„Real Estate Market“, Praha, 14. června 2006 - PowerPoint PPT Presentation

Bytová politika a podpora bydlení
Download
1 / 33

 • 85 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Bytová politika a podpora bydlení. Ing. arch. Daniela Grabm ü llerová, MBA Ministerstvo pro místní rozvoj Daniela.Grabmullerova@mmr.cz www.mmr.cz. „Real Estate Market“, Praha, 14. června 2006. Koncepce bytové politiky. Vláda schválila v březnu 2005. www.mmr.cz

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

„Real Estate Market“, Praha, 14. června 2006

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Real estate market praha 14 ervna 2006

Bytová politika a podpora bydlení

Ing. arch. Daniela Grabmüllerová, MBA Ministerstvo pro místní rozvojDaniela.Grabmullerova@mmr.czwww.mmr.cz

„Real Estate Market“, Praha, 14. června 2006


Koncepce bytov politiky

Koncepce bytové politiky

 • Vláda schválila v březnu 2005.

 • www.mmr.cz

 • Střednědobý strategický dokument + krátkodobý program.

 • Zohledňuje členství v EU (veřejná podpora, evropské fondy …).


Segmentace trhu s bydlen m

Segmentace trhu s bydlením


Struktura bytov ho fondu

Struktura bytového fondu


Problematick zamrzl segment

Problematický „zamrzlý“ segment


Struktura domovn ho fondu

Struktura domovního fondu


Po izovac ceny v k m2

Pořizovací ceny v Kč/m2


Dostupnost nov ho bydlen v r

Dostupnost nového bydlení v ČR

 • Pořizovací ceny nového bytuv bytovém domě -16 - 27 tis. Kč ve standardním kompletním provedení (v závislosti na počtu podlaží a na velikostní skladbě bytů).

 • Ceny nových bytů na trhu – mezisídlení i vnitrosídlení diferenciace.

 • Ceny starších bytů na trhu – dtto.


Hdp na 1 obyvatele eur

HDP na 1 obyvatele (EUR)


Popula ce v roce 2020

Populacev roce 2020


Real estate market praha 14 ervna 2006

Počet bytů na 1000 obyvatel


Podlahov plocha nov ch byt

Podlahová plocha nových bytů


Programy podpory 2006

Programy podpory 2006

 • Podpora výstavby nájemních bytů pro příjmově vymezené skupiny obyvatel.

 • Podpora výstavby podporovaných bytů (důchodci, znevýhodněné osoby …).

 • Podpora výstavby družstevních bytů (do výše „de minimis“).

 • Podpora výstavby technické infrastruktury (do výše „de minimis“).

 • Podpora výstavby a pořízení bydlení a podpora modernizace bydlení mladými rodinami.


Programy podpory 20061

Programy podpory 2006

 • Podpora oprav havarijních vad panelových bytových domů.

 • Podpora komplexní regenerace panelových bytových domů – program PANEL.

 • Podpora regenerace panelových sídlišť.

 • Podpora oprav domovních olověných rozvodů.

 • Podpora oprav bytového domu prostřednictvím fondů obcí.

 • Podpora při řešení následků povodní.


Podpora do asn ho n jemn ho bydlen se soci ln m ur en m

Podpora „dočasného“ nájemního bydlení se sociálním určením

 • Každý investor, který splní stanovené podmínky.

 • Výstavba nového nájemního bytu pro příjmově vymezenou domácnost.

 • 10 let „sociální bydlení“, poté „tržní“ nájemní bydlení podle místního trhu s byty.

 • Žádná selektivita, žádná diskriminace.

 • Průběžný „vznik a zánik“ sociálních bytů = prevence prostorové a sociální segregace.


N jemn regulovan

Nájemné „regulované“

 • Nájemné dříve regulované formou maximální ceny = „cenového stropu“.

 • Od konce roku 2002 „zamrzlé“; od března 2003 možné zvýšení dohodou obou stran (dříve byla taková dohoda nezákonná).

 • Sektor „regulovaných“ nájemních bytů se zmenšuje – zejména privatizací obecních nájemních bytů a novými smlouvami ve volných bytech; v současné době – cca 750 tis. bytů.


N jemn regulovan byt 60 m2

Nájemné „regulované“ – byt 60 m2


V daje na bydlen a n jemn

Výdaje na bydlenía nájemné


N jemn na voln m trhu

Nájemné na volném trhu

 • Odhad počtu nájemních bytů na volném trhu - cca 160 tis. v celé ČR, z toho cca 40 tis. v Praze.

 • Odhad počtu nájemních bytů na černém trhu (v „regulovaném“ sektoru) - cca 40 tis. v celé ČR,z toho cca 30 tis. v Praze.


Real estate market praha 14 ervna 2006

Regulované nájemné závisí na velikosti, nikoli na lokalitě, nekryje náklady Praha 37 Kč/m2/měs.; K. Vary 18 Kč/m2/měs.

 • Centrum města...

 • Sídliště ...


Dom cnost v regulovan m byt 60 m 2

Domácnost v „regulovaném“ bytě - 60 m2

 • I dobře situované rodiny – soudci, advokáti, manažeři, poslanci …

 • V Praze – 2 200 Kč měsíčně

Domácnost v „neregulovaném bytě - 60 m2

 • Mladé rodiny – např. učitelé …

 • V Praze – 10 000 Kč měsíčně 


N jemn dvoj ceny

Nájemné - „dvojí ceny“


N jemn

Nájemné

 • „Základem nájemního vztahu je buď skutečný nebo alespoň hypotetický konsensus obou smluvních stran kromě dalšího v otázce ceny (tj. nájemné stanovené dohodou nebo obvyklé, in eventum tržní).“

 • „Cenová regulace není neústavní, pokud vycházíz tržních cen.“

 • „Nájemné musí odpovídat obvyklé ceně nájmu v daném místě a čase.

 • „Regulace nájemného je pak výjimkou, která by měla být časově omezena na nutnou dobu.“.


N jemn1

Nájemné

 • „Cenotvorné“ faktory – umělé! - (kategorie). Málo „skutečných“ údajů v potřebné „hustotě“; jedna „dolní“ hladina chápána jako srovnatelná (ale není!) – horní – trh.

 • Zrušení neústavních předpisů, smluvní „posuny“ – tudíž nelze identifikovat „dolní“ hladinu (začala se částečně „roztahovat“ nahoru).

 • Co je „horní“ hladina – když i „dole“ nastává smluvní změna?

 • „Hladina“ už není hladina, ale „množina“ – společné je to, že je obecně nízká a že diferenciační znaky vznikly administrativně a „od stolu“ – nijak nesouvisí se situací na trhu (např. přeceněn vliv „kategorií“ a podceněn vliv lokality …).


N jemn2

Nájemné

 • Předcházející pokusy o řešení – deformovaná (rozptýleně) hladina se „plošně“ zvyšovala – tím by se ale deformace prohloubila!

 • Proto – nejprve je nutné současnou strukturu (obsahující důsledky umělé administrativní diferenciace) „rozbít“ - plus „dotáhnout na startovní čáru“ ………. a pak následně umožnit rozrůzňování vlivem skutečného trhu + přiměřená ochrana před excesy … (přirozený regulátor - obvyklá cena – obvyklé nájemné pro daný byt …)

 • CÍL = směr TRH, nikoli směr KRYTÍ NÁKLADŮ!

 • Plus rozložení do časového období …aktualizace.


Real estate market praha 14 ervna 2006

Současné nájemné

C í l o v é n á j e m n é

Dříve regulované nájemné

Výše nájemného


Real estate market praha 14 ervna 2006

Současné nájemné

C í l o v é n á j e m n é

Dříve regulované nájemné

Výše nájemného


P echodn obdob po vstupu do eu sn en sazba dph

Přechodné období po vstupu do EU - snížená sazba DPH

 • Situace v členských zemích EU - sociální bydlení - jednotná definice není …

 • Do konce roku 2007 - snížené DPH pro všechny stavby pro bydlení; v polovině roku 2007 – jednánío prodloužení „plošné“ výjimky …

 • Do konce roku 2010 – opravy bydlení („práces vysokým podílem lidské práce“) – příloha K Šesté směrnice ES.

 • Od roku 2008 - pouze pro „sociální bydlení“? – příloha H Šesté směrnice ES.


Vliv p edpis evropsk komise

… vliv předpisů Evropské komise!

 • Po 1. květnu 2004 – poskytování jakékoli veřejné podpory podléhá pravidlům „state aid“.

 • Nejen developeři, ale i bytová družstva a obce = „hráči na trhu“ - vyvíjejí „economic activity“ (nájem bytů).

 • ►Podle ESD – pronajímání bytů = „undertaking“ (bez ohledu na nájemné, právní postavení, financování …).

 • Výstavba i opravy …

 • „Bezpečně“ - pouze v „malém rozsahu“, který nenarušuje hospodářskou soutěž = „de minimis“.


Ve ejn podpora v r mci eu

Veřejná podpora v rámci EU

 • Evropská komise musí vždy být – v předstihu – informována o veškerých záměrech a programech veřejné podpory i jednotlivých podporách.

 • Proces upraven Nařízeními Rady.

 • Notifikace = stanovisko ke „slučitelnosti“ podpory.

 • Podpora poskytnutá před tím, než Evropská komise přijme rozhodnutí, je nezákonná.

 • Analogicky to platí i pro veškerý nájem, záruky za úvěry, nákup a prodej zboží …

 • Stát, kraj, obec …i jimi zřízené organizace!


Dal v voj

Další vývoj?


Nutn p edpoklady

Nutné předpoklady

 • Příznivé ekonomické prostředí (reálné příjmy, inflace ….

 • Udržitelná dostupnost – zejména finanční.

 • Odstranění cenových a právních deformací, zejména v nájemním sektoru.

 • Jasná pravidla, včetně evropského rámce – komunitární i české právo, podpůrné nástroje …

 • Zlepšení vymahatelnosti práva.

 • Hospodárná, programově účinná a zacílená podpora ze strany veřejného sektoru.


D kuji v m za pozornost gradan@mmr cz www mmr cz

Děkuji Vám za pozornost.gradan@mmr.czwww.mmr.cz


 • Login