Monitorovac syst m struktur ln ch fond is mssf central
This presentation is the property of its rightful owner.
Sponsored Links
1 / 39

Monitorovací systém strukturálních fondů IS MSSF-CENTRAL PowerPoint PPT Presentation


  • 72 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Monitorovací systém strukturálních fondů IS MSSF-CENTRAL. Odbor monitorování programů sekce 3 Ministerstva pro místní rozvoj. Historie IS MSSF-CENTRAL. Vývoj IS MSSF-CENTRAL od 6/2001 do 8/2003

Download Presentation

Monitorovací systém strukturálních fondů IS MSSF-CENTRAL

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Monitorovac syst m struktur ln ch fond is mssf central

Monitorovací systém strukturálních fondů IS MSSF-CENTRAL

Odbor monitorování programů

sekce 3 Ministerstva pro místní rozvoj


Historie is mssf central

Historie IS MSSF-CENTRAL

Vývoj IS MSSF-CENTRAL od 6/2001 do 8/2003

Akceptace IS MSSF-CENTRAL (Hodnotící komise MSSF- zástupci všech Řídících orgánů) 9/2003- 10/2003

Rutinní provozIS MSSF-CENTRAL od 11/2003


Monitorovac syst m struktur ln ch fond is mssf central

IS MSSF-CENTRAL je komplexní IS pro věcný a finanční monitoring programů a projektů.

IS MSSF-CENTRAL poskytuje souhrnné informace o realizaci operačních programů, Jednotných programových dokumentů, Iniciativ Společenství a Fondu soudržnosti.

MSSF-CENTRAL centrálně soustřeďuje data o průběhu financování.

IS MSSF-CENTRAL je i významným prvkem procesu certifikace uskutečněných výdajů podle nařízení EK č. 438/2001.


Sch ma vazeb v monitorovac m procesu

Schéma vazeb v monitorovacím procesu

EU

MSSF - CENTRAL

  • Souhrnný reporting SF a FS

  • Vazby na ostatní systémy

gesce MMR

  • Příprava programů

  • Řízení a vyhodnocení programů

Řídící orgány

IS na administraci projektů – MONIT,ISOP,SAP

  • Sběr žádostí, hodnocení

  • Příprava projektů

  • Monitoring životního cyklu projektů

  • Vyhodnocení realizace projektů

Zprostředkující subjekty

SW nástroj – ELZA, BENEFIT, BENEFIL

  • Vyplnění žádosti o pomoc EU

  • Vystavení žádosti o platbu

Koneční příjemci/uživatelé


Modul pl nov n struktur ln operace

Modul Plánování strukturální operace


Modul programy v cn a finan n monitoring

Modul Programy věcný a finanční monitoring


Modul registr dost

Modul Registr žádostí


Registr dost c le

Registr žádostí – cíle:

  • poskytovat přehledy všech přijatých žádostí

  • evidovat projekty se splněnými formálními kritérii hodnocení

  • poskytovat agregované statistické údaje pro další vyhodnocování a rozhodování řídících orgánů


Aktu ln stav napln n datab ze k 7 1 2005

Aktuální stav naplnění databáze k 7.1.2005

OP Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství567 projektů

SROP 615 projektů

OP Infrastruktura – ŽP121projektů

OP Infrastruktura – Doprava33 projektů

OP Rozvoj lidských zdrojů 2 projekty

JPD pro Cíl 2 Praha 25 projektů

Fond soudržnosti - sektor ŽP30 projektů

Fond soudržnosti - sektor Doprava 1 projekt

Iniciativa Interreg IIIA (Rakousko, Sasko, Bavorsko)10 projektů

  • Modul Registr žádostí obsahuje celkem 1 404 projektů:


Modul projekty v cn a finan n monitoring

Modul Projekty věcný a finanční monitoring


Aktu ln stav napln n datab ze k 7 1 20051

Aktuální stav naplnění databáze k 7.1.2005

OP Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství 159 projektů

SROP 13 projektů

OP Průmysl a podnikání8 projektů

OP Infrastruktura – ŽP4 projektů

OP Infrastruktura – Doprava1 projekt

Fond soudržnosti - sektor ŽP13 projektů

Fond soudržnosti - sektor Doprava 16 projektů

Fond soudržnosti – Řídící orgán 2 projekty

Iniciativa Equal1 projekt

  • Modul věcný a finanční monitoring projektů obsahuje 217 projektů:


Monitorovac syst m struktur ln ch fond is mssf central

Zůstává k proplacení=

Smlouva - Vyčerpáno


Modul v b r a zobrazen dat mssf

Modul Výběr a zobrazení dat MSSF


Modul autorizace plateb

Modul Autorizace plateb


Finan n toky podle metodiky finan n ch tok a kontroly sf a fs

Finanční toky – podle Metodiky finančních toků a kontroly SF a FS:

  • Oběhové formuláře:

  • Žádost o proplacení (F1) – úroveň Zprostředkujícího subjektu

    • (IS MONIT, ISOP, SAP)

  • Osvědčení o provedené práci(F2) – úroveň ZS

  • (IS MONIT,ISOP, SAP)

  • Potvrzení o schválení a příkaz k proplacení uznatelných výdajůprojektu (F3) - úroveň Řídícího orgánu

  • (MSSF-CENTRAL-modul Autorizace plateb)

  • Žádost o platbu:

  • autorizace žádosti o platbu Řídícím orgánem

  • export dávky do IS VIOLA

  • import do IS MSSF-CENTRAL potvrzení platby (skutečnost)


  • 1 rove kontroly

    1. Úroveň kontroly


    Modul vazba na datab zi sfc

    Modul Vazba na databázi SFC


    Z vazn dokumenty pro lensk st ty

    Závazné dokumenty pro členské státy:

    • „Working Paper 1 - Vademecum for Structural Funds Plans and Programming Documents“).

    • Structural Funds 2000-2006 Electronic Data Exchange between Member States and the European Commission“


    C l modulu

    Cíl modulu:

    • Generování finančních tabulek

    • Editovaní hodnot

    • Autorizace

    • Tisk finančních tabulek

    • Archivování v databázi

    • Vytváření specifických souborů odesílaných do databáze SFC


    Aktivn u ivatel

    Aktivní uživatelé:

    • Řídící orgány operačních programů/ Jednotných programových dokumentů/Iniciativ společenství

    • Platební orgán

    • Rámec podpory společenství

      => uživatelé mají přiděleny přímé kompetence pro autorizaci finančních tabulek


    Submodul finan n tabulky

    Submodul Finanční tabulky:

    • Zaměřen na správu finančních tabulek vykazovaných do EK

      • generování tabulek z databáze IS MSSF-CENRAL

      • ukládání do databáze

      • editování hodnot (platí pro tabulky č.8 a 9)

      • autorizace jednotlivých tabulek


    Submodul txt soubory

    Submodul TXT soubory:

    • generování TXT souborů

      (podle požadovaných technických specifikací pro zasílání do databáze SFC)

    •  archivování generovaných a odesílaných TXT souborů


    Financial table 3

    Financial Table - 3


    Financial table 8

    Financial Table – 8


    Monitorovac syst m struktur ln ch fond is mssf central

    Financial Table – 9 (odhad žádostí o platby pro programový dodatek)


    V hled v voje is mssf central

    Výhled vývoje IS MSSF-CENTRAL:

    • stabilizovat aplikaci

    • rozvoj aplikace podle Metodiky provozování aplikace MSSF-CENTRAL (definována pravidla a postupy, změny odsouhlaseny vždy členy PS pro monitorování)

    • zajistit vyšší komunikační, výkonnostní a bezpečnostní parametry aplikace


    D kuji za pozornost

    Děkuji za pozornost


  • Login