Es strukt rfondu un koh zijas fonda apguve 2007 2013 15 10 2009
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 24

. ES Struktūrfondu un Kohēzijas fonda apguve 2007-2013 15.10.2009. PowerPoint PPT Presentation


 • 132 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

. ES Struktūrfondu un Kohēzijas fonda apguve 2007-2013 15.10.2009. Prezentācijas saturs. ES fondu apguves statuss Saprašanās memorandā noteikto mērķu izpilde Valsts budžets 2009 . un 2010.gadā Mērķa profila skaidrojums.

Download Presentation

. ES Struktūrfondu un Kohēzijas fonda apguve 2007-2013 15.10.2009.

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Es strukt rfondu un koh zijas fonda apguve 2007 2013 15 10 2009

.ES Struktūrfondu un Kohēzijas fonda apguve 2007-201315.10.2009.


Prezent cijas saturs

Prezentācijas saturs

 • ES fondu apguves statuss

 • Saprašanās memorandā noteikto mērķu izpilde

 • Valsts budžets 2009. un 2010.gadā

 • Mērķa profila skaidrojums


Es fondu apguves statuss 2007 2013 l dz 30 09 2009 milj lvl no es fondu finans juma

ES fondu apguves statuss 2007. – 2013.līdz 30.09.2009. (milj. LVL; % no ES fondu finansējuma)

 • * t.sk. KF lielie projekti;

 • Pie apguves datiem aiz semikola norādīts progress pret iepriekšējā UK rādītajiem datiem uz 28.02.2009.


Piepras tie un sa emtie maks jumi no ek uz 30 09 2009 milj lvl no es fondu fin

Pieprasītie un saņemtie maksājumi no EK uz 30.09.2009. (milj. LVL, % no ES fondu fin.)


Sapra an s memorand noteikt m r a maks jumu fs izpilde kop milj lvl no es fondu fin no m r a

Saprašanās memorandā noteiktā mērķa maksājumu FS izpilde kopā(milj. LVL no ES fondu fin.; % no mērķa)

 • t.sk. 39.7 milj. LVL – Rezerve ES SF un KF projektiemno 41.08. budžetaapakšprogrammas;

 • * 14.5 milj. LVL - TP


Sapra an s memorand noteikt m r a esf maks jumu fs izpilde milj lvl no es fondu fin no m r a

Saprašanās memorandā noteiktā mērķa ESF maksājumu FS izpilde (milj. LVL no ES fondu fin.; % no mērķa)


Sapra an s memorand noteikt m r a kf eraf maks jumu fs izpilde milj lvl no es fondu fin no m r a

Saprašanās memorandā noteiktā mērķa KF, ERAF maksājumu FS izpilde (milj. LVL no ES fondu fin.; % no mērķa)


Valsts bud ets es fondu projektiem 2007 2013 2009 un 2010 gadam

Valsts budžets ES fondu projektiem (2007-2013) 2009. un 2010.gadam

* Ieskaitot apropriācijas palielinājumu par 84 milj.latu saskaņā ar MK 13.10.2009. lēmumu;

** saskaņā ar Likumu “Grozījumi Likumā par valsts budžetu 2009.gadam”;

*** Šogad reāli sagaidāmie ieņēmumi - 337.mij. LVL


Es strukt rfondu un koh zijas fonda apguve 2007 2013 15 10 2009

ES fondu projektiem piešķirtais valsts budžeta finansējums 2009.g. dalījumā pa AI* (% no ES fondu fin., milj. LVL)

* datiuz 30.09.09. provizoriski; ** 39 .7 milj. LVL – rezerve ES SF un KF projektiemno 41.08. budžetaapakšprogrammas


Es strukt rfondu un koh zijas fonda apguve 2007 2013 15 10 2009

ES fondu projektiem plānotais valsts budžeta finansējums 2010.g. dalījumā pa AI* (% no ES fondu fin., milj. LVL)


2007 13 es fondi priorit u griezum l dz 30 09 2009 milj lvl no es fondu finans juma 1 dp

2007-13 ES fondi prioritāšu griezumālīdz 30.09.2009. (milj. LVL no ES fondu finansējuma); 1.DP


2007 13 es fondi priorit u griezum l dz 30 09 2009 milj lvl no es fondu finans juma 2 dp

2007-13 ES fondi prioritāšu griezumālīdz 30.09.2009. (milj. LVL no ES fondu finansējuma); 2.DP


2007 13 es fondi priorit u griezum l dz 30 09 2009 milj lvl no es fondu finans juma 3 dp

2007-13 ES fondi prioritāšu griezumālīdz 30.09.2009. (milj. LVL no ES fondu finansējuma); 3.DP

* t.sk. KF lielie projekti


Sapra an s memorand noteikt m r a maks jumu fs izpilde milj lvl no es fondu fin no m r a esf

Saprašanās memorandā noteiktā mērķa maksājumu FS izpilde (milj. LVL no ES fondu fin.; % no mērķa); ESF


Sapra an s memorand noteikt m r a maks jumu fs izpilde milj lvl no es fondu fin no m r a esf1

Saprašanās memorandā noteiktā mērķa maksājumu FS izpilde (milj. LVL no ES fondu fin.; % no mērķa); ESF


Sapra an s memorand noteikt m r a maks jumu fs izpilde milj lvl no es fondu fin no m r a eraf

Saprašanās memorandā noteiktā mērķa maksājumu FS izpilde (milj. LVL no ES fondu fin.; % no mērķa); ERAF


Sapra an s memorand noteikt m r a maks jumu fs izpilde milj lvl no es fondu fin no m r a eraf1

Saprašanās memorandā noteiktā mērķa maksājumu FS izpilde (milj. LVL no ES fondu fin.; % no mērķa); ERAF


Sapra an s memorand noteikt m r a maks jumu fs izpilde milj lvl no es fondu fin no m r a kf

Saprašanās memorandā noteiktā mērķa maksājumu FS izpilde (milj. LVL no ES fondu fin.; % no mērķa); KF


M r profilu skaidrojums

Mērķprofilu skaidrojums

 • Vienošanās memorandā noteiktie mērķi (FS veicamās atmaksas)

 • Papildināti ar mērķiem 2012.-2015. gadam

 • Sadalīti pa ministrijām pēc to portfeļa apjoma

 • Ar pieņēmumu palīdzību šie mērķi noprojecēti arī attiecībā uz citiem apguves atskaites punktiem (līgumi, piešķirtais finansējums, deklarētās summas, atmaksas no EK)


Pie mumi

Pieņēmumi

Līgums noslēgts 2008.g.

100 Lati - 2009.g. budžetā

85 lati – ES līdzfinansējuma segums

Deklarējamie maksājumi – 75% = 64 lati

15 lati – valsts budžeta līdzfinansējums

Avanss – 25% = 21 lats

Tiek dzēsts ar maksājuma pieprasījumiem 2010.g.

80% tiek nodeklarēti EK 2009.g. = 51 lats

67% tiek atmaksāti no EK 2009.g. = 43lati

Ieņēmumu nav

Atlikušais 21 lats tiek atmaksāts no EK

2010.g.

Atmaksas no EK 2010.g. = 35 lati

33% tiek atmaksāti no EK 2011.g. = 7 lati

67% tiek atmaksāti no EK 2010.g.= 14 lati


Kumulat vie grafiki

Kumulatīvie grafiki


Uzraudz bas jaut jumi

Uzraudzības jautājumi

 • Ministriju rīcības plāni

  • Sadalījums pa aktivitātēm

  • Laika grafiks

  • Attiecībā uz atmaksām FS un EK deklarētajiem izdevumiem

 • Ministriju prognožu un mērķu savietošana

 • Mērķu aktualizēšana

 • Budžeta izdevumu un ieņēmumu profilu pielietojums


Es strukt rfondu un koh zijas fonda apguve 2007 2013 15 10 2009

Paldies!


 • Login