slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
PASCAL`DA ŞƏRT OPERATORU

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

PASCAL`DA ŞƏRT OPERATORU - PowerPoint PPT Presentation


 • 268 Views
 • Uploaded on

PASCAL`DA ŞƏRT OPERATORU. G ündəlik həyatımızda bir çox seçimlərlə qarşılaşırıq və bunlardan birini seçməli oluruq . Seçimlərimiz bizim yolumuzu müəyyən edir . Bunun üçün biz qərar qəbul edirik və yolumuzla gedirik. Bu seçimləri proqramlaşdıran zaman

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' PASCAL`DA ŞƏRT OPERATORU' - dawson


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

PASCAL`DA

ŞƏRT OPERATORU

slide2

Gündəlik həyatımızda bir çox seçimlərlə

 • qarşılaşırıq və bunlardan birini seçməli
 • oluruq.
 • Seçimlərimiz bizim yolumuzu müəyyən
 • edir. Bunun üçün biz qərar qəbul edirik
 • və yolumuzla gedirik.
 • Bu seçimləri proqramlaşdıran zaman
 • şərtə ehtiyac duyulur. Şərt nəticəsində
 • proqram strukturlaşdırılır və seçim yolu
 • müəyyən edilir.
 • Pascalda dilində şərtin 3 tipi var:
 • İf.....then
  • ( əgər ...onda )
 • İf.....then.....else
  • ( əgər ...onda ...əks halda )
 • Case
  • ( seçim )
slide3

İf...then operatoru

Şərt

Then

Şərt yalnız düz olduqda əməliyyat

yerinə yetirilir, səhv olduqda isə

kompüter heç bir əməliyyat aparmır.

Əməliyyat

İFşərt THENəməliyyat ;

Yazılışı

slide4

İf...then...else operatoru

Then

Else

Şərt

Şərt düz olduqda əməliyyat 1,

səhv olduqda isə əməliyyat 2

yerinə yetirilir.

Əməliyyat 2

Əməliyyat 1

İFşərt THENəməliyyat 1ELSEəməliyyat 2 ;

Yazılışı

slide5

TAPSIRIQ _ kvadrat

Kvadratın sahəsini

hesablayan proqram yazın.

GİRİŞ:

tərəfin uzunluğu

(mənfi ədəd ola bilməz)

HESABLAMALI:

Sahə:= ( tərəf )2

ÇIXIŞ:

sahə

NÜMUNƏ

Giriş verilənlərinə nümunə

Çıxış verilənlərinə nümunə

3.5

Sahə = 12.25

tərəf

PROGRAM KVADRAT;

VARteref : REAL;

BEGIN

WRITELN( ‘ Terefidaxiledin’ );

READLN ( teref) ;

İFteref > 0 THEN WRITELN (‘Sahe = ’, sqr(teref):6:2)

ELSE WRITELN (‘Belekvadratyoxdur’);

READLN;

END.

slide6

Şərt doğru olduqda birdən çox operatoru yerinə yetirmək

lazım olarsa onda «operator mötərizələrindən» istifadə edilir.

(begin və end açar sözləri operator mötərizələri adlanır )

Natural ədədlərinin kvadratını və kubunu hesablayaq

PROGRAM EDEDLER;

VAReded, kvadrat, kub : İNTEGER;

BEGIN

WRITELN( ‘ Natural ededi daxiledin ’ );

READLN ( eded) ;

İFeded > 0 THEN

BEGIN

kvadrat:=eded*eded;

kub:=exp (3*ln(eded));

WRITELN (‘Ededinkvadrati= ’, kvadrat);

WRITELN (‘Ededinkubu= ’, kub);

END ;

READLN;

END.

slide7

İf...then...else...

şərt zənciri

Doğru

Yalan

Şərt

Bəzən elə məsələlər olur ki,

şərt içində şərt yaranır. Onda

şərt operatoru iç-içə yazılır.

Əməliyyat 1

Doğru

Yalan

Şərt

..........

Əməliyyat 3

Əməliyyat 2

İFşərt

THENəməliyyat 1

ELSE İFşərt

THENəməliyyat 2

ELSEəməliyyat 3

………………….………...

Yazılışı

slide8

TAPSIRIQ _ ədədlər

Rəqəmlərin əlamətini təyin edən

proqram yazın.

GİRİŞ:

tam ədədlər

ÇIXIŞ:

müsbət, mənfi və sıfır

NÜMUNƏ

Giriş verilənlərinə nümunə

Çıxış verilənlərinə nümunə

17

Müsbət

PROGRAM EDEDLER;

VAReded : İNTEGER;

BEGIN

WRITELN( ‘ Ededi daxiledin‘ );

READLN ( eded) ;

İFeded > 0 THEN WRITELN (‘musbet’)

ELSE

İFeded = 0 THEN WRITELN (‘sifir’)

ELSE WRITELN (‘menfi’);

READLN;

END.

slide9

Case...of operatoru

Şərt 1

İç-içə operatorlar olduqda və

burda olan ifadə tam qiymət aldıqda

onu seçim operatoru ilə yazmaq

daha məqsədə uyğundur.

Əməliyyat 1

Yox

Şərt 2

Əməliyyat 2

...

Yox

CASEşərt OF

tam qiymət1: ifadə1;

tam qiymət1:ifadə2;

ELSE

ifadə ;

END ;

Şərt n

Əməliyyat n

Yazılışı

Yox

Seriya n+1

slide10

TAPSIRIQ _ aylar

PROGRAM AYLAR;

VAReded : İNTEGER;

BEGIN

WRITELN( ‘ Ededi daxiledin‘ );

READLN ( eded) ;

CASEeded OF

1: WRITELN (‘Yanvar’);

2: WRITELN (‘Fevral’);

3: WRITELN (‘Mart’);

4: WRITELN (‘Aprel’);

5: WRITELN (‘May’);

6: WRITELN (‘İyun’);

7: WRITELN (‘İyul’);

8: WRITELN (‘Avqust’);

9: WRITELN (‘Sentyabr’);

10: WRITELN (‘Oktyabr’);

11: WRITELN (‘Noyabr’);

12: WRITELN (‘Dekabr’);

ELSEWRITELN (‘Ededsehvdir’);

END;

READLN;

END.

Rəqəmlərə görə ayları təyin edən

proqram yazın.

GİRİŞ:

1-12 qədər rəqəm

ÇIXIŞ:

İlin aylarının adları

NÜMUNƏ

Giriş verilənlərinə nümunə

Çıxış verilənlərinə nümunə

10

Oktyabr

slide11

Seçim operatoru interval şəklindəolarsa onda min. və max. qiymətlərin

arasında iki nöqtə (..) qoymaqla yazılır.

Əgər müxtəlif qiymətlər alarsa onda vergül (,) qoymaqla yazılır.

TAPSIRIQ _ fəsillər

PROGRAM FESİLLER;

VAReded : İNTEGER;

BEGIN

WRITELN( ‘ Ededi daxiledin‘ );

READLN ( eded) ;

CASEeded OF

1 .. 3 : WRITELN (‘Qış’);

4 .. 6 : WRITELN (‘Yaz’);

7 .. 9:WRITELN (‘Yay’);

10..12: WRITELN (‘Payız’);

ELSE WRITELN (‘Ededsehvdir’);

END;

READLN;

END.

Ayın rəqəmlərinə görə fəsilləri təyin edən proqram yazın.

GİRİŞ:

1-12 qədər rəqəm

ÇIXIŞ:

İlin fəsilləri

NÜMUNƏ

Giriş verilənlərinə nümunə

Çıxış verilənlərinə nümunə

10

Payız

slide12

EV TAPSIRIGI

№_1_

Dairənin sahəsini və çevrənin uzunluğunu

hesablayan proqram yazın.

Giriş verilənləri:

radius (müsbət ədəd olmalı)

Hesablamalı:

Sahə:= pi* (radisu)2

Uzunluq := 2*pi*radius

Çıxış verilənləri:

sahə və uzunluq

NÜMUNƏ

Giriş verilənlərinə nümunə

Çıxış verilənlərinə nümunə

3

Sahə=28,26

Uzunluq=18,84

№_2_

radius

İşıqforun işıq rənginə görə sürücünün hərəkətini təyin edən program yazın.

GİRİŞ:

Rənglər (Q-qırmızı, S-sarı, Y-yaşıl)

ÇIXIŞ:

«GÖZLƏ», «HAZIRLAŞ», «KEÇ» ,

«İŞIQFORDA BELƏ RƏNG YOXDUR»

NÜMUNƏ

Giriş verilənlərinə nümunə

Çıxış verilənlərinə nümunə

S

Hazırlaş

slide13

əlavə_GOTO operatoru

Proqramının çalışma yönünü dəyişmək üçün GOTO –şərtsiz keçid

operatorundan istifadə edilir.

Klaviaturadadaxiledilən ixtiyari ədədin

cüt ədəd olduğunu tapan proqrama baxaq.

label AA;

Var a:integer;

Begin

AA: writeln(‘Ededi daxil edin: \' );

readln(a);

if (a>0) and (a mod 2=0) thenwriteln(\' Eded cut ededdir\')

else goto AA;

End.

GOTO AA

AA: keçid edilən sətirin nişanıdır, bu nişan label AA adı ilə tanıdılır.

Sətirdə isə AA-dan sonra : (iki nöqtə ) yazılır.

slide14

cccccccc

dddddddd

Təşəkkürlər

Etibar Süleymanov

Ordubad rayon Dırnıs kənd tam orta məktəbi

ggggggggghhhhhhhhh

aaaaaaaa

bbbbbbbb

ad