slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
PRZEŁOM ANTYPOZYTYWNISTYCZNY A BADANIA SPOŁECZNE

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

PRZEŁOM ANTYPOZYTYWNISTYCZNY A BADANIA SPOŁECZNE - PowerPoint PPT Presentation


 • 93 Views
 • Uploaded on

PRZEŁOM ANTYPOZYTYWNISTYCZNY A BADANIA SPOŁECZNE. dr Joanna Nawój-Połoczańska Katedra Pedagogiki Ogólnej. DYSTYNKTYWNE CECHY ONTOLOGICZNE, EPISTEMOLOGICZNE I METODOLOGICZNE DOKTRYNY POZYTYWISTYCZNEJ I HUMANISTYCZNEJ. REGUŁY DOKTRYNY POZYTYWISTYCZNEJ Fenomenalizm 2. Reguła nominalizmu

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' PRZEŁOM ANTYPOZYTYWNISTYCZNY A BADANIA SPOŁECZNE' - daryl-bright


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

PRZEŁOM ANTYPOZYTYWNISTYCZNY A BADANIA SPOŁECZNE

dr Joanna Nawój-Połoczańska

Katedra Pedagogiki Ogólnej

slide2
DYSTYNKTYWNE CECHY ONTOLOGICZNE, EPISTEMOLOGICZNE I METODOLOGICZNE DOKTRYNY POZYTYWISTYCZNEJ I HUMANISTYCZNEJ

REGUŁY DOKTRYNY POZYTYWISTYCZNEJ

 • Fenomenalizm

2. Reguła nominalizmu

3. Prawda lub fałsz

4. Reguła metodologicznej jedności nauki

dziedzictwo neopozytywizmu model badacza
DZIEDZICTWO NEOPOZYTYWIZMU: model badacza
 • Uprawia pewien typ badań, głównie są to badania surveyowe (oparte np. na wywiadzie kwestionariuszowym).
 • Indukcjonista, według którego właściwą metodą budowania twierdzenia jest uogólnienie.
 • Wstrzemięźliwy w doborze terminów, pojęć i ostrożny w swoich wnioskowaniach.
 • Dąży do eliminowania wszelkich ocen ze swoich tekstów naukowych.
prze om antypozytywistyczny wilhelm dilthey
Przełom antypozytywistyczny: Wilhelm Dilthey
 • „Rozumieniem nazywamy proces, w którym na podstawie zmysłowo danych przejawów życia psychicznego osiągamy poznanie”,
 • „Proces, w którym na podstawie znaków z zewnątrz dostarczanych przez zmysły poznajemy sferę wewnętrzną, nazywamy rozumieniem”
 • „Rozumienie, traktowane we wskazywanym szerokim zakresie, jest najbardziej
 • fundamentalnym postępowaniem dla wszystkich dalszych operacji nauk humanistycznych”
 • „teoriopoznawcza, logiczna i metodyczna analiza rozumienia jest jednym z głównych zadań dla uzasadnienia nauk humanistycznych”

W. Dilthey: Pisma estetyczne. Warszawa 1982

obiektywistyczny model poznania
Obiektywistyczny model poznania
 • rzeczywistość jest czymś przyczynowo zewnętrznym i niezależnym wobec poznania,
 • prawdziwość bądź fałszywość naszych przekonań należy do natury świata, do którego one się odnoszą.,
 • dualizm świat – wiedza, rozdział rzeczywistości badanej od wiedzy.,
 • sukces poznawczy polega na adekwatnym odzwierciedleniu obiektywnej rzeczywistości -wiedza jest odkrywana,
 • prawda znajduje się na zewnątrz wiedzy, języka i kultury,
 • okoliczności społeczne mogą wywierać jedynie uboczny i przeszkadzający wpływ na proces uzyskiwania wiedzy.
obiektywistyczny model poznania1
Obiektywistyczny model poznania

Kategorie o kluczowym znaczeniu:

 • zgodność z rzeczywistością lub podobieństwo do niej,
 • korespondencja z rzeczywistością,
 • zawartość prawdziwościowa twierdzeń,
 • przeciwstawienie podmiot – przedmiot.
konstruktywistyczny model poznania
Konstruktywistyczny model poznania
 • wiedza ma charakter społeczny i kulturowy,
 • to, co postrzegamy jako rzeczywistość, jest konstruowane w ramach uregulowanych kulturowo praktyk społecznych, w tym także poznawczych,
 • prawdziwość przekonań zależy więc od kontekstu społecznego, w jakich one występują,
 • usunięty zostaje dualizm świat – wiedza - poznanie uwikłane jest w praktykę społeczną,
 • fakt naukowy to zawsze tylko interpretacja,
 • rzeczywistość, jeśli nawet istnieje, jest wcześniej kulturowo przefiltrowana.
 • sukces poznawczy polega na uzyskaniu ustaleń zgodnych z aktualnie obowiązującymi zasadami danej dyscypliny,
 • kultura wyznacza granice naszego poznania,
konstruktywistyczny model poznania1
Konstruktywistyczny model poznania

Kategorie o kluczowym znaczeniu:

 • konsensus i jego zakres społeczny,
 • definicja sytuacji,
 • naturalizacja instytucji,
 • schemat pojęciowy,
 • kultura,
 • przeciwstawienie system – otoczenie
naturalizm
Naturalizm
 • wszystko jest naturalne, a zatem wszystko należy do świata natury – powinno być badane z użyciem metod właściwych dla tego świata
 • nauki społeczne należy budować według wzorów nauk przyrodniczych. Mówiąc o wzorach nauk przyrodniczych, ma się zwykle na myśli strukturę i metody nomologicznych nauk o przyrodzie, tj. nauk stawiających sobie za zadanie uzasadnienie twierdzeń zwanych prawami naukowymi.
antynaturalizm
Antynaturalizm
 • powstaje ze zbytniego ubóstwa zainteresowań naturalizmu, który nie dostrzega wielu problemów,
 • nauk społecznych nie da się budować według wzorów nauk przyrodniczych,
 • W naukach społecznych nie posiadamy uzasadnionych i powszechnie przyjętych praw ani teorii, analogicznych do praw i teorii nauk przyrodniczych. Znalezienie takich praw jest niemożliwe.

2. W naukach społecznych niemożliwy jest obiektywizm właściwy naukom przyrodniczym.

3. Wyjaśnianie zjawisk społecznych jest odmienne od wyjaśniania przyrodniczego. Wyjaśnianie przyrodnicze zjawisk społecznych za pomocą praw empirycznych jest niemożliwe i/lub niezadowalające.

4. Badacz zjawisk społecznych musi opierać się m.in. na introspekcji, która jest metodą bezpośredniego poznania, niedostępną badaczowi przyrody.

paradygmat normatywny
Paradygmat normatywny
 • rzeczywistość opiera się na wspólnych normach,
 • źródłem porządku społecznego jest fakt, że w społeczeństwie obowiązują te same normy, które są przekazywane w procesie socjalizacji nowym uczestnikom danej zbiorowości,
 • wspólne normy zostają zinternalizowane i w konsekwencji uznane za swoje,
 • zachowania zgodne z normą są sankcjonowane pozytywnie, natomiast zachowania niezgodne z normą — negatywnie.
paradygmat interpretatywny
Paradygmat interpretatywny
 • źródłem ładu społecznego jest proces negocjacji znaczeń,
 • rzeczywistość społeczna tworzy się ustawicznie, poprzez interpretację na każdym poziomie organizacji zbiorowości,
 • przypisywanie znaczenia (np. danej sytuacji społecznej) może być zjawiskiem w pełni samoświadomym, ale może być także nie w pełni uświadomione.
trzy p aszczyzny rozr niania paradygmat w
Trzy płaszczyzny rozróżniania paradygmatów
 • Czym jest interakcja społeczna?

interakcja wyznaczona jest przez prawa rządzące rzeczywistością społeczną. interakcja nie przebiega całkowicie dowolnie, jest uporządkowana, ale to uporządkowanie nie wynika z ogólnych praw czy obowiązujących w społeczeństwie norm. Interakcja nie jest określona przed jej rozpoczęciem, ale tworzy się w trakcie interakcji, rozumianej jako proces.

 • Kategoria roli społecznej

rola społeczna jest przeważnie odgrywana w związku z posiadanym przez jednostkę statusem. role nie są odgrywane, ale są tworzone w procesie wzajemnego monitorowania się; są tworzone dzięki temu, że ludzie ciągle zajmują się podejmowaniem punktu widzenia innego.

2. Problematyka zgody poznawczej (konsensusu poznawczego)

3. Problematyka norm

r nica metodologiczna
Różnica metodologiczna
 • paradygmat normatywny: metodologia pozytywistyczna i techniki ilościowe,
 • paradygmat interpretatywny: metodologia jakościowa i techniki jakościowe (np. jakościowa analiza materiałów biograficznych, jakościowa analiza materiałów interakcyjnych, w tym: zapisów wideo, eksperymenty mikrosocjologiczne).
ad