Stratifikasi Sosial : ( Murali Murugasen ) - PowerPoint PPT Presentation

Stratifikasi sosial murali murugasen
Download
1 / 24

 • 184 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Stratifikasi Sosial : ( Murali Murugasen ). Stratifikasi Sosial merujuk kepada satu sistem yang mana terdapat pelbagai kategori manusia dalam sesuatu masyarakat . .

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Stratifikasi Sosial : ( Murali Murugasen )

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Stratifikasi sosial murali murugasen

StratifikasiSosial:(MuraliMurugasen)

StratifikasiSosialmerujukkepadasatusistem yang manaterdapatpelbagaikategorimanusiadalamsesuatumasyarakat.


Stratifikasi sosial murali murugasen

 • Masyarakatdalamzamanperindustrianmengandaikankedudukanseseorangdalammasyarakatditentukanolehkebolehandirisertausahamereka.

 • AdakahpenumpangkelaspertamaterselamatapabilakapallautTitanictenggelam?

 • Anak-anakdarikeluargakayabesarkemungkinanberjayadalamkehidupanberbandingdengankanak-kanakdarikeluargamiskin.


Stratifikasi sosial murali murugasen

 • Bagimemahamistratifikasisosialdarisudutketidaksamaan(inequality), stratifikasisosialwujuddarisatugenerasikegenerasi yang lain.

 • Kebanyakanibubapa, mewariskankedudukansosialmerekakepadaanak-anakmereka.

 • Kadangkala, berlakunyajugaMobilitiSosial(Social Mobility)yang manaseseorangakanbertambahmajuataubertambahmundur.


Stratifikasi sosial murali murugasen

 • MasyarakatbanggadengankejayaanpenyanyisepertiBeattlesatauMadonna yang tiba-tibamenjadi popular walaupunpadamulanyamiskin(MobilitiSosialMeningkat).

 • Namunbegitubanyakorangmengalami(MobilitiSosialMenurun)keranakegagalandalamperniagaan, penyakit, pengangguran, dll.

 • ManusiaakanbergeraksecaraMendatar(Horizontal)sekiranyamerekabergerakdarisatupekerjaankepadapekerjaan yang lain.


Stratifikasi sosial murali murugasen

 • StratifikasiSosialsebenarnyawujuddalamsemuamasyarakat. Cumaketidaksamaan(Inequality)antaramerekaberbezadarisegibentukmasyarakat, gender, umur, dll.

 • Orang yang mempunyaiKuasa, StatussertakedudukanEkonomi yang kukuhmungkinmempunyaipengaruh yang kuatdalammasyarakat.

 • Terdapatjugasistem lain yang terdapatsepertiPerhambaan(Slavery), Kasta(Caste)danKelas (Class).


Stratifikasi sosial murali murugasen

 • Orang yang mempunyaikedudukanekonomi yang kukuhsudahpastinyaakanmenyokongkewujudanStratifikasiSosialmanakalaorangmiskinmahukansisteminimengalamiperubahan.

 • Ahli-ahliSosiologitelahmengenalpastibeberapaPembahagianSosial(Social Division) yang terdapatdalammasyarakatiaitu: Gender, Sex, Ethnik, UsiadanOrangKurangUpaya (OKU).


Stratifikasi sosial murali murugasen

 • Terdapatjugabeberapaperkara yang bolehmenyebabkanKetidaksamaanSosial (Social Inequality)iaitu:

  i. Orang yang dipinggirkan(Marginalisation).

  ii. Orang yang mengalamieksploitasi.

  iii. Orang yang tidakadaKuasa, Status danImej.

  iv. Orang yang mengalamiPenjajahanBudaya(Cultural Imperialism).

  v. Keganasan(Violence).


Sistem terbuka dan tertutup perhambaan kasta estet kelas

Sistem Terbuka danTertutup: Perhambaan, Kasta, Estet, Kelas

 • Sistem Terbuka(Open System)membenarkanMobilitiSosialberlakumanakalaSistemTertutup(Closed System)tidakmembenarkanlangsungberlakunyaperubahankedudukandalammasyarakat.

 • Sistem yang terdapatdalammasyarakatjugaberlakukeranafaktorsosio-ekonomi, kemiskinan, pembangunannegara.

 • Padahakikatnya, satumasalah yang timbuladahubungandenganmasalah yang lain.


Sistem perhambaan

SistemPerhambaan

 • SistemPerhambaan(A Slave System)merupakansatubentukStratifikasiSosial yang manaseorangmanusiamenjadihakmilik(Property)orang lain.

 • KerajaanTamadunAwalsepertiMesir, Iran, Greek dan Rom telahmenggunakanperkhidmatanhambabagimemajukannegaranya.

 • Di Athens, golonganhambadiberipeluanguntukmemegangsesuatujawatanwalaupunmerekadimilikiolehorang lain.

 • Hamba yang bekerjauntukmembinapiramid, disektorperlombongan, perladangansertamembinajalandilayanlebihterukdaripadabinatang.


Sistem perhambaan moden modern slavery

SistemPerhambaanModen (Modern Slavery)

 • KerajaanBritishtelahmenghapuskanSistemPerhambaanpadatahun 1833. PerangSaudaraAmerika (American Civil War)tamatpadatahun 1833.

 • PertubuhanBangsa-BangsaBersatu(United Nation, 2006)melaporkanbahawasistemperhambaantradisionalmasihwujuddimanakira-kira 100,000 orangpendudukdiMauritania (Afrika Barat)dijadikanhamba.

 • Namunbegitu, adalahdianggarkanbahawaterdapatkira-kira 27 jutapendudukdunia yang terlibatdalamSistemPerhambaanModen (Modern Slavery).


Stratifikasi sosial murali murugasen

 • Keadaaninitermasuklah:

  i. BuruhPaksa(Forced Labour)

  ii. BuruhHutang(Debt Bondage)

  iii. Pelacuran(Prostitution)

  iv. KahwinPaksa(Servile Marriage)

  v. Menjual Organ Badan(Hughes, 2000)

  Terdapatkira-kira 3 ribumajikan yang menggunakanhambadi Paris.(Bales, 2003).


Sistem estet the estate system

SistemEstet (The Estate System)

 • PadaZamanPertengahanEropah, SistemFeudeltelahpundiamalkan.

 • Terdapat3 kumpulanyang utamaiaitu:

  i. GolonganAristokrat(Nobility)

  ii. Golongan Agama (Clergy)

  iii. Rakyat Biasa(Commonner)

  .Tanah dikawaloleh Tuan Tanah yang menggunakankekuatantenterauntukmengawalnya.

  .Petani(Peasant) digunakanolehgolonganAristokrat

  untukmengerjakantanah.

  .Orang yang menyewatanahdipanggil(Vassal).

  .Raja akanmendapatcukaidaripadakutipangolonganAristokrat.


Sistem kasta the caste system

SistemKasta (The Caste System)

 • SistemKasta yang diamalkanadalahberdasarkanStatus Yang Diwarisi(Social Stratification Based on Inherited Status).

 • SistemkastainisangatketaradiIndia. Orang yang lahir

  dikategorikanberdasarkankepadaSistemKasta.

 • Terdapat4kategori yang utamaiaitu:-

  i. Brahman (Sami)

  ii. Kshatriyas (Pahlawan)

  iii. Vaishyas (Pedagang)

  iv. Shurdas(Petani)

  v. Paria (Rakyat Bawahan Yang Dipinggirkan)


Stratifikasi sosial murali murugasen

 • SistemKastadi IndiainitelahmengongkongGolonganPariainidaripadaberinteraksidenganmasyarakat lain dariKasta yang lebihtinggi.

 • GolonganPariainitidakadapeluanguntukmendapatpeluangpekerjaan, pendidikan, mobilitisosial, dlldalammasyarakat.

 • IbubapadariKastaTinggidi India akanmemastikanbahawaanakmerekatidakberkahwindengansesiapadariKastaRendah.

 • TerdapatjugaSistemKasta yang diamalkandiAfrika Selatan yang mana 5 jutaorangkulitputihtelahmenguasai 30 jutarakyatkulithitam.


Sistem kelas the class system

SistemKelas (The Class System)

 • MasyarakatIndustritelahmembolehkansesiapa yang mempunyaikemahirantertentuuntukmajusertamendapatMobilitidalamSistemSosial(Social Class System).

 • SistemKelasinilebihbersifatterbukatetapiSistemKasta, EstetdanPerhambaanlebihbersifattertutup.

 • SistemKelasmemberilebihbanyakpeluangkepadasemuaoranguntukmemecahkanSempadanKelasSosial(Social Boundaries)denganberhijrahkebandar-bandaruntukmencaripekerjaansertapelajaran(LipsetdanBendix, 1967).


Memahami stratifikasi

MemahamiStratifikasi

 • Karl MarxlebihmementingkandimensiekonomisebagaiKuasamenerangkanStratifikasimanakalaMax WebermelihatkesanekonomikeatasStratifikasi.

 • MenurutKark Marx, mereka yang mempunyai Modal (Bourgeosie)akanmemerintahmanakalaparaPekerja(Proletariat)akandiperintah. GolonganKapitalisakanmenguasaikerja, agama, pemerintah, perundangandanmoraliti yang ditentukanolehmasyarakat.

 • Marx Weberberpendapatkuasaekonomi yang adabolehdigunakanuntukmemajukankepakarandanbukannyauntukmendapatkankuasa. Ada yang paling berkuasatetapitidakkaya.


Stratifikasi sosial murali murugasen

 • AhliFalsafahterkenal, Plato (427-347)telahbercakapperihalkeadilandarisudut ‘Siapaharusmemilikiapa’?.

 • Aristotle (384-322), telahmempertahankanSistemPerhambaan yang wujudpadazamanawalAgrariamemandangkangolonganinibukanlahmanusia yang bijakuntukmenjalankankerja-kerjapentadbiran.

 • SistemKelasiniadalahditentukanolehtuhanmelaluikelahiran.


Stratifikasi sosial murali murugasen

 • MenurutDavis-Moore (SistemMeritokrasi)mestidiamalkan. Tujuannyaadalahuntukmemberipenghargaankepadasemua yang memberikansumbangankepadakemajuansesebuahorganisasi.

 • Menurutnyalagi, banyakpemain bola sepakdanpenyanyimenjadikayadalamsekelipmatatetapi guru yang mendidikanakbangsadipinggirkan.

 • Kaumwanita, kumpulanetnik, orangkurangupaya, dlltidakmempunyaipeluangdalamSistemSosial.

 • StratifikasiSosial yang wujudtelahmemajukansesetengahorangsecaramaksimumdenganmenafikanpeluangorang lain.


Stratifikasi sosial murali murugasen

 • TidakdapatdinafikanbahawaTeknologitelahmenambahkanpendapatansertaproduktivitipekerja. TarafhiduprakyatsemakinbaikdenganadanyaUndang-UndangBuruhdiAmerika Syarikat.

 • RevolusitidakpernahberlakudinegaraPerindustrianseperti yang dijangkaoleh Karl Marx. RevolusicumapernahberlakudinegarapertaniansepertiSoviet Union (1917), Cuba (1959), dan Nicaragua (1979).


Stratifikasi sosial murali murugasen

 • SeorangahliEkonomisertapemenangHadiah NobeldalambidangEkonomi, Simon Kuznetsmendapatikadarpendapatan yang diperoleholehmasyarakatperindustrianadalahlebihtinggiberbandingdengannegarapertanian.

 • WalaupuntidakwujudbanyakperbezaandarisegipendapatandiChina (negarapertanian)namunbegitupendapatanmerekasangatrendah.

 • KebebasanpendudukdikawaldenganketatolehpihakpemerintahKomunis.


Stratifikasi sosial murali murugasen

 • NovelissepertiKurt Vonnegut (1961), George Orwell’s (Animal Farm)telahmembincangkantentanghak yang samauntuksemuaorang(Equality/Egalitarian) .

 • Merekatidakbesetujudengan idea Kesamaan (Equality)keranasetiaporangmempunyaikebolehantersendiri. Olehitu, merekamestiberusahauntukmemajukanpotensimereka.


Stratifikasi sosial murali murugasen

 • RevolusiberlakudiRusiapadatahun1917dibawahpimpinanLenin.

 • Soviet UnionmengalamisatulagitransformasibarudibawahpimpinanMikhail Gorbachevpadatahun1985.Program ekonomibeliaudikenalisebagai ‘Perestroika danGlasnot’. InimerupakanSistemPasaranBebas.

 • TindakanbeliaumembolehkanSistemPemerintahanKomunis yang dikuasaiolehkerajaanpusatjatuh. BanyaknegarakomunismembebaskandiridaripadacengkamanRusia.


Kewujudan stratifikasi global

KewujudanStratifikasi Global

 • Negara-negarajugaturutdiklasifikasikanmenurutpendapatanekonominyaiaitu:

  i. Negara berpendapatanTinggi.

  ii. Negara BerpendapatanSederhana

  iii. Negara Miskin.

  .WalaupunketidakseimbangantelahwujuddiAmerika Syarikat, namunpenduduknyapercayabahawamerekamempunyaipeluanguntukmemajukandiri.


Stratifikasi sosial murali murugasen

 • Negara-negaraKayakebanyakannyamerupakannegaraKapitalisseperti England, German, Peranchis, Norway, Finland, Denmark, Sweden, Switzerland, Luxemberg, Australia, New Zealand, Kuwait, Jepun, Emiriah Arab Bersatu, dll.

 • Negara-negaraSederhanakayaialahsepertiRusia, Poland, Bulgaria, Latvia, Romania,Hungary, dll.

 • Negara-negaramiskinbermuladariselatanAmerika, Afrika, Indonesia, Asia Selatan, dll. Kira-kira 60% pendudukduniatinggaldikawasanini.


 • Login