Igast g mnaasiumist hea haridus
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 26

Igast gümnaasiumist hea haridus PowerPoint PPT Presentation


 • 86 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Igast gümnaasiumist hea haridus. Harjumaa 18.01.2012. Õpilased, koolid, gümnaasiumid aastatel 1995/6 ja 2011/12. Praegune koolivõrk on loodud lastele, keda pole. Gümnaasiumiikka jõudvate noorte arvu muutus maakonniti 2011-2026 sünnistatistika põhjal.

Download Presentation

Igast gümnaasiumist hea haridus

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Igast gümnaasiumist hea haridus

Harjumaa

18.01.2012


Õpilased, koolid, gümnaasiumid aastatel 1995/6 ja 2011/12

Praegune koolivõrk on loodud lastele, keda pole.


Gümnaasiumiikkajõudvatenoortearvumuutusmaakonniti 2011-2026 sünnistatistikapõhjal


Gümnaasiumivõrgu ümberkorraldamise eesmärgid

 • kõrge õppe kvaliteet

 • võrdne kättesaadavus piirkonniti

 • süsteemi tõhusus

  Just selles järjekorras.

  Selles, kui hea on hea, kui kauge on lähedane ja millisest hetkest hakkab peale raiskamine, peaksimegi kokku leppima, sest absoluutset tõde selle kohta pole.


Gümnaasiumiastme õpetajate võimalikud koormused


Suure ja väikse kooli võimalused pakkuda õppesuundi ja valikaineid

 • õppesuunad võimalikult kattuvad

 • kõigil õpilastel „samad huvid“

 • osad paberil olevad valikkursused ei rakendu

 • 2 kohustuslikku võõrkeelt

 • kõigile lai või kõigile kitsas matemaatika

 • nii õpilased kui õpetajad on üksiküritajad

 • õppesuunad võimaldavad erinevat õpetust

 • reaalselt toimivad õppesuunad

 • hulk valikkursusi

 • 4 erinevat võõrkeelt

 • õpilane valib kitsa ja laia matemaatika vahel

 • samade huvidega kaasõpilased ja kolleegid, kellega konsulteerida


Gümnaasiumivõrgu korrastamise põhimõtted:

 • Nende tingimuste täitmiseks peab gümnaasiumiastmes olema vähemalt 3 paralleelklassi ehk arvestuslikult 252 õpilast.

  Suuremates linnades (Tallinnas, Tartus, Pärnus ja Narvas) on otstarbekas vähemalt 5 paralleeli ehk arvestuslikult 540 õpilasega gümnaasiumid, sest see annab rohkem valikuvõimalusi ja suuremat ökonoomsust koolipidajale.

  4.Piirkondlikest eripäradest tingituna võib lahendustes olla erinevusi, aga mitte õppekvaliteedi arvelt.


Kuidas?

Haridus- ja Teadusministeerium teeb omavalitsustega koostööd tugevate gümnaasiumide loomisel, pakkudes analüüse, andmestikku ja puhaste gümnaasiumide loomist toetavat rahastamismudelit.

Otsustusõigus jääb omavalitsustele. Üleriigilise gümnaasiumivõrgu puhul lähtutakse maakondlikest koolivõrgu aruteludest.


Olulised küsimused:

a)kas korraldada gümnaasiumivõrk ümber kiiresti ja korraga või pikema aja, st 3 gümnaasiumiaasta jooksul;

b)kas gümnaasiumide pidaja peaks tulevikus olema kohalik omavalitsus või riik?

c)kas peate vajalikuks rakendada riigi tasemel õppekohtade jaotust üld- ja kutsekeskhariduse vahel?

d)kas lävend gümnaasiumisse õppima asumiseks peaks kõigis gümnaasiumides olema ühesugune?


Olulised sammud:

 • Kuni 2012. a veebruari lõpuni tutvustab Haridus- ja Teadusministeerium maavalitsustele, omavalitsusliitudele jt partneritele gümnaasiumivõrgu korrastamise lähtealuseid ning koondab tagasisidet, märtsis tehakse tagasisidest kokkuvõte.

 • 2012. a I kvartali jooksul toimuvad kõikides maakondades riigi ja omavalitsuste esindajate osavõtul koolivõrguarutelud ning nende alusel luuakse ülevaade maakonna soovitavast gümnaasiumivõrgust.

 • 2012. a maikuus täpsustatakse aruteludele tulemusi arvestades edasist tegevuskava ja gümnaasiumide kvaliteedinõudeid, mida saab vajadusel rakendada koolituslubade andmise alusena.

 • 2012. a IV kvartaliks hinnatakse soovitava gümnaasiumivõrgu taristu vajadusi kooliti ERFi programmi tarvis.

 • 2012. IV kvartaliks lepitakse kokku ning sätestatakse gümnaasiumivõrgu korrastamise lõpptähtaeg.


Gümnaasiumide vastuvõtupoliitika

 • http://public.tableausoftware.com/views/PKG2005-2007_1/Andmed?:embed=yes&:toolbar=yes&:tabs=yes


Harju maakond


Vastuvõtt gümnaasiumiastmega koolide statsionaarsesse õppesse 2005-2007, staatus nominaalse õppeaja lõpuks, õpingute jätkamine 2008-2010.

http://public.tableausoftware.com/views/PKG2005-2007_1/Andmed?:embed=yes&:toolbar=yes&:tabs=yes


Vastuvõtt gümnaasiumiastmega koolide statsionaarsesse õppesse 2005-2007, staatus nominaalse õppeaja lõpuks, õpingute jätkamine 2008-2010.

Keskmiselt 8 õpilast aastas

http://public.tableausoftware.com/views/PKG2005-2007_1/Andmed?:embed=yes&:toolbar=yes&:tabs=yes


Vastuvõtt gümnaasiumiastmega koolide statsionaarsesse õppesse 2005-2007, staatus nominaalse õppeaja lõpuks, õpingute jätkamine 2008-2010.

25% lõpetajatest riigi keskmiste või paremate tulemustega

http://public.tableausoftware.com/views/PKG2005-2007_1/Andmed?:embed=yes&:toolbar=yes&:tabs=yes


Vastuvõtt gümnaasiumiastmega koolide statsionaarsesse õppesse 2005-2007, staatus nominaalse õppeaja lõpuks, õpingute jätkamine 2008-2010.

25% lõpetajatest riigi keskmiste või paremate tulemustega

http://public.tableausoftware.com/views/PKG2005-2007_1/Andmed?:embed=yes&:toolbar=yes&:tabs=yes


Vastuvõtt gümnaasiumiastmega koolide statsionaarsesse õppesse 2005-2007, staatus nominaalse õppeaja lõpuks, õpingute jätkamine 2008-2010.

25% lõpetajatest riigi keskmiste või paremate tulemustega

http://public.tableausoftware.com/views/PKG2005-2007_1/Andmed?:embed=yes&:toolbar=yes&:tabs=yes


Vastuvõtt gümnaasiumiastmega koolide statsionaarsesse õppesse 2005-2007, staatus nominaalse õppeaja lõpuks, õpingute jätkamine 2008-2010.

25% lõpetajatest riigi keskmiste või paremate tulemustega

Sõltuvus ja suletus. Vastuvõtt üksnes oma õpilaste baasilt.

http://public.tableausoftware.com/views/PKG2005-2007_1/Andmed?:embed=yes&:toolbar=yes&:tabs=yes


 • Login