ZASADY PROWADZENIA DOKUMENTACJI PRZEBIEGU NAUCZANIA ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI PR

DownloadZASADY PROWADZENIA DOKUMENTACJI PRZEBIEGU NAUCZANIA ZGODNIE ...

Advertisement
Download Presentation
Comments
davida
From:
|  
(143) |   (0) |   (0)
Views: 330 | Added: 22-07-2012
Rate Presentation: 1 0
Description:
PODSTAWA PRAWNA. art.22 ust.2 pkt5 ustawy zdnia 7wrzesnia 1991r. osystemie oswiaty (Dz.U. z2004r. Nr252, poz.2572, zpzn.zm.). PODSTAWA PRAWNA. Rozporzadzenie Ministra Edukacji Narodowej iSportu z dnia 19 lutego 2002r. wsprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, sz
Tags
omega
ZASADY PROWADZENIA DOKUMENTACJI PRZEBIEGU NAUCZANIA ZGODNIE ...

An Image/Link below is provided (as is) to

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use only and may not be sold or licensed nor shared on other sites. SlideServe reserves the right to change this policy at anytime. While downloading, If for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1. ZASADY PROWADZENIA DOKUMENTACJI PRZEBIEGU NAUCZANIA ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI PRAWA Opracowanie: Jolanta Malek- Kot Modyfikacja: Grazyna Oraczko, w dn. 9.01.2009r.

2. PODSTAWA PRAWNA art.?22 ust.?2 pkt?5 ustawy z?dnia 7?wrzesnia 1991?r. o?systemie oswiaty (Dz.?U. z?2004?r. Nr?252, poz.?2572, z?p?zn.?zm.)

3. PODSTAWA PRAWNA Rozporzadzenie Ministra Edukacji Narodowej i?Sportu z dnia 19 lutego 2002?r. w?sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoly i?plac?wki dokumentacji przebiegu nauczania, dzialalnosci wychowawczej i?opiekunczej oraz rodzaj?w tej dokumentacji (Dz. U. z?2002 r. Nr?23, poz.?225 ze zm.) OBOWIAZUJE OD DNIA 1 WRZESNIA 2002R.

4. PODSTAWA PRAWNA Rozporzadzenie Ministra Edukacji Narodowej i?Sportu z dnia 29 maja 2003?r. zmieniajace rozporzadzenie w?sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoly i?plac?wki dokumentacji przebiegu nauczania, dzialalnosci wychowawczej i?opiekunczej oraz rodzaj?w tej dokumentacji (Dz. U. z?2003 r. Nr?107, poz.?1003)

5. Podstawa prawna Rozporzadzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2008r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie zasad wydawania oraz wzor?w swiadectw, dyplom?w panstwowych i innych druk?w szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowan i wydawania duplikat?w, a takze zasad legalizacji dokument?w przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranica oraz zasad odplatnosci za wykonywanie tych czynnosci (Dz. U. z 2008r. Nr 67 poz. 412)

6. PODSTAWA PRAWNA Rozporzadzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 14 marca 2005 r. w sprawie zasad wydawania oraz wzor?w swiadectw, dyplom?w panstwowych i innych druk?w szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowan i wydawania duplikat?w, a takze zasad legalizacji dokument?w przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranica oraz zasad odplatnosci za wykonywanie tych czynnosci (Dz. U. z?2005r. Nr?58, poz.?504)

7. PODSTAWA PRAWNA Rozporzadzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 czerwca 2006?r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie zasad wydawania oraz wzor?w swiadectw, dyplom?w panstwowych i innych druk?w szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowan i wydawania duplikat?w, a takze zasad legalizacji dokument?w przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranica oraz zasad odplatnosci za wykonywanie tych czynnosci. (Dz. U. z?2006r. Nr?108, poz.?745)

8. DOKUMENTACJA PRZEBIEGU NAUCZANIA, DZIALALNOSCI WYCHOWAWCZEJ OPIEKUNCZEJ TO: Ksiega ewidencji dzieci mlodziezy podlegajacych obowiazkowi szkolnemu, zamieszkalych w?obwodzie szkoly. Ksiega uczni?w. Dziennik lekcyjny Dziennik zajec dydaktyczno-wyr?wnawczych i?specjalistycznych, w?tym zajec rewalidacyjnych i?socjoterapeutycznych. Dziennik pedagoga, ewentualnie r?wniez psychologa, logopedy. Dokumentacje badan i?czynnosci uzupelniajacych prowadzonych w?szczeg?lnosci przez pedagoga, psychologa, logopede i?lekarza dla dziecka objetego pomoca psychologiczno- pedagogiczna. Arkusz ocen ucznia. Ksiegi arkuszy ocen. Uchwaly rady pedagogicznej dotyczace klasyfikowania i?promowania uczni?w oraz ukonczenia szkoly, zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki.

9. KSIEGA EWIDENCJI ? 3. 1. Szkola podstawowa i?gimnazjum prowadza ksiege ewidencji dzieci i?mlodziezy podlegajacych obowiazkowi szkolnemu, zamieszkalych w?obwodzie szkoly. 2. Do ksiegi ewidencji wpisuje sie, wedlug roku urodzenia, imie (imiona) i?nazwisko, date i?miejsce urodzenia oraz adres zamieszkania dziecka, a?takze imiona i?nazwiska rodzic?w (prawnych opiekun?w) oraz adresy ich zamieszkania. 3. W ksiedze ewidencji odnotowuje sie corocznie informacje o?spelnianiu przez dziecko obowiazku szkolnego w?tej albo innej szkole, informacje o?spelnianiu obowiazku szkolnego poza szkola na podstawie zezwolenia wydanego przez dyrektora szkoly oraz o?odroczeniu spelniania obowiazku szkolnego ze?wskazaniem decyzji, na podstawie kt?rej nastapilo odroczenie. 4. W ksiedze ewidencji prowadzonej przez gimnazjum odnotowuje sie corocznie, w?porozumieniu z?gmina, informacje o?spelnianiu przez mlodziez w?wieku 16-18 lat obowiazku szkolnego lub obowiazku nauki.

10. KSIEGA EWIDENCJI - UWAGI Ksiega na ostatniej stronie zawiera instrukcje wedlug, kt?rej powinna byc systematycznie co roku uzupelniana. Nie wszystkie ksiegi prowadzone przez szkole sa zgodnie z obowiazujacymi przepisami (( brak wpis?w o odroczeniu realizacji obowiazku szkolnego, brak adres?w, imion i nazwisk rodzic?w ( prawnych opiekun?w), miejsca urodzenia dziecka)). Ksiega jest dokumentem przebiegu nauczania, dlatego powinna byc prowadzona wedlug wyzej cytowanego rozporzadzenia ( np. skreslenia, wypelniana jest ol?wkiem).

11. KSIEGA UCZNI?W ? 4. 1. Szkola prowadzi ksiege uczni?w. 2. Do ksiegi uczni?w wpisuje sie imie (imiona) i?nazwisko, date i?miejsce urodzenia oraz adres zamieszkania ucznia, imiona i?nazwiska rodzic?w (prawnych opiekun?w) i?adresy ich zamieszkania, a takze date przyjecia ucznia do szkoly oraz klase, do kt?rej ucznia przyjeto. W?ksiedze uczni?w odnotowuje sie date ukonczenia szkoly albo date i?przyczyne opuszczenia szkoly przez ucznia. 3. Wpis?w w?ksiedze uczni?w dokonuje sie chronologicznie wedlug dat przyjecia uczni?w do szkoly.

12. KSIEGA UCZNI?W- UWAGI brak danych uczni?w i rodzic?w brak informacji o przyczynach opuszczenia szkoly brak daty wydania swiadectwa ukonczenia szkoly brak numeru wydanego swiadectwa

13. KSIEGA EWIDENCJI I KSIEGA UCZNI?W- WPISY ? 6. Wpis?w w?ksiedze ewidencji, w?ksiedze uczni?w oraz w?ksiedze wychowank?w dokonuje sie na podstawie dowod?w osobistych lub innych dokument?w tozsamosci rodzic?w (prawnych opiekun?w) lub pelnoletniego ucznia, wychowanka, innych dokument?w zawierajacych dane podlegajace wpisowi do odpowiedniej ksiegi oraz informacji przekazanych przez organ gminy lub dyrektora innej szkoly.

14. DZIENNIK LEKCYJNY ? 7. 1. Szkola prowadzi dla kazdego oddzialu dziennik lekcyjny, w?kt?rym dokumentuje sie przebieg nauczania w?danym roku szkolnym, z?zastrzezeniem ??8.

15. DZIENNIK LEKCYJNY 2. Do dziennika lekcyjnego wpisuje sie w?porzadku alfabetycznym lub innym ustalonym przez dyrektora szkoly nazwiska i?imiona uczni?w, daty i?miejsca urodzenia oraz adresy ich zamieszkania, imiona i?nazwiska rodzic?w (prawnych opiekun?w) i ?adresy ich zamieszkania, a takze tygodniowy plan zajec edukacyjnych, oznaczenie realizowanych program?w nauczania zawartych w?szkolnym zestawie program?w nauczania dla danego oddzialu oraz imiona i?nazwiska nauczycieli prowadzacych poszczeg?lne zajecia.

16. DZIENNIK ZAJEC 3. W dzienniku lekcyjnym odnotowuje sie obecnosc uczni?w na zajeciach edukacyjnych oraz wpisuje sie tematy przeprowadzonych zajec, oceny i?zaliczenia uzyskane przez uczni?w z?poszczeg?lnych zajec edukacyjnych, oceny zachowania, a?takze przeprowadzone hospitacje zajec edukacyjnych. Przeprowadzenie zajec edukacyjnych nauczyciel potwierdza podpisem.

17. DZIENNIKI ZAJEC 6. Przeprowadzenie hospitacji zajec edukacyjnych potwierdza podpisem nauczyciel , upowazniony do sprawowania w?szkole nadzoru pedagogicznego.

18. DZIENNIKI ZAJEC ? 8. Wewnatrzszkolne ocenianie uczni?w moze byc takze dokumentowane w?innym niz dziennik lekcyjny dokumencie, okreslonym w?statucie szkoly, z?tym ze?ustalone dla ucznia oceny roczne (semestralne), zaliczenia i?ocene zachowania wpisuje sie do dziennika lekcyjnego.

19. INNE DZIENNIKI ZAJEC ? 10. 1. Przedszkole, szkola i?plac?wka prowadza dzienniki zajec, kt?re nie sa wpisywane odpowiednio do dziennika zajec przedszkola, dziennika lekcyjnego i?dziennika zajec wychowawczych, jezeli jest to uzasadnione koniecznoscia dokumentowania przebiegu nauczania, dzialalnosci wychowawczej i?opiekunczej, w?szczeg?lnosci dziennik zajec dydaktyczno-wyr?wnawczych i?specjalistycznych, w?tym zajec rewalidacyjnych i?socjoterapeutycznych. 2. Do dziennik?w zajec, o?kt?rych mowa w?ust.?1, wpisuje sie w?porzadku alfabetycznym nazwiska i?imiona odpowiednio uczni?w lub wychowank?w, indywidualny program pracy z?uczniem lub wychowankiem, a?w?przypadku zajec grupowych - program pracy grupy, tygodniowy plan zajec, tematy przeprowadzonych zajec, ocene postep?w i?wnioski dotyczace dalszej pracy oraz obecnosc uczni?w lub wychowank?w na zajeciach.

20. DZIENNIK INDYWIDUALNEGO NAUCZANIA ? 11.3. W przypadku dzieci i?mlodziezy zakwalifikowanych do indywidualnego nauczania albo uczestnictwa w?indywidualnych zajeciach rewalidacyjno-wychowawczych, przedszkole i?szkola prowadza odrebnie dla kazdego ucznia i?wychowanka odpowiednio dziennik indywidualnego nauczania lub dziennik indywidualnych zajec rewalidacyjno-wychowawczych.

21. DZIENNIKI SPECJALIST?W- PEDAGOG, PSYCHOLOG ? 18. Pedagog lub psycholog zatrudniony w?przedszkolu, szkole lub plac?wce prowadzi dziennik, do kt?rego wpisuje tygodniowy plan swoich zajec, zajecia i?czynnosci przeprowadzone w?poszczeg?lnych dniach, wykaz dzieci, uczni?w lub wychowank?w zakwalifikowanych do r?znych form pomocy, w?szczeg?lnosci pomocy psychologiczno-pedagogicznej, informacje o?kontaktach z?osobami i instytucjami, z?kt?rymi pedagog lub psycholog wsp?ldziala przy wykonywaniu swoich zadan.

22. DZIENNIKI K?L ? 20. 1. Plac?wka, z?wyjatkiem szkolnego schroniska mlodziezowego, prowadzi dla kazdego kola (sekcji, zespolu, klubu), a?w?przypadku plac?wki ksztalcenia praktycznego - grupy uczni?w, dziennik zajec stalych oraz dziennik zajec okresowych i?okazjonalnych, w?kt?rych dokumentuje sie przebieg tych zajec w?danym roku szkolnym. 2. Do dziennika zajec stalych wpisuje sie w?porzadku alfabetycznym nazwiska i?imiona uczni?w i?wychowank?w, daty i?miejsca ich urodzenia, nazwiska i?imiona rodzic?w (prawnych opiekun?w) i?adresy ich zamieszkania, zalozenia programowe na dany rok szkolny, tygodniowy rozklad zajec i?tematy przeprowadzonych zajec oraz w?dzienniku odnotowuje sie obecnosc uczni?w na zajeciach. 3. Do dziennika zajec okresowych i?okazjonalnych wpisuje sie w?szczeg?lnosci zalozenia programowe zajec i?liczbe uczni?w uczestniczacych w?tych zajeciach.

23. DZIENNIKI- UWAGI spos?b dokonywania skreslen uzywanie korektora !!! wpisywanie ocen ol?wkiem brak oceny postep?w i wniosk?w w dziennikach zajec specjalistycznych brak odnotowywania frekwencji na zajeciach pozalekcyjnych i specjalistycznych

24. ARKUSZE OCEN UCZNIA ? 12. 1. Szkola prowadzi dla kazdego ucznia przez okres jego nauki w danej szkole arkusz ocen ucznia. Wz?r arkusza ocen ucznia okreslaja odrebne przepisy. 2. Wpis?w w?arkuszu ocen ucznia dokonuje sie na podstawie danych zawartych w?ksiedze uczni?w, dzienniku lekcyjnym, protokolach egzamin?w klasyfikacyjnych i?poprawkowych, protokolach zebran rady pedagogicznej i?informacji o?wyniku sprawdzianu przeprowadzonego w?ostatnim roku nauki w?szkole podstawowej i?egzaminu przeprowadzonego w?ostatnim roku nauki w?gimnazjum badz o?zwolnieniu odpowiednio ze?sprawdzianu lub egzaminu przez dyrektora okregowej komisji egzaminacyjnej. Nauczyciel wypelniajacy arkusz ocen ucznia potwierdza podpisem zgodnosc wpis?w z?dokumentami, na podstawie kt?rych ich dokonano.

25. ARKUSZE OCEN UCZNIA 3. W klasach I-III szkoly podstawowej opisowe oceny roczne i?oceny zachowania sporzadzone komputerowo i?podpisane przez wychowawce klasy mozna zalaczyc do arkusza ocen ucznia, co jest r?wnoznaczne z?wpisem w?arkuszu ocen. 4. Podstawa wpisu o?klasyfikowaniu, promowaniu lub ukonczeniu przez ucznia szkoly jest uchwala rady pedagogicznej, kt?rej date wpisuje sie do arkusza ocen ucznia.

26. ARKUSZE OCEN UCZNIA 5. Oceny z?zajec edukacyjnych, ocene zachowania, klase i?miesiac urodzenia ucznia wypelnia sie slowami w?pelnym brzmieniu. W?rubryce, kt?ra nie jest wypelniana, wpisuje sie pozioma kreske, a?w?przypadku gdy kilka kolejnych rubryk nie jest wypelnianych; mozna je przekreslic ukosna kreska, przy czym w?pierwszej i?ostatniej wolnej rubryce wpisuje sie poziome kreski. W?przypadku zwolnienia ucznia z?zajec edukacyjnych, wpisuje sie "zwolniony/a". 6. W arkuszu ocen ucznia zamieszcza sie adnotacje o?wydaniu swiadectwa ukonczenia szkoly, swiadectwa dojrzalosci i?jego odpisu, duplikatu swiadectwa, o?udzieleniu zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki oraz sporzadzeniu odpisu arkusza ocen ucznia.

27. ARKUSZE OCEN UCZNIA 7. W arkuszu ocen ucznia wpisuje sie date i?przyczyne opuszczenia szkoly przez ucznia. 8. W przypadku przejscia ucznia do innej szkoly, przesyla sie do tej szkoly odpis arkusza ocen ucznia. 9. Wpis?w do arkusza ocen ucznia mozna dokonywac pismem komputerowym, maszynowym lub recznym.

28. ARKUSZE OCEN- UWAGI spos?b dokonywania skreslen uzywanie korektora !!! zapisy dotyczace wydawania duplikat?w swiadectw wpisywanie dw?ch imion uczni?w

29. KSIEGI ARKUSZY OCEN ? 13. 1. Szkola zaklada ksiegi arkuszy ocen. 2. Ksiega arkuszy ocen zawiera ulozone w?porzadku alfabetycznym arkusze ocen uczni?w urodzonych w?jednym roku, kt?rzy ukonczyli lub opuscili szkole. Na pierwszej stronie ksiegi zamieszcza sie adnotacje: "Ksiega arkuszy ocen uczni?w urodzonych w?................... roku" (podac rok urodzenia). Na koncu ksiegi zamieszcza sie adnotacje: "Ksiega zawiera: a)?...................... (podac liczbe) arkuszy ocen uczni?w, kt?rzy ukonczyli szkole, b)?...................... (podac liczbe) arkuszy ocen uczni?w, kt?rzy z?r?znych przyczyn opuscili szkole". Adnotacje na koncu ksiegi opatruje sie pieczecia szkoly oraz pieczatka i?podpisem dyrektora szkoly.

30. KSIEGI ARKUSZY OCEN- UWAGI skreslenia sa wykonywane w nieprawidlowy spos?b pozostawiane sa puste miejsca bez wykreskowania nie zawsze wpisywane sa wyniki sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego nieprawidlowe stosowanie nazewnictwa dotyczacego rodzaj?w klasyfikacji brak wpisu dotyczacego klasyfikacji koncowej dla uczni?w klas VI (dotyczy takze klasy III gimnazjum) ? obowiazuje klasyfikacja roczna i koncowa

31. SPROSTOWANIA W DOKUMENTACJI PRZEBIEGU NAUCZANIA ? 22. Sprostowania bledu i?oczywistej pomylki w?dokumentacji przebiegu nauczania, dzialalnosci wychowawczej i?opiekunczej dokonuje sie przez skreslenie kolorem czerwonym nieprawidlowego zapisu i?czytelne wpisanie nad skreslonymi wyrazami wlasciwych danych oraz zlozenie czytelnego podpisu przez dyrektora przedszkola, szkoly lub plac?wki albo osobe upowazniona przez dyrektora do dokonania sprostowania.

32. ZASADY POSTEPOWANIA W PRZYPADKU ZNISZCZENIA DOKMENTACJI PRZEBIEGU NAUCZANIA ? 21. 1. W przypadku zniszczenia dokumentacji przebiegu nauczania wskutek pozaru, powodzi lub innych zdarzen losowych, dyrektor szkoly powoluje komisje w?celu ustalenia zakresu zniszczen oraz odtworzenia tej dokumentacji, w?szczeg?lnosci ksiegi uczni?w, arkuszy ocen uczni?w oraz protokol?w egzamin?w dojrzalosci. 2. Odtworzenia dokumentacji dokonuje sie na podstawie zachowanej dokumentacji przebiegu nauczania i?innych dokument?w oraz zeznan swiadk?w, w?tym zeznan czlonk?w panstwowych komisji egzaminacyjnych. 3. Z przebiegu prac komisji sporzadza sie protok?l zawierajacy w?szczeg?lnosci: sklad komisji, termin rozpoczecia i?zakonczenia prac komisji, opis zniszczonej dokumentacji przebiegu nauczania oraz podstawe, na jakiej dokonano jej odtworzenia. Do protokolu dolacza sie spisane zeznania swiadk?w. Protok?l podpisuja wszyscy czlonkowie komisji. 4. O powolaniu komisji i?wynikach jej pracy dyrektor szkoly zawiadamia kuratora oswiaty i?organ prowadzacy szkole.

33. ODPOWIEDZIALNOSC DYREKTORA ? 23. Dyrektor przedszkola, szkoly i?plac?wki ponosi odpowiedzialnosc za wlasciwe prowadzenie i?przechowywanie dokumentacji przebiegu nauczania, dzialalnosci wychowawczej i?opiekunczej oraz za wydawanie odpowiednio przez przedszkole, szkole lub plac?wke dokument?w zgodnych z?posiadana dokumentacja.

34. SWIADECTWA SZKOLNE ??8. 1.?Swiadectwa, dyplomy i inne druki szkolne wypelnia sie czytelnie, bez poprawek, pismem komputerowym, maszynowym lub recznym, z zastrzezeniem ? 9. 2.?Imie (imiona), nazwisko i miesiac urodzenia ucznia albo absolwenta, klase (semestr), oceny z zajec edukacyjnych, ocene zachowania oraz miesiac wystawienia swiadectwa, dyplomu lub innego druku szkolnego wpisuje sie slowami w pelnym brzmieniu, bez stosowania skr?t?w. Nazwe szkoly wpisuje sie w pelnym brzmieniu, zgodnie z nazwa ustalona w statucie szkoly, z tym ze w nazwie szkoly wchodzacej w sklad zespolu szk?l pomija sie nazwe zespolu. 3.?W wierszach, kt?re nie sa wypelnione, wstawia sie pozioma kreske, a w przypadku zwolnienia ucznia z zajec edukacyjnych w wierszu przeznaczonym na wpisanie oceny wpisuje sie wyraz "zwolniony (a)". W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajec edukacyjnych w wierszu przeznaczonym na wpisanie oceny z tych zajec wpisuje sie wyraz ?nieklasyfikowany(a)?. W przypadku niewypelnienia kilku kolejnych wierszy mozna je przekreslic ukosna kreska, z wyjatkiem pierwszego i ostatniego wolnego wiersza, w kt?rych wstawia sie poziome kreski.

35. SWIADECTWA SZKOLNE 4.?Nazwy zajec edukacyjnych wpisuje sie w pelnym brzmieniu. Dopuszcza sie wpisywanie nazwy zajec edukacyjnych w dw?ch wierszach, z tym ze w pierwszym wierszu przeznaczonym na wpisanie oceny z zajec edukacyjnych wstawia sie pozioma kreske. 5.?Jako date wystawienia swiadectwa lub dyplomu przyjmuje sie, z zastrzezeniem ust. 6, date zakonczenia rocznych zajec dydaktyczno-wychowawczych, a w przypadku swiadectwa lub dyplomu wydawanego na podstawie egzaminu - date ustalonego odpowiednio przez szkole lub kuratora oswiaty terminu wydania absolwentom swiadectw lub dyplom?w. Jako date wystawienia swiadectwa uczniowi, kt?ry zdal egzamin poprawkowy, przyjmuje sie date zdania tego egzaminu.

36. SWIADECTWA SZKOLNE 7.?Swiadectwo i dyplom wydawane przez szkole oraz legitymacje szkolne opatruje sie wyraznym odciskiem pieczeci urzedowej szkoly. 8.?Swiadectwo i dyplom wydawane przez szkole podpisuja osoby wskazane na drukach. Odcisk pieczeci dyrektora szkoly lub przewodniczacego komisji egzaminacyjnej powinien byc wyrazny. 9.?Przepisy ust. 2-5, 7 i 8 stosuje sie odpowiednio przy wypelnianiu arkuszy ocen i indeks?w.

37. EWIDENCJA 10.?Szkola prowadzi imienna ewidencje wydanych swiadectw, dyplom?w, indeks?w i legitymacji szkolnych, z wyjatkiem swiadectw szkolnych promocyjnych.

38. DUPLIKAT SWIADECTWA ??11. 1.?W przypadku utraty oryginalu swiadectwa, dyplomu lub zaswiadczenia uczen lub absolwent moze wystapic odpowiednio do szkoly lub komisji okregowej, kt?ra wydala ten dokument, z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu swiadectwa, dyplomu lub zaswiadczenia. 2.?Szkola lub komisja okregowa sporzadza duplikat swiadectwa, dyplomu lub zaswiadczenia na podstawie odpowiednio dokumentacji przebiegu nauczania, dokumentacji sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu zawodowego albo egzamin?w eksternistycznych. 3.?Duplikat wystawia sie na druku wedlug wzoru obowiazujacego w dacie wystawienia oryginalu swiadectwa, dyplomu lub zaswiadczenia, z zastrzezeniem ust. 5. Na pierwszej stronie u g?ry nalezy umiescic wyraz "Duplikat", a pod tekstem dodac wyrazy "oryginal podpisali" i wymienic nazwiska os?b, kt?re podpisaly oryginal swiadectwa, dyplomu lub zaswiadczenia, lub stwierdzic nieczytelnosc podpis?w oraz zamiescic date wydania duplikatu i opatrzyc pieczecia urzedowa, z zastrzezeniem ust. 6. Na duplikacie nie umieszcza sie fotografii ucznia lub absolwenta.

39. Dokonywanie sprostowan ? 13. 1. Szkola, z wlasnej inicjatywy albo na wniosek ucznia lub absolwenta, moze w tresci swiadectwa szkolnego promocyjnego albo w indeksie dokonac sprostowania bled?w i oczywistych omylek. Jezeli szkola zostala zlikwidowana lub przeksztalcona, sprostowania dokonuje organ, o kt?rym mowa w art. 59 ust. 3 lub art. 84 ust.4 ustawy. 2. Sprostowania dokonuje sie na podstawie odpowiedniego dokumentu przez skreslenie kolorem czerwonym nieprawidlowego zapisu i czytelne wpisanie nad skreslonymi wyrazami wlasciwych danych. Na koncu dokumentu nalezy umiescic adnotacje ?Dokonano sprostowania? oraz podpis osoby upowaznionej do wystawienia swiadectwa lub indeksu, date i pieczec urzedowa.

40. Dokonywanie sprostowan 3. Informacje o dokonanym sprostowaniu umieszcza sie w arkuszu ocen. 4. Nie dokonuje sie sprostowan w tresci swiadectw ukonczenia szkoly, swiadectw dojrzalosci i ich odpis?w, dyplom?w ukonczenia szkoly(?). Swiadectwo ukonczenia szkoly, swiadectwo dojrzalosci i jego odpis, dyplom ukonczenia szkoly (?) oraz zaswiadczenie zawierajace bledy lub omylki podlegaja wymianie.

41. SWIADECTWO- DUPLIKAT 7.?W dokumencie, na podstawie kt?rego wystawiono duplikat swiadectwa, dyplomu lub zaswiadczenia, nalezy umiescic adnotacje o wydaniu duplikatu, odnotowujac tozsamosc osoby odbierajacej duplikat, stwierdzona na podstawie dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzajacego tozsamosc. W przypadku przesylania duplikatu poczta doreczenie nastepuje listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. 8.?Duplikat ma moc oryginalu i moze byc wystawiony ponownie.

42. DOKONYWANIE ZMIAN NA SWIADECTWIE ??14. 1.?Nie dokonuje sie zmiany imienia lub nazwiska absolwenta na swiadectwie, dyplomie lub zaswiadczeniu i w dokumentacji przebiegu nauczania prowadzonej przez szkole, jezeli zmiana ta nastapila po ukonczeniu szkoly, chyba ze zmiana imienia lub nazwiska nastapila na podstawie orzeczenia sadowego wydanego w postepowaniu w sprawie zmiany plci. W tym przypadku wydaje sie swiadectwo, dyplom lub zaswiadczenie na nowe imie lub nazwisko, a jezeli ich wydanie nie jest mozliwe - duplikat swiadectwa, dyplomu lub zaswiadczenia, po przedstawieniu orzeczenia sadowego i za zwrotem swiadectwa, dyplomu lub zaswiadczenia wydanego na poprzednie imie lub nazwisko. 2.?W przypadku gdy zmiana imienia lub nazwiska nastapila przed ukonczeniem szkoly, w dokumentacji przebiegu nauczania prowadzonej przez szkole nalezy przekreslic dotychczasowe imie lub nazwisko i nad nim wpisac kolorem czerwonym nowe imie lub nazwisko. Na dole strony nalezy umiescic adnotacje "Dokonano zmiany imienia/nazwiska", date i podpis osoby upowaznionej do podpisywania dokumentacji przebiegu nauczania. Nowe imie lub nazwisko moze byc wpisane na podstawie odpisu aktu malzenstwa, decyzji administracyjnej o zmianie imienia lub nazwiska albo orzeczenia sadowego.

43. ZMIANY W ARKUSZACH OCEN ??22. 4.?W arkuszach ocen, o kt?rych mowa w ust. 1, w tytule rubryk przeznaczonych na wpisanie wynik?w klasyfikacji koncoworocznej przekresla sie wyraz "koncoworoczna? i wpisuje sie odpowiednio wyraz "roczna" albo "koncowa". 5.?W skali ocen umieszczonej w arkuszach ocen, o kt?rych mowa w ust. 1, nalezy przekreslic dotychczasowe oceny zachowania i wpisac oceny zachowania zgodnie ze skala ocen okreslona w przepisach w sprawie warunk?w i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczni?w i sluchaczy oraz przeprowadzania sprawdzian?w i egzamin?w w szkolach publicznych. Obok nalezy umiescic adnotacje "Skala ocen obowiazuje od dnia 13 wrzesnia 2004 r.", date oraz pieczec i podpis dyrektora szkoly.

44. WZORY ARKUSZY OCEN 104 MENiS-I/110/2 dla uczni?w szkoly podstawowej dla dzieci i mlodziezy oraz sluchaczy szkoly podstawowej dla doroslych prowadzonej w formie stacjonarnej 105 MENiS-I/116/2 dla uczni?w z uposledzeniem umyslowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczeszczajacych do szkoly podstawowej 106 MENiS-I/111/2 dla uczni?w gimnazjum dla dzieci i mlodziezy oraz sluchaczy gimnazjum dla doroslych prowadzonego w formie stacjonarnej 107 MENiS-I/117/2 dla uczni?w z uposledzeniem umyslowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczeszczajacych do gimnazjum


Other Related Presentations

Copyright © 2014 SlideServe. All rights reserved | Powered By DigitalOfficePro