Modiwl 7: Rheoli eich arian – cynilo - PowerPoint PPT Presentation

Modiwl 7: Rheoli eich arian – cynilo
Download
1 / 47

 • 120 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Modiwl 7: Rheoli eich arian – cynilo. Amcanion y modiwl

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Modiwl 7: Rheoli eich arian – cynilo

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Modiwl 7 rheoli eich arian cynilo

Modiwl 7: Rheoli eich arian – cynilo


Modiwl 7 rheoli eich arian cynilo

 • Amcanion y modiwl

 • Rhoi cyfle i edrych ar y deilliannau dysgu yn yr elfen ‘Rheoli arian’ yng nghydran rhifedd y Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd Cenedlaethol (FfLlRh) i weld ble mae addysgu dysgwyr am ‘egwyddorion sylfaenol benthyca’ yn bodoli yn y cwricwlwm yng Nghymru.

 • Tynnu sylw at yr adnoddau a’r gweithgareddau y gellir eu defnyddio yng Nghyfnodau Allweddol 2 a 3 i ddatblygu sgiliau rhifedd dysgwyr yng nghyd-destun cynilo a buddsoddi arian.

 • Darparu rhestr o wefannau defnyddiol ar gyfer Cyfnodau Allweddol 2–5 i gael syniadau ystafell ddosbarth ar gyfer cynilo a buddsoddi arian.

 • Sylwch: Bydd gwahaniaethu, syniadau ymestyn a chwestiynu effeithiol yn cael eu hawgrymu'n aml yn y nodiadau o fewn y PowerPoint i athrawon/hyfforddwyr eu defnyddio yn ôl yr angen.


Modiwl 7 rheoli eich arian cynilo

Nodau’r dysgwyr

 • Mae’r modiwl hwn yn cyflwyno’r egwyddorion sylfaenol sy’n gysylltiedig â’r broses o ‘gynilo arian’.

 • Bydd dysgwyr yn gallu:

 • deall bod gwahanol ffyrdd o gynilo

 • gwerthfawrogi egwyddorion sylfaenol cynilo arian

 • disgrifio rhai manteision tymor byr a thymor hir cynilo

 • adnabod prif nodweddion cyfrif cynilo a’r camau sy’n rhaid eu cymryd i agor cyfrif

 • deall y gall ennill llog helpu cynilion i dyfu

 • cyfrifo a chymharu llog syml ac adlog

 • gwerthfawrogi’r risgiau sy’n gysylltiedig â gwahanol ffyrdd o gynilo a buddsoddi.

 • Gellir defnyddio’r modiwl hwn ar draws cyfnodau allweddol – ni fydd pob deilliant yn gymwys i bob dysgwr.


Modiwl 7 rheoli eich arian cynilo

Cyfle i edrych ar y deilliannau dysgu yn yr elfen ‘Rheoli arian’ yng nghydran rhifedd y FfLlRh a gweld ble mae ‘deall egwyddorion cynilo arian’ yn bodoli yn y cwricwlwm yng Nghymru.Mae deilliannau dysgu sy’n gysylltiedig a chynilo wedi’u marcio mewn teip trwm yn y tabl.


Modiwl 7 rheoli eich arian cynilo

Mae’r Fframwaith addysg bersonol a chymdeithasol ar gyfer dysgwyr 7 i 19 oed yng Nghymru hefyd yn tynnu sylw at gyfleoedd i ddysgwyr fod yn gymwys wrth reoli eu harian, cynllunio ar gyfer y dyfodol a gwybod ble a sut i gael cyngor ariannol. Nod y modiwl hwn yw mynd i'r afael â hyn yng nghyd-destun deall egwyddorion sylfaenol cynilo a buddsoddi arian.


Modiwl 7 rheoli eich arian cynilo

Y cwestiwn mawr

Beth yw cynilo?


Modiwl 7 rheoli eich arian cynilo

Lleoedd a ddefnyddiwn i gynilo ein harian

Gweithgaredd cychwynnol:

Allwch chi enwi rhai lleoedd lle y gallwch chi gynilo eich arian?


Modiwl 7 rheoli eich arian cynilo

Mewn sêff

Pwrs neu waled

Cymdeithas adeiladu

Undeb credyd

Cadw-mi-gei

O dan y gwely

Mewn jar

Banc

Swyddfa’r Post

Lleoedd a ddefnyddir i gynilo ein harian


Modiwl 7 rheoli eich arian cynilo

Manteision cynilo arian

Gweithgaredd cychwynnol:

Pam mae pobl yn cynilo arian?

Pam mae cynilo yn ddewis arall da i fenthyca arian?


Modiwl 7 rheoli eich arian cynilo

Taith ysgol

I gael y teclyn diweddaraf, e.e. ffôn clyfar

Gwersi gyrru

Prifysgol

Prynu offer i'r cartref

Prynu dillad drud

Blaendal ar gyfer tŷ

Stampiau cynilo archfarchnad

Priodas

Gwyliau i'r teulu

Prynu anrheg ar gyfer achlysur arbennig

Prynu car/sgwter cyntaf

Rhesymau dros gynilo arian


Gweithgareddau cynilo

Gweithgareddau cynilo


Modiwl 7 rheoli eich arian cynilo

Gweithgaredd 1

Adnodd:

Taflen weithgaredd rheoli arian:

Cynilo

Gweithgaredd:

Mae’r gweithgaredd wedi’i anelu at ddysgwyr iau ac mae’n atgyfnerthu rhai o’r syniadau cychwynnol/trafod blaenorol. Mae’n ceisio annog dysgwyr i feddwl am yr hyn y gallen nhw wario arian arno, cynilo ar ei gyfer a ble y gallan nhw gynilo eu harian.


Modiwl 7 rheoli eich arian cynilo

Gweithgaredd 2

Adnoddau:

Taflen weithgaredd rheoli arian: Un tro

Gweithgaredd:

Mae’r dysgwyr yn darllen hysbyseb ffugiol ond realistig ar gyfer cyfrif cynilo plant ac yn ateb y cwestiynau.


Modiwl 7 rheoli eich arian cynilo

Gweithgaredd 3

Adnodd:Pecyn Cymorth Cyllid Personol Llywodraeth Cymru

Lawrlwytho’r adnodd yn http://wales.gov.uk/topics/childrenyoungpeople/publications/resources/?skip=1&lang=cy

Gweithgaredd: Wedi gwneud yn erbyn heb wneud

Dylai Testun 2, ‘Cynilo ar gyfer y dyfodol’ (tudalennau 22–27), gael ei ddefnyddio gyda Thaflen adnoddau 1 ategol o’r enw ‘Wedi gwneud yn erbyn heb wneud’ (tudalennau 17–19).


Modiwl 7 rheoli eich arian cynilo

Gweithgaredd 3

Wedi gwneud yn erbyn heb wneud

Mae’r adnodd yn rhoi chwe senario i’r dysgwyr am grŵp o bobl ifanc sy’n gwario ac yn cynilo. Mae’n addas ar gyfer Cyfnodau Allweddol 3 a 4.

Mae’r pecyn cymorth yn rhoi syniadau gwersi manwl sy’n dangos sut i gyflwyno’r gweithgaredd i’r dysgwyr.


Cyfrifon cynilo beth i edrych amdano

Cyfrifon cynilo:Beth i edrych amdano

Mae nifer o gyfrifon gwahanol gyda nifer o nodweddion gwahanol i bobl ifanc. Gan weithio mewn grwpiau, gall dysgwyr gael yr wybodaeth y mae ei hangen arnyn nhw am agor cyfrif cynilo.

Oedran?

Mynediad?

Isafswm adneuon?

Cyfradd llog?


Cyfrifon cynilo beth i edrych amdano1

Cyfrifon cynilo: Beth i edrych amdano


Modiwl 7 rheoli eich arian cynilo

Gweithgaredd 4

Adnodd:Pecyn Cymorth Cyllid Personol Llywodraeth Cymru

Lawrlwytho’r adnodd yn http://wales.gov.uk/topics/childrenyoungpeople/publications/resources/?skip=1&lang=cy

Gweithgaredd: Ei dalu i mewn

Dylai Testun 2, ‘Cynilo ar gyfer y dyfodol’ (tudalennau 22–27) gael ei ddefnyddio gyda Thaflen adnoddau 3 ategol o’r enw ‘Cardiau cwsmeriaid’ (tudalennu 21–22).


Modiwl 7 rheoli eich arian cynilo

Gweithgaredd 4

Ei dalu i mewn

Yn y gweithgaredd hwn, bydd dysgwyr yn trafod neu’n chwarae rôl yn agor cyfrif cynilo gan adnabod y nodweddion allweddol.

Mae’r pecyn cymorth yn rhoi syniadau gwersi manwl ar sut i gyflwyno’r gweithgaredd.

Bydd angen taflenni cyfrif neu wybodaeth ar-lein argraffiadwy ar ddysgwyr ar gyfer amryw o gyfrifon cynilo (neu fynediad i’r rhyngrwyd i ymchwilio eu hunain) o sawl fanc neu ddarparwr arall, megis cymdeithasau adeiladu neu undebau credyd.

Fel arall i wneud cymhariaeth cynilo ewch i

https://compare.moneyadviceservice.org.uk/savings?language=cy


Modiwl 7 rheoli eich arian cynilo

Rhai mathau o gynhyrchion cynilo i bobl ifanc

Gweithgaredd trafod:

Beth ydych chi’n ei wybod am y mathau canlynol o gynilion?

Cyfrif Cynilo Unigol (ISA) Iau Arian Parod

Cronfa Ymddiriedolaeth Plant

Bondiau Plant

I gael rhagor o wybodaeth am Gronfa Ymddiriedolaeth Plant ac ISAs Iau Arian Parod (Saesneg yn unig) ewch i

www.direct.gov.uk/childtrustfund a www.direct.gov.uk/juniorisa

I gael rhagor o wybodaeth am fondiau plant to www.moneyadviceservice.org.uk/cy/articles/bondiau-bonws-plant


Cynilo neu fuddsoddi ydych chi n gwybod y gwahaniaeth

Cynilo neu fuddsoddi?Ydych chi'n gwybod y gwahaniaeth?

Cynilo

Buddsoddi

Defnyddio arian drwy brynu pethau a allai gynyddu mewn gwerth, fel eiddo, stociau neu gyfranddaliadau mewn cronfa.

Rhoi arian o’r neilltu i wneud lwmp-swm, ar gyfer ‘diwrnod glawog’ neu nod tymor byr megis prynu eitem ddrud.


Modiwl 7 rheoli eich arian cynilo

Gweithgaredd 5

Un o ddeilliannau dysgu Blwyddyn 9 yr elfen ‘Rheoli arian’ yng nghydran rhifedd y FfLlRh yw ‘deall y risgiau sy’n gysylltiedig â gwahanol ffyrdd o gynilo a buddsoddi’.

Mae Gweithgaredd 5 yn rhannu rhai syniadau y gallech chi eu dewis i gefnogi hyn.

Gweithgareddau cychwynnol:

Gemau paru cardiau cynilion a buddsoddiadau

Argraffwch Adnodd 1 ac Adnodd 2 sydd ar gael o fewn y modiwl hwn.


Risg ac enillion

Risg ac enillion

Risg

Enillion

 • Mae risg yn enw arall ar gyfer siawns ac ansicrwydd. Enghreifftiau o fathau o risg:

 • efallai na fydd cyfradd llog a gytunwyd yn werth da yn y dyfodol

 • gall buddsoddiad ostwng mewn gwerth.

Enillion yw swm yr arian rydych chi’n ei gael yn ôl ar y buddsoddiad rydych chi wedi’i wneud. Bydd enillion uwch yn golygu buddsoddiadau gyda mwy o risg yn aml. Cofiwch: ‘os yw’n swnio’n rhy dda i fod yn wir, mae’n debyg o fod’.


Modiwl 7 rheoli eich arian cynilo

Risg ac enillion

Mae Cerys a Rhys yn penderfynu buddsoddi £400 yr un. O’r wybodaeth isod, pwy sy’n cael yr enillion gorau ar eu harian?

Ar ôl blwyddyn:

Cerys

£400

wedi lleihau gan

5%

Rhys

£400

wedi cynyddu gan

15%

Cyfrifwch y gwahaniaeth rhwng swm yr arian sydd gan bob un ar ddiwedd y flwyddyn.

Mae’r math hwn o gwestiwn yn rhoi cyfle i ddysgwyr weld nad yw arian yn cael ei ennill wrth fuddsoddi bob tro.


Modiwl 7 rheoli eich arian cynilo

Risg ac enillion

Gweithgaredd trafod:

Mae Mr Jones yn buddsoddi ei arian drwy brynu tai rhad a’u hailwerthu am fwy na’r hyn y talodd amdanyn nhw a chost y gwelliannau.

Mae Mr Evans yn buddsoddi ei arian drwy brynu aur ac yna ei werthu pan fydd y pris yn codi.

Allwch chi feddwl am ffyrdd eraill o fuddsoddi?

Allwch chi ddisgrifio mantais ac anfantais pob un o’r senarios uchod?


Modiwl 7 rheoli eich arian cynilo

Risg ac enillion

Un o ddeilliannau dysgu Blwyddyn 9 yr elfen ‘Rheoli arian’ yng nghydran rhifedd y FfLlRh yw ‘deall y risgiau sy'n gysylltiedig â gwahanol ffyrdd o gynilo a buddsoddi’.

Mae un cyfle i helpu i addysgu hyn i’w weld ar y wefan Risgiau a Gwobrwyon (Saesneg yn unig)y gallwch ei gyrchu yn www.hwb.wales.gov.uk/cms/hwbcontent/_layouts/NGFLSolution/MaterialDescription.aspx?LearningMaterialId=50874&lang=en

Mae’r adnodd hwn yn cwmpasu ystod o ddeunyddiau, o edrych ar rôl y banciau i wahanol fathau o fuddsoddiadau. Mae’r deunyddiau yn cael eu darparu mewn amryw o ffurfiau megis cartwnau, gemau, fideo, ymarferion sain a thestun ysgrifenedig. Gall yr adnodd hwn fod yn ddefnyddiol i athrawon mathemateg, ABCh, hanes, astudiaethau busnes ac economeg o Gyfnod Allweddol 2 i ôl-16.


Modiwl 7 rheoli eich arian cynilo

 • Mae'r elfen ‘Rheoli arian’ yng nghydran rhifedd y FfLlRh yn cynnwys y deilliannau dysgu canlynol.

 • Blwyddyn 8:

 • Gwneud cyfrifiadau mewn perthynas â [TAW,] cynilo [a benthyca].

 • Gwerthfawrogi egwyddorion sylfaenol [cyllidebu,] cynilo (gan gynnwys deall adlog) a benthyca.

 • Ymestyn:

 • Defnyddio a deall dulliau effeithlon o gyfrifo adlog.

 • Mae cwestiynau yn seiliedig ar y deilliannau dysgu hyn yn debygol o gael eu gwneud mewn gwersi mathemateg.

 • Mae’r sleidiau nesaf yn cynnwys diffiniad o log syml ac adlog, cyfrifiadau a dau declyn ar-lein rhyngweithiol y gall dysgwyr eu defnyddio i’w helpu i gyfrifo adlog.


Modiwl 7 rheoli eich arian cynilo

Llog syml ac adlog

Gweithgaredd cychwynnol:

Llenwch y geiriau sydd ar goll.

Mewn cyfrif cynilo mae swm yr arian a enillir yn cael ei alw’n …………. Swm yr arian gwreiddiol sy’n cael ei adneuo yw ………… Mae llog a enillir ar y prif swm yn unig yn cael ei alw’n ……….……

Mewn cyfrif cynilo, ………….. yw pan fydd y banc yn talu llog ar y prif swm a’r llog sydd eisoes wedi’i ennill.

prif swm

llog

llog syml

adlog


Modiwl 7 rheoli eich arian cynilo

Llog syml ac adlog

Atebion

Mewn cyfrif cynilo mae swm yr arian a enillir yn cael ei alw’n . Swm yr arian gwreiddiol sy’n cael ei adneuo yw’r . Mae llog a enillir ar y prif swm yn unig yn cael ei alw’n .

Mewn cyfrif cynilo, yw pan fydd y banc yn talu llog ar y prif swm a’r llog sydd eisoes wedi’i ennill.

llog

prif swm

llog syml

adlog


Cyflwyniad i gyfrifo llog syml

Cyflwyniad i gyfrifo llog syml

Mae Sophie yn talu £300 i gyfrif cynilo ac mae’n ei adael yno am 4 blynedd i’w wylio’n tyfu.

Mae’r banc yn cynnig cyfradd o 5% llog syml y flwyddyn. (Mae hyn yn golygu y bydd y banc yn talu Sophie 5% o’r arian y mae hi wedi’i fuddsoddi.)

Cwestiynau:

Faint o log oedd Sophie wedi’i ennill?

Faint o arian sydd gan Sophie yn ei chyfrif cynilo ar ddiwedd y 4 blynedd?


Cyflwyniad i gyfrifo llog syml1

Cyflwyniad i gyfrifo llog syml

1. Faint o log oedd Sophie wedi’i ennill?

10% o £300 = £30

5% = £15

Mae Sophie yn cael £15 y flwyddyn, felly mewn 4 blynedd

4 x 15 = £60

enillodd Sophie £60 o log

2. Faint o arian sydd gan Sophie yn ei chyfrif cynilo ar ddiwedd y 4 blynedd?

Cyfanswm = prif swm + llog

= £400 + £60

= £460


Modiwl 7 rheoli eich arian cynilo

Enghraifft mathemateg

Mae gan Nia £600 i’w fuddsoddi mewn cyfrif cynilo. Mae’n bwriadu gadael yr arian yn y cyfrif am 2 flynedd, heb ychwanegu rhagor neu dynnu unrhyw arian. Mae’n dewis rhwng y cyfrifon hyn.

Bond 2 flynedd:

Mae’n talu 4% llog syml bob blwyddyn

Cyfrif cynilo:

3% llog yn cael ei dalu bob blwyddyn a’i ychwanegu at y cyfrif cynilo

Llog syml

Adlog


Modiwl 7 rheoli eich arian cynilo

Bond 2 flynedd:

Mae’n talu 4% llog syml bob blwyddyn

Cyfrif cynilo:

Llog 4% yn cael ei dalu bob blwyddyn a’i ychwanegu at swm y cynilion

Ateb

400 x 0.04 = £16

Ymhen 2 flynedd:

£16 x 2 = £32 llog a enillwyd

Ateb

Blwyddyn 1af:

£400 x 0.04 = £16

2il flwyddyn:

£416 x 0.04 = £16.64 llog a enillwyd = £32.64

Dylai Nia fuddsoddi ei harian yn y cyfrif cynilo oherwydd mae’n ennill £0.64 mwy o log.


Offer rhyngweithiol

Offer rhyngweithiol

Gallai'r dysgwyr ddefnyddio cyfrifiannell cynilo ar-lein rhyngweithiol i ymchwilio i effaith adlog.

Mae dwy enghraifft o offer ar-lein y gellir eu defnyddio i'w gweld ar y sleidiau nesaf.


Modiwl 7 rheoli eich arian cynilo

www.hwb.wales.gov.uk/cms/hwbcontent/Shared%20Documents/VTC/ngfl/maths/r_davies/compound_calc/Chanrannau%20Calc.htm


Modiwl 7 rheoli eich arian cynilo

www.moneymatterstome.co.uk/Interactive-Tools/GeneralInterestCalculator.htm


Modiwl 7 rheoli eich arian cynilo

 • Gall dysgwyr fynd i

 • www.hwb.wales.gov.uk/cms/hwbcontent/Shared%20Documents/VTC/ngfl/maths/r_davies/compound_calc/Chanrannau%20Calc.htm

 • Mae’r gweithgaredd rhyngweithiol dwyieithog yn rhoi cyfle i ddysgwyr newid pedwar newidyn:

 • gwerth cychwynnol (prif swm)

 • buddsoddiad blynyddol (taliadau blynyddol)

 • cyfnod (cyfnod o amser mewn blynyddoedd)

 • cynnydd blynyddol (cyfradd llog).

 • Gall dysgwyr ddefnyddio’r offer rhyngweithiol i gymharu’r effaith y mae newid y newidynnau wedi’i chael ar gyfanswm yr arian yn y cyfrif cynilo. (Sylwch: mae’r swm terfynol hwn yn cael ei dalgrynnu i’r bunt agosaf.)


Modiwl 7 rheoli eich arian cynilo

 • Gall dysgwyr fynd i www.moneymatterstome.co.uk/Interactive-tools/GeneralInterestCalculator.htm.

 • Mae’r gweithgaredd rhyngweithiol hwn yn (Saesneg yn unig) rhoi cyfle i ddysgwyr newid pedwar newidyn:

 • lwmp-swm (prif swm)

 • cyfradd llog

 • cyfnod cynilo (cyfnod o amser mewn misoedd)

 • taliadau misol.

 • Mae’r offer rhyngweithiol yn rhoi cyfle i ddysgwyr gael eu cyflwyno i’r un fethodoleg â’r offer ar-lein blaenorol ond gan ddefnyddio geirfa wahanol. Mae’n rhoi cyfle iddyn nhw ddefnyddio gwerthoedd degol fel cyfraddau llog ac mae’r cyfnod cynilo yn cael eu cyflwyno mewn misoedd.


Modiwl 7 rheoli eich arian cynilo

Cyfrifo llog syml ac adlog

Gweithgaredd ymestyn:

Defnyddiwch yr offer rhyngweithiol (neu ddull cyfrifyddu effeithiol i gyfrifo adlog) i gymharu sut mae twf mewn cyfrif cynilo gydag adlog yn wahanol i’r twf mewn cyfrif gyda llog syml.

Ceisiwch annog y dysgwyr i gyflwyno eu cyfrifiadau mewn tablau ac mewn graff addas. Rhowch gyfle iddyn nhw benderfynu ar y prif swm, buddsoddiad blynyddol (gall fod yn sero os na fydd unrhyw arian yn cael ei ychwanegu at y cyfrif) a chyfradd llog. Gall dysgwyr gymharu sut mae’r ddau fath o gynilion wedi tyfu dros bum mlynedd.


Modiwl 7 rheoli eich arian cynilo

Bwriad y ddogfen hon yw helpu athrawon i gydnabod a hyrwyddo uwch sgiliau mathemategol o fewn Cyfnod Allweddol 3 a hyd at Gyfnod Allweddol 4. Mae’n rhoi enghreifftiau o waith y dysgwyr ynghyd â sylwadau sy’n tynnu sylw at nodweddion uwch sgiliau mathemategol.

Mae tudalennau 59–62 yn dangos enghraifft o waith y dysgwyr gan gymharu llog syml ac adlog.


The money charity

The Money Charity

Mae The Money Charity (Credit Action yn gynt) yn elusen addysg arian yn y DU sy’n helpu pobl ifanc i reoli eu harian. I gael rhagor o wybodaeth (Saesneg yn unig) ewch i www.themoneycharity.org.uk

Mae’r wefan hefyd yn cyflwyno modiwlau gwaith i ddysgwyr o Gyfnod Allweddol 3 i fyny sy’n helpu addysgwyr ysgolion uwchradd yn benodol i addysgu eu dysgwyr am addysg ariannol.

I weld y deunyddiau (Saesneg yn unig) ewch i http://themoneycharity.org.uk/workshops-training/schools-colleges/


Adding up to a lifetime

Adding up to a lifetime

Adnodd ar-lein rhad ac am ddim yw hwn sy’n dilyn pedwar cymeriad a sut maen nhw’n delio â sefyllfaoedd ariannol. Mae’n addas ar gyfer Cyfnod Allweddol 3 i 5. Mae’r pecyn yn cynnwys tua 25 awr o weithgareddau dysgu y gall dysgwyr eu cwblhau ar-lein. Caiff ei gyflwyno fel pum modiwl:

 • Bywyd fel myfyriwr (14 oed a hŷn)

 • Bywyd gwaith

 • Perthnasoedd

 • Bywyd newydd

 • Ymddeoliad egnïol.

  www.addinguptoalifetime.org.uk

  Mae amrywiaeth o bynciau rheoli arian wedi’i chynnwys. Mae adran ym Modiwl 1 ar gynilo.

Mae tiwtorial sain gyda phob modiwl y gallwch wrando arno yn Gymraeg neu yn Saesneg.


Gwefannau ac adnoddau

Gwefannau ac adnoddau

 • http://themoneycharity.org.uk/workshops-training/schools-colleges/

  Offerynnau a chyngor cyllidebu ar gyfer pobl ifanc.

 • www.barclaysmoneyskills.com

  Syniadau, gweithgareddau ac adnoddau i bobl ifanc am gynilo a buddsoddi.

 • www.rbsmoneysense.co.uk/schools

  Rhaglen ryngweithiol am ddim sy’n rhoi sgiliau i ddysgwyr allu rheoli eu harian.

 • www.nationwideeducation.co.uk

  Sgiliau Arian: gemau, taflenni ffeithiau* a thaflenni gwaith* i ddysgwyr 4 i 18 oed a hŷn (adnoddau argraffiadwy a gemau ar-lein). *Fersiynau Cymraeg ar gael.

 • www.pfeg.org

  Mae pfeg (Personal Finance Education Group) yn elusen annibynnol sy’n darparu cyfoeth o adnoddau i gefnogi addysg ariannol mewn ysgolion. Gweler enghreifftiau megis ‘My Money Mathematics Resources’, ‘Money Works: It’s your business’ a ‘Learning about Money in the Primary Classroom’ sy’n berthnasol i’r modiwl hwn ar gynilo a buddsoddi.


Gwefannau ac adnoddau1

Gwefannau ac adnoddau

 • www.moneyadviceservice.orgCyngor a chanllawiau ar-lein am ddim ar bynciau arian. Llyfrynnau am ddim ar gael: gweler yr un sy’n berthnasol i’r modiwl hwn o’r enw ‘Saving and investing’.

 • www.direct.gov.uk/childtrustfund a www.direct.gov.uk/juniorisa

  I gael rhagor o wybodaeth am gynhyrchion cynilo.

 • www.risksandrewards.org.uk

  Mae’r safle yn cwmpasu ystod o ddeunyddiau, o edrych ar rôl banciau i wahanol fathau o fuddsoddiadau sy’n addas ar gyfer dysgwyr Cyfnodau Allweddol 2–5.

 • www.addinguptoalifetime.org.uk

  Rhaglen ryngweithiol ar-lein i ddysgwyr Cyfnod Allweddol 3 i ôl-16.

 • www.moneymatterstome.co.uk/Interactive-Tools/GeneralInterestCalculator.htm

  Cyfrifiannell ar-lein ryngweithiol i ymchwilio i effeithiau adlog.

 • www.hwb.wales.gov.uk/cms/hwbcontent/Shared%20Documents/VTC/ngfl/maths/r_davies/compound_calc/Chanrannau%20Calc.htmOffer ar-lein rhyngweithiol dwyieithog i gyfrifo effaith adlog.


 • Login