DownloadUNIVERSITETI I TIRAN S FAKULTETI I SHKENCAVE SOCIALE DEPARTAMENTI PSIKOLOGJ...


Advertisement
Download Presentation
Comments
dee
From:
|  
(1011) |   (0) |   (0)
Views: 484 | Added: 16-05-2012
Rate Presentation: 0 0
Description:
P?rmbajta. Hyrje ( Shqyrtim literature )Analiz? e gjendjes s? shkoll?s e marr? n? studimProfili i nevojave t? prinditProfili i nevojave t? nx?n?sitProfili i nevojave t? m?suesitRekomandimeBibliografiShtojc?Metodologjia: Pyet?sor Fokus grup Anketime.
UNIVERSITETI I TIRAN S FAKULTETI I SHKENCAVE SOCIALE DEPARTA...

An Image/Link below is provided (as is) to

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use only and may not be sold or licensed nor shared on other sites. SlideServe reserves the right to change this policy at anytime. While downloading, If for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1. UNIVERSITETI I TIRAN?S FAKULTETI I SHKENCAVE SOCIALE DEPARTAMENTI PSIKOLOGJI-PEDAGOGJI MASTER I NIVELIT T? PAR? - DREJTIM DHE ADMINISTRIM ARSIMI Punuan: Blerta SALIAJ Silvana PRIFTI Valentina HYSKO Erjona SULA Lindita BERBERI 6 maj 2010

2. P?rmbajta Hyrje ( Shqyrtim literature ) Analiz? e gjendjes s? shkoll?s e marr? n? studim Profili i nevojave t? prindit Profili i nevojave t? nx?n?sit Profili i nevojave t? m?suesit Rekomandime Bibliografi Shtojc? Metodologjia: Pyet?sor Fokus grup Anketime

3. Hyrje (shqyrtim literature) Varf?ri do t? thot?: m? tep?r sesa t? kesh pak para, t? jesh i paprivilegjuar n? lidhje me t? gjith? sektor?t e jet?s. Kush ?sht? i varf?r? N? ?do vend varf?ria ka nj? pamje t? ndryshme. N? vendet e BE-s? me 764 euro n? muaj N? vendin ton? me 50 $ (4891 leke) (INSTAT-UNDP-WB) Varf?ria ekonomike reflektohet n? problemet sociale me t? cilat ballafaqohen sot t? moshuarit e vetmuar, pensionist?t, f?mij?t e rrug?s, t? paaft?t, t? rinjt? e papun? dhe me sjellje kriminale, viktimat e drog?s, grat? kryefamiljare, f?mij?t e p?rfshir? n? format e k?qija t? pun?s, braktisja e shkoll?s, etj

4. ?? Profili i Varferis? (LSMS 2002) Individ?t e varf?r jetojn? n? familje t? m?dha dhe t? reja Zonat e thella n? Veri dhe n? Veri-Lindje te vendit jan? m? t? varfra T? varf?rit kan? koeficient t? ul?t t? regjistrimit n? shkolla Shkalla e papun?sis? nd?r t? varf?rit ?sht? pothuaj dyfishi i jo t? varf?rve Te varf?rit p?rfitojn? m? pak nga sh?rbimet shendet?sore Te varf?rit harxhojn? m? shum? se gjysm?n e buxhetit t? tyre p?r ushqim (67%) dhe m? pak p?r produkte joushqimore(17%). ?

5. Grupimi i nevojave sipas Moslow-t Nevojat fiziologjike (ushqim, uj?, aj?r dhe gjum?) Nevoja p?r siguri (nevojat p?r struktura, rregull, siguri, parashikueshm?ri) Nevoja sociale ( nevojat p?r miq dhe shok?, nj? familje q? t? mb?shtet, identifikimi n? nj? grup) Nevoja p?r vler?sim ( t? jen? t? respektuar dhe t? ken? vet?besim dhe vet?respekt, t?u kushtojn? v?mendje, t? g?zojn? reputacion te t? tjer?t ) Nevoja p?r vetaktualizim (nevojat p?r t? v?rtet?n, drejt?si, liri)

6. Analiza e gjendjes s? shkoll?s ?Gjon Buzuku? N? vitin 2009-2010 numri i nx?n?sve ?sht? 1549 nx?n?s, 45 klasa ku 802 prej tyre i p?rkasin Ciklit t? Ul?t dhe 747 nx?n?s i p?rkasin Ciklit t? Lart?

8. Nx?n?si Numri i nx?n?sve me nivel t? ul?t ekonomik ?sht? 203, 13% Shum? f?mij? t? varf?r e fillojn? jet?n me nj? disavantazh Niveli i disavantazhit mund t? p?rkeq?sohet nga mungesa e stimulimit ose e nj? mjedisi t? sigurt n? sht?pi

9. Faktor?t q? ndikojn? te f?mij?t Pozicioni gjeografik, periferik Familje t? ardhura nga zona rurale me t? ardhura t? pakta Niveli i ul?t arsimor i prinderve (4-8 vite shkollimi) Familje me probleme sociale Probleme pun?simi e strehimi Kushtet e banimit n? lagje

10. M?suesi 61 m?sues, 52 jan? femra dhe 9 jan? meshkuj Jan? t? moshave t? ndryshme gj? q? sjell g?rshetimin e eksperienc?s dhe d?shir?s s? mir? p?r t? arritur rezultate t? larta me nx?n?sit Ata tregonin kujdes t? ve?ant? p?r t?i b?r? t? ndihen t? pranuar nga shoq?ria e klas?s

11. Organizata p?r mbrojtjen e t? drejtave te f?mij?ve P?r shkak t? numrit t? madh t? familjeve me t? ardhura t? pakta t? k?saj shkolle, i ?sht? ofruar sh?rbim dhe ndihm? nga shoqata t? ndryshme q? kan? n? qend?r f?mij?n, mbrojtjen e t? drejt?s kryesore p?r t?u arsimuar dhe p?r t?u ndier i pranuar n? shoq?ri e kudo. Nj? nd?r to q? ka pasur nj? bashk?punim ka qen? shoqata FBSH.

12. Aktor?t e shkoll?s M?suesi, Prindi dhe Nx?n?si Vler?simi i nevojave t? tyre ka ndikim t? madh n? arritjet e f?mij?ve Nga matrica e nevojave p?r mb?shtetjen e nx?n?sve nga familje t? varfra kemi hartuar tre pyet?sor? me an? t? t? cil?ve do analizojm? nevojat q? ata kan? me q?llimin e vet?m p?r t? ngritur e p?rmir?suar rezultatet e f?mij?ve t? tyre n? m?sime.

13. Analiza e nevojave t? prind?rve p?r t? mb?shtetur f?mij?t e tyre n? m?sime

14. Roli i familjes n? progresin e f?mij?s Familja p?rcaktuesja e shanseve t? f?mij?s p?r t?ia dal? mban? n? rrug?n e tyre drejt autonomis? sociale. F?mija produkt i familjes Prind?rit ushtrojn? ndikim fizik, psikologjik dhe social mbi f?mij?t e tyre.

15. Analiza e pyet?sorit t? prind?rit S? pari: rivler?sim t? shpejt? t? gjendjes s? familjeve duke i k?rkuar: t? dh?na p?r numrin e pjes?tar?ve t? familjeve p?r vitet e arsimimit t? prind?rve t? dh?na mbi t? ardhurat

16. Analiza e pyet?sorit t? prind?rit U mor?n n? studim (100 familje) 20% e tyre i p?rkasin familjeve q? jetojn? n?n minimumin jetik 68% e tyre kishin num?r t? madh pjes?tar?sh dhe merrnin ndihm? ekonomike (asistenc? prej 3000 lek?sh). 86% e prind?rve kishin arsim tet?vjecar dhe kat?r klas? 28% e tyre kishin probleme t? r?nda mjeksore.

17. Rezultatet e pyet?sorit 89% e prind?rve konsiderojn? se plot?simi i nevojave p?r ndihm? ekonomike, pun?sim, strehim ndikojn? n? m?nyr? t? drejt?p?rdrejt? n? rritjen e rezultateve f?mij?ve Nevojat p?r asistenc? pedagogjike (ndihm? nga m?suesi) sipas tyre ?sht? e r?nd?sishme dhe e realizueshme nga prania e or?ve shtes? pas m?simit 12% e tyre e kan? konsideruar prioritare.

18. Rezultatet e pyet?sorit 46% e tyre kane konsideruar nevoj? t? r?nd?sishme p?rfshirjen e tyre n? programet dhe aktivitete shkollore, p?r t? qene m? t? pranish?m n? jet?n shkollore t? f?mij?s. 88% e tyre e paraqiti si nevoj? kryesore trajnimin e p?rgatitjen e tyre p?r t? ndihmuar f?mij?t n? programet shkollore. nevoja p?r strehim n? 98% e tyre ishte nevoja m? e r?nd?sishme

19. Nevojat m? t? r?nd?sishme

20. Institucionet p?rgjegj?se q? duhet t? ndihmojn? n? plot?simin e nevojave t? prind?rve Shteti Nj?sia bashkiake Shkolla Zyra e pun?simit Qendra sh?ndet?sore Shoqata t? ndryshme (23% e prind?rve mbanin lidhje me shoqatat)

21. Renditja e nevojave t? nx?n?sve Renditja nga 1-5 sipas r?nd?sis? Shkaqet e nevojave M?nyra e shprehjes s? nevoj?s Koha q? kur ekziston nevoja. Kush mund t?ua plot?soj? nevoj?n

22. Renditja e nevojave t? nx?n?sit Veshje Banes?/strehim

23. Renditja e nevojave t? nx?n?sit Shoq?ri Siguri/mbrojtje Ndihm? shendet?sore

24. P?rmbledhja e pyet?sorit

25. Ana Grafike e Pyetesorit Per 10 nxenes.

26. Nevojat me te rendesishme

27. Analiza e nevojave t? m?suesve

28. M?suesit evidentojn? faktor?t e nevojave: gjendja finaciare; mosinteresimi i familjeve; statusi social(divorci i prind?rve, vdekja e nj? prindi); niveli i ul?t arsimor i prind?rve; migrimi nga zona rurale (mossigurimi i pun?simit); frekuentim i rregullt por me v?shtir?si n? p?rgatitjen e m?simeve; frekuentim me hope n? shkoll?; rrezik braktisje p?r shkak t? varf?ris? s? familjeve t? tyre.

29. Nevojat e m?suesve p?r ndihm?n e nx?n?sve nga familje t? varf?ra

30. Nevoja p?r baz? materiale p?r k?ta f?mij? si: pajisja me libra , fletore, mjete t? ndryshme shkollore p?r nisjen dhe zhvillim normal t? procesit m?simor.

31. Ulje e numrit t? nx?n?sve n? klas? Numri i madh i nx?n?sve n? klas? krijon v?shtir?si p?r m?suesit p?r t?u marr? m? shum? me k?ta f?mij?. Pra nevoj? e tyre ?sht? zvog?limi i numrit t? nx?n?sve n? klas? q? t? mund t? krijojn? nj? klim? bashk?punimi m? t? ngusht? p?r k?t? kategori nx?n?sish.

32. Rishikim i kurrikulave Programi i r?nduar l?ndor nuk i favorizon k?ta m?sues t? gjejn? hap?sira kohore p?r ta trajtuar m? me kujdes k?t? grup f?mij?sh. Udh?zim i MASH-it p?r zhvillimin e or?ve p?rforcuese, m? q?llim ndihme p?r nx?n?sit, nuk ?sht? e mjaftueshme p?r k?t? grup nx?n?sish pasi ata kan? nevoj? p?r asistenc? t? m?suesve p?r pothuaj ?do dit? e n? t? gjitha l?nd?t (krijimi i boshll?qeve, mosp?rgatitje n? sht?pi, etj)

33. Mb?shtetja nga prind?rit T? ndihmojn? f?mij?t n? sht?pi. Bashk?punimi shkoll?-prind. Shkolla duhet t? nd?rtoj? dhe planifikoj? veprimtari p?r afrim dhe bashk?punim m? t? mir?. (Bashk?punimi me prind?rit e f?mij?ve t? varf?r ?sht? shum? i r?nd?sishme, por shum? pak arrihet).

34. Trajnimi i m?suesve N? fush?n e metodologjis? s? m?sim-dh?nies, fush?n e filozofis? gjith?p?rfshir?se, komunikimit m?sues-prind?r dhe t? trajtimit t? nx?n?sve me probleme sociale. Trajnimi i m?suesve ?sht? nevoj? prioritare (20% e tyre ishin trajnuar nga nj? shoqat? p?r t? trajtuar me nj? specifik? t? ve?ant? k?ta f?mij?,por kjo nuk ?sht? e mjaftueshme).

35. Mb?shtetje nga shkolla n? bashk?punim me DAR, Bashki, OJF etj p?r politika t? posa?me p?r k?t? kategori f?mij?sh. Bashk?punimi me bordin e shkoll?s, si ur? lidh?se me komunitetin i cili i njeh m? s? miri problematikat e k?tyre familjeve. Prezenca e nj? punonj?si social. (Mungesa e nj? fondi t? ve?ant? nga bashkia, bashk?punimi me OJF-t? q? shprehin interes p?r k?t? kategori f?mij?sh, do t? ishte m? frytdh?n?se n? ndryshim t? gjendjes)

36. N? baz? t? pergjigjeve t? dh?na i kemi renditur tre nevojat baz? si m? posht?

37. Rekomandime Studime t? rregullta p?r varf?rin? e ndikimin e saj n? rezultatet shkollore. Politika mb?shtet?se p?r familjet n? nevoj? q? kan? f?mij? p?r t? arsimuar Rivler?sim i Sistemit Arsimor T? vijohet zhvillimi profesional p?r m?suesit Politikat integruese dhe p?rfshir?se Politikat mb?shtet?se e shkoll?s Krijimi i nje portali (interneti) p?r ??shtjet e f?mij?ve me q?llim shp?rndarjen e njohurive.

38. PYETJE FALEMINDERIT!


Other Related Presentations

Copyright © 2014 SlideServe. All rights reserved | Powered By DigitalOfficePro