Semantika koolitus moodul 1 sissejuhatus ainesse
Download
1 / 89

Semantika koolitus . Moodul 1 Sissejuhatus ainesse - PowerPoint PPT Presentation


 • 172 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Semantika koolitus . Moodul 1 Sissejuhatus ainesse. /koolituse koht, aeg, asutus/ /koolitajad/. Tellija: Euroopa Liidu struktuurifondide programm “Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine”. K oolitusmooduli eesmärk. J õuda selgusele , kas ja milleks minu organisatsioon vajab semantikavarasid

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

Semantika koolitus . Moodul 1 Sissejuhatus ainesse

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Semantika koolitus moodul 1 sissejuhatus ainesse

Semantikakoolitus. Moodul 1Sissejuhatusainesse

/koolituse koht, aeg, asutus/

/koolitajad/

Tellija: Euroopa Liidu struktuurifondide programm “Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine”


K oolitusmooduli eesm rk

Koolitusmooduli eesmärk

 • Jõudaselgusele, kasjamilleksminuorganisatsioonvajabsemantikavarasid

 • Saadaülevaade, midariigisjaELissellesvallastehakse

 • Koostadaesmanekavandsemantika-alasekstegevuseksorganisatsioonis


Probleem

Milleks semantikavarad

Probleem


Probleemid

Probleemid

 • Raske leida sobivaid teenuseid

  • Andmeteenuste suur ning üha kasvav hulk

 • Keeruline rakendada teenuseid

  • Puudulik dokumentatsioon

  • Dokumentatsioon eri keeltes

  • Erinev andmete semantika/interpretatsioon

 • Keeruline hinnata andmete olemust

  • Arhiiviväärtuslikkus

  • Isikuandmete delikaatsus

  • Väärtus statistika jaoks


Raha p letamine

Raha põletamine

“For each dollar spent on applications, roughly $5-$9 is spent on integration, accounting for roughly 40% of IT budgets” – Deutsche Bank Securities (February 2005)

“Over40% of the cost of integration today is spent in application-specific code to manually reconcile and validate the inconsistent data exchanged between disparate applications, resulting in a tight coupling of systems” – Progress (February 2008)


Teenusorienteeritus

Isoleeritud teenustest valdkonnaüleste teenusteni

Teenusorienteeritus


Kilpkonn ja j nes jooksevad v idu

Kilpkonn ja jänes jooksevad võidu


V idujooks

Võidujooks


Teenuste kombineerimine

Teenuste kombineerimine


Teenustep hine arhitektuur soa

Teenustepõhine arhitektuur (SOA)


Soa evangelism

SOA Evangelism

 • “It is not the strongest of the species that will survive, or the mostintelligent. It is the one most adaptable to change.”

  Charles Darwin


Soa teenuste registrid ja semantika

SOA, teenuste registrid ja semantika

Dirk Krafzig, Karl Banke, and Dirk Slama. Enterprise SOA. Prentice Hall, 2005


Kasu valdkonna lestest teenustest

Kasu valdkonnaülestest teenustest

 • Kodanikud saab vajaliku teenuse minimaalse vaevaga

 • Ettevõtted saavad asjad kiiresti aetud

 • Ametnikud saavad tegeleda sisuliste probleemidega


Andmeteenuste semantika

Masin-loetava dokumentatsioonini

Andmeteenuste semantika


Andmeteenuste semantika rakendamine

Andmeteenuste semantikarakendamine


Andmekogude eri versioonide v rdlemine

Andmekogude eri versioonide võrdlemine


Andmeteenuste kombineeritavus 1

Andmeteenuste kombineeritavus (1)


Andmeteenuste kombineeritavus 2

Andmeteenuste kombineeritavus (2)


Andmeteenuste kombineeritavus 3

Andmeteenuste kombineeritavus (3)


Andmeteenuste kombineeritavus 4

Andmeteenuste kombineeritavus (4)


Andmekogude andmete liiasus 1

Andmekogude andmete liiasus (1)


Andmekogude andmete liiasus 2

Andmekogude andmete liiasus (2)


Andmekogude andmete liiasus 3

Andmekogude andmete liiasus (3)


Andmekogude andmete liiasus 4

Andmekogude andmete liiasus (4)


Andmekogude andmete liiasus 5

Andmekogude andmete liiasus (5)


Tarkade otsuste jaoks kvaliteetsete andmeallikate tuvastamine

Tarkade otsuste jaoks kvaliteetsete andmeallikate tuvastamine


Teenustev rkude anal s

Teenustevõrkude analüüs


Teised rakendused

Teised rakendused


Semantiline koosv ime

Visioon ja missioon

Semantiline koosvõime


Semantiline koosv ime1

Semantiline koosvõime

Semantiline koosvõime on erinevate organisatsioonide võime mõistavahetatud informatsiooni tähendust ühte moodi.


Semantili s e koosv ime n ide

Semantilise koosvõime näide

<complexType name=”KinnisvaraObjekt">

<sequence>

<element name=”registrikood” type="string"/>

<element name=”kuupaev" type=”datetime"/>

</sequence>

</complexType>

Katastritunnus

<complexType name="CadastralUnit">

<sequence>

<element maxOccurs=”5" minOccurs="0" name="address" type="tns:Address"/>

<element name="area" nillable="true" type="string"/>

<element name="areaUnit" nillable="true" type="string"/>

<element name="cadastralRegisterNumber" nillable="true" type="string"/>

<element name="createdOnPlanBasis" type="boolean"/>

</sequence>

</complexType>


Kasu semantilisest koosv imest

Kasu semantilisest koosvõimest

 • Paraneb andmete kvaliteet

  • andmeid saab omavahel integreerida

  • vähenevad vead ja ebatäpsused andmete kasutamisel ja otsuste tegemisel

 • Vähenevad investeeringudteenuste tootmises

  • teenuseid on hõlpsam korduvkasutada

 • Väheneb organisatsioonide infosüsteemide integreerimise aeg

 • Paraneb infosüsteemide jätkusuutlikus ja lihtsustub edasiarendus

  • IS puudutav teadmistebaas säilib organisatsioonis ka peale võtmeisikute lahkumist


V tmep him tted 1

Võtmepõhimõtted (1)

 • Semantilisel kirjeldamisel rakendatakse järgnevaid keeli ning nende laiendusi: XSD, OWL, WSDL, SA-WSDL, WS-BPEL

 • Riigi infosüsteemide nii inim- kui masinloetavad semantilised kirjeldused on tasuta kättesaadavad

 • Iga ministeerium on kohustatud looma ning seejärel haldama oma valitsemisalaga seotud semantilisi varasid

 • Ontoloogiate ja valdkonnasõnastike valdkonniti kattuvate osade loomine ning haldamine toimub meeskonnatöö vormis


Standardid

Standardid


V tmep him tted 2

Võtmepõhimõtted (2)

 • Kõik institutsioonid on vabad oma infosüsteemide sisemise arhitektuuri ja koosvõime põhimõtete valikul, kuid nende omavahelisel seostamisel on kohustuslik on järgida raamistiku põhimõtteid (nn subsidiaarsuse põhimõte)

 • Infosüsteemide semantiline koosvõime Eestis on strateegiline valik, kusjuures avalik sektor näitab semantilise koosvõime põhimõtete järgimisel eeskuju

 • Semantiliste varade loomiseks ja haldamiseks vajalike tehnoloogiate väljatöötamisele suunatud tegevused seostatakse teadus- ja arendustegevusega Eestis

 • Semantiliste varade loomisel ja haldamisel arvestatakse korduvkasutatavuse põhimõtteid


V tmep him tted 3

Võtmepõhimõtted (3)

 • Erasektorile tagatakse ligipääs infosüsteemide semantilise kirjeldamise keskkonnale ning võimalus kirjeldada semantiliselt omi infosüsteeme sarnastel alustel mil avaliku sektori esindajad riigi infosüsteeme

 • Semantiline koosvõime toetab e-Äri lahenduste loomist, vajadusel ettevõtete infosüsteemide liidestamist riigi infosüsteemidega ning riigi poolt kodanikele pakutavate teenuste personaliseerimist

 • Riik soosib eraettevõtete ja nende ühenduste kaasatust semantiliste varade loomisel, publitseerimisel ja rakendamisel


S emantikaalasest t st elis ja teistes liikmesriikides

Semantikaalasest tööst ELis ja teistes liikmesriikides

 • SEMIC.EU demo

 • SEMIC funktsioonid:

  • semantikavaraderepositoorium

  • tugisemantikavaradeloomisel, kogukond

  • chained pivot architecture

 • ELiliikmesriikidetegevustest

  • Soomelähenemine

  • Itaalia

  • Prantsusmaa, UN/CEFACT

  • Saksamaa, övXML

  • Taani, OIOXML

  • ...


Teised lahendused valdkonnamudelid

Teised lahendused: valdkonnamudelid

 • SID

  • Shared Information Data Model

  • TeleManagement Forum’i mudel telco jaoks

 • MISMO

  • Mortgage Industry Standards Maintenance Organization

  • XML mudel kinnisvara finantseerimise jaoks

 • ACORD

  • Association for Cooperative Operations Research andDevelopment

  • XML mudel kindlustuse jaoks

 • ARTS, HL7, HR-XML, AIXM, …


It juhtimiseesm rgid

Riskid jagatud sõnastiku puudumisel info haldamisel

IT juhtimiseesmärgid


It juhtimiseesm rgid cobit

IT juhtimiseesmärgid COBIT

Info- jasidustehnoloogiajuhtimiseesmärgid COBIT on ammendavressursikogum, missisaldabkoguteavet, midaorganisatsioonidvajavad IT haldusejajuhtimiseraamstruktuuriomandamiseks

Organisatsioonidpeavadrahuldamaomainformatsioonileesitatavaidkvaliteedi-, usaldus- jaturvanõudeid

Juhtkondpeaboptimeerimatakäsutusesolevateressursside, shandmete, kasutamist

Nendekohustustetäitmiseksjaettevõtteeesmärkidesaavutamisekspeavadjuhtkondjaäripooltundmaoma IT-süsteemejahallatava info tähendust

allikas: COBIT 4.1, COBIT Quickstart (QS)


Cobit qs protsess po2 m ratleda infoarhitektuur

COBIT QS protsess PO2 - määratleda infoarhitektuur

 • ProtsessiPO2 laieesmärk

  ettevõttekõigeolulisemadandmeelemendidjakasutamisreeglidon määratletud

 • Juhtimiseesmärk3

  loogejahoidkekäigusüksloend, misidentifitseeribjakirjeldabettevõttepeamisedandmeelemendidjanendesüntaksireeglid, ningkaaluge, kesvõibsaadajuurdepääsujakesvõibmuuta

 • Kriitilisededutegurid

  andmemudel, mis on lihtne, hetkekohanejakõigileselge

 • Mõõdustik

  • liiasusevähenemine

  • andmevigadearv


Po2 enesehindamine k psusmudeli abil

PO2 - enesehindamine küpsusmudeli abil

Juhtimiseesmärgi3 evitusolekuskaala

0.  juhtkond pole teadlik

 • juhtkond on teadlik

 • lahendamisekohustumus

 • evitus on alanud

 • evitusedenebjõudsalt

 • lahendus on evitatud

 • lahendus on säilitatav

 • lahendus on optimeeritud

  Enesehindamine

 • Milliseltasemelpaiknebminuorganisatsioon? Märkidaettevõttepraeguneasetus

 • Sihttasemeseadmine - kustahetakse olla


 • J uhtimiseesm rgi 3 seosed 1

  Juhtimiseesmärgi 3 seosed (1)

  Haldusküsimustega:

  • strateegilinekooskõla

   Haldusetehnoloogiaküsimustega

  • turvalisus

  • ettevõttearhitektuur

  • süsteemideintegreerimine

  • rakendusteohje

  • rakendusteturvalisus


  J uhtimiseesm rgi 3 seosed 2

  Juhtimiseesmärgi 3 seosed (2)

  IT riskiteguritega:

  • Puuduvadstrateegilisedplaanid

  • Suurenevadärinõuded

  • IT-l põhinevateärilistekoostööüritustevajadus

  • Regulaarsedauditileiud halva sooritusekohta

  • Tehinguteterviklus

  • Vajadustäitaseaduste, eeskirjade, lepingutenõudeid

  • Ülemäärapalju IT-probleemejaintsidente

  • Parimadtavadjaselgedpoliitikadmadalaltasemel


  Po2 kes teeb kes vastutab

  PO2 - kes teeb? kes vastutab?


  N ide is audiitori aruandest 1

  Näide IS audiitori aruandest (1)


  N ide is audiitori aruandest 2

  Näide IS audiitori aruandest (2)

  PO2 Määratledainfoarhitektuur

  OlukorrakirjeldusXXXispuudubüleettevõtteline, üksikuterakendusteüleneärivaldkonnamõistetesõnastik. On mitmeidkordialustatudntNavisioni (kuiüheolulisimarakenduse) andmesõnastikuloomisega, kuidpuuduvadreeglidsõnastikukvaliteedile, sellesttulenevaltsisaldubsõnastikusmitmetähenduslikkustjmprobleeme.

  ÄrilisedriskiderinevatelXXXijaministeeriumitasanditelvajataksejuhtimisotsustetegemiseksandmeid, millisedvõivadolulisesosaspärinedaXXXi IT rakendustest. Tulenevaltmitmetähenduslikkusest (semantilisestmitmekesisusest) on ohtraportitesesitatudandmetemitmetimõistetavuseksmillesttulenevaltvõivadraportitelpõhinevadotsusedtuginedavaledeleeldustel

  Soovitused

  • kaasataärisõnastikukoostamiseprotsessiXXXiäripool

  • kehtestadareeglidärisõnastikusüntaksi-, semantika-, turvalisusreeglitele, tutvustada, nõudajakontrollidanimetatudreeglitejärgimistXXXi IT arenduspartneritepoolt

  • ...


  Semantikavarade terviklikkus

  Suur pilt semantikavaradest

  Semantikavarade terviklikkus


  Semantikavarad 1

  Semantikavarad (1)

  Part of

  Ontoloogiad

  Is a

  E207

  Klassifikaatorid

  Part of

  Taksonoomiad

  Subclass

  Tesaurused

  numbriline kood, mis on ette nähtud katastriüksuste identifitseerimiseks

  Sõnaraamatud

  katastriüksus

  katastritunnus

  katastris iseseisva

  üksusena registreeritud

  maatükk


  Semantikavarad 2

  Semantikavarad (2)

  • Sõnastikud

  • Tesaurused

  • Klassifikaatorid (nomenklatuurid)

  • Taksonoomiad

  • Vastavustabelid (mapping tables)

  • Ontoloogiad

  • Teenuste registrid


  Semantikavarade loomine valdkonniti 1

  Semantikavarade loomine valdkonniti (1)

  • Terminoloogia loomine

  • Tesauruste loomine

  • Ontoloogiate loomine

  • Andmekogude- ja teenuste kirjeldamine


  Semantikavarade loomine valdkonniti 2

  Semantikavarade loomine valdkonniti (2)

  Part of

  Veebiteenuse

  operatsioon

  Part of

  Ontoloogiad

  Subclass

  Tesaurused

  numbriline kood, mis on ette nähtud katastriüksuste identifitseerimiseks

  Terminoloogia

  katastriüksus

  katastritunnus

  katastris iseseisva

  üksusena registreeritud

  maatükk


  Semantikavarade haldamine valdkonniti

  Semantikavarade haldamine valdkonniti

  • Semantiliste varade haldamisel valdkonniti elimineeritakse liiasus erinevate varade lõikes

  • Tagatakse kõikide semantiliste varade maksimaalne korduvkasutus

  • Korduvkasutus tähendab vastavate valdkondade piires erinevat liiki semantiliste varade seostamist omavahel


  Semantikavarade valdkonna lene mestimine

  Semantikavarade valdkonnaülene mestimine

  • Valdkonnaülest semantiliste varade mestimist võiks vaadelda kahe protsessina:

   • vastavustabelite loomine

   • valdkonnaüleste semantiliste varade loomine ja haldamine

  • Kui esimese protsessi raames luuakse sillad erinevate valdkondade mõistete vahele, siis teisel juhul komplekteeritakse semantilisi varasid, mis on ühised kõikide valdkondade piires.


  Teisendustabelid

  Teisendustabelid

  A

  B

  Elukoht

  Kinnisvara

  Korter

  Munitsipaalkorter


  Rakendamine

  Kuidas kiiresti alustada

  Rakendamine


  E eldused semantikavarade loomiseks

  Eeldused semantikavarade loomiseks

  • Nõudedseadustest (normdokumendid)

  • Finantseerimine, SF

  • Töövahendid

   • RIHA

   • SEHKE

   • jt

  • Organisatsioon, kompetentsid


  E eldused semantikavarade loomiseks iguslik aspekt

  Eeldused semantikavarade loomiseks.Õiguslik aspekt

  • AvTS

  • Nn RIHA põhimäärus

  • RITA raamistik

   • semantikaraamistik

   • metoodika

   • juhis


  Riigi infos steemi halduss steem 1

  Riigi infosüsteemi haldussüsteem (1)

  § 1. ReguleerimisalaKäesolevamäärusegakehtestatakse:3) andmekogutehnilisedokumentatsioonikooskõlastamisetingimusedjakord;§ 6. Andmekogudokumentatsioonikoostamine(1) Enneandmekoguasutamistvõiandmekoguskogutavateandmetekoosseisumuutmistkontrollibandmekoguasutajavõivastutavtöötleja, kasvajalikkeandmeid juba kogutaksemõnesolemasolevasandmekogus.

  § 34. «Andmekoguderiiklikusregistris» registreerimataandmekoguregistreerimine RIHA-s(1) Ennekäesolevamäärusejõustumistasutatudja «Andmekoguderiiklikusregistris» registreerimataandmekoguvastutavtöötlejapeabkoostamaandmekogudokumentatsiooniningregistreerimaandmekogu RIHA-s 1. juuliks 2008. a.Semantilisikirjeldusipuudutavadandmedning §-s 27 nimetatudandmedtuleb RIHA-ssekandahiljemalt 1. juuliks 2010. a.


  Riigi infos steemi halduss steem 2

  Riigi infosüsteemi haldussüsteem (2)

  § 18. RIHA andmekogudealamregister

  (3) RIHA andmekogudealamregistrissekantavateandmekogustöödeldavateandmetekoosseis:1) andmeobjektinimetusjaandmeobjektisemantilinekirjeldusviitenavaldkonnaterminile;§ 25. RIHA teenustealamregister(1) RIHA teenustealamregistrissekantakse RIHA-s registreeritudandmekoguosutatavateteenuste, sealhulgas X-tee teenustejamuudeandmekogupooltosutatavateveebiteenusteandmed.(2) RIHA teenustealamregistrissekantavateteenuseandmetekoosseis:1) teenusenimi;3) teenusesemantilinekirjeldus;15) teenusesisenditejaväljunditesemantilinekirjeldus (viitenavaldkonnaterminile);§ 27. RIHA semantilistevaldkondadealamregister


  Semantika koolitus moodul 1 sissejuhatus ainesse

  RITA raamistikusemantikaalaseddokumendid

  http://www.riso.ee/wiki/Semantika


  R iigi infos steemi semantilise koosv ime arhitektuur ja osapooled

  Riigi infosüsteemi semantilise koosvõime arhitektuur ja osapooled


  T ulu semantikavaradest

  Tulu semantikavaradest

  • Paranebandmetekvaliteet

   • eriallikatestpäritandmeidsaabomavahelintegreerida

   • vähenevadveadjaebatäpsusedandmetekasutamiseljaotsustetegemisel

    • andmeteväärititõlgendamine

    • andmetedubleerimisesttulenevandmetevastuolulisus

  • Vähenevadinvesteeringudandmetetootmises (hõives)

   • andmeid on hõlpsamkorduvkasutada

   • uuteandmekogudeloomisejaolemasolevatemuutmisekooskõlastajadsaavadselliseleandmetelebaseerudestehakvaliteetsemattööd

  • Väheneborganisatsioonideinfosüsteemideintegreerimiselosapooltekuluvajaressurss

  • Paranebrakenduse/infosüsteemijätkusuutlikus, lihtsustubedasiarendus

   • infosüsteemepuudutavteadmistebaassäiliborganisatsioonis ka pealevõtmeisikutelahkumist

  • Võimaldabhinnataandmetevajalikkusts.oandasäilitustähtaegu

   Allikas: Semantilisekoosvõimemetoodika v1.2


  S emantikavarade kulu

  Semantikavarade kulu

  • Investeeringud

   • töövahendid

   • koolitused

  • Tegevuskulud

   • andmete, teenustejtinfovaradesemantiliseledokumenteerimiselekuluvressurss

    • kontrolliprotsessid


  S oovitused semantikaalaste hangete korraldamiseks

  Soovitused semantikaalaste hangete korraldamiseks

  • Lähteülesanne

  • Skoop

  • SidumineIS arendusprojektidega:

   • ontoloogia (selletäiendus) tellida IS analüüsidokumendisõnastikuasemel

   • x-tee teenustesemantikakirjeldustellidaWSDLidena

   • andmebaasistruktuuridokumentatsioonnõuda XMIs/UML klassiskeemina

  • Täitjakvalifitseerimistingimused

  • Vastuvõtmine, järelevalve, audit


  It firmade vaade

  IT firmade vaade

  • Kuidasluuasemantikaalastkompetentsi?

  • Kuidasturundada?


  R hmat

  Rühmatöö

  • Rühmatööeesmärgiks on koostadaesialgneplaanomaorganisatsioonissemantikavaradekasutamisejakirjeldamisegaalustamiseks:

   • eesmärk - millekssemantikavarad?

   • rollideloetelu. Olemasolevadtöötajad, sisseost, ...

   • tegevused

   • rahastus

  • Aega15 minutit


  Semantiline kirjeldamine

  Praktilisi näpunäiteid juhtidele

  Semantiline kirjeldamine


  X tee case study

  X-tee case study


  Elementide nimetamine x teel

  Elementide nimetamine X-teel


  Organisatioon

  Organisatioon

  • Organisatsioon on vajalik suuremate projektide jätkusuutlikkuse tagamisel

  • Vajadus semantilise kirjeldamise protseduuriliste ja sisuliste eeskirjade järele, mida kõik osalised jälgiksid

  • Järgnevad rollid peavad olema esindatud:

   • Integraator

   • Teadmusinsener

   • Valdkonnaekspert


  Vajalik kompetents

  Vajalik kompetents


  T mahu hindamine

  Töö mahu hindamine

  • Dokumentatsiooni baasil

   • Lugemise ja loetu analüüsi vaev

  • Andmemudeli baasil

   • Vajalik iga välja dokumenteerimine

  • Valdkonna ontoloogia baasil

   • Millised on muutused

  • Infosüsteemi ja andmeteenuste semantilisel kirjeldamisel


  Andmeteenuste semantiline kirjeldamine

  Andmeteenuste semantiline kirjeldamine

  • Andmestruktuuride ja nende elementide arv XSD dokumentides

  • XSD elementide dokumentatsiooni kättesaadavus projekti kontekstis

  • Valdkonna ontoloogia suurus

  • Andmeteenuste WSDL kirjelduste detailsus

  • Spetsiaaltööriistade olemasolu


  Semantilise kirjeldamise protsess

  Semantilise kirjeldamise protsess


  Kokkuv te

  Järgmised sammud

  Kokkuvõte


  Kokkuv te1

  Kokkuvõte

  • SOA rakendamine

   • nõuab süstemaatilist teenuste haldamist ja modelleerimist

  • Semantiline koosvõime

   • tagab teenuste lihtsa leidmise ja rakendamise

   • tagab vajadusel kiire rakenduste muutmise

   • võimaldab tuvastada liiasust

   • sobibeekõige suurematele ja järjepidevatele projektidele


  Mis on olemas ja mida vaja

  Mis on olemas ja mida vaja

  • Andmeteenuste WSDL kirjeldused

  • RIHA andmeteenuste publitseerimise keskkonnana

  • Semantilise kirjeldamise tööriistad

  • Semantilised varad

  • Semantiliselt rikastatud andmeteenuste kirjeldused


  Tugi ria poolt

  Tugi RIA poolt

  • Semantika-alased koolitused

  • SEHKE (SEmantikavarade Haldamise KEskkond)

  • Mentorlus

  • RIHA tugi


  S emantikaalast informatsiooni

  Semantikaalast informatsiooni

  Millega on tegemist, kuidasennastarengutegakursishoidajaomapanusanda?

  • riigiinfosüsteemisemantilisekoosvõimegaseotuddokumentatsioon, semantikatöörühmamaterjalidjmshttp://www.riso.ee/wiki/Semantika

  • teavituskanalinapostitusnimekirihttps://lists.riik.ee/listinfo/semantika

  • semantikafoorum on aadressilhttp://www.riso.ee/et/forum/4


  Semantika koolitus moodul 1 sissejuhatus ainesse

  Täname!

  Lektoritega saab ühendust:

  1. Peep Küngas

      mailto://peep.kungas@soatrader.com

      callto://peepkungas

  2. Martin Luts

      mailto://martin.luts@eesti.ee

      callto://martinluts

  Koolitus toimusEuroopa Liidu struktuurifondide programmi “Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine” raames, mida rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond


  Semantika koolitused

  Organisatsiooni loomise tugi

  Semantika koolitused


  ad
 • Login