Работен
Download
1 / 29

Работен пакет 5.4 – Транснационален трансфер на опит - PowerPoint PPT Presentation


 • 120 Views
 • Uploaded on

Работен пакет 5.4 – Транснационален трансфер на опит Преглед на методология за прогнози за населението Jana Suklan 25 .9.2014 – 27.9.2014 Piran. Цел : Демографски тенденции : анализ и хармонизиране на базата от знания ;

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Работен пакет 5.4 – Транснационален трансфер на опит' - dean-richard


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Работенпакет5.4– Транснационалентрансфернаопит

Преглед на методология за прогнози за населението

Jana Suklan

25.9.2014 – 27.9.2014Piran


 • Цел :

 • Демографскитенденции: анализ и хармонизиране на базата от знания;

 • Предоставяненаключови аспекти на демографската промяна в структурата на населението повъзраст / пол / гражданство.


Разултати:

 • методологииза прогноза на населението;

 • методологиизаразработваненасценариизаполитики, отчитащимиграционнитепроцеси.


Прегледнаметодитезапрогнозананаселението(типичнотозаразвиващитесестрани и заразвититестрани)

Source: Data courtesy of US Census Bureau International Programs.Методнакохортенкомпонент

 • отчитакомпонентитенапромени в населението

 • използва специфичнизаполи за възраст кохорти от населението

 • допълнителноподразделяне покохорти (ниво на детайлност)

(Wang & Vom Hofe, 2007, 56)

Method origins: Carnan,1985; Bowley, 1924; Whelpton, 1928


Компонентите на промяна на населението са :ражданияимиграция

 • население(P)

 • раждания(B)

 • смъртни случаи(D)насселениеНаселение

 • мигранти-вътре; IM

 • мигранти-навън; OMсмъртностемиграция

  Демографско балансиране науравнение :

Растежнанаселението

population declinтоes

Source: http://www.ukisfull.co.uk/


Уникални населението са дефиниции на демографските термини

са предоставени от партньори попроектMMWD.


Естествен прираст населението са илинамалениена населението – раждаемост/плодовитост

 • раждаемостта варира географски, културно, и с течение на времето;

 • вариациитеможедасарезултатоткомбиниранетонакомплексниикономически, социални и другифактори.

  Общиятпроцентфертилност(TFR): отнася се до средния брой раждания на жена.

(Wang & VomHofe, 2007, 68)


Естествен прираст населението са илинамаление на населението - смъртност

 • Отчитаненапочиналитехорапопериоди

 • изразявасепод формата на процент на смъртност или оцеляване

 • Таблицизапроцентнапреживяванеповъзраст и пол- тезитаблициотчитатвероятноститедасеумремеждувъзраст xи x+1 илиброятнахората, доживелидовъзраст x

(Wang & VomHofe, 2007, 68)


Миграция населението са

 • Хората се преместват в рамките на същата страната : вътрешна миграция;

 • Хоратасепреместват в другастрана: международна миграция.

 • Положителни темпове на нетна миграция - хората се преместват в рамкитенарегиона.

 • По-малко атрактивни райони показват отрицателни темпове на нетна миграция.

(Wang & VomHofe, 2007, 77)


Метод населението са накохортнитекомпоненти

Защо се променя населението?

Далипричинитезаочакванитепроменисаосновнопородениотраждаемостта, смъртността и/иливътрешната и външнамиграция?

Каксепроменянаселението?

Застарявалинаселението?

Променялисенационалния/расовиясъставнанаселението?

(Wang & VomHofe, 2007, 127)

Methodorigins: Carnan,1985; Bowley, 1924; Whelpton, 1928


Метод населението са накохортенкомпонент

(Wang & VomHofe, 2007, 115)


Компонент населението са фертилност

(Wang & VomHofe, 2007, 120)


Да населението са съберемвсичкикомпонентизаедно

Salzburg University of Applied Sciences (SUAS): Study visit materialНеобходими населението са данни:

 • Структураповъзраст/полна първоначалното населениеотделнозаобщотои зачуждестраннотонаселение;

 • Таблицанасмъртността;

 • Структура нафертилността по възраст;

 • Структуранамиграциятапопол и възраст.


Прогнозни населението са предположения:

 • Фертилност: средно за последните 10 години;

 • Смъртност: линейна екстраполация на продължителността на живота за последните 10 години.

MMWD, Methodological references


Сценарии населението са за ОСНОВНА ПРОГНОЗА:

 • „Сценарииназатворенонаселение“ нулева (нетна) миграция

 • Постояннамиграция(средно за последните 10 години)

 • Среднонивонамиграционнитетенденции за периода 2009-2012(икономическа криза)

MMWD, Methodological references


РАЗШИРЕНА ПРОГНОЗА населението са : степеннаобразование/домакинства

 • СТАТИЧЕН ПОДХОД : статичнитепроценти се прилагат за прогнозираното население без да се взема под внимание вътрешната динамика.

 • ДИНАМИЧЕН ПОДХОД: възможност за регулиране на априорна информация и предположения, които оказват влияние върху динамиката.

MMWD, Methodological references


П населението са рогнозана населението по степен на образование

 • Прилаганенатаблици с пропорции(статиченметод) или

 • кумулативни пропорции и

 • преходнивероятности(динамиченметод),получениотнивотонадостигнатотообразованиеприосновнитепрогнозинанаселениетоповъзраст/пол/гражданство.

MMWD, Methodological notes


Необходими населението са данни за изчисляване на преходните вероятности :

Променливи от проучване на работната сила(най-малкодвепроучвания):

1) Най-високо ниво напостигнато образование (класификация ISCED)

2) Пол

3) Възраст

4) Гражданство

MMWD, Methodological references


Процедура за изчисляване на преходните вероятности :

 • Избирасеброянакатегориите

  Ниво 0-2(0-1 доначалнообразование)задължителнообразование

  Ниво3 02- прогимназиално образование

  Ниво4 3С –горнастепеннасреднообразование, следват

  Ниво5-6 3А/3В/4 –следзавършваненаср.образ. – безвисшеобраз

  5/6 – висшеобразование

MMWD, Methodological references


2) преходните вероятности решава серазмера на възрастовитегрупи(5-годишни възрастови групи)

15-19 години

20-24години

25-29 години

30-34 години.

MMWD, Methodological references


 • Изчислява преходните вероятности сеотносителендялнададенонаселениепо гражданство, пол, възраст и ниво на образование.

 • Получениятпроцентнаразпределениенанаселениетопонивонаобразованиетрябвадасеизчислизавсяка възрастова група.

 • Получениятпроцентсеразпределяретро-кумулативно в таблиципопрофил.

 • Изчисляватсепреходнитевероятности.

MMWD, Methodological references


Прогнозите за семейната структура „Headship rate method“

Вид на домакинствата споредразмера на домакинството;

Вид на домакинствата споредвъзраст на референтното лице.

MMWD, Methodological notes


Типология структура насемействата:

--Домакинства от едно лице

-- Домакинства с повечехора

Домакинствабезсемейноядро

Двойкибез деца

Двойки с деца

Майки с деца

Бащи с деца

Домакинства с двеилиповечесемейниядра.

MMWD, Methodological notes


Необходими структура данни- Проучване на работната сила :

1) брой глави на домакинство;

2) бройлица, принадлежащикъмдомакинството.

Оттезиданнисеопределяспецифиченотносителендялнавидовете “главанадомакинството”.Тойсеизчислявапотипанасемейството и поразпределението на семействатапо размер и типология.

MMWD, Methodological notes


Литература структура :

MMWD, Methodological references for population projections, October 2013.

MMWD, Methodological note fordemographicprojection in Emilila-Romagna.

MMWD,PracticalToolProjectionsofthepopulationbylevelofeducation in Emilila-Romagna, November 2013.

Goujon, A., Lutz, W., & Sanderson, W. (2004). Report on projections by level of education (Future human capital: population projections by level of education). The end of world population growth in the 21st century. New challenges for human capital formation and sustainable development, 121-141.

Wang, X., & VomHofe, R. A. (2007). Researchmethods in urban andregionalplanning: Springer.


ad