Teknikfag A  Byggeri og energi Design og produktion Proces, levnedsmiddel og sundhed

Teknikfag A Byggeri og energi Design og produktion Proces, levnedsmiddel og sundhed PowerPoint PPT Presentation


  • 232 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

PROGRAM (Herning)55 deltagere 9.30 - 10.00 Ankomst og kaffe 10.00 - 10.15 Velkomst og pr

Download Presentation

Teknikfag A Byggeri og energi Design og produktion Proces, levnedsmiddel og sundhed

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


1. Teknikfag A Byggeri og energi Design og produktion Proces, levnedsmiddel og sundhed Konference 2011

2. PROGRAM (Herning) 55 deltagere 9.30 - 10.00 Ankomst og kaffe 10.00 - 10.15 Velkomst og præsentation af dagens program v/ Fagkonsulent Klaus Christensen 10.15 - 10.45 Teknikfagene generelt efter reformen reformen v/ Undervisningsinspektør Jesper Jans 10.45 - 11.15 Identitet og formål i de tre læreplaner for teknikfag 2010 versionen v/ Fagkonsulent Peter Nørgaard Pause (10min) 11.25-12.10 Teknikfaget -en proces mod en nutidig tankegang og praksis v/Lene Troest Kjeldsen, Aarhustech, PLS(lektor , cand.scient. i biologi og Ph D i naturfagsdidaktik & videnskabsteori) Pause (10min) 12.20-13.00 Fra Læreplan til undervisning v/ Fagkonsulent Klaus Christensen 13.00 – 13.40 Frokost 13.40 - 14.30 Byggebesøg på Herningsholm Erhversgymnasium v/Jørgen Dahl Pedersen , Bygningschef 14.30 - 15.50 Workshops/Erfaringsgrupper opdelt i de tre teknikfag (kaffe/kage) 15.50 – 16.00 Opsamling og afrunding

3. PROGRAM (Roskilde) 42 deltagere 9.30 - 10.00 Ankomst og kaffe 10.00 - 10.15 Velkomst og præsentation af dagens program v/ Fagkonsulent Klaus Christensen 10.15 - 10.45 Teknikfagene generelt efter reformen reformen v/ Undervisningsinspektør Jesper Jans 10.45 - 11.15 Identitet og formål i de tre læreplaner for teknikfag 2010 versionen v/ Fagkonsulent Peter Nørgaard Pause (10 min) 11.25-12.10 Teknikfaget -en proces mod en nutidig tankegang og praksis v/Lene Troest Kjeldsen, Aarhustech, PLS (lektor , cand.scient. i biologi og Ph D i naturfagsdidaktik & videnskabsteori) Pause (10 min) 12.20-13.00 Fra Læreplan til undervisning v/ Fagkonsulent Klaus Christensen 13.00 – 13.40 Frokost 13.40 - 14.30 Ulrik Jørgensen, DTU Ingeniørarbejde og kompetence 14.30-15.50 Workshops/Erfaringsgrupper opdelt i de tre teknikfag (kaffe/kage) 15.50 – 16.00 Opsamling og afrunding

4. Baggrund Behøv for erfaringsudvekslings Revision af læreplanerne for fagene i de gymnasiale uddannelser. Nye områder (SO, studieretningsprojektet, studieretningens synlighed i teknikfaget)

7. Fagligt forum tilknyttet - Et vigtigt bindeled mellem lærere, aftagere og ministerium Underviser, Design og produktion, Berit Bruun Jespersen, Odense Tekniske Gymnasium Underviser, Design og produktion, Bent Arnoldsen, Holstebro Tekniske Skole Underviser, Proces, levnedsmiddel og sundhed, Lene Troest Kjeldsen, Aarhustech Prodekan på det tekniske fakultet på Aalborg universitet: Lars Døvling Andersen Ledelsesrepræsentant, Lars Andersen,  EUC Vest

8. EMU Danmarks undervisningsportal

9. Fra læreplan til undervisning Juni 2008 ?august 2010 Samspil med andre fag Studieområdet Studieretningsprojektet Bilag 4 Skrivekompetencer Eksamen 2011 PG EUX

11. Juni 2008 ? august 2010 13) Bearbejdning, træ: – opstille krav og specifikationer til almindelige bearbejdninger og almindelige samlinger af træbaserede materialer – begrunde og vælge bearbejdningsform og samlingsmetode for almindelige træbaserede materialer – udføre almindelige bearbejdninger og samlinger af træbaserede materialer. 14) Konstruktion, træ: – planlægge og udføre dimensionering – planlægge og udføre elementsammenbygning – planlægge og udføre produktionsforberedelse.

12. Overgangs eksempel, Maskin f) Konstruktion, maskin: – udføre elementsammenbygning – udføre dimensionering – udføre produktionsforberedelse. 6) Konstruktion, maskin: – planlægge og udføre dimensionering – planlægge og udføre elementsammenbygning – planlægge og udføre produktionsforberedelse.

13. 3.4 Samspil med andre fag Dele af kernestof og supplerende stof vælges og behandles, så det bidrager til styrkelse af det faglige samspil i studieretningen. Projektarbejdet i faget gennemføres i samspil med et eller flere af elevens fag i studieretningen og omfatter fagrelevante mål i studieområdet. Elevens afslutningsprojekt inddrager viden fra andre fag i uddannelsen. Faget omfattes af det generelle samspil i studieområdet som beskrevet i bilag 2, herunder inddragelse af studieretningsfagene i de projektorganiserede arbejdsformer.

14. Bilag 2, Studieområdet – htx, juni 2010 I Htx-bekendtgørelsens § 66 og § 67 anføres: § 66. Stk. 2. Studieområdet udgør mindst 480 timer af uddannelsestiden. § 67 Skolens leder beslutter efter drøftelse med lærerne, hvordan fordelingen af uddannelsestiden i fagene og i studieområdet, jf. § 66, skal være på de enkelte år, så uddannelsens samlede mål tilgodeses bedst muligt. Endvidere anføres i læreplanen for studieområdet: Studieretningsforløbet skal endvidere indeholde mindst et hovedtema med et projekt i teknikfag, hvor studieretningsfagene indgår, og hvor der er fokus på anvendelse af viden fra uddannelsens øvrige fag.

15. Studieretningsprojektet

16. Indberetning af censorkompetencer

17. Censur Skolen indberettet til Undervisningsministeriet Fagkonsulenten beskikker (udelukker/udpeger Supercensorer) XPRS foretager ministeriet allokering af censorer og meddeler skolen

18. SRP termin 1, byg, byg Fornavn Efternavn Kirsten Knudsen Svend Hansen Rasmus Mørk Rasmussen Klaus Christensen Erling Flyvholm Ivan Bjerregaard Bønding

19. SRP termin1, byg, el Fornavn Efternavn Svend Hansen

20. SRP termin1, byg, VVS Fornavn Efternavn Erling Meier

21. SRP termin1, design, el Fornavn Efternavn Flemming Julsgaard Kenneth Hørby Olsen Steen Heide Hjalmar Krarup Andersen Mogens Bagger Hansen

22. SRP, termin1, design, maskin

23. SRP, termin1, design, tekstil Fornavn Efternavn Mette Jeanne Kande

24. SRP, termin1, design, træ Fornavn Efternavn André Skriver Claus Thøgersen

25. SRP, termin1, PLS, Fødevarer Fornavn Efternavn Kirsten Jensen Gitte Juul Pedersen Martin Grane Ursin

26. (Fokusområde i rev.) Bilag 4 Elevernes studieforberedende skrivekompetencer Eleverne skal kunne finde og udvælge relevant stof samt behandle og skriftligt formidle centrale enkelt- og flerfaglige emner. Eleverne skal under anvendelse af faglig viden, grundlæggende metoder i faget/fagene og relevant dokumentation kunne give en klar, sammenhængende og nuanceret skriftlig fremstilling, der bygger på følgende studieforberedende skrivekompetencer: – sproglig korrekthed – disposition – argumentation – anvendelse af citater, figurer, illustrationer m.v. – præsentation – relevante henvisninger, noteapparat og litteraturliste.

27. Eksamensprojektet 2011 Gruppearbejdet:…at skolen gør sig klart, at gruppearbejder er pædagogiske redskaber, der skal fremme opfyldelsen af fagenes målsætninger.

28. Normer for skriftlig censur HTX Normer for skriftlig censur på HTX og HHX Ved norm forstås det antal opgaver/projekter, der skal rettes pr. time. Teknikfag A 1 time (Skal tolkes som antal elever med individuel bedømmelse)

29. Projektoplæg Alt tyder derfor på, at projektoplæggene generelt bør formuleres et sted mellem brede og smalle. Samtidig må det tilrådes, at der formuleres nye oplæg hvert år. I det samlede projektoplægskatalog bør dog forefindes et ”smalt” oplæg, hvor de mere forsknings/udviklings-orienterede elever kan udfolde sig med smal dyb faglig fordybelse.

30. Eksamen Præsentation og fremlæggelse af projektet suppleret med uddybende spørgsmål fra eksaminator. Med udgangspunkt i projektet gennemføres en uddybende samtale, der kan omhandle emner inden for hele fagets kernestof og supplerende stof Elevens præsentation og fremlæggelse af projektet kan højst vare halvdelen af eksaminationstiden. (jf. bekendtgørelsen kap 4.2) Den mundtlige prøve varer 30 minutter inkl. karakterfastlæggelse.

31. Karaktergivningen i teknikfaget Generelt – evne til at kombinere teori og praktisk arbejde i et projekt – inddragelse af relevant viden fra andre fag i uddannelsen. – perspektivering til relevante emner inden for teknikfaget Rapportens form og indhold – bearbejdning af projektets problemstillinger – planlægning og vurdering af projektforløbet – dokumentations- og kommunikationsværdi, herunder overskuelighed, sammenhæng, kilde-henvisninger og teknisk dokumentation – perspektivering til relevante emner inden for teknikfaget – specificerede krav til produktet – en fagligt begrundet argumentation for de foretagne valg Produktet – omhu og professionalisme ved fremstilling – kvalitet i forhold til de opstillede krav. Mundtlig prøve – den mundtlige præsentation af projektet – redegørelse for det valgte løsninger – besvarelse af uddybende og supplerende spørgsmål

32. Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse § 13. Bedømmelse af præstationer og standpunkter skal ske på grundlag af de faglige mål, der er opstillet for det pågældende fag eller flerfaglige forløb (absolut karaktergivning). Præstationen og standpunktet skal bedømmes ud fra såvel fagets eller forløbets formål som undervisningens beskrevne indhold. Der må ikke tilstræbes nogen bestemt fordeling af karaktererne (relativ karaktergivning). § 14 Stk. 2. Hvis censor og eksaminator ikke er enige om en fælles bedømmelse, giver de hver en karakter. Karakteren for prøven er gennemsnittet af disse karakterer afrundet til nærmeste karakter i karakterskalaen. Hvis gennemsnittet ligger midt imellem to karakterer, er den endelige karakter nærmeste højere karakter, hvis censor har givet den højeste karakter, og ellers den nærmeste lavere karakter.

33. Undervisningsbeskrivelse Ministeriet kan kræve undervisningsbeskrivelserne indsendt og kan forlange, at dette skal ske i et bestemt elektronisk format. Undervisningsbeskrivelsen udarbejdes i skabelonen i en detaljeringsgrad, der gør det muligt for censor at opfylde eksamensbekendtgørelsens § 29, stk. 1. Forventet omfang er ca. én A4-side pr. undervisningsforløb. Undervisningsbeskrivelsen udgives på institutionens hjemmeside senest 14 dage før prøveplanens offentliggørelse.

34. Censors rolle (Eksamensbekendtgørelsen) § 29. Censor skal Stk. 4. Konstaterer censor, at kravene efter stk. 1 ikke er opfyldt, eller giver forløbet af prøven censor anledning til at formode, at der har været mangler ved den forudgående undervisning eller vejledning, afgiver censor indberetning herom til institutionen. Stk. 5. Når censor er beskikket af ministeriet, videresender institutionen indberetningen til ministeriet med sine eventuelle bemærkninger. Stk. 6. Censor afgiver desuden efter anmodning fra ministeriet beretning om prøveafholdelse og prøve- og eksamensresultater.

35. Beretning om prøveafholdelse Oplysninger til fagkonsulenten umiddelbart efter censur     Karakterfordeling  Antal/snit: Censorerne bedes i kort form udtale sig om: Brugen af gruppearbejdsformen Opgavesættets egnethed som prøvegrundlag Projekterne Eksaminationen Studieplanen

36. PG-tilsynsførende (teknikfag)

37. Censorkorpset teoretiskpædagogikum 2011 Behov yderligere: Teknikfag (3 stk.) 1 i hvert Byg, Design og PLS

38. Fagdidaktisk kursus Teknikfag Kursus efterår 2011? Udviklingen Oplægsholder Kursusleder

39. Faglige mindstekrav Der er indført nye mindstekrav for at opnå faglig kompetence til at undervise på gymnasialt niveau: studentereksamen (stx), højere forberedelseseksamen (hf), højere handelseksamen (hhx) og højere teknisk eksamen (htx) Pædagogikum bekendtgørelsen ”2 års relevant erhvervserfaring”

40. EUX Bygge- og anlægsområdet (4 år og 1 mdr) -Erhvervsuddannelse med adgangsgivende gymnasialefag som påbygning rettet direkte mod videreuddannelse på ingeniør- og arkitektuddannelserne Udbydes i første omgang (aug 2010) Pilotforløb -Københavns Tekniske Skole -Syddansk Erhversskole (Odense) -Mercantec (Viborg)

41. Teknik B – Byggeri og energi 295t ? 200t Eksamensprojektet forventes tilrettelagt sammen med den afsluttende svendeprøve, og projektet indeholder teknikfag B samt fag fra erhvervsuddannelsen.

42. Spørgsmål / diskusion ??? Frokost 13.40 - 14.30 Byggebesøg på Herningsholm Erhversgymnasium v/Jørgen Dahl Pedersen , Bygningschef Husk jakke!

43. Workshop (I teknikfagsgrupperne) Workshoparbejdet går på erfaringsudveksling og diskussion af: - Studieretningens synlighed i teknikfaget - Teknikfagsforløbet i studieområdet - Teknikfaget i studieregningsprojektet Husk: Papir

  • Login