Taxering av småhus - PowerPoint PPT Presentation

Slide1 l.jpg
Download
1 / 22

 • 182 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Taxering av småhus. Taxering av småhus. Småhus: Byggnad inrättad till bostad för 1 eller 2 familjer samt komplementhus. Friliggande en- och tvåbostadshus Enbostadshus i rad Tvåbostadshus i rad om olika fastig- heter

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Taxering av småhus

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Slide1 l.jpg

Taxering av småhus


Slide2 l.jpg

Taxering av småhus

Småhus:

Byggnad inrättad till bostad för 1 eller 2 familjer samt komplementhus.

 • Friliggande en- och tvåbostadshus

 • Enbostadshus i rad

 • Tvåbostadshus i rad om olika fastig- heter

 • Varje byggnad med en bostads- och en lokallägenhet om byggnadens värde till övervägande del avser bostaden


Slide3 l.jpg

Taxering av småhus

 • Småhusenhet:

 • Småhus + tomtmark för småhus + + eventuella komplementbyggnader

 • Obebyggd tomtmark för småhus

 • Saneringsbyggnad och övrig markkan ingå i småhusenhet


Slide4 l.jpg

Taxering av småhus

 • Värderingsenhet:

 • Varje småhus inom taxeringenheten med eventuellt tillhörande komple- mentbyggnader

 • Varje tomt för småhus

 • Om byggrätt till två eller flera småhusfinns på en och samma tomt är varjesådan del av tomten en värderingsenhet


Slide5 l.jpg

Taxering av småhus

 • Värdefaktorer för småhuset:

 • Storlek

 • Ålder

 • Standard

 • Byggnadskategori

 • Fastighetsrättsliga förhållanden

 • Värdeordning


Slide6 l.jpg

Taxering av småhus

 • För att bestämma värdet av småhusetutnyttjas två tabeller:

 • SV-tabellen

  • SV-tabellen speglar värderelationerna

  • med avseende på storlek och standard

  • SV-tabellen ger alltid värdet 100 000 krför det s k normhuset.Det finns tre olika SV-tabeller (AFT03)

 • SO-tabellen

  • SO-tabellen speglar värderelationernamed avseende på ålder. Åldersinverkan mäts som relationenmellan normhuset och ett 20 år äldre hus.Åldersinverkan varierar med efterfråganoch utbud d v s med läget.SO-tabellen ger alltid värdet 1, 0 fördet s k normhuset.Det finns sex olika SO-tabeller (AFT03)


Slide7 l.jpg

Taxering av småhus

Utdrag ur SV-tabell:

S-nivåfaktor 1,2 - 4,0

StandardVärdeyta, kvm

poäng (10) - 75 76 - 130 131 - 170 171 - 250 251 - (350)

28 xxxxx/yy xxxxx/yy xxxxx/yyxxxxx/yy xxxxx/yy

2910 000/860 67 000/550 97 000/480 116 000/440 151 000/390

3010 000/89069 000/560100 000/500 120 000/450 156 000/400

3110 000/92071 000/600103 000/530 124 000/460 161 000/410

3211 000/94073 000/600106 000/530 127 000/490 166 000/420

33 xxxxx/yy xxxxx/yyxxxxx/yyxxxxx/yyxxxxx/yy

Beräkning för normhuset: 71 000 + (125 - 76) x 600 = = 100 400 som avrundas till 100 000 kr.

SV-tabeller finns också för S-nivåerna 4,2 - 7,5 respektive 8,0 och däröver. I dessa tabeller är relationerna annor-lunda d v s marginalvärdena för en ytterligare kvm eller std-poäng andra än i tabellen ovan.


Slide8 l.jpg

Taxering av småhus

 • Småhuset:

 • Värdeårets inverkan på värdet uttrycks med den s k Åldersinverkan.

 • Åldersinverkan varierar över landetmed det minsta åldersberoendet i Stockholmsområdet (Stockholms, Lidingö och Danderyds kommuner) och det största åldersberoendet i glesbygdsområdena i Norrlands inland.

 • Exempel på åldersinverkan:

 • Lidingö, strandområde 100

 • Åsele, tätort och glesbygd 75


Slide9 l.jpg

Taxering av småhus

Utdrag ur SO-tabell:

Åldersinverkan 75

Värde-Standardpoäng

år0-8 15-2031-3247-

01-1,51,51,51,5

951,21,21,21,2

85-860,980,9911,02

65-690,650,680,750,77

29-390,460,50,590,63

Åldersinverkans-faktor för normhuset = 1,0. För det 20 år äldre huset är faktorn här 0,75.

SO-tabeller finns för åldersinverkan 75,80, 85, 90, 95 och 100. I dessa tabeller är inverkan av småhusets ålder successivt allt mindre.


Slide10 l.jpg

Taxering av småhus

 • Småhuset:

 • Lägets inverkan på värdet (värde-nivån) uttrycks med en s k S-nivå-faktor.

 • S-nivåfaktorn varierar över landetmed de högsta nivåerna i Stockholms-

 • området (Stockholms, Lidingö och Danderyds kommuner) och de lägsta nivåerna i glesbygdskommunerna i Norrlands inland.

 • Exempel på S-nivåfaktorer:

 • Lidingö, strandområde 15,0

 • Åsele, tätorten 2,2

 • Åsele, glesbygden 1,3


Slide11 l.jpg

Taxering av småhus

Värdeområden och värdenivåer :

Riket indelas i geografiska värdeområ-

den för olika byggnadstyper och ägoslag.

 • Riktvärdekarta H = Hyreshus

 • Riktvärdekarta I = Industri

 • Riktvärdekarta T = Täkt

 • Riktvärdekarta S = Småhus + tomtmark

 • Riktvärdekarta SL = Småhus på lantbruk

 • Riktvärdekarta J = Åker, Bete, Ekonomibyggnader

 • Riktvärdekarta SK = Skogsmark, Skogsimpediment

  RiktvärdekartaS = riktvärdekarta för små-hus och tomtmark för småhus. Det finns ca8 500 värdeområden för småhus och tomt-mark för småhus.

 • För varje värdeområde bestämsS-nivåfaktor och Åldersinverkan.


Slide12 l.jpg

Taxering av småhus

 • Småhuset:

 • Lägets inverkan på värdet av småhuset d v s värdenivån samt åldersinverkan i området ifråga uttrycks alltså påföljande sätt:

 • Exempel :

 • Lidingö, strandområde 15,0/100

 • Professorsstaden, Lund 14,0/100

 • Åsele, tätorten 2,2/75

 • Åsele, glesbygden 1,3/75

 • Notera att S-nivåfaktorn och åldersinverkan endast avser värdet av småhuset d v s bygg-naden.Värdet anges i taxeringsnivå d v s avser75 % av det bedömda marknadsvärdet i nivåårets värdenivå.


Slide13 l.jpg

Taxering av småhus

Fastighetsrättsliga förhållanden ochVärdeordning:

 • Särskilda värderingsregler finns för dessa värdefaktorer.Den s k FV-tabellen utvisar korrek- tionsfaktorer för olika klasser av de två värdefaktorerna.

  Kedjehus och radhus:

 • För kedjehus och radhus anvisas särskilda S-nivåfaktorer och Ålders- inverkan


Slide14 l.jpg

Taxering av småhus

 • Säreget förhållande ?

  - Ej beaktat i riktvärdeangivelsen

  - Onormalt för värdeområdet eller fastighetstypen

 • När ska justering ske?

  Jämför taxeringsenhetens värde med det säregna förhållandet med taxerings- enhetens värde utan det säregna för- hållandet

 • Påtaglig skillnad? (3 % eller 25 000 kr)

  Nej = Ingen justering

  Ja = Justering av värdet på småhuset

 • Exempel:

  - Eftersatt underhåll

  - Fukt- och mögelskador

  - Värdefulla komplementhus


Slide15 l.jpg

Taxering av småhus

 • Tomten:

 • Värdet av tomtmark bestäms normalt med stöd av en tomtvärdetabell. Tabellen utvisar normalrelationen mellan totalvärdet och markvärdet.

 • Relationerna bygger på analyser av flertalet tomtmarksköp i landet samt på vissa värdeteoretiska överväganden.

 • Om man i ett område har ett tillför- litligt ortsprismaterial -tomtmarksköp kan man göra ett begränsat avsteg från tomtvärdetabellen


Slide16 l.jpg

Taxering av småhus

Utdrag ut tomtvärdetabell:

Tomtvärdetabell

Friliggande småhusbebyggelse

Taxeringsvärde förRiktvärde för Riktvärde för norm-normhus och norm-normtomten (tkr) huset uttryckt som

tomt S-nivåfaktor

150 101,4

200 201,8

250 302,2

280 402,4

300 502,5

350 602,9

x xx

x xx

800 2255,75

900 2506,5

975 2757

1000 3007

1100 3507,5

x xx

x xx

3400 190015

3600 210015

3800 230015

4200 270015


Slide17 l.jpg

Taxering av småhus

 • Värdefaktorer för tomtmarken:

 • Storlek

 • Vatten och avlopp

 • Fastighetsrättsliga förhållanden

 • Typ av bebyggelse

 • Närhet till strand


Slide18 l.jpg

Taxering av småhus

Exempel 1 på riktvärdeangivelseför tomtmark:

VO 1281044 Professorsstaden, Lund

F 1000 1 200 000/300

B 1/1 VA01/8000

K 1000 1 100 000/275

B 1/1 VA01/8000

R 400 800 000/500

B 1/1 VA01/8000

Förutsättningar: Genomsnittliga förhållanden.


Slide19 l.jpg

Taxering av småhus

Exempel 2 på riktvärdeangivelseför tomtmark:

VO 1281116 Landsbygd i östra delenav Lunds kommun

F 1500 180 000/30

B 2,1/1,2 VA03/8000

K 1500 160 000/25

B 2,1/1,2 VA03/8000

R 500 140 000/70

B 2,1/1,2 VA03/8000

Förutsättningar: Genomsnittliga förhållanden.Sjöutsikt förutsätts för fastigheter i strandklass 1 och 2.


Slide20 l.jpg

Taxering av småhus

Värdeområden och värdenivåer :

Riket indelas i geografiska värdeområ-

den för olika byggnadstyper och ägoslag

 • Riktvärdekarta H = Hyreshus

 • Riktvärdekarta I = Industri

 • Riktvärdekarta T = Täkt

 • Riktvärdekarta S = Småhus + tomtmark

 • Riktvärdekarta SL = Småhus på lantbruk

 • Riktvärdekarta J = Åker, Bete, Ekonomibyggnader

 • Riktvärdekarta SK = Skogsmark, Skogsimpediment

  RiktvärdekartaS = riktvärdekarta för små-hus och tomtmark för småhus. Det finns ca8 500 värdeområden för småhus och tomt-mark för småhus.

 • För varje värdeområde bestäms de upp-gifter som ingår i ”Tomtvärdeformeln”.


Slide21 l.jpg

Taxering av småhus

 • Säreget förhållande ?

  - Ej beaktat i riktvärdeangivelsen

  - Onormalt för värdeområdet eller fastighetstypen

 • När ska justering ske?

  Jämför taxeringsenhetens värde med det säregna förhållandet med taxerings- enhetens värde utan det säregna för- hållandet

 • Påtaglig skillnad? (3 % eller 25 000 kr)

  Nej = Ingen justering

  Ja = Justering av värdet på småhuset

 • Exempel - tomtmark till småhus:

  - Extremt svårutnyttjad tomt

  - Buller eller andra immissioner

  - Kraftledningar

  - Sjö- eller havsutsikt


Slide22 l.jpg

Taxering av småhus

Fastighetstaxering - olika ansatser för värderingsarbetet

Renodlad MRA- modell

”Fullskale -MRA”

Två-stegsmodell med fasta inbör- des relationer

”Fixed relationships”

?

Den svenska småhusmodellen är ettbra exempel på ”Fixed relationships”


 • Login