Mikroekonomie (středně pokročilý kurs) - PowerPoint PPT Presentation

Mikroekonomie st edn pokro il kurs
Download
1 / 20

  • 106 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Mikroekonomie (středně pokročilý kurs). doc. Ing. Jindřich Soukup, CSc. záznam přednášek podzim 2002. Osnova kursu. Kurs se skládá ze 4 oddílů I. Chování spotřebitele a analýza poptávky II. Teorie firmy III. Tržní struktury IV. Tržní rovnováha a tržní selhání.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Mikroekonomie (středně pokročilý kurs)

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Mikroekonomie st edn pokro il kurs

Mikroekonomie(středně pokročilý kurs)

doc. Ing. Jindřich Soukup, CSc.

záznam přednášek

podzim 2002


Osnova kursu

Osnova kursu

Kurs se skládá ze 4 oddílů

I. Chování spotřebitele a analýza poptávky

II. Teorie firmy

III. Tržní struktury

IV. Tržní rovnováha a tržní selhání


Struktura odd lu chov n spot ebitele a anal za popt vky

Struktura oddílu Chování spotřebitele a analýza poptávky

1. Chování spotřebitele

2. Analýza poptávky

3. Rozhodování jedince za rizika a nejistoty


Struktura p edn ky chov n spot ebitele

Struktura přednáškyChování spotřebitele

A) Preference a užitek

B) Rozpočtové omezení

C) Optimum spotřebitele

D) Dodatek: přebytek spotřebitele


Racion ln spot ebitel

Racionální spotřebitel

Jedinec se chová jako racionální spotřebitel, pokud jeho chování vyhovuje

dvěma axiomům:

  • úplnost srovnání

  • tranzitivita

    a dvěma předpokladům:

  • nenasycení

  • konvexnosti (preference kombinací před extrémy ve spotřebě)


Odvozen funkce u itku z preferenc jedince

Odvození funkce užitku z preferencí jedince

Axiomy umožňují uspořádat preference jedince do škály od nejméně preferovaného k nejvíce preferovanému koši zboží.

Uplatníme pravidla:

1. Dvěma košům, které jsou pro jedince stejně významné, přiřadit stejné kladné reálné číslo.

2. Pokud jedinec preferuje koš zboží A před košem B, přiřadit koši A vyšší kladné reálné číslo.


Odvozen funkce u itku z preferenc jedince p klad

Odvození funkce užitku z preferencí jedince - příklad

Jedinci lze přiřadit nekonečně mnoho funkcí užitku


Funkce u itku a indiferen n k ivka

Funkce užitku a indiferenční křivka

Funkce užitku vyjadřuje závislost mezi užitkem a množstvím spotřebovávaných statků.U = f (X,Y)

Indiferenční křivka udává kombinace statků, které přinášejí jedinci konstantní celkový užitekU4 = f (X,Y)

(U4 = konstantní užitek ve výši U = 4)


Vlastnosti indiferen n ch k ivek i

Vlastnosti indiferenčních křivek I.

Axiom úplnosti srovnání

zajišťuje, že

v každém bodě grafu

se nachází

indiferenční křivka


Vlastnosti indiferen n ch k ivek ii

Vlastnosti indiferenčních křivek II.

Předpoklad nenasycení zajišťuje, že

indiferenční křivky

mají zápornou směrnici


Vlastnosti indiferen n ch k ivek iii

Vlastnosti indiferenčních křivek III.

Předpoklad konvexnosti (preference kombinací před extrémy ve spotřebě)

zajišťuje

ryze konvexní tvar indiferenční křivky


Vlastnosti indiferen n ch k ivek iv

Vlastnosti indiferenčních křivek IV

V důsledku

axiomu tranzitivity

se indiferenční křivky jednoho jedince nemohou protínat


Mrsc lze vypo tat jako pom r mezn ch u itk d kaz

MRSc lze vypočítat jako poměr mezních užitků (důkaz)

Uvažujeme funkci užitku U = f (X,Y)

Totální diferenciál funkce:

dU = (U/X)dX + (U/ Y)dY

Položíme dU = 0 a rovnici upravíme:

0 = (U/X)dX + (U/ Y)dY

dY/dX = - (U/X) / (U/ Y)


Ot zka preference a u itek

Otázka - preference a užitek

Předpokládáme, že existuje indiferenční křivka s obvyklým průběhem (klesající, ryze konvexní).

Jedinec zvyšuje spotřebu zboží X a snižuje spotřebu zboží Y (tj. pohybujeme se po indiferenční křivce vpravo dolů).

Hodnota MRSc se v tomto případě zvyšuje, snižuje nebo zůstává beze změny?


Mrs e lze vypo tat jako pom r cen zbo d kaz

MRSE lze vypočítat jako poměr cen zboží (důkaz)

Rozpočtové omezení:

I = Px X + Py Y

převedeme do směrnicového tvaru:

Y = I / Py - (Px / Py) X

a derivujeme:

dY / dX = - (Px / Py)


Ot zky rozpo tov omezen

Otázky - rozpočtové omezení

1. Jak se změní pozice rozpočtového omezení, pokud vzroste cena jednoho zboží?

2. Jak se změní pozice rozpočtového omezení, pokud vzroste příjem jedince?

3. Jak se změní pozice rozpočtového omezení, pokud se zvýší příjem jedince 2x a současně ceny všech zboží vzrostou též 2x?


Optimum spot ebitele formulace lohy

Optimum spotřebitele(formulace úlohy)

Max U = f (X,Y)

při omezení:

I = Px X + Py Y

X  0, Y  0


Vnit n e en

Vnitřní řešení

Podmínka optima

MRSC = MRSE

MUx / MUy = Px / Py

Soustava 2 poptávek:

X = f (I, Px, Py)

Y = f (I, Px, Py)

při daných preferencích


Rohov e en

Rohové řešení

MRSC < MRSE

(1 / 1) < (3 / 1)

Y = I / Py

X = 0


P ebytek spot ebitele

Přebytek spotřebitele

Přebytek spotřebitele je dán jako rozdíl

mezi

celkovým užitkem

a

celkovými výdaji

na nákup optimálního objemu zboží


  • Login