ทิศทางร่างพระราชบัญญัติ
Download
1 / 10

สุรเกียรติ ฐิตะฐาน ผู้อำนวยการส่วนกฎหมายและระเบียบการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น - PowerPoint PPT Presentation


 • 257 Views
 • Uploaded on

ทิศทางร่างพระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น. สุรเกียรติ ฐิตะฐาน ผู้อำนวยการส่วนกฎหมายและระเบียบการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' สุรเกียรติ ฐิตะฐาน ผู้อำนวยการส่วนกฎหมายและระเบียบการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น' - dennis-leach


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

ทิศทางร่างพระราชบัญญัติทิศทางร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

สุรเกียรติ ฐิตะฐาน

ผู้อำนวยการส่วนกฎหมายและระเบียบการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น


คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) ในการประชุมครั้งที่ 5/2555 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2555 มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาและจัดทำร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ....


 • บัญญัติหลักการใหม่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นไว้ในมาตรา 288 สรุปได้ดังนี้

   เปลี่ยนจากเรียกพนักงานส่วนท้องถิ่น เป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่น

   การแต่งตั้งและการให้ข้าราชการส่วนท้องถิ่นพ้นจากตำแหน่งให้

  เป็นไปตามความจำเป็นของแต่ละท้องถิ่น (เดิมให้เป็นไปตามความต้องการ

  ของแต่ละท้องถิ่น)

   คณะกรรมการข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.) ให้เป็นองค์กรกลาง

  (ให้มี ก.เดียว คือ ก.ถ. ใช้สำหรับทั้ง อบจ. เทศบาล และ อบต. ซึ่งเดิมมีสาม ก.

  คือ ก.สำหรับ อบจ. ก.สำหรับเทศบาล และ ก.สำหรับ อบต.

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550

ต่อ


 ให้ ก.ถ. มีองค์ประกอบสี่ฝ่าย (เดิมมีสามฝ่าย) โดยให้เพิ่มฝ่ายผู้แทนข้าราชการส่วนท้องถิ่นเป็นฝ่ายที่สี่

 ให้มีองค์กรพิทักษ์ระบบคุณธรรมของข้าราชการส่วนท้องถิ่น

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550


ทำไมต้องร่างกฎหมายใหม่ทำไมต้องร่างกฎหมายใหม่

การบริหารงานบุคคล

จะเป็นเช่นไร

โดยรัฐ

โดย อปท.

ผสมผสาน

จะใช้ระบบใด

คุณธรรม

อุปถัมภ์


การบริหารงานบุคคลทำไมต้องร่างกฎหมายใหม่

อิสระ หรือ

มีสังกัด

อิสระ

สังกัด

องค์กรมหาชน

สำนักนายกรัฐมนตรี

กระทรวง

มหาดไทย


ใครคือผู้ใช้อำนาจในการบริหารงานบุคคลใครคือผู้ใช้อำนาจในการบริหารงานบุคคล

นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคนเดียว หรือ

จำแนกอำนาจนายกออกเป็น

นายก

ปลัด

รองปลัด/บริหาร

นายกตั้ง

ปลัด อปท. เสนอ

ปลัด อปท.

ตำแหน่งอื่น

ตรวจสอบอำนาจอย่างไร

ก.ถ.

อ.ก.ถ.จังหวัด / อ.ก.ถ.ครู (ถ้ามี)

คณะกรรมการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


ระบบการควบคุมกำกับการใช้อำนาจระบบการควบคุมกำกับการใช้อำนาจ

ระบบปฏิบัติ

ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กลาง

ปฏิบัติตามมติ

สภาพบังคับ

ก.ถ. สอบสวน

ถ้าผิด ให้ถือว่าละเลยการปฏิบัติหน้าที่

ผู้มีอำนาจกำกับ สั่งพ้นจากตำแหน่งโดยไม่ต้อง

สอบสวนอีก


ระบบอำนวยความเป็นธรรมเป็นเช่นไรระบบอำนวยความเป็นธรรมเป็นเช่นไร

อุทธรณ์ / ร้องทุกข์

คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม

ความศักดิ์สิทธิ์ของ

องค์กรวินิจฉัย

ความศักดิ์สิทธิ์ของ

กระบวนการพิจารณา

OVER RULE กฎ

ฐานะเหมือนศาลปกครองชั้นต้น

วินิจฉัย ยกเลิก เพิกถอน


เงินที่ใช้ในการบริหารงานบุคคลเปลี่ยนแปลงเช่นไรเงินที่ใช้ในการบริหารงานบุคคลเปลี่ยนแปลงเช่นไร

จาก 40 % ก.ถ.กำหนดตามสภาพความเป็นจริง

สวัสดิการเป็นเช่นไร

ให้มีการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการในทุกเรื่อง

ให้มีการรวมตัวเป็นสหภาพ

สหภาพข้าราชการส่วนท้องถิ่นโดยรวม

สหภาพข้าราชการส่วนท้องถิ่นจำแนกตามประเภท

สหภาพข้าราชการส่วนท้องถิ่นจำแนกตาม อปท.

สหภาพข้าราชการส่วนท้องถิ่นจำแนกตามสาขา / อาชีพ

สหภาพข้าราชการส่วนท้องถิ่นจำแนกตามตำแหน่งงาน

ฯลฯ


ad