika, Afrika, Indonesia, Asia Selatan, dll. Kira-kira 60% pendudukduniatinggaldikawasanini.


ad