Raport po dokonaniu ewaluacji wewn trznej wso w roku szkolnym 2010 2011
Download
1 / 20

RAPORT PO DOKONANIU EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ WSO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 - PowerPoint PPT Presentation


 • 147 Views
 • Uploaded on

RAPORT PO DOKONANIU EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ WSO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011. PRZEDMIOT EWALUACJI S ZCZEGÓŁOWE WARUNKI I SPOSOBY OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO Opracowanie: mgr M. Kwartnik (koordynator), mgr B. Buzdygan, mgr A. Czaplińska, mgr P. Wyrębak. CELE EWALUACJI.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' RAPORT PO DOKONANIU EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ WSO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011' - dennis-walters


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Raport po dokonaniu ewaluacji wewn trznej wso w roku szkolnym 2010 2011

RAPORT PO DOKONANIU EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ WSOW ROKU SZKOLNYM 2010/2011


PRZEDMIOT EWALUACJISZCZEGÓŁOWE WARUNKI I SPOSOBYOCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGOOpracowanie: mgr M. Kwartnik (koordynator), mgr B. Buzdygan, mgr A. Czaplińska,mgr P. Wyrębak


Cele ewaluacji
CELE EWALUACJI

 • Zebranie informacji o funkcjonowaniu szczegółowych zasad oceniania w szkole.

 • Zaplanowanie dalszych działań, które pozwolą szybko rozwiązywać problemy związane z ocenianiem oraz zwiększą motywację uczniów i nauczycieli do wspólnej pracy.


Pytania kluczowe
PYTANIA KLUCZOWE

 • Jaka jest znajomość funkcjonujących zasad i kryteriów oceniania w szkole przez nauczycieli, uczniów irodziców?

 • Jakie formy i sposoby stosują nauczyciele podczas sprawdzania osiągnięć i postępów uczniów?

 • W jaki sposób nauczyciele przedmiotów wykorzystują skalę ocen?

 • W jaki sposób system oceniania wpływa na motywację do nauki?


Warunki i metody zbierania danych
WARUNKI I METODY ZBIERANIA DANYCH

Miejsce: szkoła

Czas: I – III 2011r.

Metody: ankieta, analiza dokumentów, wywiad

Grupy badawcze:

 • 105 uczniów (6 losowo wybranych klas)

 • 96 rodziców

 • 18 nauczycieli

  Razem 219 osób.Uczniowie
UCZNIOWIE

90% zna zasady WSO

90% zna zasady oceniania zachowania

72% zna kryteria oceniania ze wszystkich przedm.

44% uzyskało informację o zasadach oceniania i kryteriach od wychowawcy

27% uzyskało informację od nauczycieli przedm.

59% rozumie kryteria oceniania

56% mobilizują do nauki wysokie oceny (4 5 6)

0,9% mobilizują niskie oceny (1 2)

67% zna sposoby poprawiania stopni szkolnych

83% poprawia oceny

17% nigdy nie poprawia ocen

100% nauczycieli odpowiedziało, że zapoznają uczniów z zasadami oceniania.

 • 90,5% uczniów stwierdziło, że zna zasady WSO. Najlepiej znają je starsi uczniowie w kl. VI- ch (100%), najsłabiej uczniowie młodsi w kl. IV- ch (81%).

 • W ankietach uczniowie przyznali, że informacje o zasadach oceniania otrzymali od wychowawcy (43,8%) lub nauczycieli przedmiotów (26,7%).


67% uważa oceny ze wszystkich przedmiotów za sprawiedliwe

31% nie ze wszystkich przedm. oceny są spraw.

30% nie wszystkie oceny z zach. są obiektywne

1,9% wszystkie oceny są niesprawiedliwe

Najbardziej lubiane metody oceniania:

kartkówki – 66%

sprawdziany – 61%

odpowiedzi ustne – 45%

zadania domowe – 23%


Rodzice
RODZICE sprawiedliwe

97% zna zasady WSO

90% zna zasady oceniania zachowania

45% zna kryteria oceniania ze wszystkich przedm.

6% w ogóle nie zna kryteriów

54% rozumie kryteria oceniania

74% uzyskało informację o zasadach oceniania i kryteriach od wychowawcy

96% otrzymuje na bieżąco informacje o ocenach

(tak 73%, raczej tak 23%)

60% uznaje, że dziecko oceniane jest systematycz.

3% uważa, że uczniowie oceniani są pod koniec semestru


53% zna sposoby poprawiania stopni szkolnych sprawiedliwe

73% przyznaje, że dziecko poprawia oceny

27% uważa, że dziecko nigdy nie poprawia ocen

3% zgłosiło propozycje zmian w WSO

Preferowane metody oceniania:

- odpowiedzi ustne – 32%

 • sprawdziany – 24%

 • kartkówki – 16%

 • zadania domowe – 9%


Nauczyciele
NAUCZYCIELE sprawiedliwe

100% zapoznaje uczniów i rodziców z zasadami oceniania

94% zapoznaje z kryteriami oceniania

56% uznaje, że kryteria są zrozumiałe dla ucz.

90% na bieżąco informuje uczniów i rodziców o uzyskanych ocenach

83% potwierdza stosowanie różnych form i sposobów oceniania (raczej tak 17%)

50% uznaje, że oceny motywują do nauki

100% uważa, że uczniowie znają sposoby poprawiania stopni szkolnych

22% zgłosiło propozycje zmian w WSO


Najczęściej stosowane metody oceniania: sprawiedliwe

 • wypowiedzi ustne

 • kartkówki

 • sprawdziany

 • testy

 • prace domowe


Uwagi
UWAGI sprawiedliwe

 • Najlepiej znają zasady oceniania uczniowie

  w kl. VI – 100% (w kl. IV – 80%).

 • W kl. IV kryteria oceniania zna i rozumie średnio 46%.

 • Uczniowie preferują pisemne metody oceniania, rodzice odwrotnie – ustne.

 • Wysokie oceny (5 6) są szczególnie ważne i mobilizujące dla młodszych dzieci, co potwierdzają w ankietach rodzice.

 • Problem poprawiania stopni dotyczy dużej grupy uczniów – 83%.

 • Część rodziców nie wie, że ich dziecko poprawia oceny.Nauczyciele1
NAUCZYCIELE sprawiedliwe

Zwrócono uwagę na:

- kryteria oceny celującej,

- potrzebę udoskonalenia punktowego

systemu oceniania zachowania,

- zwiększenie indywidualizacji oceniania.


Rodzice1
RODZICE sprawiedliwe

Zgłoszono uwagi dotyczące:

 • równego traktowania uczniów,

 • dania uczniom możliwości wykazania się,  

 • oceniania ucznia w czasie zajęć na basenie.


Uczniowie1
UCZNIOWIE sprawiedliwe

- wprowadzenie skali ocen od 3 do 6 , likwidacja

ocen niedostatecznych i dopuszczających

- wprowadzenie zasady ustalania ocen rocznych

tylko dobrych i bardzo dobrych

- poszerzenie skali ocen do 7

- możliwość poprawiania ocen pozytywnych np.

dostatecznych

- możliwość poprawiania ocen bezterminowo

- zakaz stawiania ocen nagannych za bieganie


Wnioski
WNIOSKI sprawiedliwe:

 • Więcej czasu i uwagi poświęcić uczniom w kl. IV-ch na omówienie zasad oceniania.

 • Uzupełnić zasady i formy poprawiania osiągnięć i korygowania niepowodzeń uczniów.

 • Przekazać nauczycielom uwagi dotyczące szczegółowych zasad regulujących bieżące ocenianie (§3 pkt3 WSO).


Przeanalizować na spotkaniu Rady Pedagogicznej propozycje zmian w systemie oceniania zgłoszone w ankietach przez uczniów, rodziców i nauczycieli.

Wykorzystać raport w celach promocji placówki i zamieścić w skróconej wersji na stronie internetowej szkoły.


Dzi kujemy

DZIĘKUJEMY ! zmian w systemie oceniania zgłoszone w ankietach


ad