Landsformandsmødet i Vissenbjerg den 3. april 2014 v/ Chefkonsulent Carl Åge Pedersen. - PowerPoint PPT Presentation

Landsformandsm det i vissenbjerg den 3 april 2014 v chefkonsulent carl ge pedersen
Download
1 / 25

 • 75 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Landsformandsmødet i Vissenbjerg den 3. april 2014 v/ Chefkonsulent Carl Åge Pedersen. Udgangspunktet. I Danmark er vi i den unikke situation , at vi de fleste steder har rigeligt med godt grundvand, der i stort set uforarbejdet stand kan pumpes op og anvendes til drikkevand.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Landsformandsmødet i Vissenbjerg den 3. april 2014 v/ Chefkonsulent Carl Åge Pedersen.

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Landsformandsm det i vissenbjerg den 3 april 2014 v chefkonsulent carl ge pedersen

Landsformandsmødet i Vissenbjerg

den 3. april 2014

v/ Chefkonsulent

Carl Åge Pedersen.


Udgangspunktet

Udgangspunktet

 • I Danmark er vi i den unikke situation, at vi de fleste steder har rigeligt med godt grundvand, der i stort set uforarbejdet stand kan pumpes op og anvendes til drikkevand.

 • Denne gunstige situation har vi, på trods af at der har været landbrug i århundreder, og på trods af at afgrøderne er gødsket, og at der i de seneste 70 år er anvendt pesticider.


Bnbo b orings n re b eskyttelses o mr der

BNBO (Boringsnære beskyttelsesområder)

 • Besluttet i Folketinget, at den gunstige tilstand skal opretholdes.

 • Kommunerne skal udarbejde indsatsplaner m.h.t. menneskelig aktivitet ovenpå drikkevandsressourcen.

 • Ikke mindst landbrugsdriften er i fokus


Kommunen kan

Kommunen kan

 • Sikre drikkevandsressourcen på den samfundsøkonomiske bedste måde

 • Sikre en afvejet indsats, så også landbrugsproduktionen kan fortsætte.

 • Og dermed samtidig undgå at gøre vandet dyrere end nødvendigt


Kommunen skal

Kommunen skal

 • Sikre, at proportionalitetsprincippet er overholdt. Jf. Miljøbeskyttelseslovens § 24:

  Indgreb må ikke være mere vidtgående end nødvendigt


Kommunen b r

Kommunen bør:

Inddrage lodsejerne i hele forløbet. Bl.a. om:

 • Vurdering af behovet for restriktioner

  • Herunder behovet for yderligere undersøgelser, analyser e.l.

 • Om nødvendigt:

  • Drøfte alternative tiltag.

   • Herunder evt. etablering af kvalitetsstyringskoncept, overvågningsboringer etc.


Landsformandsm det i vissenbjerg den 3 april 2014 v chefkonsulent carl ge pedersen

 • En stedslig kortlægning af grundvandets følsomhed bygger på geofysiske målinger og geologiske vurderinger. Den siger derfor noget om de potentielle risici for, at grundvandet ikke er tilstrækkeligt beskyttet, men den bør helt klart suppleres med analyser af grundvandets indhold af forskellige stoffer, og ikke mindst en vurdering af, hvorvidt disse analyser kan være påvirket af en dårlig kvalitet af boringer, således at der har kunnet finde nedsivning langs borerørene sted.


Landsformandsm det i vissenbjerg den 3 april 2014 v chefkonsulent carl ge pedersen

 • En stedslig kortlægning af grundvandets følsomhed bygger på geofysiske målinger og geologiske vurderinger. Den siger derfor noget om de potentielle risici for, at grundvandet ikke er tilstrækkeligt beskyttet, men den bør helt klart suppleres med analyser af grundvandets indhold af forskellige stoffer, og ikke mindst en vurdering af, hvorvidt disse analyser kan være påvirket af en dårlig kvalitet af boringer, således at der har kunnet finde nedsivning langs borerørene sted.


Landsformandsm det i vissenbjerg den 3 april 2014 v chefkonsulent carl ge pedersen

 • Derfor er fund af BAM på ingen måde dokumentation nok for at indføre restriktioner i landmændenes pesticidanvendelse.


Landsformandsm det i vissenbjerg den 3 april 2014 v chefkonsulent carl ge pedersen

Der skal være en reel risiko for, at grænseværdierne bliver overskredet

 • I henhold til grundvandsdirektivet skal der først gøres en indsats for at reducere en forureningskilde, hvis der er fund i grundvandet på over 75% af grænseværdien, og der er en væsentlig og vedvarende opadgående tendens i indholdet.


Bem rkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget :

De forhold, som er bestemmende for, om en

forurening på jordoverfladen trænger ned i grundvandet, varierer fra stof til stof. For pesticider kan man derfor være nødt til at udpege områder, hvor grundvandsdannelsen er særligt stor, og hvor risikoen for forurening af grundvandet derfor alt andet lige er større end andre steder. Det er ikke meningen, at der skal ske indgreb over for den eksisterende lovlige gødnings- og pesticidanvendelse overalt i de således udpegede områder.”


Landsformandsm det i vissenbjerg den 3 april 2014 v chefkonsulent carl ge pedersen

KUPA


Landbrugts pesticider ikke rsag til lukning af boringer analyse fra januar 2012

Landbrugts pesticider ikke årsag til lukning af boringer(Analyse fra januar 2012:)


Naturstyrelsens opg relse

Naturstyrelsens opgørelse

 • Naturstyrelsen har rapporteret, at status pr 31. december 2012 var 110 (midlertidigt) lukkede boringer, hvoraf de 22 var på grund af pesticider.

 • For de 16 af disse boringer drejer det sig om stoffer, som nu er forbudte, mens der ikke er indberetninger om, hvilket stof der har lukket de sidste 6 boringer


Den generelle udvikling er meget positiv set fra et drikkevndssynspunkt

Den generelle udvikling er meget positiv, set fra et drikkevndssynspunkt.

 • Nitratindholdet i det øverste grundvand er generelt lavt, og faldende

 • De i dag godkendte pesticider vasker ikke ud af rodzonen i koncentrationer, der overskrider den meget lave grænseværdi, der er gældende for drikkevand.


Bnbo redeg relse egedal kommune februar 2014 uddrag

BNBO redegørelse Egedal Kommune februar 2014 (uddrag)


Eksempler p bnbo

Eksempler på BNBO


Landsformandsm det i vissenbjerg den 3 april 2014 v chefkonsulent carl ge pedersen

Bjellekær kildeplads. Filterdybde: 65 m.


 • Login