sociokulturn potenci ly rozvoje rur ln ch komunit nebo cel ch region
Download
Skip this Video
Download Presentation
Sociokulturní potenciály rozvoje rurálních komunit nebo celých regionů

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 25

Sociokulturní potenciály rozvoje rurálních komunit nebo celých regionů - PowerPoint PPT Presentation


 • 90 Views
 • Uploaded on

Sociokulturní potenciály rozvoje rurálních komunit nebo celých regionů. Proč se zabýváme sociokulturním potenciálem rurálního/regionálního rozvoje?. Zarámování sociokulturního potenciálu do širšího kontextu.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Sociokulturní potenciály rozvoje rurálních komunit nebo celých regionů' - darva


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
sociokulturn potenci ly rozvoje rur ln ch komunit nebo cel ch region

Sociokulturní potenciály rozvoje rurálních komunit nebo celých regionů

Proč se zabýváme sociokulturním potenciálem rurálního/regionálního rozvoje?

zar mov n sociokulturn ho potenci lu do ir ho kontextu
Zarámování sociokulturního potenciálu do širšího kontextu
 • Proces modernizace znamená ohrožení rurální identity a proces globalizace ohrožuje regionální identitu
 • Proto je akcentováno její nalezení (ruralizační a regionalizační tendence), aby dotčení lidé mohli jednat ve svůj prospěch (nejen obnovit a upevnit vlastní tradici)
 • Tuto tendenci akcentuje např. 3. koncept vztahu města a venkova (svébytnost venkova při dominanci města)
 • Koncept teritoria a zaměření na potřeby, kapacity, schopnosti, dovednosti a perspektivy místních lidí a jejich zapojení do rozvoje má výrazné sociální pozadí (sociologie, politologie, sociální geografie), které spolu s valorizací místních zdrojů tvoří základ integrovaného endogenního modelu rozvoje odpovídajícího třetímu konceptu vztahu města a venkova
prvky ruraliza n regionaliza n tendence z hlediska t z kladn ch v chodisek modelu enro
Prvky ruralizační/regionalizační tendence z hlediska tří základních východisek modelu EnRo
 • Ohled a citlivost k přírodě a jejím zdrojům (lokalita)
 • Komunita jako přirozené sociální prostředí (sociální aspekty)
 • Sociální koheze na bázi vztahů kooperace, solidarity, vhodné soutěživosti a důvěry; sociální sítě (sociální aspekty)
 • Adresná (lokalizovaná) odpovědnost za lidské činy(sociální a ekonomické aspekty spojené s lokalitou)
 • Relativní soběstačnost komunity/regionu (ekonomika)
vztah ruraliza n regionaliza n tendence k model m rozvoje
Vztah ruralizační/regionalizační tendence k modelům rozvoje
 • ExoRO tuto tendenci nerespektoval
 • EnRo se prosazuje obtížně (důvody):
 • Myšlení zaměřené na centralizaci (projekt modernity -- McDonaldizace)
 • Myšlení založené na unifikaci (projekt modernity – McDonaldizace)
 • Myšlení založené na materiálních faktorech (ne na nehmotných faktorech typu podpory lidského, kulturního, intelektuálního a sociálního kapitálu)
loha sociokulturn ch potenci l v rur ln m rozvoji
Úloha sociokulturních potenciálů v rurálním rozvoji
 • Výzkumy od 90. let ukazují:
 • Globalizace paradoxně formuje svůj opak – lokalizaci/regionalizaci (a naopak)
 • Globalizace likviduje stát jako hlavního aktéra moderní společnosti (jeho funkce přebírají nadnárodní orgány), ale novým aktérem se stává komunita/region
 • U všech nově se objevivších vedoucích regionů je vidět schopnost lidí měnit aktivity – viz sociální změny a adaptační efektivnost (dosáhnout toho vyžaduje sociokulturní potenciály – kulturní/lidský a sociální kapitál a orientace na komunitu)
soci ln kapit l viz d ve p loha 15
Sociální kapitál (viz dříve, příloha 15)
 • Nehmatatelné, neekonomické aspekty, společnosti, které přispívají k ekonomickému růstu a rozvoji
 • Založen na opakovaných sociálních interakcích, které rozvíjejí důvěru, sociální normy a posilují spolupráci a reciprocitu, ale vedou i k určitému soupeření)
 • Suma aktuálních i potenciálních zdrojů, které může určitá osoba užívat díky tomu, že se zná s druhými lidmi (bohatství styků a známostí, které mohou být užitečné) – P. Bourdieu. Moc a hierarchie umožňují koordinovat aktivity a snižovat transakční náklady. Vycházíme z jedince (je primární – individualizace) - soupeření o sociální kapitál, výhody má jen někdo.
 • Rysy sociální organizace, jako jsou důvěra, normy a sítě, které mohou zlepšit efektivnost společnosti usnadněním koordinovaných aktivit (R. Putnam). Důvěra, spolupráce a rovnost (equity) umožňují koordinovat aktivity a snižovat transakční náklady (vycházíme z kolektivu – kolektivizace) – spolupráce, předpokládá se, že výhody mají všichni
kulturn kapit l viz d ve
Kulturní kapitál (viz dříve)
 • zvláštní forma získaných předpokladů jedince nebo skupiny k dosažení určitého sociálního statusu, která je vázána na charakter a úroveň socializace (suma znalostí, vědomostí, a rodinného původu, které máme)
 • Jeho součástí je kapitál lidský (viz dříve a skripta)
soci ln s t viz d ve propojit se soci ln m kapit lem p loha 15
Sociální sítě (viz dříve + propojit se sociálním kapitálem, příloha 15)
 • Pravidelný soubor kontaktů nebo podobných sociálních spojení mezi jednotlivci nebo skupinami. Jednání člena sítě je zakořeněné, protože je vyjádřené v interakci s jinými lidmi. Sociální síť je množina subjektů (uzlové body sítě), kteří jsou propojeni směnnými vztahy (spoje sítě).
 • Společnost není popisována jako souhrn různě seskupených objektů s určitými vlastnostmi, motivacemi a normami jednání, ale jako struktura vztahů směny, moci a závislosti určující toky vzácných statků v sociálním systému.
 • Souhrn sociálních vztahů znamenající toky informací, zdrojů a identit, které jsou využívány v utváření rurálního či regionálního rozvoje
vztahy v soci ln ch s t ch lze popisovat v term nech
Vztahy v sociálních sítích lze popisovat v termínech
 • Intenzity(objem směny zdrojů)
 • Frekvence směny
 • Doby trvání směny
 • Hustoty (poměr mezi počtem reálně existujících a všech možných vzájemných vztahů)
 • Homogenity
principy komunitn ho v voje postaven ho na sociokulturn ch potenci lech
Principy komunitního vývoje postaveného na sociokulturních potenciálech
 • Vychází z vlastní historie a kultury (kořeny identity: kulturní kaptiál)
 • Akceptace modernizace a globalizace, ale rozmělňování jejich destruktivního působení umnými aktivitami (kulturní a lidský kapitál)
 • Tento proces není řízen z vnějšku speciálními experty, ale je více spontánní a až po nastartování získává možnou řízenou podobu (začínají jej sítě místních elit – sociální kapitál)
nastartov n a pr b h rozvoje postaven ho na ruraliz n ch regionaliza n ch tendenc ch
Nastartování a průběh rozvoje postaveného na ruralizčních/regionalizačních tendencích
 • Osobnost s vizí (viz sociální změna) odpovídající místní kultuře (viz požadavky na projekt), aby mohlo vzniknout porozumění (spolupráce, soutěživost, důvěra, solidarita) – sociální kapitál vzniká z každodenních rutinních inertních interakcí
 • Připojení se jádra komunity/regionu (samospráva, podnikatelé, spolky a další)
 • Samospráva a další aktéři usilují o vnější podporu

Tak je z vnějšku získáván ekonomický kapitál a zevnitř kapitál sociální a kulturní

p klad rozvoje postaven ho na soci ln m kapit lu a soci ln ch s t ch iniciativa spole enstv leader
Příklad rozvoje postaveného na sociálním kapitálu a sociálních sítích: Iniciativa Společenství Leader
 • V současné době asi 1000 takových iniciativ v EU

Cílem iniciativy LEADER+ podle směrnice Evropské komise ze 14. dubna 2000 je „povzbuzovat ty, kteří působí na venkově, aby se zamýšleli nad dlouhodobým potenciálem svých oblastí, podporovat zavádění integrovaných, vysoce kvalitních a regionálních strategií pro trvale udržitelný rozvoj s cílem vyzkoušet nové způsoby

  • podpory přírodního a kulturního dědictví,
  • upevnění ekonomického prostředí s příspěvkem k tvorbě pracovních míst a
  • zlepšení organizačních schopností komunity.“
p klad rozvoje postaven ho na soci ln m kapit lu a soci ln ch s t ch iniciativa spole enstv leader1
Příklad rozvoje postaveného na sociálním kapitálu a sociálních sítích: Iniciativa Společenství Leader
 • V současné době asi 1000 takových iniciativ v EU
 • Prioritní témata:
 • Jak nejlépe využít přírodní a kulturní zdroje vč. posílení hodnoty daného místa
 • Zlepšení kvality života na venkově
 • Přidání hodnoty místním produktům (zvl. Umožnění přístupu na trh malým výrobcům prostřednictvím kolektivního jednání
 • S využitím nových „know-how“ a nových technologií dosáhnut toho, aby produkty a služby na venkově byly více konkurenceschopné
regiony p ipravuj c se na iniciativu leader v r
Regiony připravující se na Iniciativu Leader v ČR

Regiony připravující se na LEADER zaujímají třetinu

území republiky a žije v nich zhruba třetina obyvatel venkova

realita sociokulturn ch potenci l
Realita sociokulturních potenciálů
 • O vývoji politky EU zameřené na venkov: viz Příloha20-EU-rozvoj-venkova.doc
realita sociokulturn ch potenci l1
Realita sociokulturních potenciálů
 • ČR: nekomunitní úroveň – sekce vesnice ve Svazu měst a obcí, Spolek pro obnovu venkova (nevládní organizace - NGO)
spolek pro obnovu venkova
Spolek pro obnovu venkova
 • Posláním je přispívat k rehabilitaci venkova, k obnově a prohloubení společenského a duchovního života na venkově, k posílení hospodářské stability a prosperity venkova. Motivovat občany žijící na venkově k dobrovolné aktivitě, podněcovat je k odhodlání podílet se na zdárném vývoji obce, napomáhat vzniku a činnosti místních a regionálních sdružení. Účastnit se evropské spolupráce při obnově venkova. V neposlední řadě pak překonávat úzce resortní přístupy k řešení problémů obnovy vesnice a rozvoje venkova a podporovat a realizovat Program obnovy venkova.
 • http://www.spov.org
 • http://forum.isu.cz
svaz m st a obc
Svaz měst a obcí
 • Dobrovolná, nepolitická a nevládní organizací, založenou jako zájmové sdružení právnických osob. Členy jsou obce a města. Svaz je partnerem pro vládní i parlamentní politickou reprezentaci. Podílí se na přípravě a tvorbě návrhů legislativních opatření v oblastech týkajících se kompetencí obcí. Činnost Svazu je založena především na aktivitě starostů, primátorů a zastupitelů, kteří se nad rámec svých povinností věnují i obecným problémům samosprávy. 
 • http://www.smor.cz
svaz m st a obc1
Svaz měst a obcí

Hlavní cíle

 • podporovat a rozvíjet samosprávnou demokracii ve veřejné správě České republiky a v Evropské unii,
 • podílet se na přípravě zákonů a dalších opatření, které mají dopad na místní samosprávu, a posilovat tak vliv obcí v legislativní oblasti
 • informovat vládu, parlament i instituce Evropské unie včas o tom, jaký dopad mohou mít jimi připravovaná opatření na kvalitu života občanů i na rozvoj jednotlivých území,
 • posilovat ekonomickou samostatnost měst a obcí,
 • informovat a vzdělávat zastupitele i pracovníky místních samospráv,
 • napomáhat tvorbě regionální politiky.
probl my na komunitn rovni
Problémy na komunitní úrovni
 • Chybí osobnosti s vizí
 • Obtížné znovunalezení komunitních kulturních kódů
 • Každodenní život překrývá řešení těchto obecných cílů (peníze na plynofikaci jsou nad identitou)
 • Vnější podpora směřuje více k hmatatelně ekonomickému než sociokulturnímu kapitálu (kromě profesního vzdělání)
z ejm rozpor
Zřejmý rozpor
 • Jádro rozvoje tkví ve zvelebení a mobilizaci socikulturního kapitálu, ale podporován je ten ekonomický.
ad