มิติใหม่แห่งการบริหาร ปฏิวัติสู่คุ...
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 1

มิติใหม่แห่งการบริหาร ปฏิวัติสู่คุณภาพการศึกษา ภายใต้บุคลากรมืออาชีพ PowerPoint PPT Presentation


  • 95 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

มิติใหม่แห่งการบริหาร ปฏิวัติสู่คุณภาพการศึกษา ภายใต้บุคลากรมืออาชีพ นำทีมโดย ผอ.เมฆินทร์ เฉนี ยง. โรงเรียนบ้านร่องคำ โรงเรียนดีประจำตำบล โรงเรียนดีของชุมชน ปีการศึกษา 2554.

Download Presentation

มิติใหม่แห่งการบริหาร ปฏิวัติสู่คุณภาพการศึกษา ภายใต้บุคลากรมืออาชีพ

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


7084278

มิติใหม่แห่งการบริหาร ปฏิวัติสู่คุณภาพการศึกษา ภายใต้บุคลากรมืออาชีพ

นำทีมโดย ผอ.เมฆินทร์ เฉนียง

โรงเรียนบ้านร่องคำ โรงเรียนดีประจำตำบล โรงเรียนดีของชุมชน ปีการศึกษา 2554

- จัดสร้างห้องเรียนICT วิชาภาษาไทย,คณิตศาสตร์,วิทยาศาสตร์,ภาษาอังกฤษ ตามหลักสูตรโรงเรียนในฝัน,โรงเรียนดีประจำตำบล ตั้งแต่ชั้น ป.4-ม.3

-จัดการเรียนรู้โดยใช้โปรแกรมระบบeDLTVจากโรงเรียนวังไกลกังวล อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ สำหรับนักเรียนชั้น ม.1-ม.3

-นำนักเรียนไปแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษาทุกระดับชั้น ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง โดยชุมชนมีส่วนร่วม

-จัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษโดยคุณครูชาวต่างประเทศ (Mr.AlainCarriere From Canada ตั้งแต่ชั้น ป.4 – ม.3)

-จัดโรงเรียนเข้าเป็นเครือข่ายกับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เพื่อนำนักเรียนนักเรียนเข้าเรียนหลักสูตรการจัดทำ e-book ณ ศูนย์ฯมรภ.มหาสารคาม โดยมีรถรับ-ส่ง

ไป-กลับ ฟรีตลอดหลักสูตร

-จัดสร้างห้องเรียน คอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล1 – ม.3 โดยเน้นการสืบค้นความรู้จากอินเตอร์เน็ต

-ส่งเสริมความสามารถ 1 ดนตรี 1 กีฬา สำหรับนักเรียนทุกคน

-ปรับปรุงภูมิทัศน์ทุกพื้นที่ให้มีความสะอาด ร่มรื่น สวยงาม เอื้อต่อการเรียนรู้

-ส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนเป็นคนดี มีวินัย แต่งกายถูกระเบียบ

-จัดระบบดูแลนักเรียนและประกันอุบัติเหตุ ให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็นคนดีของชุมชน


  • Login