Monitorovac syst m struktur ln ch fond is mssf central
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 39

Monitorovací systém strukturálních fondů IS MSSF-CENTRAL PowerPoint PPT Presentation


 • 77 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Monitorovací systém strukturálních fondů IS MSSF-CENTRAL. Odbor monitorování programů sekce 3 Ministerstva pro místní rozvoj. Historie IS MSSF-CENTRAL. Vývoj IS MSSF-CENTRAL od 6/2001 do 8/2003

Download Presentation

Monitorovací systém strukturálních fondů IS MSSF-CENTRAL

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Monitorovací systém strukturálních fondů IS MSSF-CENTRAL

Odbor monitorování programů

sekce 3 Ministerstva pro místní rozvoj


Historie IS MSSF-CENTRAL

Vývoj IS MSSF-CENTRAL od 6/2001 do 8/2003

Akceptace IS MSSF-CENTRAL (Hodnotící komise MSSF- zástupci všech Řídících orgánů) 9/2003- 10/2003

Rutinní provozIS MSSF-CENTRAL od 11/2003


IS MSSF-CENTRAL je komplexní IS pro věcný a finanční monitoring programů a projektů.

IS MSSF-CENTRAL poskytuje souhrnné informace o realizaci operačních programů, Jednotných programových dokumentů, Iniciativ Společenství a Fondu soudržnosti.

MSSF-CENTRAL centrálně soustřeďuje data o průběhu financování.

IS MSSF-CENTRAL je i významným prvkem procesu certifikace uskutečněných výdajů podle nařízení EK č. 438/2001.


Schéma vazeb v monitorovacím procesu

EU

MSSF - CENTRAL

 • Souhrnný reporting SF a FS

 • Vazby na ostatní systémy

gesce MMR

 • Příprava programů

 • Řízení a vyhodnocení programů

Řídící orgány

IS na administraci projektů – MONIT,ISOP,SAP

 • Sběr žádostí, hodnocení

 • Příprava projektů

 • Monitoring životního cyklu projektů

 • Vyhodnocení realizace projektů

Zprostředkující subjekty

SW nástroj – ELZA, BENEFIT, BENEFIL

 • Vyplnění žádosti o pomoc EU

 • Vystavení žádosti o platbu

Koneční příjemci/uživatelé


Modul Plánování strukturální operace


Modul Programy věcný a finanční monitoring


Modul Registr žádostí


Registr žádostí – cíle:

 • poskytovat přehledy všech přijatých žádostí

 • evidovat projekty se splněnými formálními kritérii hodnocení

 • poskytovat agregované statistické údaje pro další vyhodnocování a rozhodování řídících orgánů


Aktuální stav naplnění databáze k 7.1.2005

OP Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství567 projektů

SROP 615 projektů

OP Infrastruktura – ŽP121projektů

OP Infrastruktura – Doprava33 projektů

OP Rozvoj lidských zdrojů 2 projekty

JPD pro Cíl 2 Praha 25 projektů

Fond soudržnosti - sektor ŽP30 projektů

Fond soudržnosti - sektor Doprava 1 projekt

Iniciativa Interreg IIIA (Rakousko, Sasko, Bavorsko)10 projektů

 • Modul Registr žádostí obsahuje celkem 1 404 projektů:


Modul Projekty věcný a finanční monitoring


Aktuální stav naplnění databáze k 7.1.2005

OP Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství 159 projektů

SROP 13 projektů

OP Průmysl a podnikání8 projektů

OP Infrastruktura – ŽP4 projektů

OP Infrastruktura – Doprava1 projekt

Fond soudržnosti - sektor ŽP13 projektů

Fond soudržnosti - sektor Doprava 16 projektů

Fond soudržnosti – Řídící orgán 2 projekty

Iniciativa Equal1 projekt

 • Modul věcný a finanční monitoring projektů obsahuje 217 projektů:


Zůstává k proplacení=

Smlouva - Vyčerpáno


Modul Výběr a zobrazení dat MSSF


Modul Autorizace plateb


Finanční toky – podle Metodiky finančních toků a kontroly SF a FS:

 • Oběhové formuláře:

 • Žádost o proplacení (F1) – úroveň Zprostředkujícího subjektu

  • (IS MONIT, ISOP, SAP)

 • Osvědčení o provedené práci(F2) – úroveň ZS

 • (IS MONIT,ISOP, SAP)

 • Potvrzení o schválení a příkaz k proplacení uznatelných výdajůprojektu (F3) - úroveň Řídícího orgánu

 • (MSSF-CENTRAL-modul Autorizace plateb)

 • Žádost o platbu:

 • autorizace žádosti o platbu Řídícím orgánem

 • export dávky do IS VIOLA

 • import do IS MSSF-CENTRAL potvrzení platby (skutečnost)


 • 1. Úroveň kontroly


  Modul Vazba na databázi SFC


  Závazné dokumenty pro členské státy:

  • „Working Paper 1 - Vademecum for Structural Funds Plans and Programming Documents“).

  • Structural Funds 2000-2006 Electronic Data Exchange between Member States and the European Commission“


  Cíl modulu:

  • Generování finančních tabulek

  • Editovaní hodnot

  • Autorizace

  • Tisk finančních tabulek

  • Archivování v databázi

  • Vytváření specifických souborů odesílaných do databáze SFC


  Aktivní uživatelé:

  • Řídící orgány operačních programů/ Jednotných programových dokumentů/Iniciativ společenství

  • Platební orgán

  • Rámec podpory společenství

   => uživatelé mají přiděleny přímé kompetence pro autorizaci finančních tabulek


  Submodul Finanční tabulky:

  • Zaměřen na správu finančních tabulek vykazovaných do EK

   • generování tabulek z databáze IS MSSF-CENRAL

   • ukládání do databáze

   • editování hodnot (platí pro tabulky č.8 a 9)

   • autorizace jednotlivých tabulek


  Submodul TXT soubory:

  • generování TXT souborů

   (podle požadovaných technických specifikací pro zasílání do databáze SFC)

  •  archivování generovaných a odesílaných TXT souborů


  Financial Table - 3


  Financial Table – 8


  Financial Table – 9 (odhad žádostí o platby pro programový dodatek)


  Výhled vývoje IS MSSF-CENTRAL:

  • stabilizovat aplikaci

  • rozvoj aplikace podle Metodiky provozování aplikace MSSF-CENTRAL (definována pravidla a postupy, změny odsouhlaseny vždy členy PS pro monitorování)

  • zajistit vyšší komunikační, výkonnostní a bezpečnostní parametry aplikace


  Děkuji za pozornost


 • Login