Stratifikasi sosial murali murugasen
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 24

Stratifikasi Sosial : ( Murali Murugasen ) PowerPoint PPT Presentation


 • 179 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Stratifikasi Sosial : ( Murali Murugasen ). Stratifikasi Sosial merujuk kepada satu sistem yang mana terdapat pelbagai kategori manusia dalam sesuatu masyarakat . .

Download Presentation

Stratifikasi Sosial : ( Murali Murugasen )

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


StratifikasiSosial:(MuraliMurugasen)

StratifikasiSosialmerujukkepadasatusistem yang manaterdapatpelbagaikategorimanusiadalamsesuatumasyarakat.


 • Masyarakatdalamzamanperindustrianmengandaikankedudukanseseorangdalammasyarakatditentukanolehkebolehandirisertausahamereka.

 • AdakahpenumpangkelaspertamaterselamatapabilakapallautTitanictenggelam?

 • Anak-anakdarikeluargakayabesarkemungkinanberjayadalamkehidupanberbandingdengankanak-kanakdarikeluargamiskin.


 • Bagimemahamistratifikasisosialdarisudutketidaksamaan(inequality), stratifikasisosialwujuddarisatugenerasikegenerasi yang lain.

 • Kebanyakanibubapa, mewariskankedudukansosialmerekakepadaanak-anakmereka.

 • Kadangkala, berlakunyajugaMobilitiSosial(Social Mobility)yang manaseseorangakanbertambahmajuataubertambahmundur.


 • MasyarakatbanggadengankejayaanpenyanyisepertiBeattlesatauMadonna yang tiba-tibamenjadi popular walaupunpadamulanyamiskin(MobilitiSosialMeningkat).

 • Namunbegitubanyakorangmengalami(MobilitiSosialMenurun)keranakegagalandalamperniagaan, penyakit, pengangguran, dll.

 • ManusiaakanbergeraksecaraMendatar(Horizontal)sekiranyamerekabergerakdarisatupekerjaankepadapekerjaan yang lain.


 • StratifikasiSosialsebenarnyawujuddalamsemuamasyarakat. Cumaketidaksamaan(Inequality)antaramerekaberbezadarisegibentukmasyarakat, gender, umur, dll.

 • Orang yang mempunyaiKuasa, StatussertakedudukanEkonomi yang kukuhmungkinmempunyaipengaruh yang kuatdalammasyarakat.

 • Terdapatjugasistem lain yang terdapatsepertiPerhambaan(Slavery), Kasta(Caste)danKelas (Class).


 • Orang yang mempunyaikedudukanekonomi yang kukuhsudahpastinyaakanmenyokongkewujudanStratifikasiSosialmanakalaorangmiskinmahukansisteminimengalamiperubahan.

 • Ahli-ahliSosiologitelahmengenalpastibeberapaPembahagianSosial(Social Division) yang terdapatdalammasyarakatiaitu: Gender, Sex, Ethnik, UsiadanOrangKurangUpaya (OKU).


 • Terdapatjugabeberapaperkara yang bolehmenyebabkanKetidaksamaanSosial (Social Inequality)iaitu:

  i. Orang yang dipinggirkan(Marginalisation).

  ii. Orang yang mengalamieksploitasi.

  iii. Orang yang tidakadaKuasa, Status danImej.

  iv. Orang yang mengalamiPenjajahanBudaya(Cultural Imperialism).

  v. Keganasan(Violence).


Sistem Terbuka danTertutup: Perhambaan, Kasta, Estet, Kelas

 • Sistem Terbuka(Open System)membenarkanMobilitiSosialberlakumanakalaSistemTertutup(Closed System)tidakmembenarkanlangsungberlakunyaperubahankedudukandalammasyarakat.

 • Sistem yang terdapatdalammasyarakatjugaberlakukeranafaktorsosio-ekonomi, kemiskinan, pembangunannegara.

 • Padahakikatnya, satumasalah yang timbuladahubungandenganmasalah yang lain.


SistemPerhambaan

 • SistemPerhambaan(A Slave System)merupakansatubentukStratifikasiSosial yang manaseorangmanusiamenjadihakmilik(Property)orang lain.

 • KerajaanTamadunAwalsepertiMesir, Iran, Greek dan Rom telahmenggunakanperkhidmatanhambabagimemajukannegaranya.

 • Di Athens, golonganhambadiberipeluanguntukmemegangsesuatujawatanwalaupunmerekadimilikiolehorang lain.

 • Hamba yang bekerjauntukmembinapiramid, disektorperlombongan, perladangansertamembinajalandilayanlebihterukdaripadabinatang.


SistemPerhambaanModen (Modern Slavery)

 • KerajaanBritishtelahmenghapuskanSistemPerhambaanpadatahun 1833. PerangSaudaraAmerika (American Civil War)tamatpadatahun 1833.

 • PertubuhanBangsa-BangsaBersatu(United Nation, 2006)melaporkanbahawasistemperhambaantradisionalmasihwujuddimanakira-kira 100,000 orangpendudukdiMauritania (Afrika Barat)dijadikanhamba.

 • Namunbegitu, adalahdianggarkanbahawaterdapatkira-kira 27 jutapendudukdunia yang terlibatdalamSistemPerhambaanModen (Modern Slavery).


 • Keadaaninitermasuklah:

  i. BuruhPaksa(Forced Labour)

  ii. BuruhHutang(Debt Bondage)

  iii. Pelacuran(Prostitution)

  iv. KahwinPaksa(Servile Marriage)

  v. Menjual Organ Badan(Hughes, 2000)

  Terdapatkira-kira 3 ribumajikan yang menggunakanhambadi Paris.(Bales, 2003).


SistemEstet (The Estate System)

 • PadaZamanPertengahanEropah, SistemFeudeltelahpundiamalkan.

 • Terdapat3 kumpulanyang utamaiaitu:

  i. GolonganAristokrat(Nobility)

  ii. Golongan Agama (Clergy)

  iii. Rakyat Biasa(Commonner)

  .Tanah dikawaloleh Tuan Tanah yang menggunakankekuatantenterauntukmengawalnya.

  .Petani(Peasant) digunakanolehgolonganAristokrat

  untukmengerjakantanah.

  .Orang yang menyewatanahdipanggil(Vassal).

  .Raja akanmendapatcukaidaripadakutipangolonganAristokrat.


SistemKasta (The Caste System)

 • SistemKasta yang diamalkanadalahberdasarkanStatus Yang Diwarisi(Social Stratification Based on Inherited Status).

 • SistemkastainisangatketaradiIndia. Orang yang lahir

  dikategorikanberdasarkankepadaSistemKasta.

 • Terdapat4kategori yang utamaiaitu:-

  i. Brahman (Sami)

  ii. Kshatriyas (Pahlawan)

  iii. Vaishyas (Pedagang)

  iv. Shurdas(Petani)

  v. Paria (Rakyat Bawahan Yang Dipinggirkan)


 • SistemKastadi IndiainitelahmengongkongGolonganPariainidaripadaberinteraksidenganmasyarakat lain dariKasta yang lebihtinggi.

 • GolonganPariainitidakadapeluanguntukmendapatpeluangpekerjaan, pendidikan, mobilitisosial, dlldalammasyarakat.

 • IbubapadariKastaTinggidi India akanmemastikanbahawaanakmerekatidakberkahwindengansesiapadariKastaRendah.

 • TerdapatjugaSistemKasta yang diamalkandiAfrika Selatan yang mana 5 jutaorangkulitputihtelahmenguasai 30 jutarakyatkulithitam.


SistemKelas (The Class System)

 • MasyarakatIndustritelahmembolehkansesiapa yang mempunyaikemahirantertentuuntukmajusertamendapatMobilitidalamSistemSosial(Social Class System).

 • SistemKelasinilebihbersifatterbukatetapiSistemKasta, EstetdanPerhambaanlebihbersifattertutup.

 • SistemKelasmemberilebihbanyakpeluangkepadasemuaoranguntukmemecahkanSempadanKelasSosial(Social Boundaries)denganberhijrahkebandar-bandaruntukmencaripekerjaansertapelajaran(LipsetdanBendix, 1967).


MemahamiStratifikasi

 • Karl MarxlebihmementingkandimensiekonomisebagaiKuasamenerangkanStratifikasimanakalaMax WebermelihatkesanekonomikeatasStratifikasi.

 • MenurutKark Marx, mereka yang mempunyai Modal (Bourgeosie)akanmemerintahmanakalaparaPekerja(Proletariat)akandiperintah. GolonganKapitalisakanmenguasaikerja, agama, pemerintah, perundangandanmoraliti yang ditentukanolehmasyarakat.

 • Marx Weberberpendapatkuasaekonomi yang adabolehdigunakanuntukmemajukankepakarandanbukannyauntukmendapatkankuasa. Ada yang paling berkuasatetapitidakkaya.


 • AhliFalsafahterkenal, Plato (427-347)telahbercakapperihalkeadilandarisudut ‘Siapaharusmemilikiapa’?.

 • Aristotle (384-322), telahmempertahankanSistemPerhambaan yang wujudpadazamanawalAgrariamemandangkangolonganinibukanlahmanusia yang bijakuntukmenjalankankerja-kerjapentadbiran.

 • SistemKelasiniadalahditentukanolehtuhanmelaluikelahiran.


 • MenurutDavis-Moore (SistemMeritokrasi)mestidiamalkan. Tujuannyaadalahuntukmemberipenghargaankepadasemua yang memberikansumbangankepadakemajuansesebuahorganisasi.

 • Menurutnyalagi, banyakpemain bola sepakdanpenyanyimenjadikayadalamsekelipmatatetapi guru yang mendidikanakbangsadipinggirkan.

 • Kaumwanita, kumpulanetnik, orangkurangupaya, dlltidakmempunyaipeluangdalamSistemSosial.

 • StratifikasiSosial yang wujudtelahmemajukansesetengahorangsecaramaksimumdenganmenafikanpeluangorang lain.


 • TidakdapatdinafikanbahawaTeknologitelahmenambahkanpendapatansertaproduktivitipekerja. TarafhiduprakyatsemakinbaikdenganadanyaUndang-UndangBuruhdiAmerika Syarikat.

 • RevolusitidakpernahberlakudinegaraPerindustrianseperti yang dijangkaoleh Karl Marx. RevolusicumapernahberlakudinegarapertaniansepertiSoviet Union (1917), Cuba (1959), dan Nicaragua (1979).


 • SeorangahliEkonomisertapemenangHadiah NobeldalambidangEkonomi, Simon Kuznetsmendapatikadarpendapatan yang diperoleholehmasyarakatperindustrianadalahlebihtinggiberbandingdengannegarapertanian.

 • WalaupuntidakwujudbanyakperbezaandarisegipendapatandiChina (negarapertanian)namunbegitupendapatanmerekasangatrendah.

 • KebebasanpendudukdikawaldenganketatolehpihakpemerintahKomunis.


 • NovelissepertiKurt Vonnegut (1961), George Orwell’s (Animal Farm)telahmembincangkantentanghak yang samauntuksemuaorang(Equality/Egalitarian) .

 • Merekatidakbesetujudengan idea Kesamaan (Equality)keranasetiaporangmempunyaikebolehantersendiri. Olehitu, merekamestiberusahauntukmemajukanpotensimereka.


 • RevolusiberlakudiRusiapadatahun1917dibawahpimpinanLenin.

 • Soviet UnionmengalamisatulagitransformasibarudibawahpimpinanMikhail Gorbachevpadatahun1985.Program ekonomibeliaudikenalisebagai ‘Perestroika danGlasnot’. InimerupakanSistemPasaranBebas.

 • TindakanbeliaumembolehkanSistemPemerintahanKomunis yang dikuasaiolehkerajaanpusatjatuh. BanyaknegarakomunismembebaskandiridaripadacengkamanRusia.


KewujudanStratifikasi Global

 • Negara-negarajugaturutdiklasifikasikanmenurutpendapatanekonominyaiaitu:

  i. Negara berpendapatanTinggi.

  ii. Negara BerpendapatanSederhana

  iii. Negara Miskin.

  .WalaupunketidakseimbangantelahwujuddiAmerika Syarikat, namunpenduduknyapercayabahawamerekamempunyaipeluanguntukmemajukandiri.


 • Negara-negaraKayakebanyakannyamerupakannegaraKapitalisseperti England, German, Peranchis, Norway, Finland, Denmark, Sweden, Switzerland, Luxemberg, Australia, New Zealand, Kuwait, Jepun, Emiriah Arab Bersatu, dll.

 • Negara-negaraSederhanakayaialahsepertiRusia, Poland, Bulgaria, Latvia, Romania,Hungary, dll.

 • Negara-negaramiskinbermuladariselatanAmerika, Afrika, Indonesia, Asia Selatan, dll. Kira-kira 60% pendudukduniatinggaldikawasanini.


 • Login