กลุ่ม
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 24

กลุ่ม STEP 1 PowerPoint PPT Presentation


 • 90 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

กลุ่ม STEP 1. สัญลักษณ์. ความหมายสัญลักษณ์. ธง หมายถึง เป้าหมายคือความสำเร็จในการแก้ปัญหาของกลุ่ม บันได หมายถึง วิธีการที่นำไปสู่เป้าหมาย คนก้าวขึ้นบันได หมายถึง การเริ่มกิจกรรม CFT ครั้งแรกของกลุ่ม

Download Presentation

กลุ่ม STEP 1

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Step 1

กลุ่ม STEP 1


Step 1

สัญลักษณ์

ความหมายสัญลักษณ์

ธง หมายถึง เป้าหมายคือความสำเร็จในการแก้ปัญหาของกลุ่ม

บันได หมายถึง วิธีการที่นำไปสู่เป้าหมาย

คนก้าวขึ้นบันได หมายถึง การเริ่มกิจกรรม CFT ครั้งแรกของกลุ่ม

กรอบสามเหลี่ยม หมายถึง ขอบเขตการแก้ปัญหา งานร่วม ของ 3 แผนก คือ

หซซ-สส., หทซ-สส., หอส-สส. ด้วยกิจกรรม CFT


Step 1

1

คำขวัญกลุ่ม

“ก้าวแรกที่มั่นคง”

จดทะเบียนกลุ่ม วันที่ 26 ธันวาคม 2548

เลขทะเบียน 003/2549

กิจกรรมครั้งที่


Step 1

โครงสายบังคับบัญชา

กส-สส.

หทซ-สส.

หซซ-สส.

หอส-สส.

เชาวลิต

กิตติ

สุวิช

สุเทพ

เกรียงไกร

ภัทริศ

กองสวิตช์เกียร์มีหน้าที่ วางแผนและประสานงานซ่อมและวิเคราะห์ความเสียหายของอุปกรณ์สวิตช์เกียร์

แผนกเทคโนโลยีบำรุงรักษาเซอร์กิตเบรคเกอร์ มีหน้าที่ ติดตามและประยุกต์ใช้เทคโนโลยี เพื่อการบำรุงรักษา

เซอร์กิตเบรคเกอร์

แผนกซ่อมเซอร์กิตเบรคเกอร์ มีหน้าที่ จัดหาอะไหล่และปฏิบัติงานบำรุงรักษาเซอร์กิตเบรคเกอร์ตามแผน

แผนกบริหารสวิตช์เกียร์ มีหน้าที่ วางแผนบำรุงรักษาเซอร์กิตเบรคเกอร์


Step 1

สมาชิกกลุ่ม STEP 1

อายุเฉลี่ย 37 ปี อายุงานเฉลี่ย 12 ปีการศึกษา ปวช - ปริญญาโท

ที่ปรึกษากลุ่ม นายเกษมสันติ์ กีรติเลิศบุญ


Step 1

ตารางลำดับความสำคัญของปัญหา

PCB : Power Circuit Breaker


Step 1

เลือกหัวข้อกิจกรรม

“เพิ่มประสิทธิภาพงานวางแผน Overhaul PCB”


Step 1

มูลเหตุจูงใจ

1. เพื่อสนองตอบต่อนโยบายของ อษส. เรื่องการดำเนินกิจกรรมพัฒนากระบวนการทำงาน Cross Functional Team

2. ใช้โอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานต่างหน่วยงาน ได้ระดมสมองแก้ปัญหาร่วมกัน

3. ต้องการแก้ปัญหางานที่มีอยู่จริง

เป้าหมาย

“ปรับปรุงคู่มือขั้นตอนปฏิบัติ สำหรับวางแผน Overhaul PCB ”


Step 1

แผนดำเนินกิจกรรม

แผน

ดำเนินการ


Step 1

ลำดับสาเหตุของปัญหา

วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาโดยใช้ WHY-WHY Diagram

1

ไม่มีอุปกรณ์ตรวจจับสภาพผิดปกติได้ทุกชิ้นส่วน

ข้อมูล Condition Base ยังใช้ไม่ได้สมบูรณ์

ใช้ Criteria Time Base เป็นหลัก

Criteria ไม่ถูกต้อง

2

ข้อมูล C/N ไม่ update

ผู้รับผิดชอบไม่ Update C/N ลงใน web. Condition base

ข้อมูลสภาพการใช้งานไม่ถูกต้อง

3

ไม่มีหน่วยงานบันทึกข้อมูล

ไม่มีข้อมูล I2t

สภาพ Breakers ที่ถูกวางแผนมีไม่ตรงกับที่คาดการณ์

ชิ้นส่วนอะไหล่สำหรับใช้เป็นตัวเปรียบเทียบ ไม่ครบ

ไม่มีเกณฑ์ตัดสินใจสำหรับใช้ประเมินสภาพ

ผลประเมินสภาพไม่ถูกต้อง

4

ไม่มีข้อมูลอะไหล่บางชิ้น เพราะเป็นการ Sampling เพื่อประเมินสภาพครั้งแรก

5

คู่มือของบริษัทผู้ผลิต แนะนำไม่ครบถ้วน

การประเมินสภาพบางรุ่นไม่ครบทุกชิ้นส่วน

ไม่มีคำแนะนำจุด sampling ที่ชัดเจน


Step 1

พิสูจน์สาเหตุที่ 1 ไม่สามารถตรวจจับสภาพอุปกรณ์ได้ทุกชิ้นส่วน

ข้อมูลการทดสอบไม่สามารถตรวจจับสภาพผิดปกติได้ทุกชิ้นส่วน

สภาพ Breakers ที่ถูกวางแผนไม่ตรงกับที่คาดการณ์

ข้อมูล Condition Base ยังใช้ไม่ได้สมบูรณ์

ใช้ Criteria Time Base เป็นหลัก

Criteria ไม่ถูกต้อง


Step 1

พิสูจน์สาเหตุที่ 2 ผู้รับผิดชอบไม่ Update C/N ลงใน web. Condition Base

Maintenance

ผู้รับผิดชอบไม่ Update C/N ลงใน web. Condition base maintenance

สภาพ Breakers ที่ถูกวางแผนไม่ตรงกับที่คาดการณ์

ข้อมูลสภาพการใช้งานไม่ถูกต้อง

ข้อมูล C/N ไม่ update


Step 1

พิสูจน์สาเหตุที่ 3 ไม่มีหน่วยงาน บันทึกข้อมูล I2t

สภาพ Breakers ที่ถูกวางแผนไม่ตรงกับที่คาดการณ์

ไม่มีหน่วยงาน บันทึกข้อมูล I2t

ไม่มีข้อมูล I2t


Step 1

พิสูจน์สาเหตุที่ 4 ไม่มีข้อมูลอะไหล่บางชิ้น

เพราะเป็นการ Sampling เพื่อประเมินสภาพครั้งแรก

ชิ้นส่วนอะไหล่สำหรับใช้เป็นตัวเปรียบเทียบไม่ครบ

ไม่มีข้อมูลอะไหล่บางชิ้น เพราะเป็นการ Sampling เพื่อประเมินสภาพครั้งแรก

สภาพ Breakers ที่ถูกวางแผนไม่ตรงกับที่คาดการณ์

ผลประเมินสภาพไม่ถูกต้อง


Step 1

พิสูจน์สาเหตุที่ 5คู่มือของบริษัทผู้ผลิต แนะนำไม่ครบถ้วน

สภาพ Breakers ที่ถูกวางแผนไม่ตรงกับที่คาดการณ์

คู่มือของบริษัทผู้ผลิต แนะนำไม่ครบถ้วน

การประเมินสภาพไม่ครบ

ไม่มีข้อแนะนำก่อน Sampling


Step 1

การประเมินลำดับสาเหตุที่ต้องแก้ไข

เกณฑ์เลือกหัวข้อการแก้ไข คะแนนรวม > 5 นำปัญหามาแก้ไข

คะแนนรวม < 5 ยังไม่ต้องนำปัญหามาแก้ไข

ความเป็นไปได้ = 0 ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้


Step 1

การแก้ไขปัญหาด้วย Tree Diagram

สาเหตุที่มุ่งแก้ไข

วิธีการ

แนวทางแก้ไข

วัตถุประสงค์

การปรับปรุง

1

อะไหล่สำหรับใช้ประเมินสภาพ PCB ไม่ครบทุกชิ้นส่วน

 • ตรวจสอบข้อมูล

 • ประวัติ อะไหล่ที่เสียหาย

 • สอบถามรายการอะไหล่จากผู้ผลิต

เสนอให้จัดหาอะไหล่ตัวอย่างทุกชิ้นจากผู้ผลิต 2 ชุด สำหรับใช้เปลี่ยนและใช้เปรียบเทียบสภาพ

เพิ่มประสิทธิภาพในการประเมินสภาพ PCB

2

จัดทำรายงานสรุปผลการประเมินสภาพ หลังงาน sampling overhaul

ตั้งคณะทำงานประเมินสภาพ PCB

ไม่มีเกณฑ์ สำหรับประเมินสภาพ PCB

ไม่มีข้อมูลอะไหล่บางชิ้น เพราะเป็นการ Sampling เพื่อประเมินสภาพครั้งแรก


Step 1

ขั้นตอนการวางแผน Overhaul PCB ปัจจุบัน

List รายการ PCB ที่ถึงเกณฑ์ Overhaul ตาม Criteria

หอส-สส.

หาข้อมูลใช้งานและสภาพอุปกรณ์จริง

หอส-สส., หทซ-สส, หซซ-สส.

หอส-สส., หทซ-สส, หซซ-สส.

พิจารณาผลกระทบ

 • ประสานงานแก้ไข

 • - CM

 • Minor Overhaul

วางแผน Overhaul

หอส-สส.

หซซ-สส.

หอส-สส.ม หทซ-สส, หซซ-สส.

ประเมินผลการบำรุงรักษา

หอส-สส., หทซ-สส, หซซ-สส.

ปรับ Criteria การ Overhaul


Step 1

ขั้นตอนการวางแผน

Overhaul PCBที่กลุ่มเสนอ

List รายการ PCB ที่ถึงเกณฑ์ Overhaul ตาม Criteria

หอส-สส.

กำหนดตัวที่จะประเมินสภาพจากข้อมูลใช้งาน

จัดหาอะไหล่จากผู้ผลิต 2 ชุด เพื่อใช้เปลี่ยนและเปรียบเทียบสภาพ

หอส-สส., หทซ-สส, หซซ-สส.

หซซ-สส.

Sampling Overhaul

หซซ-สส.

คณะทำงานประเมินสภาพ PCB ที่ถูก Sampling Overhaul

หอส-สส., หทซ-สส, หซซ-สส.

หอส-สส., หทซ-สส, หซซ-สส.

 • ประสานงานแก้ไข

 • - CM

 • Minor Overhaul

พิจารณาผลกระทบ

หซซ-สส.

หอส-สส.

วางแผน Overhaul

หอส-สส., หทซ-สส, หซซ-สส.

หอส-สส., หทซ-สส, หซซ-สส.

ปรับ Criteria การ Overhaul

ประเมินผลการบำรุงรักษา


Step 1

ติดตามการแก้ไขปัญหา

1

จัดหาอะไหล่สำหรับใช้ประเมินสภาพ PCB ให้ครบทุกชิ้นส่วน

ตรวจสอบข้อมูล

ประวัติ อะไหล่ที่เสียหาย สอบถามรายการอะไหล่จากผู้ผลิต

เสนอให้จัดหาอะไหล่ตัวอย่างทุกชิ้นจากผู้ผลิต 2 ชุด สำหรับใช้เปลี่ยนและใช้เปรียบเทียบสภาพ

เพิ่มประสิทธิภาพการวางแผน Overhaul PCB


Step 1

ติดตามการแก้ไขปัญหา

2

หัวหน้ากรุ๊ป

ผู้เชี่ยวชาญ

จาก หทซ-สส.,

หซซ-สส., หอส-สส

จัดทำรายงานสรุปผลการประเมินสภาพหลังงาน sampling overhaul

เพิ่มประสิทธิภาพ การวางแผน Overhaul PCB

ตั้งคณะทำงานประเมินสภาพ PCB


Step 1

จบการนำเสนอ กิจกรรม CFT ปี 2549ของกลุ่ม STEP 1


 • Login