Epizootiologija zaraznih bolesti
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 32

EPIZOOTIOLOGIJA ZARAZNIH BOLESTI PowerPoint PPT Presentation


 • 211 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

EPIZOOTIOLOGIJA ZARAZNIH BOLESTI. EPIZOOTIOLOGIJA JE GRANA NAUKE O ZARAZNIM BOLESTIMA KOJA SE BAVI PROUČAVANJEM : NASTAJANJA ŠIRENJA KRETANJA PRESTANKA ZARAZE . epizootiologija. TAKOĐE, BAVI SE : PROFILAKSOM OTKRIVANJEM ZARAZNIH BOLESTI SUZBIJANJEM ISKORENJAVANJEM .

Download Presentation

EPIZOOTIOLOGIJA ZARAZNIH BOLESTI

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Epizootiologija zaraznih bolesti

EPIZOOTIOLOGIJA ZARAZNIH BOLESTI

EPIZOOTIOLOGIJA JE GRANA NAUKE O ZARAZNIM BOLESTIMA KOJA SE BAVI PROUČAVANJEM :

NASTAJANJA

ŠIRENJA

KRETANJA

PRESTANKA ZARAZE


Epizootiologija

epizootiologija

 • TAKOĐE, BAVI SE :

 • PROFILAKSOM

 • OTKRIVANJEM ZARAZNIH BOLESTI

 • SUZBIJANJEM

 • ISKORENJAVANJEM


Epizootiologija zaraznih bolesti

 • S OBZIROM NA POJAVU, NAČIN KRETANJA I TOK ZARAZNE BOLESTI RAZLIKUJE SE VIŠE OBLIKA ZARAZA:

 • EPIZOOTIJA

 • ENZOOTIJA

 • PANZOOTIJA

 • ZOONOZE


Epizootija

epizootija


Enzootija

enzootija


Panzootija

panzootija


Zoonoze

zoonoze


Epizootiologija zaraznih bolesti

 • ZA NASTANAK NEKE ZARAZE POTREBNO JE PRISUSTVO 5 FAKTORA I TO :

 • IZVOR ZARAZE

 • PUTEVI PRENOŠENJA

 • VRATA INFEKCIJE

 • KOLIČINA I VIRULENTNOST MIKROORGANIZMA

 • PRIJEMLJIVI ORGANIZAM


Izvor zaraze

Izvor zaraze

 • JE MESTO GDE SE NALAZE UZROČNICI PRE IZBIJANJA ZARAZE

 • PREMA LOKALIZACIJI MOGU BITI :

 • PRIMARNI

 • INTERMEDIJALNI

 • SEKUNDARNI


Primarni izvor intermedijalni

Primarni izvor , intermedijalni

 • ŽIVOTINJE U STANJU INKUBACIJE, REKOVALESCENCIJE

 • OVAKVE ŽIVOTINJE SE NAZIVAJU KLICONOŠE


Intermedijalni izvor

Intermedijalni izvor


Sekundarni izvor

Sekundarni izvor


Putevi preno enja zaraze

Putevi prenošenja zaraze

 • PODRAZUMEVA MEHANIZAM, PUT I SREDSTVA KOJIMA SE MIKROORGANIZMI PRENOSE OD IZVORA DO NOVE ŽIVOTINJE


Epizootiologija zaraznih bolesti

 • MIKROORGANIZMI SE PRENOSE KONTAKTOM KOJI MOŽE BITI :

 • DIREKTAN – UGRIZOM, DODIROM, ČEŠANJEM I KOITUSOM

 • INDIREKTAN – PREKO PREDMETA, DRUGIH ŽIVOTINJA I ČOVEKA.


Vrata infekcije

Vrata infekcije

 • SU MESTO KROZ KOJE PRODIRU MIKROORGANIZMI

 • NAJČEŠĆE JE U PITANJU SLUZOKOŽA DIGESTIVNOG , RESPIRATORNOG ILI UROGENITALNOG TRAKTA , KONJUKTIVA OKA, DELOVI KOŽE, PLACENTA


Koli ina i virulencija mikroorganizma

Količina i virulencija mikroorganizma

 • DA BI DOŠLO DO INFEKCIJE NEOPHODNO JE PRISUSTVO PATOGENIH, VIRULENTNIH MIKROORGANIZAMA U DOVOLJNOM BROJU DA SAVLADAJU ODBRAMBENI MEHANIZAM ORGANIZMA


Epizootiologija zaraznih bolesti

 • NAJMANJA KOLIČINA MIKROORGANIZAMA UNETA NA ODREĐENI NAČIN KOJA DOVODI DO KLINIČKIH SIMPTOMA BOLESTI NAZIVA SE MINIMALNA INFEKTIVNA DOZA

 • NAJMANJA KOLIČINA MIKROORGANIZAMA UNETA NA ODREĐENI NAČIN U ORGANIZAM KOJA DOVODI DO SMRTI SE NAZIVA MINIMALNA LETALNA DOZA


Prijemljivost organizma

Prijemljivost organizma

 • POD PRIJEMLJIVIM ORGANIZMOM PODRAZUMEVA SE OSOBINA NEKOG ORGANIZMA DA POSEDUJE USLOVE KOJI SU NEOPHODNI ZA DALJI OPSTANAK I RAZVOJ MIKROORGANIZMA U NJEMU


Nespecifi ni faktor

Nespecifični faktor

 • Faktori koji dovode do kontakta između mikroorganizma i makroorganizma ….


Prema na inu irenja zarazne bolesti smo podelili na

Prema načinu širenja zarazne bolesti smo podelili na

 • Lančaste

 • Talasaste

 • Eksplozivne


Lan aste zaraze

Lančaste zaraze

 • nastajupojedinačnoili u zapatima . Uzročnicibolestineprimetno se uvlače u zapatizazivajulatentnuilihroničnuinfekciju . Ovezaraze se spororazvijaju , trebaduževreme da se pojedinačnezarazespojenajednompodručju .


Talasaste zaraze

Talasaste zaraze

 • karakteriševisokmorbiditet i mortalitet . Brzooboljevavelikibrojživotinja i potomuginjava i širenje se odvija u talasima . Novi talasnastajeukolikonismoukloniliizvorinfekcije . Karakterišeihbrzoširenje , uzročnicisuveomainvazivni , infekciozni ..


Eksplozivne zaraze

Eksplozivne zaraze

 • nastajunaglo , glavnuulogu u nastanku i širenjuovihzarazaimanespecifičnifaktor i radi se o endogeniminfekcijama ..


Op ti principi suzbijanja iskorenjavanja i spre avanje pojavljivanja zaraze

Opštiprincipisuzbijanja , iskorenjavanja i sprečavanjepojavljivanjazaraze

 • Borbaprotivzoonoza i stočnihzaraza je izuzetnosloženproces i ogleda se najpreu

  -imunoprofilaksiživotinjapotom

  -edukacijistanovništva i

  poboljšanjuzoohigijenskihmerakao i

  -primenezootehničkihmera


Epizootiologija zaraznih bolesti

 • Kadnastupizarazaneophodno je postavitidijagnozu , od tačnosti i brzinepostavljanjadijagnozezavisidaljitokzaraze


Epizootiologija zaraznih bolesti

1.epizootiološkaanamneza

2.kliničkaslika

3.patoanatomskinalaz

4.laboratorijskinalaz

a)mikroskopskipregled

b)kulturelnaispitivanja

c)serološkaispitivanja

d)alergijske probe

 • biološkiogled nalaboratorijskimživotinjama


Epizootiologija zaraznih bolesti

 • Najpouzdaniji je nalazizlaboratorije , dokčekamoovajnalazpreduzimamoosnovne mere zaštitekako bi sprečiliširenjezaraze .


Epizootiologija zaraznih bolesti

 • Najpreobavljamopregled da bi ustanovilibrojobolelihživotinjapotomizolujemopodručjezaraze .


Epizootiologija zaraznih bolesti

 • Nakon dobijanja laboratorijskog nalaza krećemo sa suzbijanjem zaraze u skladu sa ZAKONSKIM MERAMA I ODREDBAMA .

 • Pravi se plan suzbijanja zaraze i izdaje se naredba za sprovođenje veterinarsko-sanitarnih mera na zaraženom području u toku i po prestanku zaraze . Ovaj program mera sadrži plan sprovođenja imunoprofilakse u širem području .


Epizootiologija zaraznih bolesti

 • Dvaosnovnametodazasuzbijanje i iskorenjavanjebolestisu

  -imunoprofilaksa

  -uništavanjeobolelihživotinja i

  neškodljivouklanjanjeleševa .


Epizootiologija zaraznih bolesti

??

profesor , DVM Anđelka Čičić


 • Login