Palaimintasis popie ius jonas paulius ii
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 27

Palaimintasis Popiežius Jonas Paulius II PowerPoint PPT Presentation


 • 169 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Palaimintasis Popiežius Jonas Paulius II. Parengė tikybos vyr. mokytoja Elvita Balčiūnienė. „Žmogaus malda tampa pilnatviška, kai jis leidžia Dievui dalyvauti maldoje“,  – rašė Jonas Paulius II. Pamokos uždavinys

Download Presentation

Palaimintasis Popiežius Jonas Paulius II

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Palaimintasis Popiežius Jonas Paulius II

Parengė tikybos vyr. mokytoja Elvita Balčiūnienė


„Žmogaus malda tampa pilnatviška, kai jis leidžia Dievui dalyvauti maldoje“, – rašė Jonas Paulius II.


Pamokos uždavinys

Remiantis pateikta medžiaga, Šventuoju Raštu ir turimomis žiniomis mokiniai įvardins popiežiaus sąvoką bei nagrinės Jono Pauliaus II asmenybės gyvenimo aspektus.


Ką reiškia žodis “popiežius”?


Popiežius - (lot. papa, - tėvas) Romos vyskupas ir Katalikų Bažnyčios vadovas.

Dabartinis, 266-asis, popiežius yra Pranciškus, išrinktas kardinolų konklavos 2013 metų kovo 13 dieną.


Kaip buvo įstegta popiežius tarnystė ir kas buvo pirmasis popiežius?


Individuali užduotis

Suraskite Šventajame Rašte Mt 16, 16-19 ir jas perskaitykite.


Savo viešojo gyvenimo pradžioje Jėzus išsirinko dvylika vyrų. Jis pasidalino su jais savo galia ir išsiuntė Dievo Karalystės skelbti. Jėzus Petrui patikėjo ypatingą valdžią - dangaus karalystės raktus

(Mt 16, 16-19).

Tai reiškia galią valdyti Bažnyčią. Taigi, popiežius vadovauja Katalikų Bažnyčiai.


KAROLIS JÓZEFAS WOJTYŁA,

nuo 1978 m. spalio mėn. popiežius JONAS PAULIUS II

Jis tapo pirmuoju per 455 metus popiežiumi ne italu, taip pat pirmuoju slaviškos kilmės popiežiumi ir antru pagal pontifikavimo ilgumą popiežiumi. Bažnyčiai vadovavo 27 metus.


Jonas Paulius II

gimė 1920 m. gegužės 18 d. Vadovicuose, nedideliame mieste 50 kilometrų nuo Krokuvos. Jis buvo antras sūnus, gimęs Karoliui Wojtyłai ir Emilijai Kaczorowskai.

Pirmąją Komuniją jis priėmė 9 metų, Sutvirtinimo sakramentą – 18.


 • Baigęs Vadovicų Marcin Wadowita mokyklą, 1938 m. įstojo į Krokuvos Jogailos universitetą ir dramos mokyklą. Karolis Voityla savo vaikystėje norėjo tapti aktoriumi, buvo susidomėjęs poezija, teatru, puikiai žaidė futbolą, tačiau vėliau pasinėrė į teologiją, pradėjo domėtis filosofija.


 • 1942 m., pajutęs pašaukimą į kunigystę, jis ėmė studijuoti pogrindinėje Krokuvos seminarijoje, vadovaujamoje Krokuvos arkivyskupo kardinolo Adamo Stefano Sapiegos.

 • Pasibaigus Antrajam pasauliniam karui, tęsė savo studijas Krokuvos didžiojoje seminarijoje ir Jogailos universiteto Teologijos fakultete. 1946 m. lapkričio 1 d. Krokuvoje jam buvo suteikti kunigo šventimai.


 • Netrukus kardinolas Sapieha išsiuntė jį į Romą. 1948 m. apgynė teologijos daktaro disertaciją apie tikėjimo sampratą šv. Kryžiaus Jono kūriniuose. 1953 m. apgynė tezę „Apie galimybės pagrįsti katalikų etiką etine Maxo Schelerio sistema įvertinimą“ Liublino katalikiškajame universitete. Vėliau tapo moralinės teologijos ir socialinės etikos profesoriumi Krokuvos didžiojoje seminarijoje ir Liublino Teologijos fakultete.


 • 1958 m. rugsėjo 28 d. įšventintas vyskupu Krokuvos Vavelio katedroje.

 • 1964 m. sausio 13 d. popiežiaus Pauliaus VI nominuotas Krokuvos arkivyskupu,

 • 1967 m. birželio 26 d. – pakeltas kardinolu.

 • Kardinolas Karolis Wojtyła svariai prisidėjo prie Vatikano II Susirinkimo konstitucijos Gaudium et spes rengimo, dalyvavo visuose Vyskupų sinodo susirinkimuose.


Pradėjęs savo pontifikatą 1978 m. spalio 16 d. popiežius Jonas Paulius II atliko 104 pastoracinius vizitus už Italijos ribų ir 146 – Italijoje. Kaip Romos vyskupas aplankė 317 parapijųiš 333.


Jonas Paulius II buvo plačiai pripažintas vienu įtakingiausiu XX a. lyderiu, ypač svarbia asmenybe griūvant komunizmui Rytų Europoje. Popiežius pagerino Katalikų Bažnyčios santykius su judaistais, stačiatikiais ir anglikonais.


Jis buvo vienas labiausiai keliavusių visų laikų popiežių, per savo pontifikavimo laikotarpį aplankęs 129 valstybes. Jis laisvai kalbėjo keliomis kalbomis: gimtąja - lenkų, italų, prancūzų, vokiečių, anglų, ispanų, portugalų, kroatų, rusų, senovės graikų ir lotynų kalbomis.


Lietuvoje popiežius Jonas Paulius II lankėsi

1993 m. rugsėjo 4–8 d.


 • Jonas Paulius II paskelbė šventaisiais daugiau žmonių nei kiti prieš tai buvę popiežiai.

 • Visuomet pasisakė už pasaulio taiką ir religinį konservatyvumą.

 • Tai charizmatinė asmenybė, sugebanti suburti daugiatūkstantinę minią, taip pat tai ryškiausia XX ir XXI amžių bei visos bažnyčios istorijos asmenybė.


1981 m. gegužės 13 d. Ali Agca kėsinosi nužudyti popiežių Joną Paulių II


Savo žemiškąją kelionę Jonas Paulius II baigė 2005 m. balandžio 2 d. Kaip bebūtų keista, paskelbus liūdną žinią šv. Petro aikštėje nuaidėjo plojimų banga – italai taip paprastai išreiškia savo pagarbą mirusiajam. Po kelių minučių stojo mirtina tyla. Daugelis tikinčiųjų negalėjo sutramdyti ašarų. Kaip skelbia italų laikraščiai, paskutinis jo ištartas žodis buvo „Amen”. Po dviejų valandų nuo popiežiaus mirties į šv. Petro aikštę susirinko maždaug 130 tūkstančių žmonių.


Popiežiaus Jono Pauliaus II kūnas buvo palaidotas Vatikano bazilikos kriptos kape, prie pat pirmojo Romos vyskupo, apaštalo šv. Petro ir daugelio jo įpėdinių. Taip buvo palaidotas pagal jo testamente išsakytą prašymą – kapas turi būti žemėje, o ne sarkofage.


 • Per jo laidotuves 2005 m. balandžio 8 d. maldininkų minia skandavo „šventuoju nedelsiant“. Tarp pagrindinių jo dokumentų yra 14 enciklikų, 15 apaštališkųjų paraginimų, 11 konstitucijų ir 45 apaštališkieji laiškai. Popiežius Jonas Paulius II taip pat publikavo 5 knygas: „Peržengti vilties slenkstį“, „Dovana ir slėpinys: mano kunigo šventimų 50 metinių proga“, „Romos triptikas – meditacijos“, „Kelkitės, eime!“, „Atmintis ir tapatybė“.

 • Jonas Paulius II savo pontifikato laikotarpiu vadovavo 147 beatifikacijos (paskelbė palaimintaisiais 1338 asmenis) ir 51 kanonizacijos (paskelbė šventaisiais 482 asmenis) apeigai. Surengė 9 konsistorijas, kurių metu paskyrė 231 kardinolą.


Popiežius Jonas Paulius II paskelbtas palaimintuoju 2011m.


Darbas grupėse:

 • Įvardinkite Popiežiaus Jono Pauliaus II asmenybės bruožus remiantis pateikta medžiaga, juos surašykite ir pristatykite .

 • Kurių asmenybės savybių linkėtumėte sau imant pavyzdžiu Joną Paulių II-ąjį? Argumentuokite.


Refleksija

 • Ką sužinojau naujo šioje pamokoje?

 • Kuo svarbus popiežiaus vaidmuo mūsų gyvenime?

 • Kokie popiežiaus Jono Pauliaus II asmenybės bruožai mane sužavėjo?


Naudota literatūra

 • Šventasis Raštas. Lietuvos Vyskupų Konferencija, 2009.

 • http://katalikai.lt/kbl/ssostas/jp2.html

 • http://www.lcn.lt/bl/ssostas/jp2/

 • https://www.google.lt/search?q=Popie%C5%BEius+Jonas+Paulius+II&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=g2j6UoSrPKGa7QaE9YCAAg&ved=0CEQQsAQ&biw=1525&bih=668&dpr=0.9

 • http://www.balsas.lt/naujiena/714284/i-popieziu-pasikesines-teroristas-jona-pauliu-ii-nuzudyti-man-isake-ajatola-chomeinis

 • http://www.zodistarpmusu.lt/2011/05-06/str4/

 • http://www.piligrimukelias.lt/index.php?id=60


 • Login