Społeczeństwo i hierarchia społeczna - PowerPoint PPT Presentation

Spo ecze stwo i hierarchia spo eczna
Download
1 / 10

  • 165 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Społeczeństwo i hierarchia społeczna. Społeczeństwo.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Społeczeństwo i hierarchia społeczna

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Spo ecze stwo i hierarchia spo eczna

Społeczeństwo i hierarchia społeczna


Spo ecze stwo

Społeczeństwo

Społeczeństwo to : grupa ludzi (zbiorowość), która ma przede wszystkim poczucie odrębności od innych zbiorowości, czyli świadomość tego, co różni ją od podobnych grup. wynika to np. z odmienności języka, jakim posługują się mieszkańcy różnych krajów, innych obyczajów i tradycji.


Globalna wioska

Globalna wioska

Globalną wioską możemy nazwać świat, w którym między ludźmi istnieją relacje oparte na swobodnym przepływie informacji.


Spo ecze stwo informacyjne

Społeczeństwo informacyjne

Społeczeństwo Informacyjne to : nowy typ społeczeństwa, który ukształtował się w krajach, w których rozwój nowoczesnych technologii teleinformatycznych osiągnął bardzo szybkie tempo. Podstawowymi warunkami, które muszą być spełnione, aby społeczeństwo można było uznać za informacyjne, jest rozbudowana nowoczesna sieć telekomunikacyjna, która swoim zasięgiem obejmuje wszystkich obywateli oraz rozbudowane, dostępne dla wszystkich zasoby informacyjne.


Klasy spo eczne

Klasy społeczne

Klasy społeczne : różnią się one poziomem wykształcenia, rodzajem wykonywanej pracy, wysokością dochodów, sposobem życia i zakresem sprawowanej władzy.


Rodzaje klas spo ecznych

Rodzaje klas społecznych


Klasa wy sza

Klasa wyższa

Klasa wyższa – tworzą ją z reguły ludzie najlepiej wykształceni. Są oni często właścicielami dużych firm lub zajmują ważne stanowiska w instytucjach publicznych oraz dużych przedsiębiorstwach.


Klasa rednia

Klasa średnia

Klasa średnia – należą do niej osoby średnio zamożne, dobrze wykształcone, pracujące w cudzych firmach bądź posiadające własne małe lub średnie przedsiębiorstwa.


Klasa ni sza

Klasa niższa

Klasa niższa – w jej skład wchodzą zazwyczaj ludzie z niskim wykształceniem. Z powodu niewystarczających kwalifikacji zawodowych i związanych z tym niewysokich zarobków mogą mieć kłopoty z utrzymaniem rodziny. Do grupy tej należą osoby bezrobotne.


Spo ecze stwo i hierarchia spo eczna

Dziękuje za uwagę

Prezentacje przygotował Leszek Nawrocik


  • Login