slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
C E M C seminář AKUSTICKÉ STUDIE V PROCESU EIA 21.6.2011

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 45

C E M C seminář AKUSTICKÉ STUDIE V PROCESU EIA 21.6.2011 - PowerPoint PPT Presentation


 • 115 Views
 • Uploaded on

C E M C seminář AKUSTICKÉ STUDIE V PROCESU EIA 21.6.2011. Národní referenční laboratoř pro komunální hluk Ing. Tomáš Hellmuth, CSc. t omas.hellmuth @zu.cz www.nrl.cz nrl.hluk @zu.cz. a ochran a ve ř ejn é ho z drav í. ZDROJE HLUKU. ZVUK A HLUK. ZVUK - fyzikální jev

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' C E M C seminář AKUSTICKÉ STUDIE V PROCESU EIA 21.6.2011' - declan


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2
C E M C

seminář

AKUSTICKÉ STUDIE

V PROCESU EIA

21.6.2011

NRL pro komunální hluk

slide3

Národní referenční laboratoř pro komunální hluk

Ing. Tomáš Hellmuth, CSc.

[email protected]

www.nrl.cz

[email protected]

NRL pro komunální hluk

a ochran a ve ejn ho z drav
aochrana veřejného zdraví

ZDROJE HLUKU

NRL pro komunální hluk

zvuk a hluk
ZVUK A HLUK

ZVUK

- fyzikální jev

- postupné podélné vlnění v pružném prostředí

- přenáší energii

- vyvolá sluchový vjem

NRL pro komunální hluk

zvuk a hluk1
ZVUK A HLUK

HLUK

- kvalita interakce zvuku s biologickým aparátem člověka

NRL pro komunální hluk

zvuk a hluk2
ZVUK A HLUK

HLUK – definice

- jakýkoliv nechtěný zvuk

- zvuk, který obtěžuje, ruší nebo poškozuje

NRL pro komunální hluk

zvuk a hluk3
ZVUK A HLUK

HLUK – definice

§30 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. :

Hlukem se rozumí zvuk, který může být škodlivý pro zdraví a jehož hygienický limit stanoví prováděcí právní předpis

NRL pro komunální hluk

zvuk a hluk4
ZVUK A HLUK

Hluk v životním (komunálním) prostředí (environmental noise):

WHO Guidelines for community noise (1999)

„hluk vyzařovaný všemi zdroji s výjimkou průmyslových pracovišť“

NRL pro komunální hluk

zvuk a hluk5
ZVUK A HLUK

Hluk v životním (komunálním) prostředí (environmental noise):

Směrnice 2002/49/EC o řízení a snižování hluku v životním prostředí (END)

„nechtěný nebo škodlivý zvuk ve venkovním prostředí tvořený lidskou činností, včetně hluku ze silnic, železnic, letišť a průmyslových míst“

NRL pro komunální hluk

zdroje zvuku hluku
ZDROJE ZVUKU/HLUKU

Fyzikální hledisko:

 • Oscilace pevných těles
 • Vibrace povrchů pevných těles
 • Turbulence a náhlé změny tlaku v tekutinách (plyny a kapaliny)

NRL pro komunální hluk

zdroje zvuku hluku1
ZDROJE ZVUKU/HLUKU

Rozměrové hledisko:

 • bodové zdroje hluku– rozměr zdroje hluku je malý ve srovnání se vzdáleností k pozorovateli (běžné zdroje hluku, ventilátory, čerpadla)
 • liniové zdroje hluku– zdroj je úzký a dlouhý v porovnání se vzdáleností k pozorovateli (pozemní doprava)
 • plošné zdroje hluku– plošný zářič, jehož rozměr je daleko větší než λ vyzařovaného zvuku ( obvodové konstrukce objektů, průmyslové areály)

NRL pro komunální hluk

zdroje zvuku hluku2
ZDROJE ZVUKU/HLUKU

Rozměrové hledisko:

 • V dostatečně velké vzdálenosti se jeví prakticky všechny rozměrné zdroje jako bodové
 • Vyzařování plošných zdrojů aproximujeme jejich nahrazením soustavou bodových (stěny objektů) nebo liniových (parkoviště) zdrojů

NRL pro komunální hluk

zdroje zvuku hluku3
ZDROJE ZVUKU/HLUKU

Hledisko dle charakteristiky hluku:

 • Ustálený hluk (např. VZT)
 • Proměnný hluk (např. doprava)
 • Impulzní hluk (střelba, výbuchy a třesky, nárazy těles)

NRL pro komunální hluk

zdroje zvuku hluku4
ZDROJE ZVUKU/HLUKU

Hledisko dle frekvenčního spektra:

 • Širokopásmový (spojité spektrum)
 • Nízkofrekvenční (NF)
 • S tónovou složkou

NRL pro komunální hluk

zdroje zvuku hluku5
ZDROJE ZVUKU/HLUKU

Hledisko povahy:

(průkaznost)

 • Technické zdroje hluku
  • zdroje, u nichž můžeme měřením objektivně a reprodukovatelně zjistit míru hlukové emise (hladinu akustického výkonu LW resp. imisní hladinu akustického tlaku Lr v posuzovaném místě).
  • hodnoty získané měřením jsou objektivní a lze je použít pro účely úředního rozhodnutí.

Stroje a zařízení, doprava

NRL pro komunální hluk

zdroje zvuku hluku6
ZDROJE ZVUKU/HLUKU

Hledisko povahy:

(průkaznost)

 • Stochastické (náhodné) zdroje hluku
  • zdroje hluku, u nichž se akustická emise mění okamžitě, náhodně a nepředvídatelně
  • nelze u nich zajistit reprodukovatelnost hlukové emise, tedy není prakticky možná  ani její následná  kontrola
  • hodnoty získané měřením těchto zdrojů hluku platí jen pro danou situaci v okamžiku měření a je problém jejich použiti pro účely objektivního úředního rozhodnutí (přezkoumatelnost)
  • nelze je regulovat na základě výsledku měření!
  • AKS nemají žádnou výpovědní hodnotu

Hlasové projevy lidí a zvířat, sousedský hluk, sportovní a volnočasové aktivity apod.

NRL pro komunální hluk

zdroje zvuku hluku7
ZDROJE ZVUKU/HLUKU

Hledisko povahy:

(průkaznost)

 • Hudba ?
  • naplňuje podmínky definice stochastického signálu
  • za určitých podmínek lze zajistit reprodukovatelnost akustické emise (elektronické zesilování)

NRL pro komunální hluk

zdroje zvuku hluku8
ZDROJE ZVUKU/HLUKU

Hledisko mobility:

 • Mobilní zdroje hluku

Doprava

  • silniční
  • železniční
  • letecká
  • vodní
 • Stacionární zdroje hluku
  • objekty
  • nepohybující se stroje a zařízení pevně fixované na své místo nebo jejichž akční rádius je při pracovním nasazení omezen
  • přenosné a převozné stroje a zařízení, které se při svém použití jako celek nepohybují
  • doprava na účelových pozemních komunikacích

NRL pro komunální hluk

specifick vlastnosti akustick ch sign l
SPECIFICKÉ VLASTNOSTI AKUSTICKÝCH SIGNÁLů

Impulzní hluk

Nízkofrekvenční hluk

NRL pro komunální hluk

impulzn hluk
IMPULZNÍ HLUK

NRL pro komunální hluk

slide22
Neexistuje obecně přijatá metoda zjištění impulzního zvuku objektivním měřením
 • V současné době neexistuje matematický deskriptor, kterým se může definovat jednoznačně přítomnost impulsního zvuku
 • Existuje všeobecně přijímaná představa o větší škodlivosti impulzního hluku oproti ustálenému

NRL pro komunální hluk

definice kvalitativn
DEFINICE - kvalitativní
 • Impulzní zvuk je typem proměnného zvuku, který je charakterizován hladinou akustického tlaku, která rychle stoupá k maximu a opět rychle klesá tak, že doba trvání jednoho pulsu je menší než 200 ms a interval mezi jednotlivými pulsy je větší než 10 ms.
 • Tato definice, zejména pokud jde o uvedené hodnoty časových intervalů, však není všeobecně přijímána.
 • S rostoucí vzdáleností od zdroje se impulznost hluku stírá

NRL pro komunální hluk

orienta n identifikace impulzu
ORIENTAČNÍ IDENTIFIKACE IMPULZU

(neoficiální)

LAE – LAFmax> 9

NRL pro komunální hluk

slide25

AKUSTICKÝ IMPULS

p

[Pa]

t

[ms]

NRL pro komunální hluk

expozice zvuku
EXPOZICE ZVUKU

NRL pro komunální hluk

definice dle zdroje
DEFINICE – dle zdroje

ČSN ISO 1996-1

3.5.1

(převzato do NV)

zdroj vysoce energetického impulsního zvuku

 • jakékoliv explodující zdroje s ekvivalentem TNT přesahujícím 50g nebo zdroje s porovnatelnými charakteristikami a stupni rušivosti

PŘÍKLADY Exploze v dolech a lomech, sonický třesk, demolice nebo průmyslové činnosti užívající velké výbuchy, explozní průmyslové drtiče, vojenské dělostřelectvo (např. výstřely děl, hmoždířů, výbuchy bomb, odpálení raket a řízených střel).

NRL pro komunální hluk

definice dle zdroje1
DEFINICE – dle zdroje

3.5.2

(převzato do NV)

zdroj vysoce impulsního zvuku

 • jakékoliv zdroje s vysoce impulsním charakterem a vysokým stupněm rušivosti

PŘÍKLADY Armádní puška, kování kovů, tlučení do dřeva, sponkovačka, buchar, beranidlo, zápustkové kování, prostřihovací lis, pneumatické kladivo, dláždění nebo nárazy kovů při skládání.

NRL pro komunální hluk

vliv na zdrav
VLIV NA ZDRAVÍ
 • Pro impulzní zvuky je dostatečně prokázané, že při stejných ekvivalentních hladinách akustického tlaku je obtěžování způsobené impulzními zvuky vyšší než obtěžování vyvolané silniční dopravou.
 • V řadě předpisů jsou proto na impulzní charakter hluku přidávány k naměřeným hodnotám LAeq korekce ve formě přirážek (penalizace).

NRL pro komunální hluk

en impulzu
ŠÍŘENÍ IMPULZU

Pro popis šíření impulzního hluku je třeba používat modifikované metody šíření proměnného hluku

NRL pro komunální hluk

n zkofrekven n hluk
NÍZKOFREKVENČNÍ HLUK

NRL pro komunální hluk

slide32
Nízkofrekvenční hluk (NF) je slyšitelný zvuk s frekvenčními složkami v pásmu kmitočtů nižších než 100Hz

NRL pro komunální hluk

nepr zvu nost
NEPRŮZVUČNOST

Pro pásmo NF (16 – 125 Hz)

 • R [dB] velmi nízká
 • Není standardní metodika výpočtu
 • Rw[dB] není v ČSN 73 0532 definována

NRL pro komunální hluk

nepr zvu nost1
NEPRŮZVUČNOST

Důsledek 1:

 • Zvukoizolační schopnosti stavebních konstrukcí jsou v oblasti NF velmi nízké
 • Akustické signály v oblasti NF procházejí stavebními konstrukcemi s velmi malým útlumem

NRL pro komunální hluk

nepr zvu nost2
NEPRŮZVUČNOST

Důsledek 2:

 • Díky „filtraci“ může signál proniklý do chráněného vnitřního prostoru získat

tónový charakter

NRL pro komunální hluk

nepr zvu nost3
NEPRŮZVUČNOST

Délka zvukové vlny v NF oblasti je řádově v metrech – je srovnatelná s geometrickými rozměry místnosti:

 • Možnost vzniku stojatého vlnění resp. záznějí
 • Výrazná prostorová nehomogenita akustického pole

NRL pro komunální hluk

nf hluk vliv na zdrav
NF HLUK – VLIV NA ZDRAVÍ
 • Zvuk je vnímán jako pulzace a fluktuace tlaku
 • Příkřejší zvýšení hlasitosti a rušení s růstem akustického tlaku v NF oblasti než na středních a vysokých frekvencích
 • Pocit tlaku v uších
 • Obtěžování sekundárními účinky

NRL pro komunální hluk

nf hluk vliv na zdrav1
NF HLUK – VLIV NA ZDRAVÍ
 • NF hluk má větší obtěžující a rušivé účinky než by se předpokládalo podle hladiny akustického tlaku A
 • NF hluk vyžaduje zvýšenou pozornost v rámci SZD

NRL pro komunální hluk

nf hluk vliv na zdrav2
NF HLUK – VLIV NA ZDRAVÍ

HYGIENICKÝ LIMIT PRO NF HLUK

 • V ČR dosud není stanoven
 • DIN 45 680 – doporučené limity a metodika hodnocení stanoveny na základě míry překročení sluchového prahu v NF oblasti

NRL pro komunální hluk

nf hluk vliv na zdrav3
NF HLUK – VLIV NA ZDRAVÍ

Posuzování má smysl pouze vzhledem k chráněným vnitřním prostorům staveb

Problém se stanovením neprůzvučnosti v NF oblasti

Výpočty = nespolehlivé

NRL pro komunální hluk

zdroje hluku v ivotn m prost ed
ZDROJE HLUKU V ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ

Hluk v životním (komunálním) prostředí (environmental noise):

Burden of disease from environmenatal noise (WHO 2011):

 • Doprava
 • Výstavba a průmysl
 • Komunitní zdroje (sousedi, rádio, TV, bary a restaurace)
 • Sociální a volnočasové zdroje (přenosné hudební přehrávače, ohňostroje, hračky, rockové koncerty, střelné zbraně, sněžné skútry atd.)

Hluk všech těchto strojů může být důležitý pro hodnocení rizika. Ve skutečnosti to však v řadě případů nelze, protože je obtížné či nemožné stanovit expozici na úrovni exponované populace

NRL pro komunální hluk

zdroje hluku a akustick studie
ZDROJE HLUKU A AKUSTICKÉ STUDIE

Předmětem výpočtových AKS by měly být expozice působené

technickými zdroji hluku

s přihlédnutím ke specifitě zdrojů impulzního a nf hluku

NRL pro komunální hluk

slide45

Děkuji za pozornost

NRL pro komunální hluk

ad